Dotacje UE w zachodniopomorskie

1,68 mld euro 鈥 takimi 艣rodkami b臋dzie dysponowa膰 wojew贸dztwo zachodniopomorskie na realizacj臋 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Pomorze Zachodnie nale偶y do jednych z najbardziej ekologicznych region贸w w Polsce. W najbli偶szych latach wci膮偶 b臋dzie mocno inwestowa膰 w projekty 艣rodowiskowe. Ponadto wspierana b臋dzie dzia艂alno艣膰 B+R przedsi臋biorstw, co ma przyczyni膰 si臋 do rozwoju bardziej inteligentnych bran偶y. Dofinansowanie b臋d膮 mog艂y zdoby膰 projekty B+R o r贸偶nej wielko艣ci 鈥 zar贸wno niewielkie koncentruj膮ce si臋 na zakupie us艂ug badawczych, jak i du偶e (kilkumilionowe) przedsi臋wzi臋cia. M艢P b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o finansowanie realizacji projekt贸w kompleksowych tj. poza dzia艂alno艣ci膮 B+R w ramach jednego projektu b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 r贸wnie偶 inne elementy (modu艂y) np. rozw贸j kompetencji personelu badawczego, rozw贸j infrastruktury badawczej, prace przedwdro偶eniowe, a偶 po wdro偶enie wynik贸w prac B+R na rynek. Priorytetowo traktowane b臋d膮 projekty zorientowane na poszukiwanie rozwi膮za艅 lokuj膮cych si臋 w obszarze zielonych technologii oraz transformacji gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej 艣rodowisku.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo zachodniopomorskie po艂o偶one jest w p贸艂nocno-zachodniej cz臋艣ci Polski, na wybrze偶u Morza Ba艂tyckiego. Jest najdalej wysuni臋tym na zach贸d wojew贸dztwem w Polsce. Do najwi臋kszych miast w regionie nale偶膮: Szczecin, Koszalin, Stargard. Wed艂ug stanu na koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by艂o 239 953 podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5822 wi臋cej ni偶 przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot mia艂 swoj膮 siedzib臋 w Szczecinie. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowi艂y osoby fizyczne. Najcz臋艣ciej podmioty prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z handlem, napraw膮 pojazd贸w samochodowych oraz budownictwem. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie zachodniopomorskim w 2021 r. wyni贸s艂 57 907 z艂 (83,8% wyniku krajowego). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 3,7%. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 452,8 mln z艂, co plasuje region na 12 miejscu w kraju.

Fundusze unijne dla Pomorza Zachodniego鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przeznaczonych dla Polski przez Komisj臋 Europejsk膮 podzielona zosta艂a na 2 segmenty 60% z nich zarz膮dzane b臋dzie na poziomie krajowym, w ramach krajowych program贸w operacyjnych. Najistotniejszym z nich, z punktu widzenia przedsi臋biorc贸w, jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie z tego programu b臋d膮 mogli aplikowa膰 wszyscy przedsi臋biorcy niezale偶nie od tego, w kt贸rym regionie Polski prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Pozosta艂e 40% unijnych funduszy trafi do region贸w. Ka偶de wojew贸dztwo ma w艂asny program regionalny, kt贸ry wyznacza kierunki wykorzystania tych 艣rodk贸w. W wojew贸dztwie zachodniopomorskim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 o bud偶ecie szacowanym na ponad 7 mld z艂.

Dotacje zachodniopomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W programie regionalnym najwi臋cej opcji dla przedsi臋biorc贸w przewidziano w Priorytecie 1 鈥 Fundusze Europejskie na rzecz Przedsi臋biorczego Pomorza Zachodniego. Kontynuowane b臋dzie wsparcie dzia艂alno艣ci innowacyjnej i badawczej firm.聽 G艂贸wnymi odbiorcami wsparcia b臋d膮 M艢P, organizowane b臋d膮 r贸wnie偶 dzia艂ania dla du偶ych przedsi臋biorstw (w tym small mid-caps i mid-caps). Du偶e firmy b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o finansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych. M艢P z kolei b臋d膮 mog艂y w ramach jednego projektu finansowa膰 bardzo szeroki katalog koszt贸w, dzi臋ki realizacji projekt贸w kompleksowych sk艂adaj膮cych si臋 z kilku modu艂贸w/element贸w np. 艂膮czy膰 prace B+R z wdro偶eniem i komercjalizacj膮 uzyskanych wynik贸w. Dost臋pne b臋d膮 tak偶e 艣rodki na inwestycje w obszarze zielonych technologii oraz zakup us艂ug badawczych (proinnowacyjnych). Udzielane wsparcie b臋dzie mie膰 g艂贸wnie form臋 bezzwrotn膮.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

R贸偶ne typy projekt贸w charakteryzuj膮 si臋 r贸偶n膮 intensywno艣ci膮 dofinansowania. Przyk艂adowo w projektach B+R zorientowanych na opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅 miejsce realizacji projektu nie wp艂ywa na intensywno艣膰 dofinansowania. Sprawa wygl膮da jednak inaczej w przypadku projekt贸w inwestycyjnych 鈥 tutaj miejsce realizacji nowej inwestycji ma znaczenie. Intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Przedsi臋biorcy realizuj膮cy now膮 inwestycj臋 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim mog膮 dofinansowa膰 jej koszty w 40%. M艢P przys艂uguje premia, kt贸ra podnosi bazowy poziom dofinansowania o 20 punkt贸w procentowych dla mikro i ma艂ych firm i o dodatkowe 10 p.p. dla 艣rednich przedsi臋biorstw.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie zachodniopomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie. Przyjmowaniem projekt贸w i obs艂ug膮 wnioskodawc贸w (zw艂aszcza w zakresie projekt贸w B+R i wsparcia dla M艢P) zajmuje si臋 r贸wnie偶 bezpo艣rednio Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej programem regionalnym. Odpowiada on r贸wnie偶 za organizacj臋 procesu oceny wniosk贸w oraz podpisywanie um贸w z przedsi臋biorcami, kt贸rych projekty otrzyma艂y pozytywn膮 ocen臋 i zosta艂y rekomendowane do dofinansowania.