Dotacje regionalne

W ramach dotacji regionalnych wyszczeg贸lniono 16 program贸w regionalnych. Jest to indywidualna oferta ka偶dego z wojew贸dztw na dotacje wspieraj膮ce przedsi臋biorstwa w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci, rozwoju produkt贸w i us艂ug, stymulowaniu dzia艂alno艣ci B+R, wdra偶aniu innowacji, cyfryzacji dzia艂alno艣ci oraz rozwoju konkurencyjno艣ci. W nowej perspektywie finansowej ka偶dy z program贸w otrzyma艂 now膮 nazw臋, przyk艂adowo Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego 2021-2027. Przedsi臋biorcy mog膮 zwykle otrzyma膰 dofinansowanie na poziomie zgodnym z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027 odpowiedniej dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.聽 Najwi臋ksz膮 intensywno艣膰 dofinansowania posiada 艣ciana wschodnia Polski.

60% z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 zarz膮dzana b臋dzie na poziomie centralnym w ramach scharakteryzowanych wy偶ej program贸w krajowych. 40% funduszy z polityki sp贸jno艣ci otrzymaj膮 programy regionalne. 艁膮czna warto艣膰 16 program贸w regionalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wynosi blisko 33,5 mld euro. W ramach program贸w regionalnych pi臋膰 wojew贸dztw tj. 艣l膮skie, ma艂opolskie, wielkopolskie, dolno艣l膮skie i 艂贸dzkie w swoich bud偶etach posiada dodatkowe 艣rodki finansowe pochodz膮ce z nowego 藕r贸d艂a finansowania, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Zakup us艂ug badawczych – Ma艂e projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nab贸r do 31.10.2024
Pozosta艂o 194 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup us艂ug badawczych - Ma艂e projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy mo偶liwo艣ci zakupienia przez przedsi臋biorc贸w us艂ug badawczo-rozwojowych zwi膮zanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, us艂ugi czy technologii produkcji wraz z mo偶liwo艣ci膮 testowania.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ – Gospodarka obiegu zamkni臋tego – FE dla Ma艂opolski (8.10)

Nab贸r do 01.11.2024
Pozosta艂o 195 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkni臋tego - FE dla Ma艂opolski (8.10) to dotacja, kt贸ra wspiera projekty wp艂ywaj膮ce na zmniejszenie zu偶ycia zasob贸w, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podej艣cia GOZ oraz wdra偶anie rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych konsumpcj臋.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R oraz infrastruktury B+R – FE dla Wielkopolski (1.2)

Nab贸r do 08.11.2024
Pozosta艂o 202 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacj臋 Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R oraz infrastruktury B+R - FE dla Wielkopolski (1.2) mo偶na przeznaczy膰 na wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw i konsorcj贸w przedsi臋biorstw z organizacjami badawczymi, w tym tak偶e w zakresie infrastruktury B+R. Mo偶liwa jest tak偶e realizacja kompleksowych i modu艂owych projekt贸w dostosowanych do potrzeb przedsi臋biorc贸w, przy czym jeden z modu艂贸w: praca B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny. Wsparcie udzielane b臋dzie w formie dotacji warunkowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j system贸w ciep艂owniczych – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 01.12.2024
Pozosta艂o 225 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j system贸w ciep艂owniczych wspiera inwestycje w rozw贸j i transformacj臋 ciep艂ownictwa systemowego, w tym jego budowy, rozbudowy i modernizacji. W zakresie system贸w ciep艂owniczych wsparcie b臋dzie ukierunkowane na rozw贸j sieci ciep艂owniczych oraz inwestycje w 藕r贸d艂a systemowe oraz magazyny energii.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j sieci ciep艂owniczych – FE dla Ma艂opolski (2.4)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 255 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Rozw贸j sieci ciep艂owniczych - FE dla Ma艂opolski (2.4) to dotacja, kt贸ra wsparciem obejmuje typ projektu jakim jest budowa/rozbudowa/modernizacja system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciep艂a.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R – Badania i rozw贸j – FE dla Podkarpacia (1.1)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 255 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R - Badania i rozw贸j - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorc贸w z sektora M艢P, a tak偶e du偶ych przedsi臋biorstw. Wsparcie ma charakter modu艂owy, z czego obligatoryjna jest realizacja modu艂u Prace B+R lub modu艂u Infrastruktura B+R. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne. Dofinansowaniem zostan膮 obj臋te projekty zak艂adaj膮ce prowadzenie bada艅 przemys艂owych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budow臋 lub rozw贸j dzia艂贸w B+R w ramach modu艂u Infrastruktura B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw – Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) – FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Nab贸r do 31.12.2024
Pozosta艂o 255 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw (M艢P) lub konsorcj贸w przedsi臋biorstw z jednostkami badawczymi wynikaj膮ce z potrzeb zg艂aszanych przez przedsi臋biorstw - Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsi臋biorstw na realizacje modu艂owych projekt贸w badawczo-rozwojowych. Modu艂y obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a modu艂y fakultatywne to wdro偶enie wynik贸w prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w dzia艂alno艣膰 B+R oraz wdra偶anie innowacji zwi臋kszaj膮cych potencja艂 RSI – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 30.01.2025
Pozosta艂o 285 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Inwestycje w dzia艂alno艣膰 B+R oraz wdra偶anie innowacji zwi臋kszaj膮cych potencja艂 RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) to dotacja obejmuj膮ca wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P, du偶e przedsi臋biorstwa pod warunkiem wsp贸艂pracy z M艢P oraz konsorcja naukowo-przemys艂owe. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdro偶enie wynik贸w prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastruktur臋 B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie wynik贸w prac B+R – Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach – FE dla 艢l膮skiego (1.2)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 286 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dzia艂ania Wdro偶enie wynik贸w prac B+R - Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach - FE dla 艢l膮skiego (1.2) udzielane b臋dzie du偶ym przedsi臋biorstwom oraz przedsi臋biorstwom sektora M艢P na rzecz wdro偶enia wynik贸w prac B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie wykorzystania OZE – Innowacje w OZE – FE dla Pomorza Zachodniego (2.11)

Nab贸r do 31.05.2025
Pozosta艂o 406 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacj臋 Dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie wykorzystania OZE - Innowacje w OZE - FE dla Pomorza Zachodniego (2.11) mo偶na przeznaczy膰 na dzia艂ania wspieraj膮ce zwi臋kszenie wykorzystania OZE dla przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Na nab贸r przeznaczono bud偶et w wysoko艣ci 2 059 000 PLN.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje regionalne – 16 program贸w regionalnych

Ka偶de wojew贸dztwo posiada sw贸j indywidulany program w ramach, kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy. Ka偶dy z 16 program贸w regionalnych przewiduje dzia艂ania na rzecz zwi臋kszenia konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw, poprawy jako艣ci 偶ycia poprzez wykorzystanie potencja艂u regionu, czy niwelowania barier rozwojowych.

Regionalne programy operacyjne swoje fundusze przeznacz膮 na konkursy wspieraj膮ce innowacje, badania i rozw贸j, wdra偶anie na rynek nowych produkt贸w i us艂ug o walorze innowacyjnym cyfryzacj臋, stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, wykorzystanie i rozw贸j zaawansowanych technologii, pomoc techniczn膮, efektywno艣膰 energetyczn膮, redukcj臋 emisji gaz贸w cieplarnianych, wykorzystanie odnawialnych 藕r贸de艂 energii czy wzmacnianie systemu ochrony zdrowia.

Dla ka偶dego z wojew贸dztw w nowej perspektywie zaakceptowane zosta艂y odr臋bne bud偶ety, w tym dla:

Dolno艣l膮skiego 鈥撀 1,153 mld EUR

Kujawsko-Pomorskiego 鈥 1,84 mld EUR

Lubelskiego 鈥 2,43 mld EUR

Lubuskiego 鈥 915 mln EUR

艁贸dzkiego 鈥 2,74 mld EUR

Ma艂opolskiego 鈥 2,7 mld EUR

Mazowieckiego 鈥 2,1 mld EUR

Opolskiego 鈥 966 mln EUR

Podkarpackiego 鈥 2,27 mld EUR

Podlaskiego 鈥 1,3 mld EUR

Pomorskiego 鈥 1,8 mld EUR

艢l膮skiego 鈥 2,8 mld EUR

艢wi臋tokrzyskiego 鈥 1,46 mld EUR

Warmi艅sko-Mazurskiego 鈥 1,79 mld EUR

Wielkopolskiego 鈥 2,1 mld EUR

Zachodniopomorskiego 鈥 1,69 mld EUR

Dotacje organizowane s膮 w ramach danego typu projektu konkretnego dzia艂ania okre艣lonego priorytetu. 艢rednio ka偶de z wojew贸dztw posiada 10 priorytet贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie przyk艂adowo posiada takie priorytety jak:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozw贸j Mazowsza
 3. Fundusze Europejskie na rozw贸j mobilno艣ci miejskiej na Mazowszu
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej po艂膮czonego i dost臋pnego Mazowsza
 5. Fundusze Europejskie dla wy偶szej jako艣ci 偶ycia na Mazowszu
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dost臋pnej edukacji na Mazowszu
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju us艂ug spo艂ecznych i zdrowotnych na Mazowszu
 9. Mazowsze bli偶sze obywatelom dzi臋ki Funduszom Europejskim

Dodatkowo dost臋pne s膮 tak偶e priorytety Pomoc Techniczna (EFRR) oraz Pomoc Techniczna + (EFS+).

Jak wygl膮da oferta dla przedsi臋biorc贸w?

W ramach program贸w regionalnych przedsi臋biorcy przede wszystkim b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty badawcze, projekty wdro偶enia innowacji oraz projekty inwestycyjne w cyfryzacj臋, rozwi膮zania GOZ czy infrastruktur臋 badawcz膮. Niekt贸re z nich r贸wnie偶 b臋d膮 posiada膰 kompleksow膮, modu艂ow膮 budow臋 podobnie jak dotacja 艢cie偶ka SMART. Przyk艂adami takich dotacji dla woj. mazowieckiego s膮 Projekty modu艂owe 鈥 Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Mazowieckiego (1.1) czy Transformacja przedsi臋biorstw w kierunku GOZ 鈥 Gospodarka o obiegu zamkni臋tym 鈥 FE dla Mazowieckiego (2.6). Dla woj. lubelskiego b臋d膮 to dotacje takie jak Projekty B+R 鈥 Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw 鈥 FE dla Lubelskiego (1.3) czy Transformacja cyfrowa M艢P 鈥 Cyfryzacja lubelskich M艢P 鈥 FE dla Lubelskiego (2.4). Z kolei dla woj. dolno艣l膮skiego mo偶na pozyska膰 takie dotacje jak Zielone inwestycje w M艢P 鈥 Transformacja gospodarcza 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) lub Projekty B+R przedsi臋biorstw 鈥 Innowacyjne przedsi臋biorstwa 鈥 FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2). Maksymalne warto艣ci dofinansowania s膮 r贸偶ne w zale偶no艣ci od zakresu dotacji, ale w niekt贸rych przypadkach b臋dzie mo偶na zyska膰 nawet do 10聽000聽000 z艂.