Dotacje na Inwestycje

Chcesz zakupić maszyny, zmodernizować linię technologiczną, zautomatyzować proces produkcji lub pakowania? W realizacji tych oraz wielu innych przedsięwzięć, wymagających znacznych nakładów finansowych, pomóc mogą dotacje na inwestycje. W ramach kategorii zebraliśmy działania, w których możliwe jest sfinansowanie kosztów wdrożenia innowacji technologicznej (innowacyjnego produktu/usługi lub procesu), w szczególności kosztów: zakupu/wytworzenia, montażu i uruchomienia środków trwałych, zakupu nieruchomości, zakupu robót i materiałów budowlanych, zakupu patentów, licencji. Dofinansowanie unijne na inwestycje to nie tylko Kredyt technologiczny, poznaj wszystkie możliwości!

 

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje w MŚP) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 04.07.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu. Kwalifikowalne są koszty środków trwałych/dostaw, wartości niematerialnych i prawnych, robót budowalnych, nieruchomości, szkoleń oraz koszty pośrednie. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem (KPO A1.4.1)

Nabór do 05.07.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
60 000,00 PLN
Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków rozpocznie się 5 czerwca.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji – Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 14.07.2023
Pozostało 36 dni
Wielkość dotacji
2 100 000,00 PLN
Konkurs wspiera projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji to możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. roboty budowlane, zakup nowych środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich.
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 53 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.08.2023
Pozostało 54 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Sfinansować będzie można wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. Nabór startuje w listopadzie 2023 r.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 04.08.2023
Pozostało 57 dni
Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na inwestycję w MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy, dywersyfikacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. W ramach działania Transformacja gospodarcza 9.4 typ Inwestycje w MŚP wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje początkowe. O środki finansowe ubiegać się mogą MŚP prowadzące działalność w subregionie wałbrzyskim woj. dolnośląskiego. Koszty kwalifikowalne obejmują przede wszystkim koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach kosztów pośrednich oraz zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych w ramach kosztów bezpośrednich.
Dowiedz się więcej

Dotacje na inwestycje – gdzie szukać wsparcia?

Z raportów branżowych wynika, że inwestycje przedsiębiorstw są napędzane głównie przez większe podmioty. Utrudniony dostęp do finansowania stanowi dla MŚP barierę hamującą inwestycje w badania i rozwój (raport Polityka Insight Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój). Fundusze Europejskie pomagają to zmienić! W najbliższych latach przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci zatrudniający mniej niż 250 pracowników, mogą liczyć na dużą pomoc i to głównie w formie bezzwrotnych dotacji. Poniżej prezentujemy kluczowe źródła wsparcia dla biznesu.

  • Moduł wdrożeniowy w programie FENG – w programie FENG przedsiębiorcy mogą sfinansować koszty wdrożenia innowacyjnego rozwiązania na rynek. Dodatkowo mogą wzbogacić swój projekt o dodatkowe moduły jak np. internacjonalizacja, wsparcie kompetencji kadr czy cyfrowa transformacja.

  • Kredyt na innowacje technologiczne – w perspektywie 2021-2027 kontynuowany jest Kredyt technologiczny cieszący się dużą popularnością wśród przedsiębiorców w ubiegłych latach. Instrument ten pozwala sfinansować milionowe inwestycje i przewiduje wysoką intensywność pomocy tj. nawet do 70% kosztów przedsięwzięcia.

  • Krajowy Program Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – stanowi zupełnie nowy instrument będący odpowiedzią na załamanie gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19. Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i zostaną przeznaczone m.in. na wspieranie przedsiębiorców. W ramach KPO przewidziano finansowanie szerokiego zakresu działań m.in. inwestycje w cyfryzację procesów, wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 i inteligentne linie produkcyjne czy inwestycje w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (zakup maszyn i urządzeń, prace budowlane, usługi doradcze). Na szczególne wsparcie mogą liczyć MŚP z sektora rolno-spożywczego, które w ramach działania A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu mogą zdobyć dofinansowanie zakup maszyn i urządzeń (w tym środków transportu) czy systemów informatycznych wspierających procesy produkcyjne, magazynowe bądź sprzedażowe.

  • Regionalne Programy Operacyjne – o dotacje na inwestycje można się również ubiegać w ramach programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu regionalnym;

  • Programy zarządzane centralnie przez Komisję Europejską – możliwość finansowania kosztów komercjalizacji (pełnego wdrożenia rynkowego) przewidziano np. w konkursie EIC Accelerator stanowiącego część programu Horyzont Europa. W ramach komponentu inwestycyjnego MŚP mogą pozyskać nawet 15 mln euro na weryfikację technologii w środowisku operacyjnym i uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Ze środków europejskich przedsiębiorcy mogą także finansować inwestycje prośrodowiskowe. Atrakcyjnym instrumentem wsparcia jest zwłaszcza Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny łączy finansowanie dłużne udzielane przez banki komercyjne ze wsparciem bezzwrotnym w formie dotacji. Dotacja udzielana jest z przeznaczeniem na spłatę (częściową) kredytu ekologicznego zaciągniętego w banku kredytującym na inwestycje związane m.in. z zakupem, montażem i uruchomieniem OZE, termomodernizacją budynków czy zakupem energooszczędnych maszyn. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%, startować mogą również duże przedsiębiorstwa (należące do kategorii small mid-caps lub mid-caps). Dotacje na inwestycje ekologiczne stanowią domenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nabory ogłaszane przez tę instytucję koncentrują się wokół takich zagadnień jak: racjonalna gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych czy poprawa efektywności energetycznej. Ze środków NFOŚiGW można sfinansować np. budowę nowych oczyszczalni, rozbudowę istniejących oczyszczalni, inwestycje w fotowoltaikę, przeprowadzenie audytu energetycznego czy modernizację lub rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego działania lub specjalistycznego doradztwa w zakresie rozliczania projektu (księgowanie dotacji na inwestycje, łączenie dotacji inwestycyjnej z ulgami podatkowymi)? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!