Dotacje na Innowacje

Chcesz budować konkurencyjność firmy w oparciu o innowatorskie rozwiązania? Potrzebujesz środków na sfinansowanie inwestycji? Dotacje na innowacje są dla Ciebie! Dotacje na innowacje są zorientowane na pokrycie kosztów wdrożenia innowacyjnych pomysłów na rynek, a w szczególności kosztów zakupu środków trwałych, kosztów zakupu nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, kosztów zakupu robót i materiałów budowlanych, kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania czy kosztów pozyskania ochrony patentowej. Dotacje na innowacje są dostępne przede wszystkim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dedykowanych poszczególnym województwom.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.08.2023
Pozostało 54 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Sfinansować będzie można wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. Nabór startuje w listopadzie 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 29.08.2023
Pozostało 82 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 25.07.2023 r.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Nabór zostanie uruchomiony w sierpniu 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)

Nabór do 05.09.2023
Pozostało 89 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Wsparciem objęci zostaną przedsiębiorcy z kategorii MŚP. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 114 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R i innowacji dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Koszty będzie można przeznaczyć na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz rozwój produktów i usług opartych na TIK. Nabór rozpocznie się w lipcu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 115 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Polska znajduje się wyraźnie poniżej średniej unijnej w obszarze innowacyjności. W 2021 r. jako kraj osiągnęliśmy jedynie 58,5% średniej unijnej, co skutkowało klasyfikacją na szarym końcu Europejskiego Rankingu Innowacyjności (24 miejsce na 27 państw ujętych w rankingu). Zmienić ma to nowa perspektywa unijna, w której przewidziano rekordowe środki na wspieranie działalności badawczo- rozwojowej, a także komercjalizację wyników badań. Sprawdź, jakie fundusze przewidziano dla przedsiębiorców i jednostek naukowych oraz jak możesz się o nie ubiegać!

Dotacje na innowacje w programie FENG, czyli od pomysłu po wdrożenie

Wspieranie innowacyjnych pomysłów oraz popularyzacja nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych celów programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O fundusze mogą aplikować przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz konsorcja składające się z tych podmiotów. Program ma budowę modułową, dzięki czemu można w ramach jednego projektu dofinansować bardzo różne kategorie wydatków od kosztów prowadzenia prac B+R i zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej, przez koszty szkoleń dla pracowników i promocji nowych produktów i usług przedsiębiorstwa za granicą, po zielone inwestycje (np. wsparcie procesu ekoprojektowania w firmach, pokrycie kosztów audytu energetycznego czy finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw, których zakres zostanie wskazany w audycie). Ponadto w FENG przewidziano możliwość dofinansowania kosztów komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Moduł związany z działalnością innowacyjną powinien stanowić rdzeń projektu, pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. W programie FENG w sposób preferencyjny traktowane będą podmioty z sektora MŚP. Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą możesz dofinansować koszty wdrożenia już posiadanych wyników prac B+R (opracowanych samodzielnie lub zakupionych), jako duży przedsiębiorca musisz przewidzieć realizację prac B+R w projekcie, aby połączyć je z dotacją na komercjalizację. Inną opcją wsparcia działalności innowacyjnej jest znany z perspektywy 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne tj. konkurs organizowany przez BGK. Dotacje na innowacje w tym wypadku przybierają formę premii technologicznej (nawet do 70% wartości projektu), której BGK udziela na spłatę części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu, w banku komercyjnym, na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania. Szczegółowe informacje znajdziesz na podstronie poświęconej temu działaniu.

Innovation Coach przepustką do realizacji pierwszych projektów B+R

Dla przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w realizacji prac B+R, ale chcieliby rozpocząć działalność innowacyjną, ciekawą opcją jest usługa Innovation Coach. W ramach usługi zyskasz dostęp do wiedzy branżowej (w program zaangażowanych jest 180 branżowych coachów) – wsparcie Ekspertów, którzy ocenią potencjał Twojego przedsiębiorstwa oraz pomogą wykreować pomysł na innowacyjne rozwiązanie. Usługa Innovation Coach była już wdrażana w latach 2014-2020, w aktualnej perspektywie wiąże się jednak z dodatkowymi korzyściami! Podmioty, które zdecydują się na udział w Innovation Coach (tzw. Absolwenci Innovation Coach) będą mogły w ramach FENG dodatkowo skorzystać z doradztwa specjalistycznego dotyczącego opracowywania projektów B+R, a także, co szczególnie atrakcyjne, z finansowania realizacji pierwszych projektów B+R na START w konkursie INNOSTART!

Wsparcie innowacji w Regionalnych Programach Operacyjnych

Dotacje na innowacje dostępne są również na poziomie regionalnym. W regionalnych programach operacyjnych przewiduje się dofinansowanie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa (w tym tworzenie prototypów/instalacji demonstracyjnych i ich testowanie) oraz wdrażanie wyników prac na rynek. W wielu regionach zaplanowano również uruchomienie wsparcia dedykowanego w szczególności mniejszym podmiotom w postaci Bonów na innowacje. Formuła bonu zakłada dofinansowanie zakupu usługi proinnowacyjnej służącej opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu/usługi) bądź innowacji procesowej w przedsiębiorstwie. Realizując bon nierzadko dodatkowo będziesz mógł uwzględnić koszty wdrożenia rozwiązania na rynek (komponent wdrożeniowy przewidziano np. w małopolskich Bonach na innowacje). Aby sprawdzić możliwości dostępne w Twoim regionie skorzystaj z filtrowania konkursów po województwie.

Inne zachęty – czyli ulgi podatkowe jako forma wsparcia działalności innowacyjnej

Dotacje na innowacje to nie jedyna forma wsparcia działalności innowacyjnej. Uzupełniającym mechanizmem jest system ulg podatkowych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi B+R (w obecnej formie pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 200% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace B+R), ulgi na prototyp czy ulgi IP Box. Nasi Eksperci chętnie udzielą Ci szczegółowych informacji o każdym z tych rozwiązań.

Masz wizjonerskie pomysły, ale brakuje Ci środków na ich realizację? Chciałbyś wprowadzać przełomowe rozwiązania na rynek? Sięgnij po dotacje na innowacje!2021-2027 to nowe rozdanie europejskich funduszy z rekordowym budżetem na finansowanie działalności B+R.