Wyszukiwarka dotacji
Oferta

Rozliczanie dotacji unijnych

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie to niewątpliwie sukces. Kiedy jednak mija pierwsza euforia związana z umieszczeniem projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia, przedsiębiorcy stają przed dylematem co dalej. Aby w pełni cieszyć się przyznanymi funduszami niezbędne jest prawidłowe rozliczenie dotacji unijnej.

Fundusze europejskie stanowią atrakcyjne źródło finansowania, ich wydatkowanie obwarowane jest jednak rygorystycznymi zasadami i wymaga dopełnienia licznych formalności. Realizacja projektu wiążę się z koniecznością sporządzania dużej ilości dokumentów, dotrzymywania narzuconych terminów, a także przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie oraz szeregu innych przepisów, mowa tu zarówno o zasadach udzielania wsparcia właściwych dla danego konkursu, jak i powszechnie obowiązujące prawo europejskie i krajowe – jak ustawy czy rozporządzenia – dotyczące m.in. przyznawania pomocy publicznej czy kwalifikowalności podatku VAT. Zasady rozliczania projektów unijnych są skomplikowane zahaczają bowiem o wiedzę z różnych dziedzin – podatków, prawa, innowacji. Do kluczowych aktów prawnych regulujących wydawanie funduszy unijnych należą, na gruncie krajowym, Ustawa prawo zamówień publicznych oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z kolei na poziomie europejskim szczególnie istotne są dyrektywy określające udzielanie zamówień publicznych tj. Dyrektywa klasyczna i dyrektywa sektorowa. Ponadto należy zaznaczyć, że akty prawne często podlegają nowelizacjom i to w interesie Beneficjenta jest, aby pozostawać na bieżąco. Skutki naruszenia zasad są poważne – w takich przypadkach na Wnioskodawców nakładane są korekty finansowe. Przez korektę finansową rozumie się konieczność zwrotu całości lub części wypłaconych już środków. Wysokość korekty finansowej jest uzależniona od charakteru i wagi nieprawidłowości. Jednym z najczęstszych typów nieprawidłowości są błędy przy udzielaniu zamówień w projekcie. W takich przypadkach wartość korekty ustala się w oparciu o stawkę procentową (procent z dofinansowania przyznanego z naruszeniem przepisów/procedur) określoną w taryfikatorze ogłaszanym i aktualizowanym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju. Korekty finansowe mogą być bardzo dotkliwe i mogą znacząco uszczuplić finanse firmy, zwłaszcza jeśli doszło do poważnego ograniczenia konkurencji, naruszenia zasad sprawiedliwego traktowania lub braku transparentności postępowania. Taryfikator przewiduje wówczas korektę w wysokości 100% (z możliwością obniżenia, gdy zajdą określone przesłanki). Beneficjenci są zobowiązani do zwrotu kosztów wraz z odsetkami, kwoty odsetek są naliczane jak dla zaległości podatkowych.

Jak uniknąć błędów w rozliczaniu dotacji unijnych?

Najłatwiej powiedzieć, że wystarczy przestrzegać przepisów. To jednak tylko teoria, praktyka jest znacznie bardziej skomplikowana. Jak wskazaliśmy wyżej rozliczanie projektów unijnych jest rozległym i interdyscyplinarnym zagadnieniem. Błędy mogą pojawić się zarówno podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu tj. w okresie trwałości. Rozliczanie projektów unijnych odbywa się w oparciu o wnioski o płatność, czyli zestawienia wydatków poniesionych w danym okresie, które Beneficjenci są zobowiązani składać cyklicznie do Instytucji Pośredniczącej (dokładną częstotliwość precyzuje umowa o dofinansowanie). Przygotowanie wniosku o płatność wymaga uzupełnienia części sprawozdawczej oraz finansowej, a także przedstawienia szeregu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (np. właściwie opisanej faktury, polecenia księgowania, dokumentu OT). Ta papierkowa robota nie jest lubiana przez Beneficjentów i nierzadko w tym obszarze dochodzi do zaniedbań. Nieprawidłowości często bywają też związane z niedotrzymywaniem terminów, niewłaściwą realizacją obowiązków promocyjnych, ponoszeniem wydatków w sposób niezgodny z Wytycznymi kwalifikowalności (zastosowanie błędnego trybu udzielania zamówienia, błędy i omyłki w dokumentacji przetargowej jak np. nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia) czy prowadzeniem ewidencji księgowej w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem.

Dlatego też, aby w pełni cieszyć się przyznanym wsparciem i nie zaprzątać sobie głowy formalnościami warto powierzyć rozliczanie projektów unijnych profesjonalistom. Z nami możesz liczyć na kompleksowe wsparcie – pomożemy Ci w bieżącym rozliczaniu wydatków przed Instytucją Pośredniczącą (przygotujemy wniosek o płatność – wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek o płatność końcową), podpowiemy jak właściwie prowadzić i oznaczać dokumentację projektową (w tym jak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów), doradzimy w zakresie zamówień udzielanych w ramach projektu, a także przygotujemy do kontroli. Zakres naszych usług każdorazowo dopasowujemy do potrzeb Klienta. Oferujemy wsparcie szyte na miarę. Zobacz jak możemy Ci pomóc – szczegółową ofertę znajdziesz poniżej.

Rozliczanie projektów unijnych – elementy usługi

 • Nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektów – obsługa systemu CST 2021 (następca SL 2014), a w szczególności przygotowywanie wniosków o płatność (wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek o płatność końcową), weryfikacja merytoryczna oraz rachunkowa wniosków o płatność, uzupełnianie Bazy Personelu projektu, pomoc w przygotowaniu innych, niezbędnych do celów rozliczeń, dokumentów – raportów okresowych, Informacji Końcowej itp.
 • Reprezentowanie w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą (NCBR, PARP czy instytucjami pośredniczącymi szczebla regionalnego).
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji obowiązków promocyjnych.
 • Asysta w udzielaniu zamówień w projekcie, a w szczególności wsparcie w przygotowywaniu postępowań ofertowych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (pomoc w przygotowaniu zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz rozstrzygnięciu przetargu – sporządzenie protokołu z wyboru, upublicznienie informacji o wynikach).
 • Doradztwo w zakresie zawierania umów z wykonawcami.
 • Wsparcie w zakresie wprowadzania zmian w projekcie (przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian oraz aneksów do umowy o dofinansowanie).
 • Przygotowanie Beneficjenta do kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli lub audytu (m.in. Instytucji Zarządzającej czy przedstawicieli Komisji Europejskiej), a także asysta podczas kontroli.
 • Pomoc w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych w okresie trwałości projektu.

Rozliczenie dotacji unijnej z Sekwencją – co zyskujesz?

Nasi Konsultanci doskonale znają zasady rozliczania projektów unijnych. Prowadząc projekty naszych Klientów opieramy się na wieloletnim, praktycznym doświadczeniu we wdrażaniu projektów, nieustannie także podnosimy nasze kompetencje i aktualizujemy wiedzę w tym zakresie. Możesz więc mieć pewność, że współpracując z nami uchronisz się przed nałożeniem korekt finansowych i będziesz gotowy na ewentualne kontrole ze strony instytucji udzielającej wsparcia lub innych uprawnionych podmiotów.

Powierzając nam rozliczanie projektu unijnego:

 • Zyskujesz pewność, że Twój projekt jest prowadzony zgodnie z założeniami oraz obowiązującymi przepisami i minimalizujesz ryzyko zwrotu dofinansowania – zadbamy o to, żeby realizacja Twojego projektu przebiegała zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, zobowiązaniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie oraz aktami prawa powszechnie obowiązującego (ustawami, rozporządzeniami).
 • Oszczędzasz czas – odciążymy Cię w zakresie obowiązków sprawozdawczych i czynności administracyjnych. Będziemy reprezentować Cię w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą, pomożemy w przygotowaniu różnego typu dokumentów (jak wniosek o płatność, wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie, aneks do umowy o dofinansowanie), a także doradzimy jak prowadzić dokumentację projektową, dzięki czemu nie utoniesz w papierach.
 • Otrzymujesz specjalistyczne doradztwo – nasi Eksperci pozostają do Twojej dyspozycji i zapewniają profesjonalne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z realizacją projektu zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i finansowych.
 • Zdobywasz cenne umiejętności – chętnie dzielimy się wiedzą np. informujemy Cię o istotnych zmianach przepisów (jak np. czasowe zawieszenie obowiązywania części regulacji czy nowelizacje aktów prawnych) czy przygotowujemy do kontroli projektu.
 • Dostajesz wsparcie w zakresie zarządzania projektem (wprowadzania zmian, ustalania i aktualizowania harmonogramów płatności, planowania w czasie zakupów itp.).

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby ustalić warunki świadczenia usługi. Cena za rozliczenie projektu unijnego jest zawsze określana indywidualnie w zależności od zakresu zleconych prac oraz stopnia skomplikowania projektu. Podejmujemy się prowadzenia projektu od początku, jak i możemy wesprzeć Cię później, na dowolnym etapie jego realizacji, jak i po zakończeniu, np. gdy czujesz, że przerastają Cię obowiązki związane z dopełnieniem wszystkich formalności przed Instytucją Pośredniczącą lub chcesz przygotować się do zapowiedzianej kontroli w okresie trwałości. Powierz nam rozliczanie projektów unijnych i skup się na core biznesu, czyli na tym, na czym zarabiasz!

Zapytaj eksperta
Rekomendują nas

SONETA Sp. z o.o.

Misją naszej firmy jest dostarczanie oprogramowania, które wspiera klientów w osiąganiu sukcesów biznesowych. Dzięki współpracy z Sekwencją otrzymaliśmy dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego. Sekwencja nie tylko przygotowała dokumentację aplikacyjną ale również wspierała nas na każdym kroku realizacji projektu. Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce dotacji.
Prezes Zarządu – Robert Czuła
znanylekarz logo

ZnanyLekarz Sp. z o.o.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Sekwencja jako solidnego partnera, dotrzymującego terminów, na którym można polegać i z którym można budować długoletnią współpracę.
Prezes Zarządu - Mariusz Gralewski

SANTE Sp. z o.o.

Działamy na rynku zdrowej żywności oferując szeroką gamę produktów zbożowych, napojów roślinnych, produktów śniadaniowych, produktów Vege czy batonów, snacków oraz ciastek. Produkty oferujemy pod markami Sante, Sante Organic, Go ON oraz Lovege. Nasza gruntowna pozycja lidera rynku wynika głównie z naszej stałej pracy nad jakością oferowanych produktów. We współpracy z Sekwencją pozyskaliśmy już wiele dotacji na realizację projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, były to m.in. dotacje na inwestycje w innowacyjną technologię produkcji filigranoli oraz na opracowanie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w naszym przedsiębiorstwie. Firma Sekwencja wykazała się profesjonalizmem oraz dużą wiedzą merytoryczną na każdym z etapów współpracy. Jakość kompleksowych usług jakie wykonała dla nas firma była w pełni satysfakcjonująca. Sekwencja w sposób profesjonalny przygotowała dokumentację aplikacyjną, jak również odpowiednio zarządzała całym projektem, aż do końcowego rozliczenia. Możemy z pełnym przekonaniem rekomendować firmę Sekwencja jako rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Wojciech Kowalski

Plantway Sp. z o.o.

Spółka Plantway Sp. z o.o. działa w branży spożywczej. Pragniemy podziękować firmie Sekwencja za wsparcie przy uzyskaniu dotacji na realizację projektu w zakresie wytwarzania trzech typów analogów mięsa. Wniosek przygotowany przez Sekwencję został oceniony pozytywnie. Firma wspiera nas również na każdym etapie realizacji projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako rzetelnego partnera biznesowego i doradcę. Jesteśmy wdzięczni za tak fachowe wsparcie w zakresie realizacji projektów unijnych.
Prezes Zarządu – Andrzej Świderski
Członek Zarządu – Joanna Świderska
witpol logo

Witpol Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Witpol specjalizuje się od samego początku istnienia w produkcji spożywczej. Nasz asortyment jest oparty na zdrowej i funkcjonalnej żywności. Współpracując z firmą Sekwencja otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt wdrożenia wyników prac B+R przez co wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt w postaci napojów roślinnych. Sekwencja zapewniła nam kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dotacji, a Eksperci wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z przedsiębiorstwem Sekwencja.
Prezes Zarządu - Andrzej Oleniacz
iVolve

iVolve Sp. z.o.o.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki współpracy z Firmą Sekwencja udało nam się otrzymać dotację na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego – automatycznego dyspensera leków. Eksperci Sekwencji wspierali nas na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki ich profesjonalnej postawie, rzetelności i doświadczeniu osiągnęliśmy sukces. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera, który świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie.

Prezes Zarządu Marcin Masek
clickray logo

Clickray Sp z o.o.

Działamy jako profesjonalna agencja marketingowa, która oferuje usługi na rynku globalnym w zakresie prowadzenia kompleksowych kampanii internetowych opartych na strategii Inbound Marketingu. Wraz z Sekwencją pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Współpraca przebiegła pomyślnie dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy Ekspertów z ramienia Sekwencji. Z przyjemnością rekomendujemy spółkę Sekwencja jako solidnego i rzetelnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Szymon Binek
drukarnia w oficynie

Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j.

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem usług poligraficznych i projektowych. Sprzedajemy także artykuły drukarskie. W ramach pozyskanego dofinansowania firma Sekwencja jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczyła nam specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym. Realizacja usług przebiegła sprawnie i zgodnie z harmonogramem, dlatego pragniemy zarekomendować przedsiębiorstwo Sekwencja jako profesjonalnego partnera biznesowego.
Prezes Zarządu - Michał Trzeciecki
priomax

Piromax Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Oferta naszej firmy obejmuje szeroki zakres produktów z obszaru pirotechniki widowiskowej o charakterze najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa. Dzięki wykonanym przez firmę Sekwencja usługom doradczym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. Usługa polegała na testowaniu innowacyjnego rozwiązania do tworzenia wirtualnego pokazu fajerwerków. Współpraca przebiegła bardzo pomyślnie, a zadania zostały wykonane rzetelnie i starannie.
Prezes Zarządu - Agnieszka Patynowska

WASTECH Sp. z o.o.

Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu innowacji technologicznej z obszaru środowiskowego. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym etapie realizacji projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni że otrzymaliśmy tak profesjonalne oraz fachowe wsparcie. Sekwencja jest partnerem świadczącym usługi na najwyższym poziomie.
Prezes Zarządu – Robert Gazarkiewicz

DERMOTECHNIKA PIOTR BORKOWSKI Sp. J.

Od roku 2002 zajmujemy się kosmetyką profesjonalną i medycyną estetyczną. Sekwencja wykonała dla nas profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym zwiększyliśmy efektywność działania i konkurencyjność naszej firmy. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowali z poziomu świadczonych usług. Zostały one wykonane z pełnym zaangażowaniem oraz z należytą starannością.
Wspólnik – Piotr Borkowski

TOM-BUD S.C.

Dzięki współpracy z firmą Sekwencja z powodzeniem wdrożyliśmy w firmie innowacyjne rozwiązanie dźwigowe. Przedsiębiorstwo wspierało nas na każdym kroku – od prac analityczno-koncepcyjnych nad rozwiązaniem poprzez wybór dostawcy oraz docelowe wdrożenie. Sekwencja jest profesjonalnym, rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych.
Wspólnik – Jacek Brodziak
GruzBag

Darmak Sp. z o.o.

Nasza działalność opiera się na systemie odbioru gruzu w workach typu bigbag. Chcemy doskonalić naszą ofertę, dlatego stale prowadzimy prace o charakterze rozwojowym. Wraz z Sekwencją zdobyliśmy fundusze na wdrożenie w naszej firmie innowacji produktowej i procesowej o charakterze technologicznym. W związku z tym jesteśmy wdzięczni firmie Sekwencja za efektywną współpracę i pełne zaangażowanie w realizację projektu.
Prezes Zarządu - Maciej Kalestyński
Storwork

Storwork Sp. z o.o.

Jesteśmy startupem z branży IT. Polecamy firmę Sekwencja jako partnera do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z Ekspertami przedsiębiorstwa zdobyliśmy dofinansowanie na zakup usług badawczo-rozwojowych, które doprowadziły nas do opracowania nowej usługi – innowacyjnego narzędzia do informatyzacji procesów. Sekwencja jest firmą godną polecenia. Jej Eksperci wyróżniają się wysoką wiedzą merytoryczną w tematyce pozyskania i rozliczania dotacji.
Prezes Zarządu Krzysztof Sikorski

ALKOPOLIGAMIA (O.G. WITOLD MICHALAK)

Nasze przedsiębiorstwo działa w branży muzycznej oraz odzieżowej. Dziękujemy firmie Sekwencja za profesjonalne doradztwo, które obejmowało m.in. analizę sytuacji przedsiębiorstwa, badanie oczekiwań klientów a także opracowanie strategii marketingowej. Sekwencja zrealizowała usługi doradcze w sposób w pełni kompleksowy i profesjonalny. Dzięki temu zdobyliśmy nowych klientów, nowe rynki a także zwiększyliśmy swoje przychody.
Właściciel – Witold Michalak

Enerace Sp. zo.o.

Nasze przedsiębiorstwo, przy wsparciu spółki Sekwencja, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów usprawniających obsługę klientów oraz automatyzacji innych czynności na platformie Enerace online. Sekwencja udzieliła nam wsparcia zarówno na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak i przy procesie rozliczania projektu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i świadczonych usług. Z wielką chęcią rekomendujemy spółkę Sekwencja jako profesjonalnego doradcę i solidnego partnera, która podczas współpracy wykazała się zrozumieniem naszych potrzeb.
Członek Zarządu – Wojciech Nowotnik

drukuje.to Sp. z o.o.

Przy pomocy firmy Sekwencja nasze przedsiębiorstwo drukuje.to Sp. z o.o. zostało zarekomendowane do uzyskania dofinansowania na realizację projektu opracowania wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych. Eksperci wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną co przyczyniło się do pozyskania środków unijnych i ułatwiło współpracę. Spółka Sekwencja udzieliła nam również wsparcia przy rozliczaniu projektu. Rekomendujemy Sekwencję jako solidnego i profesjonalnego partnera w pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Eksperci z ramienia Sekwencji wykazują się dobrą organizacją pracy i udzielają wsparcia na etapie realizacji i rozliczania projektu.
Prezes Zarządu – Jacek Sidzina
Wybrane Case Studies
Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie

Choć naszą specjalnością są dotacje B+R oraz inwestycyjne, możemy się również pochwalić skutecznością w zarządzaniu projektami miękkimi finansowanymi z EFS. Przykład? Pozyskaliśmy dotacje dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie, a następnie wspieraliśmy Klienta w prawidłowym rozliczeniu dofinansowania. Poznaj szczegóły.
Dowiedz się więcej
SANTE

SANTE

Sprawdź jak pomogliśmy firmie Sante pozyskać dofinansowanie na dywersyfikację produkcji w ramach, której Sante zdobyło środki na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji filigranoli oraz ulepszonych produktów crunchy. Zapewniliśmy Sante stały rozwój, który przyczynił się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.
Dowiedz się więcej
drukuje.to

drukuje.to

Sprawdź jak pomogliśmy spółce drukuje.to pozyskać dotacje na cyfryzację firmy – opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej przeznaczonej do realizacji usług poligraficznych.
Dowiedz się więcej
znanylekarz.pl

znanylekarz.pl

Sprawdź jak pomogliśmy spółce Znany Lekarz pozyskać dotacje na cyfryzację, która została wykorzystana na stworzenie i wdrożenie inteligentnego, dedykowanego systemu klasy B2B, automatyzującego procesy zachodzące między firmą, a jej partnerami biznesowymi.
Dowiedz się więcej
Fabelo Sp. z o.o.

Fabelo Sp. z o.o.

Przy naszym wsparciu spółka Fabelo pozyskała dofinansowanie unijne na zakup usług doradczych dotyczących profesjonalnego procesu wzorniczego oraz środków trwałych niezbędnych do uruchomienia linii produkcyjnej obuwia specjalistycznego.
Dowiedz się więcej
Storwork

Storwork

W ramach naszego Funduszu Venture Capital wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes. Zobacz jak pomogliśmy spółce Storwork przejść od koncepcji do założenia firmy oferującej narzędzie do budowania aplikacji biznesowych.
Dowiedz się więcej
FLOW EXPERT

FLOW EXPERT

FLOW EXPERT Sp. z o.o. jest firmą serwisową oraz dystrybutorem aparatury pomiarowej m.in. Siemens. Zajmuje się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym urządzeń aparatury obiektowej, analityki gazowej oraz systemami ważenia. W ramach usługi pozyskiwania i rozliczania dotacji, firma zdecydowała się na projekt badawczo-rozwojowy w ramach Ścieżki SMART na opracowanie innowacji w postaci nowego produktu i usługi.
Dowiedz się więcej
Imarti Poland

Imarti Poland

Imarti Poland Sp. z o.o. Sp. k. to spółka prowadzącą działalność na terenie RP, specjalizująca się w sprzedaży produktów rolnych. Firma Imarti Poland zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków z dotacji. Przedsiębiorstwo wskazało na potrzebę postawienia linii produkcyjnej do oczyszczania ziarna siemienia lnianego.
Dowiedz się więcej
Grupa Producentów Klasa

Grupa Producentów Klasa

Sprawdź jak pomogliśmy firmie Grupa Producentów „KLASA” pozyskać dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej do liofilizacji owoców i ziół, a obecnie kompleksowo wspieramy ją w rozliczaniu dotacji przyznanej przez NCBR.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas