Dotacje na Innowacje

Chcesz budować konkurencyjność firmy w oparciu o innowatorskie rozwiązania? Potrzebujesz środków na sfinansowanie inwestycji? Dotacje na innowacje są dla Ciebie! Dotacje na innowacje są zorientowane na pokrycie kosztów wdrożenia innowacyjnych pomysłów na rynek, a w szczególności kosztów zakupu środków trwałych, kosztów zakupu nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, kosztów zakupu robót i materiałów budowlanych, kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania czy kosztów pozyskania ochrony patentowej. Dotacje na innowacje są dostępne przede wszystkim w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dedykowanych poszczególnym województwom.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie można dofinansować projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się takie kategorie kosztów jak wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, koszty wiedzy technicznej i patentów oraz koszty ogólne takie jak koszty materiałów i surowców, czy utrzymania linii technologicznych, a także koszty pośrednie związane z użytkowaniem budynków, gruntów czy koszty administracyjne.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 60 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 72 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 74 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

INFOSTRATEG

Nabór do 24.04.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
6 000 000, 00 PLN
Głównym celem programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Aktualny nabór jest ukierunkowany na dofinansowanie tworzenia rozwiązań opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k.
Dowiedz się więcej

Kredyt na innowacje technologiczne (2.32)

Nabór do 31.05.2023
Pozostało 121 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Kolejny nabór do konkursu ruszy już w I kwartale 2023 r.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 491 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (1.4)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Polska znajduje się wyraźnie poniżej średniej unijnej w obszarze innowacyjności. W 2021 r. jako kraj osiągnęliśmy jedynie 58,5% średniej unijnej, co skutkowało klasyfikacją na szarym końcu Europejskiego Rankingu Innowacyjności (24 miejsce na 27 państw ujętych w rankingu). Zmienić ma to nowa perspektywa unijna, w której przewidziano rekordowe środki na wspieranie działalności badawczo- rozwojowej, a także komercjalizację wyników badań. Sprawdź, jakie fundusze przewidziano dla przedsiębiorców i jednostek naukowych oraz jak możesz się o nie ubiegać!

Dotacje na innowacje w programie FENG, czyli od pomysłu po wdrożenie

Wspieranie innowacyjnych pomysłów oraz popularyzacja nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych celów programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O fundusze mogą aplikować przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz konsorcja składające się z tych podmiotów. Program ma budowę modułową, dzięki czemu można w ramach jednego projektu dofinansować bardzo różne kategorie wydatków od kosztów prowadzenia prac B+R i zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej, przez koszty szkoleń dla pracowników i promocji nowych produktów i usług przedsiębiorstwa za granicą, po zielone inwestycje (np. wsparcie procesu ekoprojektowania w firmach, pokrycie kosztów audytu energetycznego czy finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw, których zakres zostanie wskazany w audycie). Ponadto w FENG przewidziano możliwość dofinansowania kosztów komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Moduł związany z działalnością innowacyjną powinien stanowić rdzeń projektu, pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. W programie FENG w sposób preferencyjny traktowane będą podmioty z sektora MŚP. Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą możesz dofinansować koszty wdrożenia już posiadanych wyników prac B+R (opracowanych samodzielnie lub zakupionych), jako duży przedsiębiorca musisz przewidzieć realizację prac B+R w projekcie, aby połączyć je z dotacją na komercjalizację. Inną opcją wsparcia działalności innowacyjnej jest znany z perspektywy 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne tj. konkurs organizowany przez BGK. Dotacje na innowacje w tym wypadku przybierają formę premii technologicznej (nawet do 70% wartości projektu), której BGK udziela na spłatę części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu, w banku komercyjnym, na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania. Szczegółowe informacje znajdziesz na podstronie poświęconej temu działaniu.

Innovation Coach przepustką do realizacji pierwszych projektów B+R

Dla przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w realizacji prac B+R, ale chcieliby rozpocząć działalność innowacyjną, ciekawą opcją jest usługa Innovation Coach. W ramach usługi zyskasz dostęp do wiedzy branżowej (w program zaangażowanych jest 180 branżowych coachów) – wsparcie Ekspertów, którzy ocenią potencjał Twojego przedsiębiorstwa oraz pomogą wykreować pomysł na innowacyjne rozwiązanie. Usługa Innovation Coach była już wdrażana w latach 2014-2020, w aktualnej perspektywie wiąże się jednak z dodatkowymi korzyściami! Podmioty, które zdecydują się na udział w Innovation Coach (tzw. Absolwenci Innovation Coach) będą mogły w ramach FENG dodatkowo skorzystać z doradztwa specjalistycznego dotyczącego opracowywania projektów B+R, a także, co szczególnie atrakcyjne, z finansowania realizacji pierwszych projektów B+R na START w konkursie INNOSTART!

Wsparcie innowacji w Regionalnych Programach Operacyjnych

Dotacje na innowacje dostępne są również na poziomie regionalnym. W regionalnych programach operacyjnych przewiduje się dofinansowanie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa (w tym tworzenie prototypów/instalacji demonstracyjnych i ich testowanie) oraz wdrażanie wyników prac na rynek. W wielu regionach zaplanowano również uruchomienie wsparcia dedykowanego w szczególności mniejszym podmiotom w postaci Bonów na innowacje. Formuła bonu zakłada dofinansowanie zakupu usługi proinnowacyjnej służącej opracowaniu nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu/usługi) bądź innowacji procesowej w przedsiębiorstwie. Realizując bon nierzadko dodatkowo będziesz mógł uwzględnić koszty wdrożenia rozwiązania na rynek (komponent wdrożeniowy przewidziano np. w małopolskich Bonach na innowacje). Aby sprawdzić możliwości dostępne w Twoim regionie skorzystaj z filtrowania konkursów po województwie.

Inne zachęty – czyli ulgi podatkowe jako forma wsparcia działalności innowacyjnej

Dotacje na innowacje to nie jedyna forma wsparcia działalności innowacyjnej. Uzupełniającym mechanizmem jest system ulg podatkowych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi B+R (w obecnej formie pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 200% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace B+R), ulgi na prototyp czy ulgi IP Box. Nasi Eksperci chętnie udzielą Ci szczegółowych informacji o każdym z tych rozwiązań.

Masz wizjonerskie pomysły, ale brakuje Ci środków na ich realizację? Chciałbyś wprowadzać przełomowe rozwiązania na rynek? Sięgnij po dotacje na innowacje!2021-2027 to nowe rozdanie europejskich funduszy z rekordowym budżetem na finansowanie działalności B+R.