Dotacje na Innowacje

Chcesz budowa膰 konkurencyjno艣膰 firmy w oparciu o innowatorskie rozwi膮zania? Potrzebujesz 艣rodk贸w na sfinansowanie inwestycji? Dotacje na innowacje s膮 dla Ciebie! Dotacje na innowacje s膮 zorientowane na pokrycie koszt贸w wdro偶enia innowacyjnych pomys艂贸w na rynek, a w szczeg贸lno艣ci koszt贸w zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych, koszt贸w zakupu nieruchomo艣ci zabudowanych lub niezabudowanych, koszt贸w zakupu rob贸t i materia艂贸w budowlanych, koszt贸w zakupu specjalistycznego oprogramowania czy koszt贸w pozyskania ochrony patentowej. Dotacje na innowacje s膮 dost臋pne przede wszystkim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w ramach 16 Regionalnych Program贸w Operacyjnych (RPO) dedykowanych poszczeg贸lnym wojew贸dztwom.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdro偶enie rozwi膮za艅 w zakresie gospodarki o obiegu zamkni臋tym w przedsi臋biorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsi臋biorstwa z woj. 艂贸dzkiego na finansowanie projekt贸w wdro偶enia rozwi膮za艅 w zakresie GOZ m.in. dotycz膮ce ekoprojektowania produkt贸w i opakowa艅 czy niezb臋dnych zmian w procesach produkcyjnych i us艂ugowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Finansowane b臋d膮 projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzaj膮ce innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne b膮d藕 wdro偶enie wynik贸w prac B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie innowacji – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 12.06.2024
Pozosta艂o 20 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Wdro偶enie innowacji - Konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla 艁贸dzkiego (1.5) ma na celu wzmacnianie trwa艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P oraz tworzenie miejsc pracy w M艢P, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dodatkowym elementem projektu jest tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 29 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 38 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4)

Nab贸r do 02.07.2024
Pozosta艂o 40 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4) zak艂ada kompleksowe wsparcie M艢P w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsi臋biorstwie zostanie wdro偶ona innowacja oraz inne zmiany prowadz膮ce do szeregu usprawnie艅 w zarz膮dzaniu firm膮. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdro偶eniowy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Ma艂e bony badawcze na innowacje dla M艢P – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projekt贸w maj膮cych na celu zakup us艂ug B+R oraz us艂ug doradczych zwi膮zanych z B+R. 艢rodki w ramach niniejszego typu s膮 przeznaczone na finansowanie us艂ug badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowc贸w/ podmioty oferuj膮ce us艂ugi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych kraj贸w UE).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 09.08.2024
Pozosta艂o 78 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiekt贸w oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa w艂asno艣ci intelektualnej (m.in.: patenty, wzory u偶ytkowe i przemys艂owe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opracowanie rozwi膮za艅 zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
O dotacj臋 Opracowanie rozwi膮za艅 zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji - Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw - FE dla lubelskiego (1.3) mog膮 ubiega膰 si臋 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa. Dofinansowanie przeznaczy膰 b臋dzie mo偶na na zlecanie opracowania rozwi膮za艅 technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zako艅czone wdro偶eniem do etapu pierwszej produkcji. Nab贸r startuje w lipcu 2024 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2)

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 126 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdra偶ania rozwi膮za艅 automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia odporno艣ci M艢P na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na koszty nabycia 艣rodk贸w trwa艂ych, oprogramowania patent贸w, know-how, rob贸t i materia艂贸w budowalnych czy koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty us艂ug szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Polska znajduje si臋 wyra藕nie poni偶ej 艣redniej unijnej w obszarze innowacyjno艣ci. W 2021 r. jako kraj osi膮gn臋li艣my jedynie 58,5% 艣redniej unijnej, co skutkowa艂o klasyfikacj膮 na szarym ko艅cu Europejskiego Rankingu Innowacyjno艣ci (24 miejsce na 27 pa艅stw uj臋tych w rankingu). Zmieni膰 ma to nowa perspektywa unijna, w kt贸rej przewidziano rekordowe 艣rodki na wspieranie dzia艂alno艣ci badawczo-聽rozwojowej, a tak偶e komercjalizacj臋 wynik贸w bada艅. Sprawd藕, jakie fundusze przewidziano dla przedsi臋biorc贸w i jednostek naukowych oraz jak mo偶esz si臋 o nie ubiega膰!

Dotacje na innowacje w programie FENG, czyli od pomys艂u po wdro偶enie

Wspieranie innowacyjnych pomys艂贸w oraz popularyzacja nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych cel贸w programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O fundusze mog膮 aplikowa膰 przedsi臋biorstwa, jednostki naukowe oraz konsorcja sk艂adaj膮ce si臋 z tych podmiot贸w. Program ma budow臋 modu艂ow膮, dzi臋ki czemu mo偶na w ramach jednego projektu dofinansowa膰 bardzo r贸偶ne kategorie wydatk贸w od koszt贸w prowadzenia prac B+R i zakupu niezb臋dnej infrastruktury badawczej, przez koszty szkole艅 dla pracownik贸w i promocji nowych produkt贸w i us艂ug przedsi臋biorstwa za granic膮, po zielone inwestycje (np. wsparcie procesu ekoprojektowania w firmach, pokrycie koszt贸w audytu energetycznego czy finansowanie inwestycji zwi臋kszaj膮cych efektywno艣膰 energetyczn膮 przedsi臋biorstw, kt贸rych zakres zostanie wskazany w audycie). Ponadto w FENG przewidziano mo偶liwo艣膰 dofinansowania koszt贸w komercjalizacji innowacyjnych rozwi膮za艅. Modu艂 zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 innowacyjn膮 powinien stanowi膰 rdze艅 projektu, pozosta艂e modu艂y maj膮 charakter fakultatywny. W programie FENG w spos贸b preferencyjny traktowane b臋d膮 podmioty z sektora M艢P. Je艣li jeste艣 mikro, ma艂ym lub 艣rednim przedsi臋biorc膮 mo偶esz dofinansowa膰 koszty wdro偶enia ju偶 posiadanych wynik贸w prac B+R (opracowanych samodzielnie lub zakupionych), jako du偶y przedsi臋biorca musisz przewidzie膰 realizacj臋 prac B+R w projekcie, aby po艂膮czy膰 je z dotacj膮 na komercjalizacj臋. Inn膮 opcj膮 wsparcia dzia艂alno艣ci innowacyjnej jest znany z perspektywy 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne tj. konkurs organizowany przez BGK. Dotacje na innowacje w tym wypadku przybieraj膮 form臋 premii technologicznej (nawet do 70% warto艣ci projektu), kt贸rej BGK udziela na sp艂at臋 cz臋艣ci zaci膮gni臋tego przez przedsi臋biorc臋 kredytu, w banku komercyjnym, na finansowanie wydatk贸w inwestycyjnych zwi膮zanych z wdro偶eniem innowacyjnego rozwi膮zania. Szczeg贸艂owe informacje znajdziesz na podstronie po艣wi臋conej temu dzia艂aniu.

Innovation Coach przepustk膮 do realizacji pierwszych projekt贸w B+R

Dla przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy nie maj膮 do艣wiadczenia w realizacji prac B+R, ale chcieliby rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 innowacyjn膮, ciekaw膮 opcj膮 jest us艂uga Innovation Coach. W ramach us艂ugi zyskasz dost臋p do wiedzy bran偶owej (w program zaanga偶owanych jest 180 bran偶owych coach贸w) 鈥 wsparcie Ekspert贸w, kt贸rzy oceni膮 potencja艂 Twojego przedsi臋biorstwa oraz pomog膮 wykreowa膰 pomys艂 na innowacyjne rozwi膮zanie. Us艂uga Innovation Coach by艂a ju偶 wdra偶ana w latach 2014-2020, w aktualnej perspektywie wi膮偶e si臋 jednak z dodatkowymi korzy艣ciami! Podmioty, kt贸re zdecyduj膮 si臋 na udzia艂 w Innovation Coach (tzw. Absolwenci Innovation Coach) b臋d膮 mog艂y w ramach FENG dodatkowo skorzysta膰 z doradztwa specjalistycznego dotycz膮cego opracowywania projekt贸w B+R, a tak偶e, co szczeg贸lnie atrakcyjne, z finansowania realizacji pierwszych projekt贸w B+R na START w konkursie INNOSTART!

Wsparcie innowacji w Regionalnych Programach Operacyjnych

Dotacje na innowacje dost臋pne s膮 r贸wnie偶 na poziomie regionalnym. W regionalnych programach operacyjnych przewiduje si臋 dofinansowanie prac B+R realizowanych przez przedsi臋biorstwa (w tym tworzenie prototyp贸w/instalacji demonstracyjnych i ich testowanie) oraz wdra偶anie wynik贸w prac na rynek. W wielu regionach zaplanowano r贸wnie偶 uruchomienie wsparcia dedykowanego w szczeg贸lno艣ci mniejszym podmiotom w postaci Bon贸w na innowacje. Formu艂a bonu zak艂ada dofinansowanie zakupu us艂ugi proinnowacyjnej s艂u偶膮cej opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu/us艂ugi) b膮d藕 innowacji procesowej w przedsi臋biorstwie. Realizuj膮c bon nierzadko dodatkowo b臋dziesz m贸g艂 uwzgl臋dni膰 koszty wdro偶enia rozwi膮zania na rynek (komponent wdro偶eniowy przewidziano np. w ma艂opolskich Bonach na innowacje). Aby sprawdzi膰 mo偶liwo艣ci dost臋pne w Twoim regionie skorzystaj z filtrowania konkurs贸w po wojew贸dztwie.

Inne zach臋ty 鈥 czyli ulgi podatkowe jako forma wsparcia dzia艂alno艣ci innowacyjnej

Dotacje na innowacje to nie jedyna forma wsparcia dzia艂alno艣ci innowacyjnej. Uzupe艂niaj膮cym mechanizmem jest system ulg podatkowych. Przedsi臋biorcy mog膮 skorzysta膰 z ulgi B+R (w obecnej formie pozwala odliczy膰 od podstawy opodatkowania 200% koszt贸w wynagrodze艅 pracownik贸w zaanga偶owanych w prace B+R), ulgi na prototyp czy ulgi IP Box. Nasi Eksperci ch臋tnie udziel膮 Ci szczeg贸艂owych informacji o ka偶dym z tych rozwi膮za艅.

Masz wizjonerskie pomys艂y, ale brakuje Ci 艣rodk贸w na ich realizacj臋? Chcia艂by艣 wprowadza膰 prze艂omowe rozwi膮zania na rynek? Si臋gnij po dotacje na innowacje!2021-2027 to nowe rozdanie europejskich funduszy z rekordowym bud偶etem na finansowanie dzia艂alno艣ci B+R.