Dotacje UE w wielkopolskie

Z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez polski rz膮d z Komisj膮 Europejsk膮 na realizacj臋 polityki sp贸jno艣ci, 40% trafi do region贸w i b臋dzie zarz膮dzana przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. W Wielkopolsce konkursy b臋d膮 organizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 o bud偶ecie licz膮cym ponad 2,1 mld euro. Jednym z cel贸w programu regionalnego jest budowa zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkni臋tym, w tym dofinansowanie dzia艂a艅 zorientowanych na unowocze艣nienie i dywersyfikacj臋 gospodarki. 聽Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o wsparcie m.in. na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym przej艣cie przez proces inkubacji, realizacj臋 projekt贸w badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacj臋 wynik贸w prac B+R, internacjonalizacj臋 i cyfryzacj臋 dzia艂alno艣ci czy zakup specjalistycznych us艂ug doradczych/proinnowacyjnych wpisuj膮cych si臋 w obszar inteligentnych specjalizacji regionu.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo wielkopolskie jest po艂o偶one w 艣rodkowo-zachodniej Polsce. Zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzgl臋dem powierzchni i trzecie pod wzgl臋dem liczby ludno艣ci. Ma 3 500 361 mieszka艅c贸w. Miastami na prawach powiatu s膮 Pozna艅, Kalisz, Konin i Leszno. Liczba podmiot贸w gospodarki narodowej na koniec 2021 r. wynios艂a 477,4 tys., tj. o 16,2 tys. wi臋cej ni偶 w 2020 r. Najbardziej popularnymi obszarami prowadzenia dzia艂alno艣ci by艂 handel oraz naprawy pojazd贸w samochodowych. Na ka偶de 100 nowo zarejestrowanych podmiot贸w przypada艂y 53 wyrejestrowane z bazy REGON. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Wielkopolska otrzyma z bud偶etu UE ponad 2,1 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom region ma by膰 bardziej zielony, cyfrowy i bli偶ej mieszka艅c贸w. Kluczowymi celami do osi膮gniecia, zdefiniowanymi przez w艂adze wojew贸dztwa, s膮: wzrost szans na rynku pracy m.in. przez zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji wobec grup na ni膮 nara偶onych, rozw贸j umiej臋tno艣ci i kompetencji wynikaj膮cych z transformacji przemys艂owej, zielonej i cyfrowej regionu oraz przeciwdzia艂anie wykluczeniu spo艂ecznemu. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie wielkopolskim w 2021 r. wyni贸s艂 73 888 z艂, co stanowi wynik powy偶ej 艣redniej krajowej. Wielkopolska odpowiada za blisko 10% polskiego PKB. Nak艂ady na B+R w regionie w 2020 r. wynios艂y 2008 mln z艂 (6 wynik w kraju).

Fundusze unijne w Wielkopolsce 鈥 jaki bud偶et?

W latach 2021-2027 regiony b臋d膮 zarz膮dza艂y rekordow膮 sum膮 艣rodk贸w przyznanych Polsce z polityki sp贸jno艣ci. Ponad 40% ca艂ej alokacji zapisanej w Umowie Partnerstwa (ok. 76 mld euro) zostanie rozdysponowanych w ramach program贸w regionalnych. W wojew贸dztwie Wielkopolskim takim programem b臋dzie program Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027. Bud偶et przeznaczony na program wynosi oko艂o 2,15 mld euro. Program regionalny b臋dzie finansowany z 3 藕r贸de艂: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (1,25 mld euro), Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (487 mln euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (414 mln euro). 艢rodki z ostatniego wymienionego funduszu maj膮 przede wszystkim u艂atwi膰 proces odchodzenia od wydobycia i zu偶ycia w臋gla, co stanowi jedno z kluczowych wyzwa艅 stoj膮cych przed Wielkopolsk膮 w najbli偶szych latach.

Dotacje Wielkopolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa wielkopolskiego b臋d膮 mogli korzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Na poziomie krajowym na wspieranie przedsi臋biorc贸w zorientowany jest przede wszystkim program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ciekawe opcje dla przedsi臋biorc贸w przewidziano r贸wnie偶 w Krajowym Planie Odbudowy. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027 wsparcie b臋dzie udzielane m.in. na prace B+R z mo偶liwym komponentem wdro偶eniowym, internacjonalizacj臋 i eksport produkt贸w, cyfryzacj臋, automatyzacj臋 i robotyzacj臋 (w tym np. na doradztwo dotycz膮ce zastosowania technologii cyfrowych czy nabycie i wytworzenie takowych technologii wspieraj膮cych prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej) czy zakup us艂ug proinnowacyjnych i prorozwojowych. Dominuj膮c膮 form膮 wsparcia b臋d膮 dotacje.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

Poziom dofinansowania jest uzale偶niony od rodzaju konkursu i rodzaju pomoc publicznej, kt贸ra zosta艂a w nim przewidziana. W projektach badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅, poziom wsparcia jest determinowany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (najkorzystniejsze warunki przys艂uguj膮 podmiotom nale偶膮cym do sektora M艢P) oraz kategori臋 realizowanych prac. Dofinansowaniu podlegaj膮 dwie kategorie prac tj. badania przemys艂owe oraz prace rozwojowe. Te pierwsze s膮 traktowane jako obarczone wi臋kszym ryzykiem 鈥 z uwagi na pocz膮tkowy etap prac i konieczno艣膰 weryfikacji koncepcji 鈥 i w rezultacie s膮 wy偶ej dofinansowane (max. w 80%). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych kluczowym czynnikiem decyduj膮cym o intensywno艣ci dofinansowania jest miejsce realizacji inwestycji. Poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027. W wojew贸dztwie wielkopolskim warto艣膰 ta wynosi od 15% do 25% w zale偶no艣ci od podregionu oraz daty udzielenia pomocy. Obni偶ony pu艂ap wsparcia obowi膮zuje dla inwestycji realizowanych w Poznaniu oraz w powiatach go okalaj膮cych (w tzw. podregionie pozna艅skim). Podmioty z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na premi臋 鈥 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, doliczane do bazowej intensywno艣ci dofinansowania, w przypadku inwestycji realizowanych przez mikro oraz ma艂e przedsi臋biorstwa, dodatkowe 10 punkt贸w procentowych przys艂uguje za status 艣redniego przedsi臋biorstwa.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie wielkopolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie wielkopolskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy zlokalizowany w Poznaniu. Kluczow膮 rol臋 w dystrybucji funduszy unijnych odgrywa bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Wielkopolskiego, kt贸ry odpowiada m.in. za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, a tak偶e rozpatrywanie sk艂adanych przez Beneficjent贸w wniosk贸w o p艂atno艣膰, stanowi膮cych podstaw臋 wyp艂aty przyznanego dofinansowania.