Dotacje UE w podkarpackie

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zosta艂 zatwierdzony przez Komisj臋 Europejsk膮. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia b臋d膮 mogli r贸wnie偶 korzysta膰 ze 艣rodk贸w programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), a聽tak偶e z KPO i program贸w krajowych. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym oraz zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu. Dla projekt贸w inwestycyjnych zlokalizowanych w wojew贸dztwie podkarpackim, finansowanych w formie pomocy regionalnej, bazowy poziom wsparcia wynosi 50%. Podmioty nale偶膮ce do kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 i zwi臋kszenie intensywno艣ci wsparcia na inwestycj臋 w maszyny, urz膮dzenia, linie technologiczne czy roboty budowlane max. do poziomu 70%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo podkarpackie jest po艂o偶one w po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Polski. Od p贸艂nocy i聽zachodu graniczy z wojew贸dztwem ma艂opolskim, 艣wi臋tokrzyskim i lubelskim, od po艂udnia ze S艂owacj膮, od wschodu z Ukrain膮. Na koniec 2021 r. liczba ludno艣ci wojew贸dztwa wynios艂a 2 mln 111 tys., co stanowi艂o 5,5% populacji kraju. Powierzchnia wojew贸dztwa wynosi 1784,6 tys. ha. Produkt krajowy brutto w wojew贸dztwie podkarpackim w 2020 r. by艂 ni偶szy ni偶 rok wcze艣niej. Warto艣膰 dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracuj膮cego w 2019 r. wzros艂a w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. Wed艂ug danych na koniec 2021 r. do rejestru REGON wpisanych by艂o 196,5 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej z terenu woj. podkarpackiego. Najwi臋cej firm prowadzi艂o dzia艂alno艣膰 w zakresie sekcji handel, naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 42,4 tys. (21,6% og贸艂u), nast臋pnie budownictwo 鈥 31,4 tys. (16,0%), przetw贸rstwo przemys艂owe 鈥 18,4 tys. (9,4%) oraz dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna 鈥 17,8 tys. (9,1%).

W 2020 r. nak艂ady wewn臋trzne na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim wynios艂y 1154,9 mln z艂, co stanowi艂o 3,6% nak艂ad贸w na B+R w kraju. W 2020 r. nak艂ady na dzia艂alno艣膰 badawcz膮 i rozwojow膮 w wojew贸dztwie podkarpackim w por贸wnaniu z rokiem poprzednim wzros艂y o聽7,6%.聽 W latach 2018鈥2020 w wojew贸dztwie podkarpackim 35,4% przedsi臋biorstw przemys艂owych wprowadzi艂o innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych. W por贸wnaniu z okresem 2017鈥2019 udzia艂 ten w przedsi臋biorstwach przemys艂owych zwi臋kszy艂 si臋 o 11,6%. W skali kraju udzia艂 przedsi臋biorstw przemys艂owych, kt贸re wprowadzi艂y innowacje produktowe lub innowacje proces贸w biznesowych w latach 2018鈥2020 wyni贸s艂 31,5%.

Fundusze unijne na Podkarpaciu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 ok. 60% trafi do program贸w krajowych.聽Pozosta艂e 40% otrzymaj膮 programy regionalne, zarz膮dzane przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶dy region przygotowa艂 w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie organizowa膰 konkursy i finansowa膰 wybrane przedsi臋wzi臋cia. Na Podkarpaciu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 2,27 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie podkarpackim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje podkarpackie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej na przedsi臋biorc贸w z Podkarpacia czekaj膮 liczne opcje dofinansowania. B臋d膮 oni mogli aplikowa膰 zar贸wno do konkurs贸w organizowanych na szczeblu krajowym, jak i wnioskowa膰 o 艣rodki zarz膮dzane na szczeblu regionalnym. 艢rodki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przeznaczone zostan膮 na realizacj臋 projekt贸w zwi膮zanych m.in. z inwestycjami w infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, innowacje, cyfryzacj臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktury B+R).

Na Podkarpaciu najwi臋kszy nacisk zostanie po艂o偶ony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjno艣ci, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, dzia艂ania zwi膮zane z w艂膮czeniem spo艂ecznym, zwi臋kszenie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszar贸w strategicznej interwencji w wojew贸dztwie. Cz臋艣膰 艣rodk贸w przeznaczona zostanie na projekty mi臋kkie, czyli wsparcie kapita艂u ludzkiego w聽obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyr贸wnywania szans uzdolnionej m艂odzie偶y i rozwoju kadry pedagogicznej oraz w艂膮czenia i integracji spo艂ecznej. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). W celu poznania aktualnej oferty konkursowej dla przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa podkarpackiego polecamy skorzysta膰 z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje poziom wsparcia w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji. Przedsi臋biorcy z Podkarpacia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych. Regulamin konkursu zawsze precyzuje rodzaj pomocy (np. regionalna pomoc inwestycyjna, horyzontalna pomoc publiczna na badania, rozw贸j i innowacyjno艣膰, pomoc de minimis) oraz okre艣la maksymaln膮 intensywno艣膰 wsparcia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie podkarpackim

Na Podkarpaciu g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do kluczowych zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami, rozliczanie um贸w o dofinansowanie i聽monitorowanie ich realizacji itd. Zadania zwi膮zane z zarz膮dzaniem i obs艂ug膮 konkurs贸w dla przedsi臋biorc贸w wykonuj膮 merytoryczne kom贸rki Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Podkarpackiego. Spos贸b sk艂adania wniosk贸w (elektronicznie przez dedykowany system vs. tradycyjnie) oraz instytucja odpowiedzialna za obs艂ug臋 konkursu wskazywane s膮 ka偶dorazowo w regulaminie konkursu.