Dotacje na badania i rozwój

Kategoria badania i rozwój obejmuje dotacje, z których możliwe jest finansowanie prowadzenia prac badawczo- rozwojowych oraz inwestycji w infrastrukturę B+R. Dotacje unijne na badania i rozwój pozwalają sfinansować szeroki zakres wydatków, w szczególności: koszty wynagrodzeń personelu B+R, koszty zakupu surowców, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego, koszty amortyzacji aparatury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, koszty usług zewnętrznych (podwykonawstwa) czy koszty zakupu środków trwałych. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych określany jest każdorazowo w dokumentacji konkursowej. Sprawdź aktualne nabory i podnieś innowacyjność i konkurencyjność swojej firmy w oparciu o granty na badania i rozwój.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 16.08.2023
Pozostało 69 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury B+R – Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.2)

Nabór do 18.08.2023
Pozostało 71 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30.06.2023 r.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej.
Dowiedz się więcej

Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia -Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 05.09.2023
Pozostało 89 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie w formie dotacji na projekty B+R oraz przygotowanie ich do wdrożenia. Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP, small mid-caps prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego oraz w konsorcjum/partnerstwie. Dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Konkurs wystartuje w II kw. 2024 roku.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)

Nabór do 05.09.2023
Pozostało 89 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Wsparciem objęci zostaną przedsiębiorcy z kategorii MŚP. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 05.09.2023
Pozostało 89 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 26.09.2023
Pozostało 110 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Przedsiębiorcy w ramach tej dotacji będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Granty na badania i rozwój – dostępne możliwości

Środki na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych można pozyskać z wielu źródeł. Kluczowym źródłem są fundusze europejskie rozdzielane w konkursach organizowanych na poziomie regionalnym, krajowym oraz zarządzanych centralnie z poziomu Komisji Europejskiej. W perspektywie 2021-2027 na poziomie krajowym dedykowanym programem zorientowanym na zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Budżet FENG wynosi blisko 8 mld euro, z czego ponad połowa zostanie przekazana stricte na wsparcie działalności B+R w przedsiębiorstwach. Na poziomie krajowym środki rozdzielane są przez Instytucje Pośredniczące takie jak NCBR czy PARP. Konkursy o charakterze B+R ogłaszane są również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – tu możliwość startu jest uzależniona od realizacji projektu w danym województwie. O dotacje na badania i rozwój można także aplikować bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Właściwym programem w tym zakresie jest Horyzont Europa o budżecie wynoszącym 95,5 mld euro. Inną możliwością wsparcia działalności badawczo-rozwojowej są ulgi i zwolnienia podatkowe (ulga B+R, ulga na prototyp, IP Box). Więcej informacji na ten temat chętnie udzielą nasi Konsultanci.

Dotacja na badania – kto może ubiegać się o środki?

O dotacje na badania i rozwój co do zasady mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości. Projekty można realizować samodzielnie lub w konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych lub organizacji badawczych (jednostki naukowe, instytuty badawcze). Część działań w pewien sposób warunkuje start dużych przedsiębiorstw np. obligując je do współpracy z MŚP.

Dotacje na badania i rozwój – jakie koszty można dofinansować?

Katalog kosztów możliwych do sfinansowania w konkursach badawczo-rozwojowych jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim: koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do projektu (koszty brutto brutto tj. z pozapłacowymi kosztami pracodawcy takimi jak m.in. składki na ubezpieczenie społeczne czy PPK), koszty podwykonawstwa, koszty aparatury badawczej, koszty materiałów, surowców, drobnego sprzętu laboratoryjnego czy elementów do budowy prototypu. W projektach o charakterze B+R zwykle istnieje również możliwość finansowanie kosztów prac przedwdrożeniowych np. kosztów: certyfikacji, objęcia rezultatu projektu prawem ochronnym, opracowania dokumentacji wdrożeniowej czy przeprowadzenia badań rynku. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych jest zawsze publikowany w dokumentacji konkursowej w momencie ogłoszenia naboru dla danego działania.

Fundusze na badania i rozwój w nowej perspektywie finansowej

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) przedsiębiorcy mogą jednocześnie ubiegać się o wsparcie na prowadzenie prac B+R oraz dotację na wdrożenie, zielone inwestycje, cyfryzację, internacjonalizację, inwestycję w aparaturę badawczą czy podnoszenie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej. Wszystko to w ramach jednego projektu, bez konieczności składania kilku oddzielnych wniosków. Program FENG, z którego przede wszystkim będą finansowane dotacje na badania, zakłada bowiem wsparcie modułowe. Obowiązkowy moduł – dla MŚP prace B+R lub wdrożenie wyników badań, duże przedsiębiorstwa są zobligowane do realizacji prac badawczych w projekcie – możesz dowolnie uzupełnić o dodatkowe elementy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w ramach jednego projektu przejść od etapu prac nad rozwiązaniem do jego komercjalizacji!