Dotacje UE w opolskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w wojew贸dztwie opolskim zainwestowanych zostanie ponad 966 mln euro w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Ta rekordowa kwota zostanie przeznaczona m.in. na stymulowanie wzrostu innowacyjno艣ci, konkurencyjno艣ci i rozwoju opolskich firm poprzez finansowanie zakupu us艂ug proinnowacyjnych 艣wiadczonych przez akredytowane o艣rodki innowacji, wspieranie innowacyjnych startup贸w czy finansowanie inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮 oraz realizacj臋 kompleksowych projekt贸w B+R wzbogaconych o element wdro偶eniowy. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa opolskiego b臋d膮 mogli te偶 ubiega膰 si臋 dofinansowanie projekt贸w w konkursach og艂aszanych w ramach program贸w krajowych np. z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki czy dzia艂a艅, dla kt贸rych podstaw臋 finansowania stanowi Krajowy Plan Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO). Na poziomie regionalnym wsparcie finansowe b臋dzie kierowane g艂贸wnie do M艢P, du偶e przedsi臋biorstwa mog膮 szuka膰 swoich szans w programach i konkursach o zasi臋gu krajowym takich jak np. 艢cie偶ka SMART.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opolskie firmy i bud偶et wojew贸dztwa opolskiego

Wojew贸dztwo opolskie jest najmniejszym wojew贸dztwem w Polsce oraz wojew贸dztwem z najmniejsz膮 liczb膮 mieszka艅c贸w. Siedzib膮 w艂adz wojew贸dztwa jest Opole. Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowo-zachodniej Polsce i graniczy z Czechami. Najwi臋kszymi miastami poza Opolem s膮 K臋dzierzyn-Ko藕le, Nysa i Brzeg. W wojew贸dztwie opolskim wed艂ug stanu na 2021 r. w krajowym rejestrze urz臋dowym podmiot贸w gospodarki narodowej REGON wpisanych by艂o 108,2 tys. podmiot贸w. Najwi臋cej podmiot贸w koncentrowa艂o dzia艂alno艣膰 w sekcjach: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (21,2% og贸lnej liczby), budownictwo (15,2%) oraz przetw贸rstwo przemys艂owe (8,7%). Wojew贸dztwo opolskie charakteryzuje si臋 艣rednim poziomem rozwoju gospodarczego mierzonym warto艣ci膮 PKB na mieszka艅ca. Mimo wzrostu PKB per capita obserwuje si臋 pogorszenie relacji w stosunku do 艣redniej krajowej. Do atut贸w wojew贸dztwa nale偶膮 g艂贸wnie zr贸偶nicowana struktura przemys艂u oraz d艂ugoletnia tradycja produkcji przemys艂owej (przemys艂 spo偶ywczy, mineralny, metalowy oraz chemiczny), po艂o偶enie oraz wzrost warto艣ci eksportu, co przek艂ada si臋 na warto艣膰 regionalnego PKB. W skali europejskiej Opolszczyzna zaliczana jest do grupy region贸w 鈥瀒nnowator贸w o skromnych wynikach鈥. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie opolskim w 2021 r. wyni贸s艂 56 267 z艂 (81,5% 艣redniej dla kraju). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,0%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R wojew贸dztwo opolskie zajmuje przedostatnie miejsce w kraju (256,5 mln z艂).

Dofinansowanie wojew贸dztwa opolskiego 鈥 jaka wielko艣膰 dotacji?

艢rodki przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 w ramach Umowy Partnerstwa zosta艂y podzielone na 2 segmenty: 60% pomocy finansowej b臋dzie zarz膮dzane na poziomie krajowym, a ok. 40% na szczeblu regionalnym. Do zada艅 marsza艂k贸w wojew贸dztw nale偶y odpowiednie podzielenie 艣rodk贸w pieni臋偶nych oraz zorganizowanie konkurs贸w w ramach wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮 priorytet贸w. W wojew贸dztwie opolskim dedykowanym programem jest program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W ramach tego programu bud偶et wojew贸dztwa opolskiego b臋dzie wynosi艂 rekordowe 966 mln euro, co aktywnie wesprze wzrost innowacyjno艣ci, cyfryzacj臋 przedsi臋biorstw i inne projekty wpisuj膮ce si臋 w zakres dotacji z perspektywy na lata 2021-2027.

Dotacje opolskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa opolskiego ubiega膰 si臋 o fundusze z dedykowanego im programu regionalnego, jak i sk艂ada膰 wnioski do program贸w krajowych. Programem krajowym szczeg贸lnie ukierunkowanym na dofinansowania kompleksowych projekt贸w firm opolskich jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tych 艣rodk贸w unijnych realizowane mog膮 by膰 projekty o budowie modu艂owej. Ka偶dy modu艂 stanowi szans臋 na wsparcie innego obszaru dzia艂alno艣ci. Z kolei w programie regionalnym Fundusze Europejski dla Opolskiego 2021-2027 przewidziano m.in. dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastruktur臋 B+R, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych, cyfryzacji przedsi臋biorstw czy wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnej, na wdro偶enie innowacyjnych projekt贸w na rynek przyznawana b臋dzie dotacja warunkowa (wsparcie cz臋艣ciowo zwrotne). Wi臋cej informacji o projektach, konkretnych konkursach wniosk贸w czy harmonogramie nabor贸w mo偶na znale藕膰 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Informacje o funduszach europejskich聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

O poziomie dofinansowania i wielko艣ci dotacji decyduje rodzaj projektu. W dokumentacji konkursowej (ofercie dotacji) zawsze okre艣lane jest, jaki rodzaj pomocy publicznej stanowi dofinansowanie udzielane w konkursie i jaka jest jego maksymalna intensywno艣膰.聽 W projektach badawczo-rozwojowych pu艂ap dofinansowania jest wyznaczany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (im wi臋ksze jest przedsi臋biorstwo, tym mniejsza intensywno艣膰 pomocy) oraz kategori臋 prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Z kolei w projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Mapa ta r贸偶nicuje poziom pomocy w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji, regiony o najs艂abszych wska藕nikach gospodarczych mog膮 liczy膰 na najwi臋ksze wsparcie. W wojew贸dztwie opolskim warto艣膰 ta r贸wnie偶 jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Warto nadmieni膰, 偶e w przypadku inwestycji realizowanych przez M艢P poziom dofinansowania ulega podwy偶szeniu 鈥 o 20% w przypadku mikro i ma艂ych firm, o 10% w przypadku 艣rednich przedsi臋biorstw.

Dotacje unijne opolskie – kto organizuje konkursy?

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie opolskim jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Do jego obowi膮zk贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci organizacja i prowadzanie nabor贸w do poszczeg贸lnych konkurs贸w wniosk贸w, ustalanie harmonogramu nabor贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie od wnioskodawc贸w, przeprowadzanie procedury oceny wniosk贸w, a tak偶e rozliczanie projekt贸w (przyjmowanie i weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰) oraz dokonywanie kontroli w ramach projekt贸w. Skuteczne wype艂nienie formularza wniosku i spe艂nienie wymaganych kryteri贸w to ogromna szansa na rozw贸j opolskich firm. Nasi specjali艣ci dotacji unijnych zajmuj膮 si臋 nie tylko pisaniem wniosk贸w, ale te偶 profesjonalnym doradztwem w zakresie wyboru dotacji na projekt.

Fundusze unijne w wojew贸dztwie opolskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 w ramach Umowy Partnerstwa zosta艂y podzielone na 2 segmenty: 60% z nich b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% na szczeblu regionalnym. Do zada艅 marsza艂k贸w wojew贸dztw nale偶y odpowiednie podzielenie 艣rodk贸w pieni臋偶nych oraz zorganizowanie konkurs贸w w ramach wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮 priorytet贸w. W wojew贸dztwie opolskim dedykowanym programem jest program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 966 mln euro.

Dotacje opolskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa opolskiego ubiega膰 si臋 o fundusze z dedykowanego im programu regionalnego, jak i sk艂ada膰 wnioski do program贸w krajowych. Programem krajowym szczeg贸lnie ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb przedsi臋biorc贸w jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach kt贸rego przedsi臋biorcy maj膮 mo偶liwo艣膰 realizacji kompleksowych projekt贸w o budowie modu艂owej. Ka偶dy modu艂 stanowi szans臋 na wsparcie innego obszaru dzia艂alno艣ci. Z kolei w programie regionalnym Fundusze Europejski dla Opolskiego 2021-2027 przewidziano m.in. dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastruktur臋 B+R, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych czy wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnej, na wdro偶enie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek przyznawana b臋dzie dotacja warunkowa (wsparcie cz臋艣ciowo zwrotne). Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

O intensywno艣ci dofinansowania decyduje rodzaj projektu. W dokumentacji konkursowej zawsze okre艣lane jest, jaki rodzaj pomocy publicznej stanowi dofinansowanie udzielane w konkursie i jaka jest jego maksymalna intensywno艣膰.聽 W projektach badawczo-rozwojowych pu艂ap dofinansowania jest wyznaczany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (im wi臋ksze jest przedsi臋biorstwo tym mniejsza intensywno艣膰 pomocy) oraz kategori臋 prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Mapa ta r贸偶nicuje poziom pomocy w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji, regiony o najs艂abszych wska藕nikach gospodarczych mog膮 liczy膰 na najwi臋ksze wsparcie. W wojew贸dztwie opolskim warto艣膰 ta r贸wnie偶 jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Warto nadmieni膰, 偶e w przypadku inwestycji realizowanych przez M艢P ta bazowa warto艣膰 ulega podwy偶szeniu 鈥 o 20% w przypadku mikro i ma艂ych firm, o 10% w przypadku 艣rednich przedsi臋biorstw.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie opolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie opolskim jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Do jego obowi膮zk贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci organizacja i prowadzanie nabor贸w do poszczeg贸lnych konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie od wnioskodawc贸w, przeprowadzanie procedury oceny wniosk贸w, a tak偶e rozliczanie projekt贸w (przyjmowanie i weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰) oraz dokonywanie kontroli w ramach projekt贸w.