Dotacje unijne mazowieckie

Wojew贸dztwo mazowieckie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o ponad 2 mld euro. Poza programem regionalnym Mazowsze b臋dzie te偶 mog艂o korzysta膰 ze 艣rodk贸w z Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) oraz z program贸w krajowych z zakresu m.in. infrastruktury i 艣rodowiska, bada艅 i wsparcia innowacyjno艣ci, rozwoju cyfrowego. Nowo艣ci膮 w perspektywie 2021-2027 b臋dzie to, 偶e region mazowiecki regionalny (s艂abiej rozwini臋ta cz臋艣膰 wojew贸dztwa) b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. W perspektywie 2021-2027 obowi膮zuje podzia艂 statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski sto艂eczny (RWS). W sk艂ad Obszaru Mazowieckiego Regionalnego wchodz膮 32 powiaty i 244 gminy. Region ten zosta艂 zaliczony do region贸w s艂abiej rozwini臋tych w Unii Europejskiej. Dzi臋ki temu projekty otrzymuj膮ce dofinansowanie b臋d膮 mog艂y liczy膰 na wsparcie o intensywno艣ci do 85%. Poniewa偶 RWS jest lepiej rozwini臋ty, przedsi臋biorstwa mazowieckie prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 i inwestuj膮ce na tym obszarze b臋d膮 korzysta艂y z funduszy unijnych w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zar贸wno dost臋pnego bud偶etu dotacji unijnych, jak i intensywno艣ci dofinansowania. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych, intensywno艣膰 wsparcia w Mazowieckim wynosi od 0% do 50%, w zale偶no艣ci od podregionu lub gminy. Pieni膮dze dost臋pne z programu regionalnego dla Mazowsza zostan膮 przeznaczone przede wszystkim na cyfryzacj臋, innowacje, infrastruktur臋 badawcz膮 oraz ochron臋 艣rodowiska. 艢rodki unijne aktywnie wespr膮 rozw贸j mazowieckich przedsi臋biorstw.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 22.05.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P w realizacji projekt贸w badawczo-rozwojowych wzmacniaj膮cych ich zdolno艣ci badawcze i innowacyjne. Przewidziano r贸wnie偶 udzia艂 du偶ych przedsi臋biorstw pod warunkiem ich wsp贸艂pracy z firmami sektora M艢P. Nab贸r wniosk贸w startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa Mazowieckiego. Sfinansowa膰 b臋dzie mo偶na m.in. sprz臋t, technologi臋 oraz prace budowlane niezb臋dne do tworzenia innowacyjnych produkt贸w i us艂ug. Nab贸r rozpocznie si臋 13 maja 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo mazowieckie i przedsi臋biorstwa mazowieckie

Wojew贸dztwo mazowieckie ze stolic膮 w Warszawie jest najwi臋ksze w kraju pod wzgl臋dem powierzchni i ludno艣ci. Liczy ponad 5,5 mln mieszka艅c贸w. W woj. mazowieckim pod koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by艂o 927 669 podmiot贸w gospodarki narodowej, tj. 19,2% og贸艂u podmiot贸w zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku poprzedniego liczba podmiot贸w w woj. mazowieckim wzros艂a o 4,5%. Ponad po艂owa jednostek (53,8%) mia艂a swoj膮 siedzib臋 w Warszawie. Woj. mazowieckie wyr贸偶nia si臋 najwy偶szym poziomem rozwoju gospodarczego w Polsce. Decyduje o tym wysokie tempo wzrostu gospodarczego, najwy偶szy udzia艂 w generowaniu produktu krajowego brutto (PKB) i najwy偶szy wska藕nik PKB na 1 mieszka艅ca w zestawieniu z innymi wojew贸dztwami. Zar贸wno Region Warszawski Sto艂eczny, jak i Mazowiecki Regionalny, odnotowuj膮 szybszy wzrost PKB na 1 mieszka艅ca w por贸wnaniu do 艣redniej UE ni偶 wi臋kszo艣膰 region贸w w Polsce. Mazowsze najszybciej w Polsce pokonuje dystans rozwojowy do najbardziej rozwini臋tych region贸w UE. Woj. mazowieckie charakteryzuje si臋 wy偶sz膮 od 艣redniej krajowej wydajno艣ci膮 pracy we wszystkich rodzajach dzia艂alno艣ci, czego efektem jest pr臋偶ny rozw贸j przedsi臋biorstw.

Poziom PKB per capita w regionie Warszawskim sto艂ecznym w 2021 r. wyni贸s艂 141 362 z艂 (204,7% 艣redniej krajowej). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 17,5%. Z kolei obszar Mazowiecki Regionalny odpowiada艂 za 5,3% krajowego PKB. Gospodarka woj. mazowieckiego pod wieloma wzgl臋dami r贸偶ni si臋 od rynku w innych wojew贸dztwach. O ile w praktycznie ca艂ej Polsce wyra藕nie dominuj膮 firmy skupione na dostarczaniu us艂ug budowlanych i remontowych, na Mazowszu zajmuj膮 dopiero drug膮 pozycj臋. Najwi臋cej podmiot贸w 艣wiadczy przy tym us艂ugi finansowe i doradcze (71聽050). Trzecie pod wzgl臋dem popularno艣ci s膮 us艂ugi medyczne (33聽782 podmiot贸w). Du偶膮 popularno艣ci膮 ciesz膮 si臋 r贸wnie偶 bran偶e zwi膮zane z innowacjami. Wojew贸dztwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce ze wzgl臋du na nak艂ady na dzia艂alno艣膰 B+R w 2020 r. (11783,4 mln z艂).

Fundusze unijne na Mazowszu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w unijnych wynegocjowanych przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮, 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma sw贸j program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. Na Mazowszu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Bud偶et tego programu wynosi 2,1 mld euro. Bud偶et zosta艂 podzielony na dwa regiony: Region Warszawski Sto艂eczny i Region Mazowiecki Regionalny. Obszar Mazowiecki Regionalny dodatkowo b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z puli 艣rodk贸w dost臋pnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (2,65 mld z艂).

Dotacje mazowieckie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym, mazowieckie przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y uzyska膰 dotacje unijne dla firmy na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przewidziano wspieranie m.in.:

 • projekt贸w badawczo-rozwojowych 鈥 dotacje unijne dla firmy otrzymaj膮 projekty obejmuj膮ce jedynie prace B+R, jak i projekty, w kt贸rych badania zostan膮 wzbogacone o komponent inwestycyjny/wdro偶eniowy; przedsi臋biorcy z obszaru mazowieckiego b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty modu艂owe sk艂adaj膮ce si臋 z takich element贸w jak: prace B+R, doradztwo, infrastruktura B+R, prace przedwdro偶eniowe, wdro偶enie (np. zakup maszyn, oprogramowania, testy), kompetencje pracownik贸w; modu艂 B+R b臋dzie modu艂em obowi膮zkowym, pozosta艂e modu艂y maj膮 charakter fakultatywny;
 • inwestycji w infrastruktury B+R 鈥 dofinansowania unijne b臋d膮 pozwala艂y na zakup, wytworzenie aparatury, sprz臋tu lub technologii niezb臋dnej do opracowywania innowacyjnych rozwi膮za艅 (produkt贸w lub us艂ug); mo偶liwym b臋dzie te偶 zakup prac budowlanych celem budowy i/lub rozbudowy zaplecza B+R w przedsi臋biorstwie;
 • prowadzenia i rozwoju przedsi臋biorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzenia nowych modeli biznesowych 鈥 przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o sfinansowanie specjalistycznych us艂ug doradczych, celem tego wsparcia b臋dzie modyfikacja lub opracowanie nowego modelu biznesowego, nast臋pnie firmy b臋d膮 mog艂y sfinansowa膰 komponent wdro偶eniowy (w oparciu o sformu艂owane rekomendacje) i/lub dzia艂ania dotycz膮ce internacjonalizacji dzia艂alno艣ci;
 • program贸w inkubacyjnych z elementami akceleracji.

Opr贸cz 艣rodk贸w z programu regionalnego, Mazowsze mo偶e korzysta膰 z KPO, funduszy unijnych dla Polski Wschodniej oraz dofinansowania projekt贸w w ramach program贸w krajowych z zakresu m.in. infrastruktury i 艣rodowiska, bada艅 i聽wsparcia innowacyjno艣ci, rozwoju cyfrowego, rozwoju kapita艂u ludzkiego. Najmocniej na wspieranie przedsi臋biorc贸w ukierunkowanych jest program operacyjny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych naborach, gdzie znajduje si臋 wniosek o dofinansowanie czy jaka jest wielko艣膰 dotacji, znajdziesz w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania unijnego 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych kluczowe znaczenie ma miejsce realizacji inwestycji. Intensywno艣膰 wsparcia na now膮 inwestycj臋 jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2021-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie zosta艂o podzielone na cztery cz臋艣ci, o czterech r贸偶nych pu艂apach dofinansowania. Intensywno艣膰 wsparcia w Mazowieckim wynosi od 0% do 50%, w zale偶no艣ci od podregionu lub gminy. Miasto sto艂eczne Warszawa oraz powiaty o艣cienne zosta艂y wykluczone z regionalnej pomocy inwestycyjnej, przedsi臋biorcy z tych obszar贸w wci膮偶 mog膮 jednak realizowa膰 projekty B+R. Na 50% dofinansowania koszt贸w nowej inwestycji mog膮 liczy膰 przedsi臋biorcy z powiat贸w zlokalizowanych najbli偶ej tzw. 艣ciany wschodniej tj. powiat贸w garwoli艅skiego, 艂osickiego, soko艂owskiego, w臋growskiego, siedleckiego oraz m. Siedlce. Dodatkowo M艢P przys艂uguje premia. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu dolicza si臋 dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji realizowanych przez 艣rednie przedsi臋biorstwa premia ta wynosi 10%.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie mazowieckim

Na Mazowszu g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Mazowiecka Jednostka Wdra偶ania Program贸w Unijnych. MJWPU zajmuje si臋:

 • naborem i ocen膮 wniosk贸w o dofinansowanie
 • podpisywaniem um贸w o dofinansowanie projekt贸w,
 • obs艂ug膮 finansow膮 projekt贸w,
 • przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projekt贸w,
 • prowadzeniem dzia艂a艅 informacyjnych i promocyjnych.

Poznaj dotacje mazowieckie

Zar贸wno du偶e przedsi臋biorstwa, jak i przedsi臋biorstwa M艢P wojew贸dztwa mazowieckiego, mog膮 ubiega膰 si臋 o dotacje unijne dla firmy. Fundusze unijne na Mazowszu mog膮 by膰 istotnym wsparciem i impulsem do dalszego rozwoju firmy. Poznaj bli偶ej dotacje mazowieckie i skontaktuj si臋 z naszymi ekspertami – dotacje unijne dla firm z Mazowsza czekaj膮!