Dotacje na badania i rozwój

Kategoria badania i rozwój obejmuje dotacje, z których możliwe jest finansowanie prowadzenia prac badawczo- rozwojowych oraz inwestycji w infrastrukturę B+R. Dotacje unijne na badania i rozwój pozwalają sfinansować szeroki zakres wydatków, w szczególności: koszty wynagrodzeń personelu B+R, koszty zakupu surowców, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego, koszty amortyzacji aparatury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, koszty usług zewnętrznych (podwykonawstwa) czy koszty zakupu środków trwałych. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych określany jest każdorazowo w dokumentacji konkursowej. Sprawdź aktualne nabory i podnieś innowacyjność i konkurencyjność swojej firmy w oparciu o granty na badania i rozwój.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie można dofinansować projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się takie kategorie kosztów jak wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, koszty wiedzy technicznej i patentów oraz koszty ogólne takie jak koszty materiałów i surowców, czy utrzymania linii technologicznych, a także koszty pośrednie związane z użytkowaniem budynków, gruntów czy koszty administracyjne.
Dowiedz się więcej

Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs przeznaczony jest na finansowanie inwestycji w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na nabycie, wytworzenie lub modernizację środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R, koszty adaptacji pomieszczeń prowadzenia w przedsiębiorstwach działów B+R, koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, koszty sprzętu laboratoryjnego czy koszty odpowiedniej wiedzy technicznej.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 51 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 60 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 72 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 74 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

INFOSTRATEG

Nabór do 24.04.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
6 000 000, 00 PLN
Głównym celem programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących AI i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Aktualny nabór jest ukierunkowany na dofinansowanie tworzenia rozwiązań opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 182 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej

Granty na badania i rozwój – dostępne możliwości

Środki na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych można pozyskać z wielu źródeł. Kluczowym źródłem są fundusze europejskie rozdzielane w konkursach organizowanych na poziomie regionalnym, krajowym oraz zarządzanych centralnie z poziomu Komisji Europejskiej. W perspektywie 2021-2027 na poziomie krajowym dedykowanym programem zorientowanym na zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Budżet FENG wynosi blisko 8 mld euro, z czego ponad połowa zostanie przekazana stricte na wsparcie działalności B+R w przedsiębiorstwach. Na poziomie krajowym środki rozdzielane są przez Instytucje Pośredniczące takie jak NCBR czy PARP. Konkursy o charakterze B+R ogłaszane są również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – tu możliwość startu jest uzależniona od realizacji projektu w danym województwie. O dotacje na badania i rozwój można także aplikować bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Właściwym programem w tym zakresie jest Horyzont Europa o budżecie wynoszącym 95,5 mld euro. Inną możliwością wsparcia działalności badawczo-rozwojowej są ulgi i zwolnienia podatkowe (ulga B+R, ulga na prototyp, IP Box). Więcej informacji na ten temat chętnie udzielą nasi Konsultanci.

Dotacja na badania – kto może ubiegać się o środki?

O dotacje na badania i rozwój co do zasady mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości. Projekty można realizować samodzielnie lub w konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych lub organizacji badawczych (jednostki naukowe, instytuty badawcze). Część działań w pewien sposób warunkuje start dużych przedsiębiorstw np. obligując je do współpracy z MŚP.

Dotacje na badania i rozwój – jakie koszty można dofinansować?

Katalog kosztów możliwych do sfinansowania w konkursach badawczo-rozwojowych jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim: koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do projektu (koszty brutto brutto tj. z pozapłacowymi kosztami pracodawcy takimi jak m.in. składki na ubezpieczenie społeczne czy PPK), koszty podwykonawstwa, koszty aparatury badawczej, koszty materiałów, surowców, drobnego sprzętu laboratoryjnego czy elementów do budowy prototypu. W projektach o charakterze B+R zwykle istnieje również możliwość finansowanie kosztów prac przedwdrożeniowych np. kosztów: certyfikacji, objęcia rezultatu projektu prawem ochronnym, opracowania dokumentacji wdrożeniowej czy przeprowadzenia badań rynku. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych jest zawsze publikowany w dokumentacji konkursowej w momencie ogłoszenia naboru dla danego działania.

Fundusze na badania i rozwój w nowej perspektywie finansowej

W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) przedsiębiorcy mogą jednocześnie ubiegać się o wsparcie na prowadzenie prac B+R oraz dotację na wdrożenie, zielone inwestycje, cyfryzację, internacjonalizację, inwestycję w aparaturę badawczą czy podnoszenie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej. Wszystko to w ramach jednego projektu, bez konieczności składania kilku oddzielnych wniosków. Program FENG, z którego przede wszystkim będą finansowane dotacje na badania, zakłada bowiem wsparcie modułowe. Obowiązkowy moduł – dla MŚP prace B+R lub wdrożenie wyników badań, duże przedsiębiorstwa są zobligowane do realizacji prac badawczych w projekcie – możesz dowolnie uzupełnić o dodatkowe elementy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz w ramach jednego projektu przejść od etapu prac nad rozwiązaniem do jego komercjalizacji!