Dotacje na badania i rozw贸j

Kategoria badania i rozw贸j obejmuje dotacje, z kt贸rych mo偶liwe jest finansowanie prowadzenia prac badawczo-聽rozwojowych oraz inwestycji w infrastruktur臋 B+R. Dotacje unijne na badania i rozw贸j pozwalaj膮 sfinansowa膰 szeroki zakres wydatk贸w, w szczeg贸lno艣ci: koszty wynagrodze艅 personelu B+R, koszty zakupu surowc贸w, materia艂贸w i drobnego sprz臋tu laboratoryjnego, koszty amortyzacji aparatury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, koszty us艂ug zewn臋trznych (podwykonawstwa) czy koszty zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych. Szczeg贸艂owy katalog koszt贸w kwalifikowanych okre艣lany jest ka偶dorazowo w dokumentacji konkursowej. Sprawd藕 aktualne nabory i podnie艣 innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 swojej firmy w oparciu o granty na badania i rozw贸j.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Finansowane b臋d膮 projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzaj膮ce innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne b膮d藕 wdro偶enie wynik贸w prac B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 22 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 29 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 24.06.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotycz膮ce rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operator贸w infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane b臋d膮 projekty jednostek naukowych realizuj膮cych badania ukierunkowane na komercjalizacj臋 i wsp贸艂prac臋 z przedsi臋biorstwami, odpowiadaj膮ce potrzebom przedsi臋biorc贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 38 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 05.07.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa Mazowieckiego. Sfinansowa膰 b臋dzie mo偶na m.in. sprz臋t, technologi臋 oraz prace budowlane niezb臋dne do tworzenia innowacyjnych produkt贸w i us艂ug. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Ma艂e bony badawcze na innowacje dla M艢P – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projekt贸w maj膮cych na celu zakup us艂ug B+R oraz us艂ug doradczych zwi膮zanych z B+R. 艢rodki w ramach niniejszego typu s膮 przeznaczone na finansowanie us艂ug badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowc贸w/ podmioty oferuj膮ce us艂ugi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych kraj贸w UE).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawcza sektora nauki – FE dla Ma艂opolski (1.4)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
100 000 000,00
W ramach dotacji Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Ma艂opolski (1.4) typ projektu przewiduje dofinansowanie na przedsi臋wzi臋cia dotycz膮ce infrastruktury badawczej sektora nauki 鈥 w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposa偶enia obiekt贸w infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie wojew贸dztwa ma艂opolskiego. Uzupe艂niaj膮co kwalifikowane s膮 koszty zwi膮zane z rozwijaniem kompetencji i umiej臋tno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Granty na badania i rozw贸j 鈥 dost臋pne mo偶liwo艣ci

艢rodki na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mo偶na pozyska膰 z wielu 藕r贸de艂. Kluczowym 藕r贸d艂em s膮 fundusze europejskie rozdzielane w konkursach organizowanych na poziomie regionalnym, krajowym oraz zarz膮dzanych centralnie z poziomu Komisji Europejskiej. W perspektywie 2021-2027 na poziomie krajowym dedykowanym programem zorientowanym na zwi臋kszanie potencja艂u w zakresie bada艅 i innowacji jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Bud偶et FENG wynosi blisko 8 mld euro, z czego ponad po艂owa zostanie przekazana stricte na wsparcie dzia艂alno艣ci B+R w przedsi臋biorstwach. Na poziomie krajowym 艣rodki rozdzielane s膮 przez Instytucje Po艣rednicz膮ce takie jak NCBR czy PARP. Konkursy o charakterze B+R og艂aszane s膮 r贸wnie偶 w ramach Regionalnych Program贸w Operacyjnych 鈥 tu mo偶liwo艣膰 startu jest uzale偶niona od realizacji projektu w danym wojew贸dztwie. O dotacje na badania i rozw贸j mo偶na tak偶e aplikowa膰 bezpo艣rednio do Komisji Europejskiej. W艂a艣ciwym programem w tym zakresie jest Horyzont Europa o bud偶ecie wynosz膮cym 95,5 mld euro. Inn膮 mo偶liwo艣ci膮 wsparcia dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej s膮 ulgi i zwolnienia podatkowe (ulga B+R, ulga na prototyp, IP Box). Wi臋cej informacji na ten temat ch臋tnie udziel膮 nasi Konsultanci.

Dotacja na badania 鈥 kto mo偶e ubiega膰 si臋 o 艣rodki?

O dotacje na badania i rozw贸j co do zasady mog膮 ubiega膰 si臋 wszystkie przedsi臋biorstwa niezale偶nie od wielko艣ci. Projekty mo偶na realizowa膰 samodzielnie lub w konsorcjum z udzia艂em przedsi臋biorstw, organizacji pozarz膮dowych lub organizacji badawczych (jednostki naukowe, instytuty badawcze). Cz臋艣膰 dzia艂a艅 w pewien spos贸b warunkuje start du偶ych przedsi臋biorstw np. obliguj膮c je do wsp贸艂pracy z M艢P.

Dotacje na badania i rozw贸j 鈥 jakie koszty mo偶na dofinansowa膰?

Katalog koszt贸w mo偶liwych do sfinansowania w konkursach badawczo-rozwojowych jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim: koszty wynagrodze艅 kadry badawczej zaanga偶owanej do projektu (koszty brutto brutto tj. z pozap艂acowymi kosztami pracodawcy takimi jak m.in. sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne czy PPK), koszty podwykonawstwa, koszty aparatury badawczej, koszty materia艂贸w, surowc贸w, drobnego sprz臋tu laboratoryjnego czy element贸w do budowy prototypu. W projektach o charakterze B+R zwykle istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 finansowanie koszt贸w prac przedwdro偶eniowych np. koszt贸w: certyfikacji, obj臋cia rezultatu projektu prawem ochronnym, opracowania dokumentacji wdro偶eniowej czy przeprowadzenia bada艅 rynku. Szczeg贸艂owy katalog koszt贸w kwalifikowanych jest zawsze publikowany w dokumentacji konkursowej w momencie og艂oszenia naboru dla danego dzia艂ania.

Fundusze na badania i rozw贸j w nowej perspektywie finansowej

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) przedsi臋biorcy mog膮 jednocze艣nie ubiega膰 si臋 o wsparcie na prowadzenie prac B+R oraz dotacj臋 na wdro偶enie, zielone inwestycje, cyfryzacj臋, internacjonalizacj臋, inwestycj臋 w aparatur臋 badawcz膮 czy podnoszenie kompetencji pracownik贸w i kadry zarz膮dzaj膮cej. Wszystko to w ramach jednego projektu, bez konieczno艣ci sk艂adania kilku oddzielnych wniosk贸w. Program FENG, z kt贸rego przede wszystkim b臋d膮 finansowane dotacje na badania, zak艂ada bowiem wsparcie modu艂owe. Obowi膮zkowy modu艂 鈥 dla M艢P prace B+R lub wdro偶enie wynik贸w bada艅, du偶e przedsi臋biorstwa s膮 zobligowane do realizacji prac badawczych w projekcie 鈥 mo偶esz dowolnie uzupe艂ni膰 o dodatkowe elementy. Dzi臋ki takiemu rozwi膮zaniu mo偶esz w ramach jednego projektu przej艣膰 od etapu prac nad rozwi膮zaniem do jego komercjalizacji!