Dotacje UE w pomorskie

W programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 do zagospodarowania jest bud偶et o warto艣ci 1 751,8 mld euro to jest blisko 8 i p贸艂 miliarda z艂otych. Jednym z kluczowych priorytet贸w programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii. W ramach tego priorytetu przewidziano udzielanie wsparcia na: rozw贸j infrastruktury B+R w przedsi臋biorstwach, realizacj臋 prac B+R przez przedsi臋biorstwa (M艢P oraz du偶e), weryfikacj臋 pomys艂u B+R (wsparcie fazy proof of concept) czy transfer technologii np. w formie nabycia praw w艂asno艣ci intelektualnej. Realizowane projekty powinny wpisywa膰 si臋 w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wspieranie dzia艂alno艣ci innowacyjnej w zakresie prac B+R oraz inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮 b臋dzie udzielane przy wykorzystaniu instrument贸w bezzwrotnych. Natomiast komercjalizacja i wdro偶enie wynik贸w prac B+R przez M艢P b臋dzie mie膰 form臋 cz臋艣ciowo zwrotn膮 (dotacja warunkowa). Inwestycje realizowane w wojew贸dztwie pomorskim (np. zakup sprz臋tu i maszyn w celu zwi臋kszenia mocy produkcyjnych czy budowa nowego zak艂adu) mog膮 by膰 dofinansowane max. w 50%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju system贸w ciep艂owniczych wpisuj膮cym si臋 w cele okre艣lone dla Dzia艂ania 2.1. Efektywno艣膰 energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne - Efektywno艣膰 energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na dzia艂ania termomodernizacyjne i dzia艂ania powi膮zane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania mo偶liwa b臋dzie realizacja takich projekt贸w jak zmniejszenie strat ciep艂a, modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a, modernizacja system贸w grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewn臋trznej centralnego ogrzewania i ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupe艂niaj膮co mo偶liwe b臋d膮 dzia艂ania funkcjonalnie powi膮zane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo pomorskie po艂o偶one jest w p贸艂nocnej cz臋艣ci kraju. Jest najdalej wysuni臋tym na p贸艂noc wojew贸dztwem pa艅stwa. Liczy 2 346 065 mieszka艅c贸w. Graniczy z Rosj膮. Miasta na prawach powiatu to: Gda艅sk, Gdynia, S艂upsk oraz Sopot. W wojew贸dztwie pomorskim wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o 331 929 podmiot贸w. Najbardziej popularnymi bran偶ami w 2021 by艂y: przetw贸rstwo przemys艂owe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazd贸w samochodowych, w艂膮czaj膮c motocykle. Wojew贸dztwo pomorskie w 2021 r. by艂o najszybciej rozwijaj膮cym si臋 regionem w Polsce. Wed艂ug danych G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego PKB regionu wzr贸s艂 a偶 o 15,8 proc, w stosunku do 2020 r. Pomorskie PKB wynosi艂o 157 mld z艂, czyli by艂o o 21 mld z艂 wy偶sze ni偶 rok wcze艣niej. Jest to jedno z najbardziej eko-innowacyjnych wojew贸dztw w kraju. 聽Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie pomorskim w 2021 r. wynosi艂 66 793 z艂 (96,7%). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 6,0%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R pomorskie znajduje si臋 w krajowej czo艂贸wce (5 lokata w 2020 r.).

Fundusze unijne dla Pomorza 鈥 jaki bud偶et?

Rekordowe 艣rodki wynegocjowane przez Polsk臋 w ramach Umowy Partnerstwa b臋d膮 rozdzielane w ramach program贸w krajowych oraz regionalnych. W wojew贸dztwie pomorskim regionalny program nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Rozw贸j gospodarczy i spo艂eczny regionu b臋dzie wspomaga膰 1,75 mld euro ze 艣rodk贸w europejskich. Na bud偶et programu regionalnego sk艂adaj膮 si臋 艣rodki pochodz膮ce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 艣rodki z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego Plus. Pomorscy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli r贸wnie偶 korzysta膰 ze wsparcia na poziomie krajowym aplikuj膮c np. do konkurs贸w organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Dotacje pomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa pomorskiego b臋d膮 mogli dofinansowa膰 w szczeg贸lno艣ci realizacj臋 prac B+R, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, weryfikacj臋 pomys艂u B+R (wsparcie fazy proof of concept) czy nabycie praw w艂asno艣ci intelektualnej (np. patentu) i adoptowanie zakupionej technologii do swoich potrzeb. Mo偶liwa b臋dzie realizacja zar贸wno poszczeg贸lnych dzia艂a艅, jak i 艂膮czenie kilku element贸w w kompleksowy projekt obejmuj膮cy np. prowadzenie prac B+R, komercjalizacj臋 wynik贸w i dodatkow膮 inwestycj臋 w technologie cyfrowe. Dzi臋ki tym dzia艂aniom, przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y zwi臋kszy膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰 i rozwija膰 dzia艂alno艣膰, co przyczyni si臋 do rozwoju gospodarczego ca艂ego regionu. W programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przewidziano tak偶e finansowanie zakupu specjalistycznych, proinnowacyjnych us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez akredytowane IOB oraz wsparcie aktywno艣ci eksportowej przedsi臋biorstw, w tym wsparcie proces贸w uzyskania mi臋dzynarodowych certyfikat贸w czy patent贸w. Udzielana pomoc b臋dzie mie膰 g艂贸wnie form臋 bezzwrotn膮 (dotacje). W celu poznania szczeg贸艂owych informacji o konkretnych naborach zach臋camy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

O intensywno艣ci dofinansowania decyduje typ realizowanego projektu 鈥 projekty B+R rz膮dz膮 si臋 innymi zasadami ni偶 projekty inwestycyjne. W projektach inwestycyjnych, dla kt贸rych 藕r贸d艂em finansowania jest regionalna pomoc inwestycyjna, na poziom dofinansowania wp艂yw ma miejsce realizacji inwestycji oraz wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. O tym w ilu procentach dofinansowana mo偶e by膰 nowa inwestycja zwi膮zana np. z budow膮 hali produkcyjnej czy zakupem maszyn decyduje mapa pomocy regionalnej na lata 2022 -2027. Mapa ta wprowadza r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. W wojew贸dztwie pomorskim nowe inwestycje s膮 finansowane w 30%. Je艣li inwestycja jest realizowana przez mikro lub ma艂e przedsi臋biorstwa do bazowego poziomu dolicza si臋 bonusowe 20%, gdy przez 艣rednie firmy bonus wynosi 10 p.p. Z kolei w projektach B+R miejsce realizacji projektu nie ma znaczenia. O intensywno艣ci dofinansowania decyduj膮 dwie zmienne: wielko艣膰 firmy (im wi臋ksze przedsi臋biorstwo tym mniejsza intensywno艣膰 wsparcia) oraz kategoria prowadzonych prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe).

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie pomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Do jej g艂贸wnych zada艅 zalicza si臋 m.in. organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w czy weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 sk艂adanych przez Beneficjent贸w i stanowi膮cych podstaw臋 wyp艂aty poszczeg贸lnych transzy dofinansowania. Dodatkowo instytucj膮 po艣rednicz膮c膮 jest r贸wnie偶 Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Gda艅sku. Za realizacj臋 instrument贸w z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) natomiast odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gda艅sk-Gdynia-Sopot.