Wyszukiwarka dotacji
Oferta

Inne usługi doradcze

Potrzebujesz zindywidualizowanego wsparcia doradczego? Myślisz o skorzystaniu z ulg podatkowych? Zastanawiasz się czy pozyskanie statusu CBR jest opłacalne dla Twojej firmy? A może potrzebujesz obsługi księgowej projektu lub przygotowania dokumentu jakim jest mapa drogowa transformacji? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco to skontaktuj się z naszymi Ekspertami i skorzystaj z oferty doradczej szytej na miarę. Ty decydujesz o zakresie wsparcia.

Poza naszą kluczową specjalizację związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji, świadczymy również szereg usług dodatkowych z obszaru, jakim jest doradztwo biznesowe.

Doradztwo w zakresie ulg podatkowych (IP Box, B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację)

System zachęt do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej jest szeroki i nie ogranicza się do dotacji na realizację prac B+R czy inwestycje w infrastrukturę badawczą. Dostępnych jest szereg ulg podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom chcącym budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Celem tych ulg jest zachęcenie firm do inwestowania w badania i rozwój.

Jednym z głównych narzędzi wsparcia jest ulga na działalność B+R. Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Mowa tu o dodatkowym odliczeniu kosztów, odliczonych uprzednio przez podatnika na zasadach ogólnych. Odliczyć można m.in. koszty wynagrodzeń kadry zaangażowanej w realizację prac B+R, koszty nabycia materiałów i surowców, koszty uzyskania i utrzymania patentu czy koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ile można zyskać? Standardowa stawka odliczenia wynosi 100%, natomiast w przypadku kosztów wynagrodzeń kadry B+R od 2022 r. możliwe jest dodatkowe odliczenie 200%. Przedsiębiorstwa posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) mogą rozliczać niemal wszystkie kategorie kosztów w wysokości 200%.

O tym, że ulga B+R się opłaca świadczyć może choćby fakt, że z roku na rok jej popularność rośnie.  W 2016 r., kiedy została wprowadzona po raz pierwszy, skorzystało z niej niecałe 600 podatników. W 2021 r. było to już 3606 przedsiębiorców.

Kolejnym narzędziem mającym stymulować wzrost innowacyjności polskiej gospodarki jest IP Box. Ulga ta pozwala opodatkować określone dochody wg stawki preferencyjnej wynoszącej 5%, zamiast stawki ogólnej. Preferencyjną stawkę podatku można zastosować w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (takich jak patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego itp.). Komu dedykowana jest ulga IP Box? Z tego rozwiązania mogą skorzystać zarówno płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Z ulgi wyłączone są jedynie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu. Forma prawna prowadzenia działalności nie warunkuje dostępu do ulgi IP Box – przewidziana została dla spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Osiągasz dochody z opłat za udzielanie licencji na korzystanie z autorskiego oprogramowania? Twoja firma zarabia na sprzedaży kwalifikowanych praw własności (np. wzoru przemysłowego, przedmiotem ochrony może być przykładowo layout aplikacji mobilnej)? Generujesz przychody z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi – ulga IP Box jest właśnie dla Ciebie. W zakres naszego wsparcia wchodzi identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ustalenie dochodu z tych praw, obliczenie kwalifikowanego dochodu oraz określenie podstawy opodatkowania rozliczanej wg preferencyjnej stawki.

W dużym skrócie: ulga IP Box pozwala na zastosowanie niższej (preferencyjnej) stawki podatku do określonych dochodów, natomiast ulga B+R daje przedsiębiorcom możliwość dodatkowego odliczenia kosztów zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym. Ulga IP Box stanowi swoiste rozwinięcie ulgi B+R. O ile ulga B+R jest ukierunkowana na wspieranie aktywności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez przedsiębiorców, o tyle celem ulgi IP Box jest uatrakcyjnienie etapu komercjalizacji tj. wdrożenia wyników tych prac na rynek.

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców uzupełniają jeszcze: ulga na prototyp, ulga na robotyzację oraz ulga na ekspansję. Nie wiesz czy spełniasz warunki, żeby skorzystać z zachęt podatkowych? Obawiasz się obowiązków z jakimi wiąże się korzystanie z ulg? Nasi Eksperci przeanalizują sytuację Twojej firmy, pomogą dobrać adekwatne wsparcie i przeprowadzą Cię przez proces rozliczania ulgi służąc doradztwem merytorycznym na każdym etapie.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi do końca 2021 r. niemożliwym było równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Nowelizacja przepisów wprowadzona na początku 2022 r. przyniosła korzystne dla przedsiębiorców zmiany pozwalające na łączenie obu ulg.

Co istotne ulgi i dotacje stanowią rozwiązania komplementarne. Tym samym możliwe jest np. łączenie ulgi B+R z innymi formami wsparcia. Najlepiej będzie posłużyć się tu przykładem. Przedsiębiorca, który realizuje projekt badawczy finansowany ze środków unijnych i w ramach tego projektu kwalifikuje koszty personelu B+R, może jednocześnie rozliczyć te koszty w ramach rozwiązania, jakim jest ulga B+R. Oczywiście należy pamiętać o tzw. zakazie podwójnego finansowania i kalkulując koszty podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R wyłączyć tę część kosztów, na które przedsiębiorca otrzymał już dotację. Natomiast wydatki poniesione w formie wkładu własnego jak najbardziej mogą podlegać odliczeniu.

Pomoc w uzyskaniu statusu CBR 

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą regularnie prace B+R i uzyskują przychody z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych polecamy rozważyć wnioskowanie o nadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Ministra właściwego ds. gospodarki. Posiadanie statusu CBR uprawnia do korzystania z szeregu udogodnień, przede wszystkim wiąże się on z korzyściami podatkowymi. Tak jak zaznaczaliśmy już wyżej przedsiębiorcy posiadający status CBR mogą korzystać z ulgi B+R w zwiększonym zakresie. Centra Badawczo-Rozwojowe posiadają szerszy katalog kosztów kwalifikowanych i możliwość wyższego odliczenia od podstawy opodatkowania tj. 200% kosztów kwalifikowanych wszystkich kategorii wydatków kwalifikowanych, za wyjątkiem kosztów utrzymania patentów. Przedsiębiorcy nieposiadający takiego statusu mogą odliczać 200% wydatków związanych wyłącznie z kosztami osobowymi pracowników B+R, dla pozostałych kategorii wydatków wynosi 100%. Status CBR uprawnia również do zwolnień podatkowych. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy – możemy pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu statusu CBR – podpowiemy jak przygotować niezbędną dokumentację i dopełnić wszystkich formalności. W zakresie naszych usług mieści się również pozyskiwanie środków na inwestycję w infrastrukturę badawczą – w ramach nowej perspektywy finansowej dostępne są fundusze na rozbudowę i doposażenie funkcjonującego już CBR, jak i utworzenie takiego centrum od podstaw.

Doradztwo w zakresie przygotowania mapy drogowej transformacji

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczymy także szeroki zakres usług proinnowacyjnych. W ramach konkursów dotyczących cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji wymaganym dokumentem jest mapa drogowa transformacji. Nasze wsparcie obejmuje także możliwość przygotowania takiego dokumentu. Wytyczne do mapy drogowej obejmują m.in.:

 • Dane w zakresie prezentacji wykonawcy usługi doradczej mapy drogowej transformacji (dane identyfikacyjne, przedmiot działalności, pozycja rynkowa, główne produkty lub usługi, doświadczenie i kompetencje ekspertów, termin realizacji działań doradczych z podziałem na jego główne etapy.
 • Opis i uzasadnienie wyboru metodologii przeprowadzenia audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
 • Syntetyczny opis wyników samooceny przedsiębiorstwa w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.
 • Opis przebiegu i wyniku audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, w zakresie gotowości przedsiębiorcy do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, a w tym należy zidentyfikować i scharakteryzować sposoby realizacji poszczególnych procesów biznesowych, dokonać analizy konkurencji według zakresu koncepcji marketingowej 4P, analizy technologicznej procesów w zakresie stosowania rozwiązań cyfrowych oraz oddziaływania na środowisko, analizy infrastruktury i narzędzi informatycznych, analizy dojrzałości cyfrowej oferty produktowej, wskazać charakterystykę modelu biznesowego, kompetencji cyfrowych kadr, struktury organizacyjnej i zarządzania, dokonać analizę kondycji finansowej firmy oraz barier zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorstwa względem wdrażania cyfrowych rozwiązań.
 • Syntetyczną ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji wszystkich procesów realizowanych w firmie.
 • Propozycje kompleksowego planu transformacji w kierunku rozwiązań cyfrowych, Przemysłu 4.0, a w tym zawarta powinna zostać wizja użycia technologii w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem tego w jaki sposób technologie Przemysłu 4.0 pozwolą na osiągnięcie maksymalizacji korzyści ich zastosowania dla pracowników, wizja użycia maszyn, urządzeń i programów, które bezpośrednio pozwolą na wsparcie wdrożenia procesu automatyzacji i robotyzacji, wizja stworzenia wymiany i bezpieczeństwa danych, efektywnego łączenia zasobów ludzkich i technologicznych, efektywnego zarządzania jakością procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz wizja tworzenia i utrzymywania sieci łączności z partnerami w łańcuchu dostaw.
 • Strategię wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zgodność z normami środowiskowymi.
 • Analizę i rekomendacje istniejących, dostępnych na rynku lub potencjalnych (nowych do opracowania) rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji możliwych do zastosowania w odniesieniu do poszczególnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
 • Analizę i rekomendacje wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które powinny bezpośrednio wspierać automatyzację lub robotyzację.
 • Szczegółowe rekomendacje techniczne odnośnie przeprowadzenia inwestycji w zakresie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji pod kątem przygotowania do realizacji projektu.
 • Rekomendacje działań towarzyszących, w tym w zakresie działań przygotowawczych i działań wdrożeniowych.
 • Propozycję harmonogramu realizacji inwestycji z zakresu automatyzacji lub robotyzacji produkcji z kosztorysem oraz wskazaniem niezbędnych zasobów do ich wdrożenia.
 • Oszacowanie kosztów inwestycji i rekomendacje sposobu finansowania inwestycji.

Obsługa księgowa w zakresie dotacji unijnych

Wspólnie budujemy sukces Twojego projektu także poprzez świadczenie usługi obejmującej obsługę księgową projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Oferujemy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPIR), prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe), ewidencji przychodów (ryczałt) oraz prowadzenie obsługi kadrowo płacowej (kadry i płace). Nasz zespół księgowych ma bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych, co zapewnia takim podmiotom realizację wymogu umowy o dofinansowanie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla transakcji projektowych.

Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycyjnego w ramach PSI oraz Grantu rządowego

Wspieramy również naszych Klientów w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na nowe inwestycje, zarówno w formie dotacji gotówkowej jak i ulg podatkowych. Dedykowanymi instrumentami w tym zakresie są Polska Strefa Inwestycji oraz Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (potocznie nazywany grantem rządowym). Szczegółowe warunki wsparcia, w tym maksymalne dofinansowanie i intensywność pomocy są uzależnione od wielu czynników. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy bazując na przekazanych danych o planowanej inwestycji dobiorą optymalną opcję wsparcia i udzielą wyczerpujących informacji na temat wybranego instrumentu (np. możliwości łączenia go z innymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców, w tym np. z ulgami).

Doradztwo biznesowe szyte na miarę

W naszej szerokiej ofercie nie znalazłeś opcji dla siebie? Nic straconego! Jeśli potrzebujesz zindywidualizowanego wsparcia dopasowanego do specyfiki Twojego biznesu zgłoś się do nas, a nasi Eksperci zaproponują adekwatny model współpracy. Pozostaw dane kontaktowe korzystając z naszego formularza, a na pewno oddzwonimy.

Zapytaj eksperta
Rekomendują nas

SONETA Sp. z o.o.

Misją naszej firmy jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych. Dzięki współpracy z Sekwencją otrzymaliśmy dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego. Sekwencja nie tylko przygotowała dokumentację aplikacyjną ale również wspierała nas na każdym kroku realizacji projektu. Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce dotacji.
Prezes Zarządu – Robert Czuła
znanylekarz logo

ZnanyLekarz Sp. z o.o.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Sekwencja jako solidnego partnera, dotrzymującego terminów, na którym można polegać i z którym można budować długoletnią współpracę.
Prezes Zarządu - Mariusz Gralewski

SANTE Sp. z o.o.

Działamy na rynku zdrowej żywności oferując szeroką gamę produktów zbożowych, napojów roślinnych, produktów śniadaniowych, produktów Vege czy batonów, snacków oraz ciastek. Produkty oferujemy pod markami Sante, Sante Organic, Go ON oraz Lovege. Nasza gruntowna pozycja lidera rynku wynika głównie z naszej stałej pracy nad jakością oferowanych produktów. We współpracy z Sekwencją pozyskaliśmy już wiele dotacji na realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, były to m.in. dotacje na inwestycje w innowacyjną technologię produkcji filigranoli oraz na opracowanie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w naszym przedsiębiorstwie. Firma Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz dużą wiedzą merytoryczną na każdym z etapów współpracy. Jakość kompleksowych usług jakie wykonała dla nas firma była w pełni satysfakcjonująca. Sekwencja w sposób profesjonalny przygotowała dokumentację aplikacyjną, jak również odpowiednio zarządzała całym projektem, aż do końcowego rozliczenia. Możemy z pełnym przekonaniem rekomendować firmę Sekwencja jako rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Wojciech Kowalski

Plantway Sp. z o.o.

Spółka Plantway Sp. z o.o. działa w branży spożywczej. Pragniemy podziękować firmie Sekwencja za wsparcie przy uzyskaniu dotacji na realizację projektu w zakresie wytwarzania trzech typów analogów mięsa. Wniosek przygotowany przez Sekwencję został oceniony pozytywnie. Firma wspiera nas również na każdym etapie realizacji projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako rzetelnego partnera biznesowego i doradcę. Jesteśmy wdzięczni za tak fachowe wsparcie w zakresie realizacji projektów unijnych.
Prezes Zarządu – Andrzej Świderski
Członek Zarządu – Joanna Świderska
witpol logo

Witpol Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Witpol specjalizuje się od samego początku istnienia w produkcji spożywczej. Nasz asortyment jest oparty na zdrowej i funkcjonalnej żywności. Współpracując z firmą Sekwencja otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt wdrożenia wyników prac B+R przez co wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt w postaci napojów roślinnych. Sekwencja zapewniła nam kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dotacji, a Eksperci wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z przedsiębiorstwem Sekwencja.
Prezes Zarządu - Andrzej Oleniacz
iVolve

iVolve Sp. z.o.o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z Firmą Sekwencja udało nam się otrzymać dotację na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego – automatycznego dyspensera leków. Eksperci Sekwencji wspierali nas na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki ich profesjonalnej postawie, rzetelności i doświadczeniu osiągnęliśmy sukces. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera, który świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie.

Prezes Zarządu Marcin Masek
clickray logo

Clickray Sp z o.o.

Działamy jako profesjonalna agencja marketingowa, która oferuje usługi na rynku globalnym w zakresie prowadzenia kompleksowych kampanii internetowych opartych na strategii Inbound Marketingu. Wraz z Sekwencją pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Współpraca przebiegła pomyślnie dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy Ekspertów z ramienia Sekwencji. Z przyjemnością rekomendujemy spółkę Sekwencja jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Szymon Binek
drukarnia w oficynie

Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j.

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług poligraficznych i projektowych. Sprzedajemy także artykuły drukarskie. W ramach pozyskanego dofinansowania firma Sekwencja jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczyła nam specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym. Realizacja usług przebiegła sprawnie i zgodnie z harmonogramem, dlatego pragniemy zarekomendować przedsiębiorstwo Sekwencja jako profesjonalnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Michał Trzeciecki
priomax

Piromax Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Oferta naszej firmy obejmuje szeroki zakres produktów z obszaru pirotechniki widowiskowej o charakterze najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa. Dzięki wykonanym przez firmę Sekwencja usługom doradczym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Usługa polegała na testowaniu innowacyjnego rozwiązania do tworzenia wirtualnego pokazu fajerwerków. Współpraca przebiegła bardzo pomyślnie, a zadania zostały wykonane rzetelnie i starannie.
Prezes Zarządu - Agnieszka Patynowska

WASTECH Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu innowacji technologicznej z obszaru środowiskowego. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym etapie realizacji projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni że otrzymaliśmy tak profesjonalne oraz fachowe wsparcie. Sekwencja jest partnerem świadczącym usługi na najwyższym poziomie.
Prezes Zarządu – Robert Gazarkiewicz

DERMOTECHNIKA PIOTR BORKOWSKI Sp. J.

Od roku 2002 zajmujemy się kosmetyką profesjonalną i medycyną estetyczną. Sekwencja wykonała dla nas profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszej firmy. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowali z poziomu świadczonych usług. Zostały one wykonane z pełnym zaangażowaniem oraz z należytą starannością.
Wspólnik – Piotr Borkowski

TOM-BUD S.C.

Dzięki współpracy z firmą Sekwencja z powodzeniem wdrożyliśmy w firmie innowacyjne rozwiązanie dźwigowe. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym kroku – od prac analityczno-koncepcyjnych nad rozwiązaniem poprzez wybór dostawcy oraz docelowe wdrożenie. Sekwencja jest profesjonalnym, rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych.
Wspólnik – Jacek Brodziak
GruzBag

Darmak Sp. z o.o.

Nasza działalność opiera się na systemie odbioru gruzu w workach typu bigbag. Chcemy doskonalić naszą ofertę, dlatego stale prowadzimy prace o charakterze rozwojowym. Wraz z Sekwencją zdobyliśmy fundusze na wdrożenie w naszej firmie innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym. W związku z tym jesteśmy wdzięczni firmie Sekwencja za efektywną współpracę i pełne zaangażowanie w realizację projektu.
Prezes Zarządu - Maciej Kalestyński
Storwork

Storwork Sp. z o.o.

Jesteśmy startupem z branży IT. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z Ekspertami przedsiębiorstwa zdobyliśmy dofinansowanie na zakup usług badawczo-rozwojowych, które doprowadziły nas do opracowania nowej usługi – innowacyjnego narzędzia do informatyzacji procesów. Sekwencja jest firmą godną polecenia. Jej Eksperci wyróżniają się wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce pozyskania i rozliczania dotacji.
Prezes Zarządu Krzysztof Sikorski

ALKOPOLIGAMIA (O.G. WITOLD MICHALAK)

Nasze przedsiębiorstwo działa w branży muzycznej oraz odzieżowej. Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne doradztwo, które obejmowało m.in. analizę sytuacji przedsiębiorstwa, badanie oczekiwań klientów a także opracowanie strategii marketingowej. Sekwencja zrealizowała usługi doradcze w sposób w pełni kompleksowy i profesjonalny. Dzięki temu zdobyliśmy nowych klientów, nowe rynki a także zwiększyliśmy swoje przychody.
Właściciel – Witold Michalak

Enerace Sp. zo.o.

Nasze przedsiębiorstwo, przy wsparciu spółki Sekwencja, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów usprawniających obsługę klientów oraz automatyzacji innych czynności na platformie Enerace online. Sekwencja udzieliła nam wsparcia zarówno na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak i przy procesie rozliczania projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i świadczonych usług. Z wielką chęcią rekomendujemy spółkę Sekwencja jako profesjonalnego doradcę i solidnego partnera, która podczas współpracy wykazała się zrozumieniem naszych potrzeb.
Członek Zarządu – Wojciech Nowotnik

drukuje.to Sp. z o.o.

Przy pomocy firmy Sekwencja nasze przedsiębiorstwo drukuje.to Sp. z o.o. zostało zarekomendowane do uzyskania dofinansowania na realizację projektu opracowania wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych. Eksperci wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną co przyczyniło się do pozyskania środków unijnych i ułatwiło współpracę. Spółka Sekwencja udzieliła nam również wsparcia przy rozliczaniu projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako solidnego i profesjonalnego partnera w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Eksperci z ramienia Sekwencji wykazują się dobrą organizacją pracy i udzielają wsparcia na etapie realizacji i rozliczania projektu.
Prezes Zarządu – Jacek Sidzina
Wybrane Case Studies
Link Group

Link Group

Link Group zajmuje się outsourcingiem IT oraz rekrutacją na zlecenie firm zewnętrznych. W ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pomogliśmy firmie pozyskać środki na realizację projektu "Automatyzacja procesów obsługi kontraktów poprzez zastosowanie systemu cyfrowego (wykorzystującego Robotic Process Automation), zdolnego do samodzielnego rozliczenia kontraktu co przyspiesz i usprawni procesy u Wnioskodawcy, outsourcowanych pracowników i klientów Wnioskodawcy oraz pomoże uodpornić te organizacje na przyszłe kryzysy typu COVID19".
Dowiedz się więcej
KMM Plus

KMM Plus

KMM Plus Sp. z o.o. to firma, która dostarcza skóry bydlęce do produkcji obuwia i galanterii skórzanej zarówno do firm polskich jak i do firm zagranicznych. Firma zgłosiła się do nas z potrzebą pozyskania środków na wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Zaproponowaliśmy KMM różne obszary wsparcia w tym przeprowadzenie prac B+R, wdrożenie innowacji i nie tylko. W oparciu o nasze specjalistyczne doradztwo przedsiębiorstwo KMM otrzymało wsparcie we wszystkich obszarach, w których ubiegało się o dofinansowanie. Zobacz jak prezentowały się potrzeby i efekty firmy, a także ile wynosiła wartość projektu i dofinansowania!
Dowiedz się więcej
Witpol

Witpol

Spółka Witpol to firma działająca w branży spożywczej oferująca produkty należące do kategorii zdrowej żywności. Firma posiada wieloletnią tradycję, została założona w 1974 r. Nieustannie inwestuje w nowe rozwiązania technologiczne, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach naszych usług wspieraliśmy firmę Witpol w pozyskaniu dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji procesowej.
Dowiedz się więcej
Storwork

Storwork

W ramach naszego Funduszu Venture Capital wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes. Zobacz jak pomogliśmy spółce Storwork przejść od koncepcji do założenia firmy oferującej narzędzie do budowania aplikacji biznesowych.
Dowiedz się więcej
FLOW EXPERT

FLOW EXPERT

FLOW EXPERT Sp. z o.o. jest firmą serwisową oraz dystrybutorem aparatury pomiarowej m.in. Siemens. Zajmuje się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym urządzeń aparatury obiektowej, analityki gazowej oraz systemami ważenia. W ramach usługi pozyskiwania i rozliczania dotacji, firma zdecydowała się na projekt badawczo-rozwojowy w ramach Ścieżki SMART na opracowanie innowacji w postaci nowego produktu i usługi.
Dowiedz się więcej
Albatros Golf

Albatros Golf

Albatros Golf to firma, która pracuje nad stworzeniem platformy cyfrowej specjalizującej się w spersonalizowanych treningach golfowych i zapobieganiu urazom. W ramach ubiegania się o dotację działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej firma Albatros Golf zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie przy rozliczaniu projektu pt. „Albatros Golf - wirtualny trener w postaci aplikacji mobilnej, wspieranej przez sztuczną inteligencję dla przyspieszenia i zwiększenia skuteczności treningu gry w golfa oraz unikania kontuzji sportowych”.
Dowiedz się więcej
drukuje.to

drukuje.to

Sprawdź jak pomogliśmy spółce drukuje.to pozyskać dotacje na cyfryzację firmy – opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.
Dowiedz się więcej
Ivolve

Ivolve

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Ivolve pozyskać bon na innowacje, a następnie prawidłowo i skutecznie rozliczyć projekt, który polegał na zakupie usługi B+R służącej opracowaniu nowego projektu wzorniczego i wdrożeniu nowego produktu w postaci automatycznego dyspensera leków.
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Firma Plantway tworzy produkty dla tych, którzy przykładają dużą wagę do aspektów zdrowotnych i środowiskowych. Dowiedz się jak pomogliśmy przedsiębiorstwu Plantway w pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie samodzielnie przeprowadzonych wyników prac B+R. W ramach wsparcia świadczyliśmy także usługę rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas