Wyszukiwarka dotacji

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Spis treści

Dofinansowania dla firm w 2024 roku szansą na rozwój przedsiębiorstw

Na bezzwrotne dotacje dla firm decyduje się coraz więcej polskich przedsiębiorstw. Zależnie od wybranego programu, dofinansowanie unijne można przeznaczyć na różne cele, jak np. projekty B+R (badania i rozwój), wdrażanie innowacji, transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja, projekty prośrodowiskowe, szkolenia pracowników czy wejście na rynki zagraniczne. Korzystne dotacje unijne dla firm czekają też na start-upowców i małych przedsiębiorców, w tym roku bowiem możliwe będzie uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie działalności przedsiębiorstw w ramach programów funduszy europejskich skupia się nie tylko na sektorze MŚP, o niektóre dotacje mogą ubiegać się także duże przedsiębiorstwa i konsorcja.

Wsparcie unijne to pomoc dla firm, która może okazać się z kluczowa zarówno w kontekście otwarcia firmy, jak i wsparcia jej działania i rozwoju. Uzyskanie dotacji możliwe jest w programach regionalnych oraz krajowych, a głównymi instytucjami udzielającymi dofinansowania unijnego są NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W praktyce bezzwrotne dotacje unijne dla firm najczęściej można przeznaczyć na:

 • zakup nieruchomości i budynków,
 • budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych,
 • zakup materiałów i prac budowlanych,
 • zakup maszyn, urządzeń i środków trwałych,
 • leasing lub najem budynków, gruntów lub środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz licencji, patentów czy know-how,
 • wsparcie projektów badawczych, w tym wynagrodzenia personelu badawczego,
 • działania promocyjne,
 • ekoinnowacje i projekty GOZ,
 • dofinansowanie na OZE i inne proekologiczne technologie,
 • innowacje cyfrowe i transformacje cyfrowe,
 • wiele innych typów dofinansowań projektów (zależnie od programu i rodzaju naboru).

Wysokość bezzwrotnych dotacji dla firm przy naborach wniosków ruszających w 2024 roku może wynosić nawet 80% kosztów projektu. Ostateczna wartość dofinansowania jest uzależniona m.in. od lokalizacji realizacji inwestycji czy wielkości przedsiębiorstwa. Poniżej znajdują się kluczowe dofinansowania dla przedsiębiorców w 2024 roku – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naborach wniosków na dotacje dla firm i jak uzyskać wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich, już teraz skontaktuj się z nami.

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

To kluczowe dofinansowanie w ramach programu wsparcia Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Perspektywa finansowa odbywa się w kilku rundach, dlatego możliwe jest wsparcie MŚP, dużych przedsiębiorstw czy konsorcjów. Zależnie od rundy, składanie wniosków o dotacje odbywać się będzie w różnych terminach w 2024 roku. Projekty związane z dofinansowaniem muszą obejmować co najmniej jeden moduł obowiązkowy (moduł B+R lub moduł Wdrażanie innowacji, przy czym dla dużych przedsiębiorstw pierwszy z wymienionych jest obowiązkowy) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Wśród tych do wyboru są następujące moduły:

 • moduł Infrastruktura B+R,
 • moduł Kompetencje,
 • moduł Cyfryzacja,
 • moduł Internacjonalizacja,
 • moduł Zazielenienie przedsiębiorstw.

We wszystkich modułach poza modułem Wdrażanie innowacji przewidziano bezzwrotne dofinansowanie firmy. W obrębie ścieżki SMART realizowane będą projekty linearne i nielinearne na terenie całej Polski. W projektach linearnych poszczególne moduły muszą być ze sobą powiązane, natomiast w projektach nielinearnych realizacja danych modułów może być od siebie całkowicie niezależna.

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Wsparcie unijne Dig.IT realizowane będzie na terenie całej Polski, dotacja finansowana jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarski. Program obejmuje wsparcie działalności przedsiębiorstw w ramach podniesienia dojrzałości cyfrowej i inwestycji w nowoczesne technologie. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 200 000 EUR przy intensywności dofinansowania na poziomie 70%. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji bezzwrotnej de minimis. W ramach działania przedsiębiorcy mogą uzyskać środki m.in. na:

 • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych czy usług chmurowych typu Saas, PaaS czy IaaS (w części obligatoryjnej),
 • wdrożenie oprogramowania lub usług chmurowych do działalności firmy, szkolenia pracowników czy zakup niezbędnych środków trwałych (w części fakultatywnej).

Działania wspierające transformacje cyfrowe przedsiębiorstw obejmują doradztwo, granty na sfinansowanie transformacji oraz promocję i upowszechnienie idei transformacji cyfrowej. Więcej o wsparciu przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Dig.IT znajdziesz tutaj.

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji z takich programów operacyjnych Unii Europejskiej jak np. Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa czy Single Market Programme. Aby otrzymać dofinansowanie, należy posiadać status MŚP. Wśród kosztów kwalifikowalnych wymienia się m.in. opracowanie studium wykonalności, podróże służbowe pracowników związanych z przygotowaniem projektu, zakup usług doradczych, sfinansowanie wynagrodzeń pozapłacowych kosztów pracy, organizację spotkań czy tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu. Wsparcie dla projektów w tym programie będzie odbywało się na terenie całej Polski.

Promocja marki Innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Działanie 2.25 z programu operacyjnego FENG obejmuje dofinansowania dla firm z całej Polski w zakresie promocji polskich marek produktowych MŚP. Wsparcie przedsiębiorstw ukierunkowane jest na internacjonalizację przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu do rynków tradycyjnych i perspektywicznych, a także dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków. Przeznaczenie dotacji unijnej dla wsparcia małych przedsiębiorców z tego działania to m.in. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w danych targach, koszty udziału pracowników w wydarzeniu, wydatki dotyczące wyjazdowej misji gospodarczej czy wydatki dotyczące kampanii promocyjnej. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w ramach dwóch naborów, które odbędą się w 2024 r.

Wsparcie dla nowo powstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

To jeden z przykładów dotacji regionalnych, które przeznaczone są na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej nowych firm z województwa opolskiego. Przez nowo powstałe przedsiębiorstwa należy rozumieć przedsiębiorstwa ze statusem MŚP, które zostały założone w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Wsparcie rozwoju MŚP jest jednym z istotnych filarów w polityce dotacyjnej Unii Europejskiej. Całkowity budżet programu to 5 500 000,00 zł, a wsparcie MŚP można uzyskać m.in. na usługi doradcze świadczone przez IOB.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej start-upu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Wsparcie unijne przeznaczone jest na początkową działalność firmy. Aby pozyskać dotację, start-up musi ukończyć inkubację w POPW 2014-2020 lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej start-upu dedykowane jest przedsiębiorstwom z Polski Wschodniej, czyli województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i (po raz pierwszy) części regionalnej województwa mazowieckiego.

Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (projekty modułowe) – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Dofinansowanie dla firm z tego programu przeznaczone jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach dotacji wspierane będą projekty obejmujące cały proces innowacji lub tylko niektóre jego elementy, przy czym obowiązkowa jest realizacja modułu B+R. Projekt modułowy składa się z następujących elementów:

 • doradztwo,
 • prace badawczo-rozwojowe, także z udziałem sektora naukowego,
 • infrastruktura B+R,
 • prace przedwdrożeniowe,
 • wdrażanie innowacji (jak np. zakup maszyn, oprogramowania itp.),
 • nabywanie kompetencji i kwalifikacji.

Więcej o tej perspektywie finansowej możesz dowiedzieć się tutaj.

Jak uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w 2024 roku?

Aby uzyskać wsparcie finansowe z UE, konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, podpisanie umowy, zrealizowanie założonego projektu oraz rozliczenie wszystkich płatności z nim związanych. Dotacje unijne dla firm otwierają nowe perspektywy rozwoju dla polskich przedsiębiorców, samo uzyskanie dofinansowania jest jednak procesem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym. Dotacje na otwarcie firmy, projekty B+R i wdrażanie innowacji, dotacje wspierające konkurencyjność firm, dofinansowanie na OZE, dotacje na technologie cyfrowe i inne nowoczesne technologie czy dotacje na poprawę efektywności to tylko niektóre bezzwrotne dotacje, które stoją otworem przed krajowymi przedsiębiorcami. Warto dodać, że w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska jest największym beneficjentem na dofinansowania projektów. Bezzwrotne dotacje unijne dla firm w 2024, to szansa na rozwój, w którym możemy Ci pomóc – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, po prostu skontaktuj się z nami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji