Dotacje UE w kujawsko-pomorskie

W ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 do Polski trafi rekordowe 76 mld euro. 60% z nich zarządzana będzie na poziomie krajowym, 40% zasili programy regionalne realizowane w poszczególnych województwach. W województwie kujawsko-pomorskim podstawą do inwestowania środków z nowej perspektywy UE będzie program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z budżetem w wysokości 1,8 mld euro. Do głównych celów programu należy wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, ograniczenie wykluczenia społecznego oraz wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku, opartej o zrównoważony rozwój i efektywne zarządzanie zasobami. Przy współudziale funduszy unijnych przedsiębiorcy będą mogli dofinansować realizację prac badawczo-rozwojowych (w tym opracowywanie prototypów, testowanie innowacyjnych technologii), korzystać z profesjonalnych usług doradczych czy pokryć koszty udziału w międzynarodowych targach czy misjach gospodarczych.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Bridge Up (2.8)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez nowo powstałe spółki technologiczne. Celem instrumentu jest pomoc tym spółkom w rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.
Dowiedz się więcej

Największe miasta w województwie kujawsko-pomorskim to: Bydgoszcz, Toruń, Wrocławek. Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), co oznacza wzrost o 2% r/r. Liczba podmiotów w porównaniu do końca kwietnia 2021 r. spadła tylko w 4 sekcjach. Było to górnictwo i wydobywanie (o 4,2%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 3,4%) i handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%). Największy wzrost, o 17,5%, miał miejsce w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Od wielu lat województwo kujawsko-pomorskie znajduje się na ścieżce wzrostowej. Pod względem gospodarczym kujawsko-pomorskie zajmuje środkową pozycję w kraju – ma 4,4 proc. udziału w wytwarzaniu polskiego PKB (2021 r.). PKB per capita w 2021 r. w regionie wynosił 56 406 zł (81,7% średniej krajowej). Według nakładów na B+R województwo zajmuje 10 miejsce w kraju (893,2 mln zł).

Fundusze unijne w kujawsko-pomorskim – jaki budżet?

Środki z polityki spójności na lata 2021-2027 przyznane Polsce przez Komisję Europejską będą rozdzielane na dwóch szczeblach: krajowym oraz regionalnym. Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego będą mogli korzystać z programów o zasięgu krajowym (szczególnie atrakcyjnie prezentuje się oferta konkursowa w ramach programu FENG), jak i sięgać po środki dostępne w dedykowanym im programie regionalnym. W ramach programu regionalnego wynegocjowanego z Komisją Europejską do Kujawsko-Pomorskiego trafi 1,8 mld euro. Dzięki tym środkom region ma szanse stać się jeszcze bardziej konkurencyjny. Do grona kluczowych beneficjentów tego programu należeć będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dotacje kujawsko-pomorskie – co można dofinansować?

Następcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest program Fundusze Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.  Program jest zorientowany na wzmocnienie innowacyjności MŚP, czemu służyć ma m.in. umożliwienie wdrażania innowacji i wyników prac B+R na rynek. Przewidziane zostały też działania wspierające rozwój zaplecza infrastrukturalnego przedsiębiorstw (tj. zakup sprzętu, technologii) celem usprawnienia procesów produkcyjnych lub świadczenia usług. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać również z bonów na zakup akredytowanych usług doradczych m.in. usług proinnowacyjnych czy usług z obszaru transformacji cyfrowej. Duży nacisk położony zostanie na inwestycje wpisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu dotyczące przede wszystkim efektywności energetycznej czy promocji energetyki odnawialnej. Wsparcie świadczone będzie zarówno w formie bezzwrotnej, jak i w postaci zwrotnych instrumentów finansowych tj. nisko oprocentowanych lub częściowo umarzanych pożyczek. Dominować będą dotacje, jedynie 10% wartości programu trafi do beneficjentów na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu, na którego realizację zdecydują się przedsiębiorcy.  Przykładowo w projektach badawczo-rozwojowych wsparcie stanowi inny typ pomocy publicznej niż w projektach inwestycyjnych. W projektach B+R poziom wsparcia jest determinowany przez wielkość przedsiębiorstwa oraz kategorię prac (badania przemysłowe cechują się wyższą intensywnością wsparcia niż bardziej zaawansowane prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywność dofinansowania jest zróżnicowane regionalnie. Na największe wsparcie mogą liczyć województwa o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego tj. regiony Polski Wschodniej. Poziom dofinansowania inwestycji w poszczególnych regionach określa aktualna mapa pomocy regionalnej. W województwie kujawsko-pomorskim wartość ta wynosi 40%. Podmiotom należącym do sektora MŚP przysługuje dodatkowa premia, która jest doliczana do wskazanej wyżej wartości bazowej.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie kujawsko-pomorskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie kujawsko-pomorskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Za organizację, przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, ocenę i wybór projektów w dużej mierze odpowiada bezpośrednio Instytucja Zarządzająca programem regionalnym tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie realizacji instrumentów z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Miasto Bydgoszcz.