Dotacje UE w dolno艣l膮skie

Polska otrzyma艂a fundusze od Komisji Europejskiej, kt贸re zostan膮 podzielone na 2 segmenty 鈥 60% zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym, a 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo zosta艂o zobligowane do przygotowania w艂asnego programu uwzgl臋dniaj膮cego potrzeby rozwojowe regionu. Fundusze Europejskie dla Dolnego 艢l膮ska 2021-2027 鈥 tak nazywa si臋 program, z kt贸rego w najbli偶szych latach b臋d膮 mogli korzysta膰 dolno艣l膮scy przedsi臋biorcy. 殴r贸d艂ami jego finansowania b臋d膮: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Spo艂eczny+ (EFS+). Dodatkowo na Dolny 艢l膮sk trafi ponad 550 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). 艁膮cznie w regionie do wykorzystania b臋dzie blisko 11 mld z艂, co stanowi najwi臋kszy w historii Dolnego 艢l膮ska bud偶et unijny. Dolno艣l膮scy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o wsparcie m.in. na prowadzenie dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej, internacjonalizacj臋 i promocj臋 marki na zagranicznych rynkach, wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 czy transformacj臋 cyfrow膮. Wsparcie b臋dzie udzielane g艂贸wnie w formie dotacji bezzwrotnych. Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu i wielko艣ci przedsi臋biorstwa. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych, poziom wsparcia wyznacza aktualna mapa pomocy regionalnej i dla inwestycji realizowanych na Dolnym 艢l膮sku wynosi od 15% do 25%. Inwestycje realizowane przez M艢P b臋d膮 otrzymywa膰 dodatkow膮 premi臋.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w M艢P – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 28.04.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w M艢P - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) przeznaczone jest dla M艢P (w tym w obszarze zr贸wnowa偶onej turystyki) z sektora produkcyjnego i us艂ugowego na rozbudow臋 (dywersyfikacj臋, unowocze艣nienie) przedsi臋biorstwa oraz zwi臋kszenie jego konkurencyjno艣ci. Mo偶na kwalifikowa膰 koszty inwestycji produkcyjnych, kt贸re nale偶y rozumie膰 jako inwestycje w 艣rodki trwa艂e lub warto艣ci niematerialne i prawne przedsi臋biorstw w celu produkcji towar贸w i us艂ug.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo Dolno艣l膮skie ze stolic膮 we Wroc艂awiu jest po艂o偶one na po艂udniowym zachodzie Polski. Dolny 艢l膮sk zamieszkuje oko艂o 2,9 mln os贸b. Wojew贸dztwo graniczy z Czechami i Niemcami. W艣r贸d najwi臋kszych miast znajduj膮 si臋: Wroc艂aw, Wa艂brzych i Legnica. W 2021 roku kontynuowany by艂 trend wzrostu og贸lnej liczby podmiot贸w zarejestrowanych w rejestrze REGON w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim. Wed艂ug stanu na 31 grudnia 2021 r. by艂o ich 411 tys., o 14,9 tys. wi臋cej ni偶 w 2020 r. (wzrost o 3,8%). Pod wzgl臋dem liczby podmiot贸w gospodarczych wojew贸dztwo dolno艣l膮skie zajmowa艂o 5 lokat臋 w kraju. Najwi臋cej podmiot贸w w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim zarejestrowanych by艂o w nast臋puj膮cych sekcjach PKD: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 78,6 tys. (19,1%), budownictwo 鈥 54,9 tys. (13,4%) oraz obs艂uga rynku nieruchomo艣ci 鈥 46,2 tys. (11,2%).

W 2023 r. Dolny 艢l膮sk mo偶e si臋 poszczyci膰 rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 2 miliard贸w 274 milion贸w z艂otych oraz brakiem deficytu. Najwi臋cej pieni臋dzy samorz膮d wojew贸dztwa przeznaczy w 2023 r. na transport, ochron臋 zdrowia i rozw贸j regionalny. Jest to bud偶et proinwestycyjny, kt贸ry umo偶liwi przeprowadzenie szeregu inicjatyw zwi臋kszaj膮cych w efekcie poziom PKB w regionie. W opublikowanym w 2020 roku raporcie 鈥濸otencja艂 Innowacyjno艣ci Region贸w鈥 przygotowanym przez Bank Millennium, wojew贸dztwo dolno艣l膮skie po raz kolejny zaj臋艂o 3 miejsce w skali kraju. Pod wzgl臋dem gospodarczym dolno艣l膮skie zajmuje wysok膮 pozycj臋 w kraju 鈥 w 2021 r. mia艂o 8,4 proc. udzia艂u w tworzeniu polskiego PKB. Poziom PKB per capita (na 1 mieszka艅ca) w 2021 r. wyni贸s艂 76 186 z艂 (110,3% 艣redniej krajowej). Wed艂ug wielko艣ci nak艂ad贸w na B+R w 2020 r. Dolny 艢l膮sk zaj膮艂 3 miejsce (2365,5 mln z艂).

Fundusze unijne na Dolnym 艢l膮sku 鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przyznanych przez Komisj臋 Europejsk膮 Polsce podzielona b臋dzie na 2 cz臋艣ci 鈥 60% funduszy zostanie rozdysponowanych w ramach program贸w krajowych, 40% otrzymaj膮 programy regionalne, zarz膮dzane przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Na poziomie krajowym kluczowym programem wspieraj膮cym przedsi臋biorc贸w b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z kolei na szczeblu regionalnym dost臋pny b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Dolnego 艢l膮ska 2021-2027. Bud偶et tego programu wynosi ok. 1,735 mld euro. Na Dolnym 艢l膮sku dost臋pne b臋d膮 r贸wnie偶 艣rodki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysoko艣ci 581 mln euro. Dodatkowe 艣rodki maj膮 na celu z艂agodzenie skutk贸w transformacji energetycznej w wybranych regionach w Polsce (tj. w regionach g贸rniczych oraz w regionach na terenie, kt贸rych wyst臋puj膮 przemys艂y wysokoemisyjne.

Dotacje unijne dolno艣l膮skie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W perspektywie finansowej 2021-2027 przedsi臋biorcy z Dolnego 艢l膮ska b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na nast臋puj膮ce dzia艂ania: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, promocj臋 na zagranicznych rynkach oraz wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek. Spodziewa膰 si臋 mo偶na r贸wnie偶 wsparcia dla cyfryzacji, kt贸ra jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego regionu. Konkursy, kt贸re b臋d膮 realizowane w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim maj膮 pom贸c przedsi臋biorcom rozwija膰 dzia艂alno艣膰 oraz wzmacnia膰 konkrecyjno艣膰. 聽Na przedsi臋biorc贸w czekaj膮 g艂贸wnie bezzwrotne formy wsparcia (dotacje). Wi臋cej informacji o konkretnych konkursach 鈥 terminach naboru, warunkach udzia艂u, kosztach kwalifikowanych dost臋pnych jest w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

O intensywno艣ci dofinansowania decyduje typ projektu oraz rodzaj pomocy, jak膮 przewidziano w danym konkursie. W projektach badawczo-rozwojowych maksymalna intensywno艣膰 pomocy na zale偶y od wielko艣ci przedsi臋biorstwa oraz rodzaju realizowanych prac. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych, gdzie wsparcie przybiera form臋 regionalnej pomocy inwestycyjnej, kluczow膮 zmienn膮 jest miejsce realizacji inwestycji. Intensywno艣膰 dofinansowania dla poszczeg贸lnych region贸w reguluje mapa pomocy regionalnej. W wojew贸dztwie dolno艣l膮skim w aktualnej perspektywie finansowej warto艣膰 ta mie艣ci si臋 w przedziale od 15 do 25%. Inwestycje realizowane na terenie miasta Wroc艂aw b臋d膮 dofinansowane w 20% (od 1 stycznia 2025 r. intensywno艣膰 ta b臋dzie wynosi膰 15%), na pozosta艂ych obszarach wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego w 25%. Warto doda膰, 偶e podmioty nale偶膮ce do kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim

Instytucj膮, z kt贸r膮 na pewno zetkn膮 si臋 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o wsparcie w ramach konkurs贸w regionalnych jest Dolno艣l膮ska Instytucja Po艣rednicz膮ca (DIP). Odpowiedzialna jest ona za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w.