Dotacje UE w dolnośląskie

Polska otrzymała fundusze od Komisji Europejskiej, które zostaną podzielone na 2 segmenty – 60% zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym, a 40% przez marszałków województw. Każde województwo zostało zobligowane do przygotowania własnego programu uwzględniającego potrzeby rozwojowe regionu. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – tak nazywa się program, z którego w najbliższych latach będą mogli korzystać dolnośląscy przedsiębiorcy. Źródłami jego finansowania będą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+). Dodatkowo na Dolny Śląsk trafi ponad 550 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Łącznie w regionie do wykorzystania będzie blisko 11 mld zł, co stanowi największy w historii Dolnego Śląska budżet unijny. Dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, internacjonalizację i promocję marki na zagranicznych rynkach, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań czy transformację cyfrową. Wsparcie będzie udzielane głównie w formie dotacji bezzwrotnych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku projektów inwestycyjnych, poziom wsparcia wyznacza aktualna mapa pomocy regionalnej i dla inwestycji realizowanych na Dolnym Śląsku wynosi od 15% do 25%. Inwestycje realizowane przez MŚP będą otrzymywać dodatkową premię.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Inwestycje w MŚP – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 04.08.2023
Pozostało 136 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na inwestycję w MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy, dywersyfikacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Województwo Dolnośląskie ze stolicą we Wrocławiu jest położone na południowym zachodzie Polski. Dolny Śląsk zamieszkuje około 2,9 mln osób. Województwo graniczy z Czechami i Niemcami. Wśród największych miast znajdują się: Wrocław, Wałbrzych i Legnica. W 2021 roku kontynuowany był trend wzrostu ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. było ich 411 tys., o 14,9 tys. więcej niż w 2020 r. (wzrost o 3,8%). Pod względem liczby podmiotów gospodarczych województwo dolnośląskie zajmowało 5 lokatę w kraju. Najwięcej podmiotów w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 78,6 tys. (19,1%), budownictwo – 54,9 tys. (13,4%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 46,2 tys. (11,2%).

W 2023 r. Dolny Śląsk może się poszczycić rekordowym budżetem w wysokości 2 miliardów 274 milionów złotych oraz brakiem deficytu. Najwięcej pieniędzy samorząd województwa przeznaczy w 2023 r. na transport, ochronę zdrowia i rozwój regionalny. Jest to budżet proinwestycyjny, który umożliwi przeprowadzenie szeregu inicjatyw zwiększających w efekcie poziom PKB w regionie. W opublikowanym w 2020 roku raporcie „Potencjał Innowacyjności Regionów” przygotowanym przez Bank Millennium, województwo dolnośląskie po raz kolejny zajęło 3 miejsce w skali kraju. Pod względem gospodarczym dolnośląskie zajmuje wysoką pozycję w kraju – w 2021 r. miało 8,4 proc. udziału w tworzeniu polskiego PKB. Poziom PKB per capita (na 1 mieszkańca) w 2021 r. wyniósł 76 186 zł (110,3% średniej krajowej). Według wielkości nakładów na B+R w 2020 r. Dolny Śląsk zajął 3 miejsce (2365,5 mln zł).

Fundusze unijne na Dolnym Śląsku – jaki budżet?

Pula środków przyznanych przez Komisję Europejską Polsce podzielona będzie na 2 części – 60% funduszy zostanie rozdysponowanych w ramach programów krajowych, 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Na poziomie krajowym kluczowym programem wspierającym przedsiębiorców będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z kolei na szczeblu regionalnym dostępny będzie program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Budżet tego programu wynosi ok. 1,735 mld euro. Na Dolnym Śląsku dostępne będą również środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 581 mln euro. Dodatkowe środki mają na celu złagodzenie skutków transformacji energetycznej w wybranych regionach w Polsce (tj. w regionach górniczych oraz w regionach na terenie, których występują przemysły wysokoemisyjne.

Dotacje unijne dolnośląskie – co można dofinansować?

W perspektywie finansowej 2021-2027 przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na następujące działania: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastrukturę B+R, promocję na zagranicznych rynkach oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynek. Spodziewać się można również wsparcia dla cyfryzacji, która jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego regionu. Konkursy, które będą realizowane w województwie dolnośląskim mają pomóc przedsiębiorcom rozwijać działalność oraz wzmacniać konkrecyjność.  Na przedsiębiorców czekają głównie bezzwrotne formy wsparcia (dotacje). Więcej informacji o konkretnych konkursach – terminach naboru, warunkach udziału, kosztach kwalifikowanych dostępnych jest w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

O intensywności dofinansowania decyduje typ projektu oraz rodzaj pomocy, jaką przewidziano w danym konkursie. W projektach badawczo-rozwojowych maksymalna intensywność pomocy na zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju realizowanych prac. W przypadku projektów inwestycyjnych, gdzie wsparcie przybiera formę regionalnej pomocy inwestycyjnej, kluczową zmienną jest miejsce realizacji inwestycji. Intensywność dofinansowania dla poszczególnych regionów reguluje mapa pomocy regionalnej. W województwie dolnośląskim w aktualnej perspektywie finansowej wartość ta mieści się w przedziale od 15 do 25%. Inwestycje realizowane na terenie miasta Wrocław będą dofinansowane w 20% (od 1 stycznia 2025 r. intensywność ta będzie wynosić 15%), na pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego w 25%. Warto dodać, że podmioty należące do kategorii MŚP mogą liczyć na dodatkową premię.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie dolnośląskim

Instytucją, z którą na pewno zetkną się przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach konkursów regionalnych jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). Odpowiedzialna jest ona za organizację, przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz weryfikację wykorzystania środków zgodnie z założeniami poszczególnych priorytetów.