Wyszukiwarka dotacji
Non-profit

Instytucja Otoczenia Biznesu

Instytucja Otoczenia Biznesu SEKWENCJA Sp. z o.o. stanowi dynamiczną, prężnie rozwijającą się firmę świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa – jako pomocy w zarządzaniu biznesem.

Z jednej strony stawiamy na nowoczesność, elastyczność i kreatywność, a z drugiej hołdujemy profesjonalizmowi oraz tradycyjnemu podejściu do obsługi klienta, które generują zadowolenie z jakości świadczonych usług. Cały wypracowany zysk przeznaczany jest na cele statutowe Spółki.

Świadczymy usługi proinnowacyjne mające wspomóc Klientów we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym oraz usługi prorozwojowe, które mają na celu rozwój i wspieranie innowacyjnej działalności MŚP, a także wspieranie rozwoju nauki i wykorzystywania nowych technik i technologii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Pomagamy również naszym Klientom w poszukiwaniu źródeł finansowania zarówno dla ich bieżącej działalności jak i wdrażanych innowacji.

Nasze działania mają na celu przygotowanie przedsiębiorstw krajowych do konkurencji na wymagającym rynku Unii Europejskiej.

Naszym celem jest sprawne i skuteczne zaspokojenie oczekiwań naszych Klientów i istotnych zainteresowanych stron, stąd każde zlecenie i zobowiązanie traktowane jest z najwyższą dbałością i optymalizowane zgodnie z możliwościami i indywidualnymi cechami podmiotu zlecającego.

Zgodnie z posiadanym od 2008 certyfikatem jakości ISO 9001:2000 (obecnie 9001:2015) dostarczamy naszym Klientom produkty i usługi o najwyższych standardach jakości.

Wyróżnia nas elastyczne podejście do Klienta oraz świadczenie usług „szytych na miarę”. Sekwencja Sp. z o.o. jest również koordynatorem klastra informatycznego Klaster.info.

Posiadane Akredytacje

OŚRODEK INNOWACJI – akredytacja Ministerstwa Rozwoju

Od 05.02.2016 r. Sekwencja Sp. z o.o. jest Ośrodkiem Innowacji uprawnionym do świadczenia specjalistycznych usług proinnowacyjnych mających na celu wsparcie wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie. Akredytacja udzielana jest na dwa lata przez ministra właściwego w sprawach gospodarki. Obecnie Sekwencja Sp. z o.o. posiada akredytację udzieloną w dniu 29 lipca 2021 r. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Więcej na temat akredytacji.

Akredytacja ta uprawnia nas do świadczenia usług proinnowacyjnych m.in. w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP, POIR 2014-2020. Kategorie usług doradczych w zakresie innowacji, które Sekwencja świadczy:

 • Audyt innowacyjności
 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji
 • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji
 • Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji
 • Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów
 • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji
 • Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji
 • Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
 • Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji
 • Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji
 • Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej


CENTRUM INNOWACJI – akredytacja Samorządu Województwa Mazowieckiego

Od dnia 02.11.2016 r. posiadamy akredytację mazowieckich IOB o profilu Centrum Innowacji. Akredytacja została przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do świadczenia usług prorozwojowych jako mazowiecka Instytucja Otoczenia Biznesu. Więcej na temat akredytacji

W ramach posiadanej akredytacji Sekwencja uprawniona jest do świadczenia specjalistycznych prorozwojowych usług w następujących działaniach w regionie województwa mazowieckiego:

 • Działanie 3.1.2 RPO WM 2014-2020 „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.
 • Poddziałanie 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, POIR 2014-2020.
 • Działanie 1.2 RPO WM 2014-2020 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”

Świadczymy usługi w następujących obszarach:

 • usługi w zakresie strategii
 • usługi w zakresie organizacji i zarządzania
 • usługi w zakresie marketingu i promocji
 • usługi w zakresie logistyki
 • usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług
 • usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
 • usługi w zakresie zagadnień finansowych
 • usługi w zakresie zagadnień prawnych
 • usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych
 • usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji
 • usługi w zakresie zagadnień odpowiedzialności biznesu

Opis przykładowych usług wchodzących w skład poszczególnych grup tematycznych znajduje się w Systematyce usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze opracowanym na potrzeby akredytacji: Zobacz akredytację


Baza usług rozwojowych

Od 2016 roku Sekwencja wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot uprawniony do świadczenia usług rozwojowych. Administratorem BUR jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza została uruchomiona w 2016 r. w ramach pierwszego projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”. Zastąpiła dotychczasową wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Więcej na temat BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Nasze doświadczenie

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

W latach 2010-2011 zrealizowaliśmy projekt w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki na lata 2007-2013, którego celem było podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich stabilności na rynku poprzez zoptymalizowanie kosztów prowadzenia działalności. Projekt składał się z dwóch etapów. W ramach I etapu dokonywano audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie klienta oraz opracowywano strategię redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach II etapu dokonywano wdrożenia wybranych rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Z usługi skorzystało 14 przedsiębiorstw. Budżet projektu: 529 299,96 PLN.

Optymalizacja procesów biznesowych

W latach 2010–2015 Sekwencja zrealizowała dwa projekty w ramach Działania 5.2 POIG Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o zasięgu ponadregionalnym. Był to projekt pt.: „Nowe usługi proinnowacyjne narzędziem stymulowania innowacji MŚP”, gdzie dofinansowanie opiewało na kwotę 9 996 200,00 PLN oraz projekt pt.: „Wdrożenie nowych, proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MŚP”, gdzie dofinansowanie opiewało na kwotę 9 998 200,00 PLN. Celem tych projektów było doprowadzenie do implementacji innowacji organizacyjnych i procesowych w polskich MŚP poprzez realizację opracowanych przez Sekwencję proinnowacyjnych usług mających na celu optymalizację procesów biznesowych zachodzących w MŚP.

Pierwszy projekt pt.: „Nowe usługi proinnowacyjne narzędziem stymulowania innowacji MŚP” miał na celu optymalizację procesów biznesowych pod kątem wprowadzania zaleceń związanymi z innowacjami prowadzącymi do optymalizacji tych procesów oraz możliwych innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarach produkcji oraz magazynu i logistyki. W ramach projektu świadczonych było 6 proinnowacyjnych usług, tj.:

 • Analiza procesów biznesowych w zakresie produkcji,
 • Mapowanie procesów biznesowych w zakresie produkcji,
 • Modelowanie procesów biznesowych w zakresie produkcji,
 • Analiza procesów biznesowych w zakresie magazynów i logistyki,
 • Mapowanie procesów biznesowych w zakresie magazynów i logistyki,
 • Modelowanie procesów biznesowych w zakresie magazynów i logistyki.

Usługi miały na celu przeanalizowanie przedsiębiorstw w trzech głównych obszarach: prowadzonej działalności (produkcyjnej lub usługowej), logistyki i magazynów oraz wdrożonych rozwiązań informatycznych.

Drugi projekt pt. „Wdrożenie nowych, proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MŚP” polegał na świadczeniu usług konsultingowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które mogły obejmować w zależności od zidentyfikowanych potrzeb nawet do siedmiu obszarów działania przedsiębiorstwa: informatyki, księgowości, logistyki i transportu, kadr i administracji, produkcji, usług, analizy i controllingu, remontów i utrzymania. Usługi były realizowane w podziale na trzy etapy: analiza procesów biznesowych, mapowanie procesów biznesowych i modelowanie procesów biznesowych. Celem świadczonych usług było sprofilowanie przedsiębiorców z perspektywy wcześniej wymienionych obszarów działania i zaproponowanie im możliwości optymalizacji procesów biznesowych zachodzących w określonych obszarach.

Fundusz Wspierania Innowacji

Sekwencja Sp. z o.o. posiada również Fundusz Wspierania Innowacji, dla którego w 2013 roku pozyskała dofinansowanie z Działania 3.1 POIG Inicjowanie działalności innowacyjnej w wysokości 9 382 000,00 PLN. W ramach zrealizowanego projektu wyinkubowaliśmy 10 nowych innowacyjnych pomysłów. Fundusz Inwestycyjny Sekwencja jest inkubatorem wspierającym powstawanie przedsiębiorstw biznesowych o charakterze innowacyjnym. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1, Spółka była w stanie dokapitalizować pomysły nawet te najbardziej niestandardowe i wizjonerskie. Fundusze uzyskane przez Spółkę z wyjść kapitałowych z wyinkubowanych spółek będą stanowiły kapitał dla kolejnych innowacyjnych pomysłów, z którymi na bieżąco zgłaszają się do nas pomysłodawcy. Sekwencja nadal wspiera powstałe firmy w ich rozwoju m.in. w formie mentoringu.

Akceleracja

W latach 2017 – 2020 Spółka pozyskała również dotację na realizację dwóch projektów w ramach działania 3.1.2 RPO WM 2014-2020 na świadczenie usług akceleracyjnych, dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju tj. do 24 miesięcy od dnia rejestracji w ramach projektu, którzy planują wdrożenie innowacji technologicznych. Budżet pierwszego projekt pt. „Fundusz Wspierania Innowacji Sekwencja szansą na wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw” wynosił 3 266 318,60 PLN. Budżet drugiego projektu pt. „Fundusz Sekwencja wsparciem innowacji technologicznych w początkowej fazie rozwoju” wynosił 3 642 230,34 PLN. Celem głównym obydwu projektów było zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, poprzez ich akcelerację i inkubację. Projekty dedykowane były dla przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego. W ramach obydwu projektów wsparcie w zakresie doradztwa specjalistycznego uzyskało 90 przedsiębiorstw. Dzięki projektom, przedsiębiorstwa będące grupą docelową są wstanie rozwijać się poprzez wzrost innowacyjności prowadzonej działalności, co w konsekwencji pozwoliło im poszerzyć rynki zbytu. Usługi przyczyniły się do poprawy innowacyjności 90 przedsiębiorstw w sektorze MŚP.

MSODI

Nasza firma wraz z Partnerem Prokliencki Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach naboru grantowego w projekcie pozakonkursowym pt. „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Projekt polegał na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. Projekt zakończyliśmy 30.11.2022 r. czego wynikiem są trzy usługi, które zostały wdrożone do naszej oferty:

Projekt przyczynił się do poszerzenia wachlarza specjalistycznych usług świadczonych przez ekspertów Sekwencji. Rezultatem wdrożenia nowych i ulepszonych usług jest także poprawa dostępu przedsiębiorstw z sektora MŚP do dobrej jakości usług doradczych, w tym wysokospecjalistycznych.

Zapytaj eksperta
Wybrane Case Studies
SANTE

SANTE

Sprawdź jak pomogliśmy firmie Sante pozyskać dofinansowanie na dywersyfikację produkcji w ramach, której Sante zdobyło środki na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji filigranoli oraz ulepszonych produktów crunchy. Zapewniliśmy Sante stały rozwój, który przyczynił się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.
Dowiedz się więcej
Imarti Poland

Imarti Poland

Imarti Poland Sp. z o.o. Sp. k. to spółka prowadzącą działalność na terenie RP, specjalizująca się w sprzedaży produktów rolnych. Firma Imarti Poland zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków z dotacji. Przedsiębiorstwo wskazało na potrzebę postawienia linii produkcyjnej do oczyszczania ziarna siemienia lnianego.
Dowiedz się więcej
Link Group

Link Group

Link Group zajmuje się outsourcingiem IT oraz rekrutacją na zlecenie firm zewnętrznych. W ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pomogliśmy firmie pozyskać środki na realizację projektu "Automatyzacja procesów obsługi kontraktów poprzez zastosowanie systemu cyfrowego (wykorzystującego Robotic Process Automation), zdolnego do samodzielnego rozliczenia kontraktu co przyspiesz i usprawni procesy u Wnioskodawcy, outsourcowanych pracowników i klientów Wnioskodawcy oraz pomoże uodpornić te organizacje na przyszłe kryzysy typu COVID19".
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Firma Plantway tworzy produkty dla tych, którzy przykładają dużą wagę do aspektów zdrowotnych i środowiskowych. Dowiedz się jak pomogliśmy przedsiębiorstwu Plantway w pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie samodzielnie przeprowadzonych wyników prac B+R. W ramach wsparcia świadczyliśmy także usługę rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
Storwork

Storwork

W ramach naszego Funduszu Venture Capital wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes. Zobacz jak pomogliśmy spółce Storwork przejść od koncepcji do założenia firmy oferującej narzędzie do budowania aplikacji biznesowych.
Dowiedz się więcej
Drukarnia w Oficynie

Drukarnia w Oficynie

Drukarnia w Oficynie - DWO to doświadczona drukarnia działająca od 1984 roku. Główną misją firmy jest zapewnienie profesjonalnej i błyskawicznej obsługi klientów. Sprawdź jakie wsparcie otrzymała od nas firma, dzięki któremu pozyskała dotację na projekt obejmujący wdrożenie innowacyjnej technologii druku wielkoformatowego UV z możliwością wykończenia wydruku z powierzchnią matową, błyszczącą lub łączącą obie opcje.
Dowiedz się więcej
Witpol

Witpol

Spółka Witpol to firma działająca w branży spożywczej oferująca produkty należące do kategorii zdrowej żywności. Firma posiada wieloletnią tradycję, została założona w 1974 r. Nieustannie inwestuje w nowe rozwiązania technologiczne, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach naszych usług wspieraliśmy firmę Witpol w pozyskaniu dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji procesowej.
Dowiedz się więcej
Ivolve

Ivolve

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Ivolve pozyskać bon na innowacje, a następnie prawidłowo i skutecznie rozliczyć projekt, który polegał na zakupie usługi B+R służącej opracowaniu nowego projektu wzorniczego i wdrożeniu nowego produktu w postaci automatycznego dyspensera leków.
Dowiedz się więcej
Made For Fishing Michał Wyrwa

Made For Fishing Michał Wyrwa

Dowiedz się jak pomogliśmy firmie Made For Fishing Michał Wyrwa pozyskać dotację na realizację projektu "Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji wykorzystującego technologię odzysku gumy i stali ze zużytych węży hydraulicznych". W ramach wsparcia zajęliśmy się opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz usługą rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas