Dotacje UE w 艣l膮skie

Fundusze Europejskie dla 艢l膮ska 2021-2027 to program regionalny dedykowany podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego. W ramach nowej perspektywy finansowej 艢l膮sk otrzyma艂 rekordowe 5,14 mld euro, w tym a偶 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone m.in. na realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych przez przedsi臋biorstwa (zar贸wno M艢P, jak i du偶e) z mo偶liwo艣ci膮 sfinansowania komercjalizacji wynik贸w, tworzenie lub rozw贸j zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsi臋biorstwach, finansowanie zakup贸w us艂ug proinnowacyjnych przez przedsi臋biorstwa (w formie bon贸w/voucher贸w) 艣wiadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz O艣rodki Innowacji czy udzia艂 M艢P w misjach, targach i innych wydarzeniach biznesowych. Dominowa膰 b臋dzie wsparcie bezzwrotne, w cz臋艣ci dzia艂a艅 przewidziano zwrotne instrumenty finansowe. Przedsi臋biorcy chc膮cy realizowa膰 w wojew贸dztwie 艣l膮skim projekty inwestycyjne, finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, mog膮 liczy膰 na dofinansowanie 30% koszt贸w projektu. Dla firm nale偶膮cych do sektora M艢P przewidziana jest dodatkowa premia, podnosz膮ca intensywno艣膰 wsparcia do max. 50%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Innowacje cyfrowe w M艢P – FE dla 艢l膮skiego (1.8)

Nab贸r do 21.05.2024
Pozosta艂o 31 dni
Wielko艣膰 dotacji
6 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dzia艂ania Innowacje cyfrowe w M艢P - FE dla 艢l膮skiego (1.8) b臋dzie udzielane przedsi臋biorstwom sektora M艢P na wdro偶enie innowacyjnych co najmniej w skali wojew贸dztwa 艣l膮skiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narz臋dzi ICT.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowej Polsce, graniczy z Czechami i S艂owacj膮. Liczy 4 375 947 mieszka艅c贸w. Jest wojew贸dztwem o najwy偶szym stopniu urbanizacji i g臋sto艣ci zaludnienia. Wojew贸dztwo 艣l膮skie jest jedynym wojew贸dztwem w Polsce, w kt贸rym jest wi臋cej miast na prawach powiatu (19) ni偶 powiat贸w (17). Na jego terenie funkcjonuje jedyny w Polsce zwi膮zek metropolitalny 鈥 G贸rno艣l膮sko-Zag艂臋biowska Metropolia. Najwi臋ksze miasta to: Katowice, Cz臋stochowa i Sosnowiec. Wojew贸dztwo 艣l膮skie cechuje si臋 wysok膮 atrakcyjno艣ci膮 inwestycyjn膮, niemniej jednak eksport z wojew贸dztwa 艣l膮skiego zdominowany jest przez niewielk膮 liczb臋 grup towar贸w. W wojew贸dztwie 艣l膮skim obserwowany jest ni偶szy, ni偶 艣rednia dla kraju, poziom przedsi臋biorczo艣ci w艣r贸d mieszka艅c贸w regionu. Do kluczowych wyzwa艅 w obszarze gospodarki zalicza si臋: zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci struktury gospodarczej regionu, odwr贸cenie trendu negatywnej dynamiki wk艂adu regionu w krajowy PKB, utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu oraz podniesienie poziomu przedsi臋biorczo艣ci mieszka艅c贸w regionu. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie 艣l膮skim w 2021 r. wynosi艂 71 388 z艂, co stanowi艂o wynik lepszy ni偶 艣rednia krajowa. Wojew贸dztwo 艣l膮skie ma istotny udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 12,0%. Pozycja wojew贸dztwa 艣l膮skiego pod wzgl臋dem warto艣ci PKB na 1 mieszka艅ca, mimo i偶 w ostatnich kilkunastu latach by艂a jedn膮 z wy偶szych w kraju, charakteryzuje si臋 stopniowym spadkiem. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 2373,7 mln z艂, co plasuje wojew贸dztwo 艣l膮skie tu偶 poza czo艂贸wk膮 w kraju (4 miejsce).

Fundusze unijne na 艢l膮sku 鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przydzielonych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 (ok. 76 mld euro) podzielona zosta艂a na 2 segmenty 鈥 oko艂o 60% z tych 艣rodk贸w zarz膮dzana b臋dzie na poziomie krajowym, a 40% na poziomie regionalnym. Ka偶de wojew贸dztwo przygotowa艂o w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie podejmowa膰 dzia艂ania odpowiadaj膮ce na potrzeby rozwojowe regionu, w tym stymulowa膰 przedsi臋biorczo艣膰. W wojew贸dztwie 艣l膮skim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla 艢l膮ska 2021-2027. 艁膮cznie na 艢l膮sk trafi 5,14 mld euro z Funduszy Europejskich, w tym 2,09 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 0,83 mld z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego+ oraz 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ostatni wymieniony fundusz jest nowym instrumentem polityki sp贸jno艣ci UE, kt贸ry ma pom贸c ograniczy膰 negatywne skutki (spo艂eczne i gospodarcze) transformacji energetycznej i sprawi膰 by zmiana gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjn膮 dokona艂a si臋 w spos贸b 艂agodny i sprawiedliwy np. poprzez zapewnienie ci膮g艂o艣ci zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w alternatywnych dla przemys艂u ci臋偶kiego ga艂臋ziach gospodarki. 艢l膮sk jest najwi臋kszym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dotacje 艣l膮skie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W ramach programu regionalnego organizowane b臋d膮 konkursy, gdzie mo偶liwym b臋dzie pozyskanie dofinansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacj膮 poprzez wdro偶enie, tworzenie lub rozw贸j zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsi臋biorstwach. Dost臋pne b臋d膮 tak偶e dzia艂ania ukierunkowane na wzmacnianie sta艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P m.in. poprzez dofinansowanie zakupu us艂ug proinnowacyjnych i prorozwojowych w formie bon贸w/voucher贸w. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w charakterze bezzwrotnych dotacji. Z kolei z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji finansowane b臋d膮 m.in. inwestycje we wdra偶anie technologii i infrastruktury zapewniaj膮cych czyst膮 energi臋, inwestycje wpisuj膮ce si臋 w model gospodarki obiegu zamkni臋tego, inwestycje w M艢P, w tym start-upy, prowadz膮ce do dywersyfikacji gospodarczej i rekonwersji czy podnoszenie umiej臋tno艣ci i przekwalifikowywanie pracownik贸w. Zach臋camy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji, gdzie dost臋pne s膮 szczeg贸艂owe informacje o aktualnych, jak i planowanych naborach.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Rodzaj projektu (B+R, inwestycyjny, eksportowy) determinuje intensywno艣膰 dofinansowania. W przypadku projekt贸w badawczo-rozwojowych o intensywno艣ci wsparcia decyduje wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategoria realizowanych prac. W projektach inwestycyjnych (zwi膮zanych np. z za艂o偶eniem nowego zak艂adu czy dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci) poziom wsparcia jest 艣ci艣le uzale偶niony od miejsca realizacji inwestycji i jest wyznaczany w oparciu o regionaln膮 map臋 pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027. Zgodnie z map膮 inwestycje realizowane na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego s膮 dofinansowane w 30%. Dla firm nale偶膮cych do kategorii M艢P przewidziana jest dodatkowa premia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie 艣l膮skim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie 艣l膮skim jest 艢l膮skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (艢CP). Do jej g艂贸wnych zada艅 nale偶y organizacja, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz przeprowadzanie kontroli projekt贸w. Za realizacj臋 cz臋艣ci zada艅 zwi膮zanych z podzia艂em funduszy unijnych dost臋pnych na 艢l膮sku odpowiada Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Katowicach.