Dotacje na Inwestycje

Chcesz zakupić maszyny, zmodernizować linię technologiczną, zautomatyzować proces produkcji lub pakowania? W realizacji tych oraz wielu innych przedsięwzięć, wymagających znacznych nakładów finansowych, pomóc mogą dotacje na inwestycje. W ramach kategorii zebraliśmy działania, w których możliwe jest sfinansowanie kosztów wdrożenia innowacji technologicznej (innowacyjnego produktu/usługi lub procesu), w szczególności kosztów: zakupu/wytworzenia, montażu i uruchomienia środków trwałych, zakupu nieruchomości, zakupu robót i materiałów budowlanych, zakupu patentów, licencji. Dofinansowanie unijne na inwestycje to nie tylko Kredyt technologiczny, poznaj wszystkie możliwości!

 

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 31.01.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
20 000 000,00 PLN
W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 28.02.2023
Pozostało 29 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie będzie można dofinansować infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Do wsparcia kwalifikują się m.in. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE oraz koszty montażu i robót budowlanych.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 51 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 56 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 72 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów.
Dowiedz się więcej

Kredyt na innowacje technologiczne (2.32)

Nabór do 31.05.2023
Pozostało 121 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Kolejny nabór do konkursu ruszy już w I kwartale 2023 r.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 182 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (3.1)

Nabór do 17.08.2023
Pozostało 199 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 241 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Dotacje na inwestycje – gdzie szukać wsparcia?

Z raportów branżowych wynika, że inwestycje przedsiębiorstw są napędzane głównie przez większe podmioty. Utrudniony dostęp do finansowania stanowi dla MŚP barierę hamującą inwestycje w badania i rozwój (raport Polityka Insight Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój). Fundusze Europejskie pomagają to zmienić! W najbliższych latach przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci zatrudniający mniej niż 250 pracowników, mogą liczyć na dużą pomoc i to głównie w formie bezzwrotnych dotacji. Poniżej prezentujemy kluczowe źródła wsparcia dla biznesu.

  • Moduł wdrożeniowy w programie FENG – w programie FENG przedsiębiorcy mogą sfinansować koszty wdrożenia innowacyjnego rozwiązania na rynek. Dodatkowo mogą wzbogacić swój projekt o dodatkowe moduły jak np. internacjonalizacja, wsparcie kompetencji kadr czy cyfrowa transformacja.

  • Kredyt na innowacje technologiczne – w perspektywie 2021-2027 kontynuowany jest Kredyt technologiczny cieszący się dużą popularnością wśród przedsiębiorców w ubiegłych latach. Instrument ten pozwala sfinansować milionowe inwestycje i przewiduje wysoką intensywność pomocy tj. nawet do 70% kosztów przedsięwzięcia.

  • Krajowy Program Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – stanowi zupełnie nowy instrument będący odpowiedzią na załamanie gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19. Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i zostaną przeznaczone m.in. na wspieranie przedsiębiorców. W ramach KPO przewidziano finansowanie szerokiego zakresu działań m.in. inwestycje w cyfryzację procesów, wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 i inteligentne linie produkcyjne czy inwestycje w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (zakup maszyn i urządzeń, prace budowlane, usługi doradcze). Na szczególne wsparcie mogą liczyć MŚP z sektora rolno-spożywczego, które w ramach działania A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu mogą zdobyć dofinansowanie zakup maszyn i urządzeń (w tym środków transportu) czy systemów informatycznych wspierających procesy produkcyjne, magazynowe bądź sprzedażowe.

  • Regionalne Programy Operacyjne – o dotacje na inwestycje można się również ubiegać w ramach programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu regionalnym;

  • Programy zarządzane centralnie przez Komisję Europejską – możliwość finansowania kosztów komercjalizacji (pełnego wdrożenia rynkowego) przewidziano np. w konkursie EIC Accelerator stanowiącego część programu Horyzont Europa. W ramach komponentu inwestycyjnego MŚP mogą pozyskać nawet 15 mln euro na weryfikację technologii w środowisku operacyjnym i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Ze środków europejskich przedsiębiorcy mogą także finansować inwestycje prośrodowiskowe. Atrakcyjnym instrumentem wsparcia jest zwłaszcza Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny łączy finansowanie dłużne udzielane przez banki komercyjne ze wsparciem bezzwrotnym w formie dotacji. Dotacja udzielana jest z przeznaczeniem na spłatę (częściową) kredytu ekologicznego zaciągniętego w banku kredytującym na inwestycje związane m.in. z zakupem, montażem i uruchomieniem OZE, termomodernizacją budynków czy zakupem energooszczędnych maszyn. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%, startować mogą również duże przedsiębiorstwa (należące do kategorii small mid-caps lub mid-caps). Dotacje na inwestycje ekologiczne stanowią domenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nabory ogłaszane przez tę instytucję koncentrują się wokół takich zagadnień jak: racjonalna gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych czy poprawa efektywności energetycznej. Ze środków NFOŚiGW można sfinansować np. budowę nowych oczyszczalni, rozbudowę istniejących oczyszczalni, inwestycje w fotowoltaikę, przeprowadzenie audytu energetycznego czy modernizację lub rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego działania lub specjalistycznego doradztwa w zakresie rozliczania projektu (księgowanie dotacji na inwestycje, łączenie dotacji inwestycyjnej z ulgami podatkowymi)? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!