Badania i rozw贸j

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Poznaj szczeg贸艂y
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
Program operacyjny
Terminy dotacji
Og艂oszenie dotacji
07.02.2023
Start sk艂adania wniosk贸w
21.02.2023
10.05.2023
06.07.2023
15.12.2023
27.06.2024
10.01.2025
Koniec sk艂adania wniosk贸w
09.05.2023
15.11.2023
15.11.2023
08.03.2024
24.10.2024
28.03.2025
Poka偶 kolejne terminy

Spis tre艣ci

艢cie偶ka SMART to kompleksowe dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach 艢cie偶ki SMART przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 r贸偶ne kategorie koszt贸w. Projekty musz膮 obejmowa膰 modu艂 obowi膮zkowy 鈥 modu艂 B+R lub modu艂 Wdro偶enie innowacji (dla du偶ych przedsi臋biorstw modu艂 B+R jest zawsze obligatoryjny), do kt贸rych przedsi臋biorcy mog膮 dowolnie dobiera膰 modu艂y fakultatywne, stosowanie do swoich potrzeb.

Do kogo kierowana jest 艢cie偶ka SMART?

艢cie偶ka SMART jest kierowana do wszystkich przedsi臋biorstw niezale偶nie od wielko艣ci. Projekty mog膮 by膰 realizowane samodzielnie lub w konsorcjum (z innymi firmami i/lub organizacjami badawczymi). M艢P i konsorcja sk艂adaj膮ce si臋 wy艂膮cznie z M艢P sk艂adaj膮 wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci.

W przypadku projekt贸w realizowanych przez du偶e przedsi臋biorstwa oraz konsorcja przemys艂owo-naukowe instytucj膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkursu jest NCiBR.

Poziom dofinansowania w ramach 艢cie偶ki SMART

W ramach projektu realizowanego w SMART wsparcie b臋dzie stanowi膰 pomoc publiczn膮 (jej rodzaj b臋dzie uzale偶niony od modu艂u) lub pomoc de minimis. W module Wdro偶enie innowacji przewidziano wsparcie cz臋艣ciowo zwrotne (dotacj臋 warunkow膮), w pozosta艂ych modu艂ach przedsi臋biorcy b臋d膮 korzysta膰 ze wsparcia bezzwrotnego (dotacji).

Dodatkowe informacje

Du偶e przedsi臋biorstwa, aby korzysta膰 ze wsparcia na inwestycje b臋d膮 musia艂y wykaza膰 wsp贸艂prac臋 z M艢P.

W ramach 艢cie偶ki SMART mo偶na realizowa膰 projekty linearne jak i nielinearne. Na czym polega nielinearno艣膰 projektu? Oznacza to, 偶e przedsi臋biorcy mog膮 np. dofinansowa膰 prace B+R dotycz膮ce nowego innowacyjnego produktu, a jednocze艣nie uzyska膰 dotacj臋 na udzia艂 w targach z innym produktem, kt贸ry posiada ju偶 w ofercie.

Nab贸r wniosk贸w do 艢cie偶ki SMART

Pierwsza runda naboru ruszy艂a ju偶 w lutym!

Data naboru dla konsorcj贸w zosta艂a podana pogl膮dowo i zostanie zaktualizowana wraz z pojawieniem si臋 najnowszych informacji.

Dla kogo?21.02-09.05.2023 r. 10.05-15.11.2023 r.06.07-15.11.2023 r.15.12.2023-08.02.2024 r.27.06-24.10.2024 r.10.01- 28.03.2025 r.
pojedyncze M艢P鉁旓笍鉁旓笍鉁旓笍
pojedyncze przedsi臋biorstwa inne ni偶 M艢P (tj. nab贸r dla du偶ych przedsi臋biorstw)鉁旓笍鉁旓笍鉁旓笍
pojedyncze M艢P (nab贸r dedykowany projektom na rzecz dost臋pno艣ci)鉁旓笍鉁旓笍
pojedyncze przedsi臋biorstwa inne ni偶 M艢P (nab贸r dedykowany projektom na rzecz dost臋pno艣ci)鉁旓笍鉁旓笍
konsorcja M艢P
konsorcja:
przedsi臋biorstw M艢P z innymi ni偶 M艢P

przedsi臋biorstw (M艢P lub innych ni偶 M艢P) z organizacjami badawczymi lub z NGO
鉁旓笍鉁旓笍

Wykaz szczeg贸艂owych warunk贸w w ramach modu艂贸w dla przedsi臋biorc贸w realizuj膮cych projekty

Przedsi臋biorstwo realizuj膮ce projekt w ramach 艢cie偶ki SMART musi pami臋ta膰 o dok艂adnym zapoznaniu si臋 z ca艂膮 dokumentacj膮 konkursow膮. Wa偶ne w tym przypadku s膮 przede wszystkim szczeg贸艂owe warunki realizacji modu艂贸w. Umowa o dofinansowanie to dokument okre艣laj膮cy zasady, tryb i warunki finansowania projektu. Jest ona zawierana pomi臋dzy dwoma stronami: beneficjentem, czyli przedsi臋biorc膮, kt贸ry uzyska艂 dofinansowanie oraz instytucj膮 finansuj膮c膮 鈥 organizacj膮, kt贸ra udziela 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu. W umowie o dofinansowanie precyzowane s膮 zawsze kluczowe kwestie zwi膮zane z przyznanym wsparciem tj. wysoko艣膰 koszt贸w kwalifikowanych czy warto艣膰 dofinansowania i zasady jego wyp艂aty (np. czy przewidziano zaliczkowanie, jak cz臋sto nale偶y sk艂ada膰 wnioski o p艂atno艣膰, jak nale偶y udokumentowa膰 poniesienie wydatk贸w). W umowie o dofinansowanie okre艣lane s膮 r贸wnie偶 obowi膮zki jakie ci膮偶膮 na Beneficjencie oraz zasady wprowadzania zmian do umowy. W 艢cie偶ce SMART poza sam膮 umow膮 o dofinansowanie warto r贸wnie偶 dok艂adnie zapozna膰 si臋 z za艂膮cznikiem nr 1 do tej Umowy.

 1. Za艂膮cznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie SMART zawiera szczeg贸艂owe warunki realizacji modu艂贸w. Sk艂ada si臋 on z paragraf贸w po艣wi臋conych ka偶demu z modu艂贸w.

Przypomnijmy: Wniosek o dofinansowanie sk艂adny do 艢cie偶ki SMART musi obejmowa膰 modu艂 obligatoryjny tj. modu艂 prac B+R lub Wdro偶enie innowacji (w przypadku du偶ych przedsi臋biorstw modu艂 B+R jest zawsze obowi膮zkowy). Mo偶na realizowa膰 oba modu艂y obowi膮zkowe. Pozosta艂e modu艂y maj膮 charakter fakultatywny i przedsi臋biorca decyduje o ich uwzgl臋dnieniu w projekcie stosownie do swoich potrzeb. Poznanie szczeg贸艂owych zasad realizacji modu艂贸w pozwoli w艂a艣ciwie zaplanowa膰 projekt i unikn膮膰 b艂臋d贸w na etapie jego rozliczania.

Modu艂 B+R

Przedsi臋biorstwo realizuj膮ce projekt w ramach tego modu艂u mo偶e uzyska膰 dofinansowanie na badania przemys艂owe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe w celu opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotycz膮cej funkcji dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa w zakresie produkcji wyrob贸w lub us艂ug.

Ust臋p 3 paragrafu okre艣la stawk臋 rycza艂tow膮 na koszty po艣rednie, kt贸ra wynosi 25% warto艣ci koszt贸w kwalifikowanych wykazanych w pozosta艂ych kategoriach koszt贸w bezpo艣rednich, z wy艂膮czeniem koszt贸w us艂ug zewn臋trznych (podwykonawstwo). Pos艂uguj膮c si臋 konkretnym przyk艂adem, je艣li przedsi臋biorca zaplanuje 2 mln z艂 na wydatki w module B+R (np. wynagrodzenia, materia艂y, surowce, aparatur臋 badawcz膮) to 25% od tej kwoty b臋dzie m贸g艂 wpisa膰 w projekt i rozlicza膰 jako koszty po艣rednie. We wskazanym przypadku koszty po艣rednie wynios艂yby 500 tys. z艂. Z koszt贸w po艣rednich mo偶na finansowa膰 wydatki, kt贸re s膮 potrzebne do realizacji modu艂u B+R, ale nie wpisuj膮 si臋 w inne kategorie koszt贸w np. wynagrodzenia kadry zarz膮dzaj膮ce, koszty utrzymania powierzchni biurowych czy op艂aty za media w zakresie zwi膮zanym z obs艂ug膮 administracyjn膮 projektu. Warto podkre艣li膰, 偶e koszty po艣rednie rozliczane s膮 metod膮 uproszczon膮 (rycza艂tem) i traktowane jako wydatki poniesione. Przedsi臋biorca nie ma wi臋c obowi膮zku zbierania ani opisywania dokument贸w ksi臋gowych, aby potwierdzi膰, 偶e poniesione zosta艂y wydatki na koszty po艣rednie. Instytucja udzielaj膮ca wsparcia nie weryfikuje na co wykorzystane zosta艂y koszty po艣rednie. W praktyce jest to wi臋c swego rodzaju dodatkowy fundusz, z kt贸rego mo偶na finansowa膰 wydatki, kt贸re nie wpisuj膮 si臋 w dost臋pne kategorie koszt贸w bezpo艣rednich, a kt贸re z punktu widzenia przedsi臋biorcy s膮 istotne i potrzebne. Podstaw臋 naliczania koszt贸w po艣rednich stanowi膮 w艂a艣ciwie poniesione koszty bezpo艣rednie. Wyst臋puj膮c o wyp艂at臋 poszczeg贸lnych transzy dofinansowania Beneficjent sk艂ada tzw. wnioski o p艂atno艣膰, w kt贸rych rozlicza koszty bezpo艣rednie i od nich ka偶dorazowo nalicza 25% koszt贸w po艣rednich (og贸lnych).

Ust臋p 6 zawiera informacje dotycz膮ce obowi膮zk贸w Beneficjenta w przypadku, gdy dalsze prace B+R nie doprowadz膮 do osi膮gni臋cia zak艂adanych wynik贸w, b膮d藕 gdy wdro偶enie oka偶e si臋 bezcelowe lub niezasadne ekonomicznie. W takim przypadku Beneficjent zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego z艂o偶enia ostatniego wniosku o p艂atno艣膰 dotycz膮cego modu艂u B+R. Je艣li dokumenty sprawozdawcze, takie jak niezale偶na ekspertyza lub analiza rynkowa, wyka偶膮, 偶e dalsze prace badawczo-rozwojowe lub wdro偶enie wynik贸w tych prac s膮 niemo偶liwe technicznie lub nieop艂acalne ekonomicznie, Beneficjent musi je przerwa膰. Beneficjent nie b臋dzie zobowi膮zany do zwrotu dofinansowania pod warunkiem, 偶e Instytucja Po艣rednicz膮ca, uzna, 偶e kontynuacja prac lub wdro偶enia jest bezcelowa ze wzgl臋du na okoliczno艣ci niezale偶ne od Beneficjenta, kt贸ry realizowa艂 projekt z nale偶yt膮 staranno艣ci膮. Instytucja Po艣rednicz膮ca mo偶e zasi臋gn膮膰 w tym zakresie opinii eksperta zewn臋trznego, w celu potwierdzenia wiarygodno艣ci i prawid艂owo艣ci z艂o偶onych dokument贸w sprawozdawczych. Stanowi to istotn膮 nowo艣膰. W poprzedniej perspektywie finansowej wcze艣niejsze przerwanie projektu nie by艂o obwarowane przedstawieniem niezale偶nych ekspertyz.

Je艣li Beneficjent b臋dzie musia艂 zako艅czy膰 prace B+R przed czasem lub nie osi膮gnie zak艂adanych wynik贸w, to otrzyma dofinansowanie proporcjonalnie do wykonanej pracy. Kwota dofinansowania b臋dzie zale偶e膰 od poniesionych przez Beneficjenta wydatk贸w kwalifikowanych, kt贸re zosta艂y zatwierdzone przez Instytucj臋. Modu艂 uznaje si臋 za zako艅czony, ale Umowa nie zostanie rozwi膮zana. Beneficjent nie b臋dzie musia艂 spe艂nia膰 wska藕nik贸w rezultatu i nie b臋dzie musia艂 sk艂ada膰 sprawozdania w zakresie okre艣lonym w Umowie. Je艣li wdro偶enie wynik贸w prac B+R by艂o obj臋te modu艂em Wdro偶enie innowacji, to dofinansowanie na t臋 cz臋艣膰 projektu nie zostanie przekazane. Zgodnie z ust. 5 artyku艂u 1 Beneficjent jest zobowi膮zany do wdro偶enia wynik贸w w okre艣lonym czasie wskazanym w Umowie (w przypadku, gdy wdro偶enie finansowane jest w ramach modu艂u Wdro偶enie innowacji) albo nie p贸藕niej ni偶 do 5 lat od zako艅czenia realizacji modu艂u B+R. Za艂膮cznik nr 1 do umowy o dofinansowanie precyzuje r贸wnie偶 form臋 wdro偶enia wynik贸w B+R opracowanych w ramach modu艂u. Beneficjent musi wprowadzi膰 wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych w jednej z trzech form:

 1. poprzez wprowadzenie ich do swojego biznesu, np. poprzez rozpocz臋cie produkcji lub 艣wiadczenia us艂ug opartych na tych wynikach lub wprowadzenie innowacji do swojego procesu biznesowego;
 2. poprzez udzielanie licencji na korzystanie z praw do wynik贸w w dzia艂alno艣ci gospodarczej innego przedsi臋biorcy (za odpowiedni膮 op艂at膮);
 3. poprzez sprzeda偶 praw do wynik贸w innemu przedsi臋biorcy (r贸wnie偶 po cenie rynkowej).

Warto jednak zaznaczy膰, 偶e za wdro偶enie wynik贸w prac B+R nie uznaje si臋 zbycia praw do wynik贸w prac B+R w celu ich dalszej sprzeda偶y, a sprzeda偶 powinna odbywa膰 si臋 po cenie odpowiadaj膮cej rynkowej. Kiedy cena zostanie uznana za rynkow膮? Warunek ten zostanie spe艂niony np. gdy sprzedaj膮cy wyka偶e, 偶e przeprowadzi艂 negocjacje w sprawie ceny w warunkach pe艂nej konkurencji lub skorzysta艂 z wyceny niezale偶nego eksperta.

Je艣li przedsi臋biorca chce dokona膰 komercjalizacji w formie sprzeda偶y praw do wynik贸w lub udzielania licencji na korzystanie z nich musi pami臋ta膰 o kilku wa偶nych rzeczach, kt贸re powinny zosta膰 zawarte w umowie. Po pierwsze, cena za te wyniki musi by膰 ustalona na poziomie rynkowym. Po drugie, nabywca lub osoba, kt贸ra uzyskuje licencj臋, musi wykorzysta膰 te wyniki w swojej firmie 鈥 np. poprzez rozpocz臋cie na ich podstawie produkcji plub 艣wiadczenia us艂ug. W umowie powinien si臋 r贸wnie偶 znale藕膰 zapis wykluczaj膮cy dalsz膮 odsprzeda偶. Umowa musi okre艣la膰 te偶 czas, w jakim nabywca/licencjobiorca musi wprowadzi膰 wyniki do swojej firmy, a tak偶e wymaga膰 od niego z艂o偶enia o艣wiadczenia, w kt贸rym zobowi膮偶e si臋 do wdro偶enia wynik贸w najp贸藕niej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzeda偶y/udzielenia licencji.

Je艣li w projekcie przewidziano wdro偶enie wynik贸w bada艅 i rozwoju w ramach modu艂u Wdro偶enie innowacji, to Beneficjent mo偶e zacz膮膰 wdra偶a膰 te wyniki przed zako艅czeniem realizacji modu艂u B+R. Jednak偶e dofinansowanie na ten cel zostanie przekazane dopiero po pozytywnej weryfikacji wynik贸w prac B+R przez instytucj臋 finansuj膮c膮.

Je艣li Beneficjent uzyska艂 premi臋 za szerokie rozpowszechnianie wynik贸w prac B+R, to musi w sk艂adanym do Instytucji Po艣rednicz膮cej sprawozdaniu przedstawi膰 informacje o sposobie, w jaki rozpowszechni艂 te wyniki. Mog膮 to by膰 prezentacje na konferencjach naukowych lub technicznych, w tym co najmniej 1 o randze og贸lnokrajowej, publikacje w czasopismach naukowych lub technicznych (z listy ministerialnej), udost臋pnienie ich w publicznych bazach danych, wyniki prac B+R mog膮 zosta膰 r贸wnie偶 w ca艂o艣ci rozpowszechnione za po艣rednictwem oprogramowania bezp艂atnego lub oprogramowania z licencj膮 otwartego dost臋pu. Je艣li wyniki zosta艂y rozpowszechnione za pomoc膮 darmowego lub otwarto藕r贸d艂owego oprogramowania, Beneficjent musi zapewni膰 ich darmowe udost臋pnianie dla wszystkich zainteresowanych podmiot贸w. Udost臋pnienie wynik贸w w niepe艂nej wersji lub z ograniczeniami funkcjonalnymi nie jest uznawane za ich pe艂ne rozpowszechnienie.

Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zako艅czenia wdro偶enia wynik贸w prac B+R obj臋tych dofinansowaniem w module B+R zobowi膮zany jest do z艂o偶enia do Instytucji sprawozdania obejmuj膮cego w szczeg贸lno艣ci: 1) informacje na temat wdro偶enia prac B+R; 2) informacje o efektach spo艂eczno-gospodarczych Projektu; 3) informacje o sposobach rozpowszechniania wynik贸w prac B+R b臋d膮cych rezultatem Projektu. Wz贸r sprawozdania okre艣la Instytucja Po艣rednicz膮ca, kt贸ra r贸wnie偶 dokonuje jego zatwierdzenia.

Je艣li Beneficjent nie przedstawi informacji o sposobie udost臋pnienia wynik贸w B+R lub nie spe艂ni wymaga艅 dotycz膮cych ich rozpowszechnienia w ci膮gu 5 lat od zako艅czenia modu艂u B+R, to wysoko艣膰 dofinansowania mo偶e zosta膰 zmniejszona o wysoko艣膰 premii za rozpowszechnianie wynik贸w, a Beneficjent zostanie zobowi膮zany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych od dnia wyp艂aty wsparcia do dnia zwrotu. Instytucja mo偶e wstrzyma膰 wyp艂at臋 dofinansowania lub rozwi膮za膰 umow臋 z Beneficjentem, je艣li nie zrealizowa艂 on prac B+R, nie wdro偶y艂 wynik贸w tych prac lub wdro偶y艂 je w inny spos贸b ni偶 okre艣lony we wniosku, lub nie przekaza艂 instytucji kopii umowy sprzeda偶y lub umowy licencyjnej dot. wynik贸w B+R.

Modu艂 Wdro偶enie Innowacji

W module wdro偶enie B+R mo偶liwe jest uzyskanie dofinansowania na wdro偶enie w dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa wynik贸w prac B+R w formie innowacyjnych produkt贸w lub proces贸w biznesowych dotycz膮cych funkcji dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa w zakresie produkcji wyrob贸w lub us艂ug.

Ust臋p 7 paragrafu 2 m贸wi, 偶e kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychod贸w wygenerowanych w wyniku realizacji modu艂u Wdro偶enie innowacji w okresie referencyjnym wynosz膮cym 4 lata. Na 偶膮danie Instytucji Beneficjent jest zobligowany przedstawi膰 dodatkowe informacje lub dokumenty niezb臋dne do ustalenia kwoty dotacji warunkowej do zwrotu.

Zwrot cz臋艣ci zwrotnej dofinansowania uzale偶niony jest od poziomu osi膮gni臋cia wska藕nika 鈥濺鈥, obliczonego wed艂ug wzoru: R =(P/DZ*100%)-100%, kt贸ry oznacza:

1) P 鈥 suma przychod贸w wygenerowanych w wyniku realizacji modu艂u 鈥濿dro偶enie innowacji鈥 obejmuj膮ca okres referencyjny. Przychody wygenerowane w wyniku realizacji modu艂u Wdro偶enie innowacji to przychody netto ze sprzeda偶y produkt贸w (nowych lub udoskonalonych) wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji modu艂u lub przychody netto ze sprzeda偶y produkt贸w wytworzonych w procesie (nowym lub udoskonalonym) powsta艂ym w wyniku realizacji modu艂u;

2) DZ 鈥 kwota zwrotnej cz臋艣ci dotacji warunkowej.

Poziom zwrotu dotacji warunkowej zale偶y od wielko艣ci przedsi臋biorstwa oraz osi膮gni臋tego przez Beneficjenta poziomu wska藕nika 鈥濺鈥. W przypadku M艢P zasady zwrotu cz臋艣ci dotacji przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co. Je艣li wska藕nik 鈥濺鈥 jest:

 1. poni偶ej 20% to Beneficjent zwraca 100% cz臋艣ci zwrotnej dotacji warunkowej;
 2. wi臋kszy lub r贸wny 20% i mniejszy od 40% to Beneficjent zwraca 35% cz臋艣ci zwrotnej dotacji warunkowej;
 3. wi臋kszy lub r贸wny 40% i mniejszy od 60% to Beneficjent zwraca 30% cz臋艣ci 鈥瀦wrotnej鈥 dotacji warunkowej;
 4. wi臋kszy lub r贸wny 60% i mniejszy od 80% to beneficjent zwraca 25% cz臋艣ci 鈥瀦wrotnej鈥 dotacji warunkowej;
 5. wi臋kszy lub r贸wny 80% i mniejszy od 90% to beneficjent zwraca 20% cz臋艣ci 鈥瀦wrotnej鈥 dotacji warunkowej;
 6. wi臋kszy lub r贸wny 90% i mniejszy od 100% to beneficjent zwraca 10 % cz臋艣ci 鈥瀦wrotnej鈥 dotacji warunkowej;
 7. wi臋kszy lub r贸wny od 100% to beneficjent zwraca 5 % cz臋艣ci 鈥瀦wrotnej鈥 dotacji warunkowej.

W przypadku du偶ych przedsi臋biorstw cz臋艣膰 do zwrotu jest wyliczana analogicznie (w oparciu o ten sam wz贸r) przy czym pu艂apy zwrotu s膮 nieco wy偶sze. Np. w sytuacji, gdy wska藕nik R jest wi臋kszy lub r贸wny 100% to beneficjent zwraca 10% cz臋艣ci zwrotnej dotacji (a nie 5% jak w przypadku M艢P). Progi dla du偶ych firm szczeg贸艂owo przeanalizowali艣my tutaj. Warto zauwa偶y膰, 偶e w poprzedniej perspektywie finansowej du偶e firmy by艂y zupe艂nie wy艂膮czone z mo偶liwo艣ci pozyskania dofinansowania na inwestycje. Obecnie b臋d膮 mie膰 tak膮 szans臋.

Przewidziano warunki umo偶liwiaj膮ce zmniejszenie sp艂aty dotacji zwrotnej 鈥 w przypadku jednorazowej sp艂aty w terminie do 30 dni od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 80% tej kwoty. Opcja ta b臋dzie dost臋pna wy艂膮cznie dla M艢P. Sp艂aty dotacji zwrotnej b臋dzie mo偶na dokona膰 w ratach, p艂atno艣膰 b臋dzie mo偶na roz艂o偶y膰 na max. 36 miesi臋cy. Przy czym przy wcze艣niejszej sp艂acie beneficjent b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z preferencyjnych warunk贸w sp艂aty, dzi臋ki czemu kwota do zwrotu b臋dzie nieco mniejsza.

Do wyliczenia kwoty dotacji warunkowej do zwrotu jest uwzgl臋dniany status przedsi臋biorcy z dnia zawarcia Umowy.

Modu艂 Wdro偶enie innowacji uznaje si臋 za zrealizowany, je艣li Beneficjent wykona艂 i udokumentowa艂 pe艂ny zakres rzeczowo-finansowy modu艂u, a tak偶e rozpocz膮艂 produkcj臋 innowacyjnego wyrobu i zaoferowa艂 go na sprzeda偶 lub rozpocz膮艂 艣wiadczenie innowacyjnej us艂ugi charakteryzuj膮cych si臋 co najmniej funkcjonalno艣ciami i cechami okre艣lonymi we wniosku o dofinansowanie lub w przypadku innowacji w procesie biznesowym, rozpocz膮艂 produkcj臋 w oparciu o ten proces i zaoferowa艂 na sprzeda偶 wyroby wyprodukowane w tym procesie lub rozpocz膮艂 艣wiadczenie us艂ugi na podstawie tego procesu.

Beneficjent zobowi膮zuje si臋 zachowa膰 trwa艂o艣膰 projektu przez okres 3 lat (dla M艢P)/5 lat (dla pozosta艂ych) od zako艅czenia realizacji projektu.

Je偶eli Beneficjent przeniesie w okresie 2 lat od zako艅czenia inwestycji pocz膮tkowej, kt贸rej dotyczy wniosek o dofinansowanie, tak膮 sam膮 lub podobn膮 dzia艂alno艣膰 w Europejskim Obszarze Gospodarczym do zak艂adu, w kt贸rym zosta艂a dokonana inwestycja pocz膮tkowa, zobowi膮zany jest do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, w wysoko艣ci okre艣lonej jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Modu艂 Infrastruktura B+R

W projekcie modu艂u infrastruktura B+R mo偶liwym jest uzyskanie dofinansowania na inwestycj臋 w infrastruktur臋 B+R niezb臋dn膮 do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produkt贸w (wyrob贸w lub us艂ug) lub proces贸w biznesowych dotycz膮cych funkcji dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa w zakresie produkcji wyrob贸w lub us艂ug.

Ust臋py 4, 5 i 6 zawieraj膮 informacje o zasadach, kt贸re Beneficjent powinien przestrzega膰 w ramach realizacji modu艂u.

Beneficjent zobowi膮zuje si臋 zachowa膰 trwa艂o艣膰 projektu przez 3 lata (dla mikro, ma艂ych i 艣rednich firm) lub 5 lat (dla pozosta艂ych) od zako艅czenia realizacji projektu. W okresie trwa艂o艣ci zakupiona infrastruktura badawcza nie mo偶e by膰 wykorzystywana komercyjnie.

Modu艂 Infrastruktura B+R uznaje si臋 za zrealizowany, je艣li Beneficjent wykona艂 i udokumentowa艂 ca艂y planowany zakres prac oraz rozpocz膮艂 prace badawczo-rozwojowe zaplanowane w agendzie badawczej. Agenda badawcza powinna obejmowa膰 okres realizacji projektu oraz okres trwa艂o艣ci. Je艣li Beneficjent przeniesie swoj膮 dzia艂alno艣膰 do innego miejsca w EOG w okresie 2 lat od zako艅czenia inwestycji pocz膮tkowej, to b臋dzie musia艂 zwr贸ci膰 dofinansowanie wraz z odsetkami, w wysoko艣ci okre艣lonej jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Modu艂 Kompetencje

W ramach modu艂u kompetencje mo偶liwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracownik贸w i os贸b zarz膮dzaj膮cych w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiej臋tno艣ci oraz wiedzy, a tak偶e nabywanie kwalifikacji. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalno艣ci koszt贸w limit wydatk贸w kwalifikowalnych w module Kompetencje wynosi 15% koszt贸w kwalifikowanych modu艂u obligatoryjnego. Wsparcie w ramach modu艂u Kompetencje b臋dzie mie膰 form臋 pomocy szkoleniowej, kt贸rej intensywno艣膰 wynosi odpowiednio: 50% dla du偶ych przedsi臋biorc贸w, 60% dla 艣rednich oraz 70% dla mikro i ma艂ych przedsi臋biorc贸w. W module Kompetencje przewidziano przede wszystkim rozliczanie wydatk贸w w oparciu o koszty uproszczone na podstawie wskazanych z g贸ry stawek jednostkowych.

W ramach pomocy szkoleniowej dofinansowanie jest udzielane na koszty zwi膮zane z us艂ugami szkoleniowymi 艣wiadczonymi na terenie Polski na podstawie stawki jednostkowej, wynosz膮cej odpowiednio:

 1. Szkolenie otwarte stacjonarne 鈥 98,00 z艂.
 2. Szkolenie otwarte zdalne 鈥 79,00 z艂.
 3. Szkolenie zamkni臋te stacjonarne 鈥 176,00 z艂.
 4. Szkolenie zamkni臋te zdalne 鈥 141,00 z艂.

Cz臋艣膰 wydatk贸w b臋dzie mo偶na rozlicza膰 na podstawie koszt贸w rzeczywistych np. koszty szkole艅 realizowanych poza Rzeczpospolit膮 Polsk膮 czy koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych ze szkoleniem.

Modu艂 Kompetencje uznaje si臋 za zrealizowany, je艣li Beneficjent wykona艂 i udokumentowa艂 wszystkie planowane dzia艂ania w ramach modu艂u oraz osi膮gn膮艂 zaplanowane wska藕niki.

Wska藕nik rozliczaj膮cy stawk臋 jednostkow膮 nosi nazw臋 鈥瀂realizowana us艂uga szkoleniowa 鈥 szkolenie鈥 i wyliczany jest poprzez przemno偶enie ilo艣ci godzin szkolenia przez stawk臋 adekwatn膮 do rodzaju szkolenia (jak wy偶ej) okre艣lon膮 w Przewodniku kwalifikowalno艣ci wydatk贸w stanowi膮cym za艂膮cznik do Regulaminu konkursu.

Weryfikacja wydatk贸w rozliczanych stawk膮 jednostkow膮 polega na sprawdzeniu, czy i na jakim poziomie zrealizowano powy偶szy wska藕nik. W celu weryfikacji Beneficjent musi dostarczy膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

1) za艣wiadczenie lub inny r贸wnowa偶ny dokument potwierdzaj膮cy uko艅czenie szkolenia podpisane przez wykonawc臋 szkolenia, zawieraj膮ce informacj臋 o temacie szkolenia, podmiocie przeprowadzaj膮cym szkolenie, dacie i liczbie godzin szkoleniowych, formie szkolenia (zdalna, stacjonarna lub mieszana, przy czym w przypadku formy mieszanej niezb臋dne jest wskazanie liczby godzin szkoleniowych prowadzonych stacjonarnie i zdalnie) oraz informacj臋, czy szkolenie prowadzone by艂o w formule otwartej czy zamkni臋tej;

2) o艣wiadczenie beneficjenta o tym, 偶e us艂uga szkoleniowa zosta艂a: i. zakupiona od us艂ugodawc贸w niemaj膮cych powi膮za艅 osobowych ani kapita艂owych z beneficjentem, ii. przeprowadzona przez us艂ugodawc贸w zewn臋trznych (osoby niezatrudnione u beneficjenta, na podstawie jakichkolwiek formy zatrudnienia, kt贸re oferuj膮 us艂ugi rozwojowe), iii. przeprowadzona odp艂atnie (nie zosta艂a sfinansowana ze 艣rodk贸w publicznych ani prywatnych ani dostarczona nieodp艂atnie beneficjentowi), iv. nieobj臋ta podw贸jnym finansowaniem.

W przypadku powa偶nych w膮tpliwo艣ci w zakresie faktycznego dostarczenia us艂ugi lub uzasadnionych podejrze艅 nadu偶y膰 finansowych, weryfikacji mog膮 podlega膰 dokumenty ksi臋gowe i wyci膮gi bankowe potwierdzaj膮ce poniesienie wydatk贸w na us艂ug臋, przy czym dokumenty te nie b臋d膮 s艂u偶y艂y udowodnieniu warto艣ci poniesionego wydatku, lecz b臋d膮 stanowi膰 dow贸d, 偶e wykonanie us艂ugi faktycznie mia艂o miejsce.

Modu艂 Cyfryzacja

W ramach tego modu艂u mo偶liwe jest uzyskanie dofinansowania na realizacj臋 inwestycji zwi膮zanych z zastosowaniem rozwi膮za艅 cyfrowych w przedsi臋biorstwie zmierzaj膮cych do cyfryzacji produkcji, proces贸w w przedsi臋biorstwie, jak i cyfryzacji produkt贸w, us艂ug, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpiecze艅stwa. W module Cyfryzacja przewidziano kilka rodzaj贸w pomocy publicznej tj. regionaln膮 pomoc inwestycyjn膮, pomoc na us艂ugi doradcze dla M艢P oraz pomoc dla M艢P na wspieranie innowacyjno艣ci. Dost臋pna te偶 b臋dzie pomoc de minimis. To jakie kategorie wydatk贸w s膮 kwalifikowane w ramach poszczeg贸lnych rodzaj贸w pomocy oraz ile wynosi max. intensywno艣膰 wsparcia okre艣lono w Przewodniku kwalifikowalno艣ci koszt贸w.

W ramach pomocy na us艂ugi doradcze na rzecz M艢P lub pomocy de minimis dla du偶ych przedsi臋biorstw dofinansowanie jest udzielane na koszty bezpo艣rednio zwi膮zane z us艂ugami doradczymi na terenie Polski i rozliczane na podstawie stawki jednostkowej wynosz膮cej 249 z艂.

Modu艂 ten uznaje si臋 za zrealizowany, je艣li Beneficjent wykona艂 i udokumentowa艂 pe艂ny zakres rzeczowo-finansowy modu艂u, w tym osi膮gn膮艂 zaplanowane wska藕niki a tak偶e przeprowadzi艂 transformacj臋 cyfrow膮 w dzia艂alno艣ci produkcyjnej, us艂ugowej, modelu biznesowym, procesach w przedsi臋biorstwie oraz zapewni艂 cyberbezpiecze艅stwo.

Wska藕nik rozliczaj膮cy stawk臋 jednostkow膮 nosi nazw臋: 鈥濴iczba godzin zrealizowanego doradztwa w obszarze cyfryzacji鈥 i wyliczany jest poprzez przemno偶enie ilo艣ci godzin doradztwa przez stawk臋 doradztwa (249 z艂 netto za godzin臋 doradztwa).

Weryfikacja wydatk贸w rozliczanych stawk膮 jednostkow膮 polega na sprawdzeniu, czy i na jakim poziomie zrealizowano wska藕nik, o kt贸rym mowa w ust. 6 na podstawie nast臋puj膮cych dokument贸w:

 1. protok贸艂 odbioru us艂ugi doradczej w obszarze cyfryzacji podpisany przez us艂ugodawc臋 i beneficjenta potwierdzaj膮cy faktyczne wykonanie us艂ugi dla beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, liczb臋 godzin zegarowych faktycznie zrealizowanego doradztwa, dat臋 wykonania us艂ugi oraz tematyk臋 (tytu艂). Protok贸艂 co do zasady nie powinien zawiera膰 informacji o faktycznym koszcie us艂ugi; w przypadku podzielenia us艂ugi doradczej na etapy (przez beneficjenta i us艂ugodawc臋) i dokonywania p艂atno艣ci cz臋艣ciowych za us艂ug臋 po wykonaniu danego etapu, mo偶liwe jest rozliczanie stawek jednostkowych za faktycznie zrealizowane godziny doradztwa na podstawie protoko艂u cz臋艣ciowego zawieraj膮cego ww. elementy oraz informacje o fakcie rozliczania cz臋艣ciowego;
 2. o艣wiadczenie beneficjenta o tym, 偶e us艂uga doradcza zosta艂a: i. zakupiona od us艂ugodawc贸w niemaj膮cych powi膮za艅 osobowych ani kapita艂owych z beneficjentem, ii. przeprowadzona przez us艂ugodawc贸w zewn臋trznych (osoby fizyczne niezatrudnione u beneficjenta, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, kt贸re oferuj膮 us艂ugi rozwojowe), iii. odp艂atnie (nie zosta艂a sfinansowana ze 艣rodk贸w publicznych ani prywatnych ani dostarczona nieodp艂atnie beneficjentowi), iv. nieobj臋ta podw贸jnym finansowaniem. Elementy wymienione w pkt 1. oraz pkt 2. s膮 komplementarne i dla spe艂nienia warunku rozliczenia wska藕nika musz膮 zosta膰 spe艂nione jednocze艣nie, bez wzgl臋du na form臋 艣wiadczenia us艂ugi doradczej (tj. s艂ownej, pisemnej, mieszanej).

W ramach weryfikacji stawek jednostkowych sprawdzeniu b臋d膮 mog艂y podlega膰 nast臋puj膮ce dokumenty (w ca艂o艣ci lub na pr贸bie, w trakcie weryfikacji wniosk贸w o p艂atno艣膰 lub w trakcie kontroli na miejscu lub na innym etapie realizacji czy nadzorowania projektu):

 1. dokumentacja dotycz膮ca zam贸wienia na us艂ug臋, np. wiadomo艣膰 mailowa beneficjenta skierowana do us艂ugodawcy lub umowa zawarta pomi臋dzy us艂ugodawc膮 i beneficjentem, zawieraj膮ca co najmniej tematyk臋 (tytu艂 doradztwa), liczb臋 godzin zegarowych doradztwa, dat臋 / daty realizacji us艂ugi oraz inne elementy opisuj膮ce doradztwo okre艣lone we wniosku o dofinansowanie;
 2. produkt doradztwa, w postaci ekspertyzy, raportu, opinii lub innego dokumentu (je艣li dotyczy);
 3. dokumentacja dotycz膮ca wykonania doradztwa, w tym w szczeg贸lno艣ci korespondencje mailowa lub pisemna dotycz膮ca ustalenia zakresu i termin贸w doradztwa pomi臋dzy beneficjentem a us艂ugodawc膮.

W przypadku powa偶nych w膮tpliwo艣ci w zakresie faktycznego dostarczenia doradztwa lub uzasadnionych podejrze艅 nadu偶y膰 finansowych, weryfikacji mog膮 podlega膰 dokumenty ksi臋gowe i wyci膮gi bankowe potwierdzaj膮ce poniesienie wydatk贸w na us艂ug臋 doradcz膮, przy czym dokumenty te nie b臋d膮 s艂u偶y艂y udowodnieniu warto艣ci poniesionego wydatku, lecz b臋d膮 stanowi膰 dow贸d, 偶e wykonanie us艂ugi faktycznie mia艂o miejsce.

Beneficjent zobowi膮zuje si臋 zachowa膰 trwa艂o艣膰 projektu, o kt贸rej mowa w art. 65 rozporz膮dzenia og贸lnego, tj. przez okres 3 lat (dla M艢P)/5 lat (dla pozosta艂ych) od zako艅czenia realizacji Projektu. Podobnie jak w pozosta艂ych modu艂ach istnieje zakaz relokacji dzia艂alno艣ci w ramach EOG.

Modu艂 Internacjonalizacja

W ramach tego modu艂u mo偶liwe jest uzyskanie dofinansowania na promocj臋 zagraniczn膮 produkt贸w (wyrob贸w lub us艂ug) pod mark膮 produktow膮 przedsi臋biorstwa lub produkt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 przedsi臋biorcy lub planowanych do opracowania/wdro偶enia w ramach projektu lub uzyskanie ochrony praw w艂asno艣ci przemys艂owej lub ich obron臋 w przypadku ich naruszenia. W module Internacjonalizacja wsparcie mo偶e stanowi膰 pomoc dla M艢P na udzia艂 w targach, pomoc na us艂ugi doradcze na rzecz M艢P, pomoc dla M艢P na wspieranie innowacyjno艣膰. Cz臋艣膰 koszt贸w b臋dzie te偶 mo偶na sfinansowa膰 z pomocy de minimis np. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, op艂aty rejestracyjnej za udzia艂 w targach czy wpisu do katalogu targowego. Co istotne w przypadku koszt贸w finansowanych w formie pomocy de minimis przedsi臋biorca b臋dzie m贸g艂 rozliczy膰 wydatki poniesione przed dniem z艂o偶enia wniosku (jednak nie wcze艣niej ni偶 12 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia aplikacji) i nie b臋dzie to stanowi膰 naruszenia efektu zach臋ty.

W ramach pomocy dla M艢P na udzia艂 w targach lub pomocy de minimis dla du偶ych przedsi臋biorstw dofinansowanie jest udzielane na koszty podr贸偶y s艂u偶bowych pracownik贸w Beneficjenta uczestnicz膮cych w targach, imprezach targowo-konferencyjnych, w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych na podstawie stawki jednostkowej dot. Wyjazd贸w S艂u偶bowych, wynosz膮cej odpowiednio:

 1. Europa 鈥 4 591,00 z艂.
 2. USA 鈥 9 331,00 z艂.
 3. 艢wiat 鈥 7 274,00 z艂.
 4. Polska 鈥 1 016,00 z艂.

Modu艂 Internacjonalizacja uznaje si臋 za zrealizowany, je艣li Beneficjent wykona艂 i udokumentowa艂 pe艂ny zakres rzeczowo-finansowy modu艂u, w tym osi膮gn膮艂 zaplanowane wska藕niki.

Wska藕nik rozliczaj膮cy stawk臋 jednostkow膮 nosi nazw臋: 鈥瀂realizowany wyjazd s艂u偶bowy na 1 pracownika鈥.

Weryfikacja wydatk贸w rozliczanych stawk膮 jednostkow膮 polega na sprawdzeniu, czy i na jakim poziomie zrealizowano wska藕nik na podstawie nast臋puj膮cych dokument贸w:

 1. dokumenty potwierdzaj膮ce udzia艂 w imprezach, kt贸rych celem jest promocja zagraniczna i krajowa produkt贸w lub us艂ug przedsi臋biorstwa zale偶ne od typu imprezy, tj.:
 • w przypadku imprezy targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy 鈥 wpis do oficjalnego katalogu targowego lub inny dokument potwierdzony przez organizatora targ贸w,
 • w przypadku wyjazdowej misji gospodarczej oraz innych imprez 鈥 bilet wst臋pu na targi dla ka偶dego uczestnika (je艣li by艂 zwiedzaj膮cym) i raport z przebiegu misji / imprezy;
 1. dokumenty potwierdzaj膮ce liczb臋 os贸b reprezentuj膮cych beneficjenta w zwi膮zku z udzia艂em w imprezie/wydarzeniu, w tym polecenie wyjazdu s艂u偶bowego dla ka偶dego uczestnika wskazuj膮ce dane delegowanej osoby (imi臋, nazwisko, stanowisko lub funkcja, forma zatrudnienia/wsp贸艂pracy), cel podr贸偶y s艂u偶bowej (rodzaj, nazw臋 i lokalizacj臋 imprezy), termin, dat臋 wystawienia, dane i podpis wystawiaj膮cego, podpis delegowanego.

W ramach weryfikacji stawek jednostkowych sprawdzeniu b臋d膮 mog艂y podlega膰 nast臋puj膮ce dokumenty (w ca艂o艣ci lub na pr贸bie, w trakcie weryfikacji wniosk贸w o p艂atno艣膰 lub w trakcie kontroli na miejscu lub na innym etapie realizacji czy nadzorowania projektu):

 1. programy imprez,
 2. dokumentacja potwierdzaj膮ca zwi膮zek uczestnika wyjazdu z beneficjentem, w szczeg贸lno艣ci umowa o prac臋 i adekwatny zakres obowi膮zk贸w,
 3. dokumentacja zdj臋ciowa z imprezy, tj. co najmniej 3 wyra藕ne zdj臋cia wskazuj膮ce miejsce imprezy,
 4. dokumentacja potwierdzaj膮ca zwi膮zek uczestnika wyjazdu z beneficjentem, w szczeg贸lno艣ci umowa o prac臋 i adekwatny zakres obowi膮zk贸w.

W przypadku powa偶nych w膮tpliwo艣ci w zakresie faktycznego odbycia si臋 podr贸偶y s艂u偶bowej lub uzasadnionych podejrze艅 nadu偶y膰 finansowych, Instytucja mo偶e odby膰 kontrol臋 na miejscu lub weryfikowa膰 dokumenty ksi臋gowe i wyci膮gi bankowe potwierdzaj膮ce poniesienie wydatk贸w na podr贸偶 s艂u偶bow膮, przy czym dokumenty te nie b臋d膮 s艂u偶y艂y udowodnieniu warto艣ci poniesionego wydatku, lecz b臋d膮 stanowi膰 dow贸d faktycznego odbycia si臋 podr贸偶y. Dokumenty te nie b臋d膮 co do zasady weryfikowane, ale w uzasadnionych przypadkach mog膮 by膰 kontrolowane.

W module Internacjonalizacja zdecydowana wi臋kszo艣膰 koszt贸w b臋dzie rozliczana w oparciu o metod臋 uproszczon膮 bazuj膮c膮 na wskazanych wy偶ej stawkach jednostkowych. Cz臋艣膰 wydatk贸w b臋dzie rozliczana rzeczywi艣cie poniesionych wydatk贸w np. koszty zakupu gotowych element贸w do budowy stoiska wystawowego.

Modu艂 Zazielenienie

W ramach modu艂u Zazielenienie przedsi臋biorstw mo偶na uzyska膰 dofinansowanie na transformacj臋 przedsi臋biorstwa w kierunku zr贸wnowa偶onego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkni臋tym (GOZ), w tym rozw贸j nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Aby modu艂 ten zosta艂 uznany za zrealizowany, nale偶y wykona膰 i udokumentowa膰 pe艂en zakres rzeczowo-finansowy modu艂u i spe艂ni膰 wszystkie jego wska藕niki, a tak偶e rozpocz膮膰 stosowanie w swojej dzia艂alno艣ci rozwi膮za艅 nabytych, przygotowanych lub opracowanych w ramach modu艂u.

Beneficjent powinien zachowa膰 trwa艂o艣膰 projektu przez 3 lata (dla mikro, ma艂ych i 艣rednich firm) lub 5 lat (dla pozosta艂ych) od zako艅czenia realizacji Projektu.

Warto pami臋ta膰, 偶e je艣li Beneficjent przeniesie swoj膮 dzia艂alno艣膰 do innego miejsca w EOG w okresie 2 lat od zako艅czenia inwestycji pocz膮tkowej, to b臋dzie musia艂 zwr贸ci膰 dofinansowanie wraz z odsetkami, w wysoko艣ci okre艣lonej jak dla zaleg艂o艣ci podatkowych, zgodnie z art. 207 ufp. Na koniec warto doda膰, 偶e dla ka偶dego z modu艂贸w wybranego do realizacji przedsi臋biorca definiuje wska藕niki i zobowi膮zuje si臋 do ich osi膮gni臋cia. Wska藕niki s膮 specyficzne dla modu艂贸w, spos贸b ich definiowania precyzuje Instrukcja wype艂niania wniosku. Przygotowuj膮c projekt nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e z informacji i warto艣ci zadeklarowanych we wska藕nikach przedsi臋biorca b臋dzie si臋 musia艂 rozliczy膰.

Koszty kwalifikowane w projektach modu艂owych 艢cie偶ki SMART

Odpowiednie okre艣lenie, kt贸re z wydatk贸w s膮 kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania ka偶dego projektu. Mo偶e to jednak stanowi膰 spore wyzwanie zw艂aszcza w tak du偶ym, modu艂owym konkursie jakim jest 艢cie偶ka SMART. W ramach koszt贸w kwalifikowanych projektu ka偶dy modu艂 zawiera poszczeg贸lne ich kategorie, kt贸re zosta艂y przedstawione w Przewodniku kwalifikowalno艣ci wydatk贸w. Poni偶ej znajduje si臋 przegl膮d koszt贸w podlegaj膮cych finansowaniu w ramach poszczeg贸lnych modu艂贸w, wraz z przyk艂adami.

Modu艂 prac B+R

W przypadku modu艂u B+R mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, a jego celem jest opracowanie innowacji produktowej lub procesowej na skal臋 minimum krajow膮. Wsparciem obj臋te b臋d膮 zar贸wno projekty, w kt贸rych przewidziano ca艂o艣ciowy i kompleksowy proces badawczy, jak i projekty obejmuj膮ce jedynie wybran膮 cz臋艣膰 tego procesu. Warto te偶 doda膰, 偶e minimalna warto艣膰 koszt贸w kwalifikowalnych w ramach tego modu艂u nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 20% wydatk贸w kwalifikowanych ca艂ego projektu (dotyczy sytuacji, gdy przedsi臋biorca zdecyduje si臋 tak偶e na realizacj臋 innych modu艂贸w). Dolny limit koszt贸w kwalifikowanych, wynosz膮cy 1 mln z艂, obowi膮zuje wy艂膮cznie du偶e przedsi臋biorstwa. Przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P nie s膮 ograniczone co do minimalnej sumy koszt贸w kwalifikowalnych modu艂u B+R, natomiast podobnie jak du偶e musz膮 osi膮gn膮膰 pr贸g min. 20%.

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Personel projektuWynagrodzenia pracownik贸w kadry naukowo-badawczej – kwalifikowane s膮 koszty brutto brutto tj. z wszystkimi pozap艂acowymi kosztami pracodawcy takimi jak np. sk艂adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne, chorobowe, chorobowe, zaliczka na podatek dochodowy. Kwalifikowane mog膮 by膰 wynagrodzenia os贸b realizuj膮cych prace badawcze zatrudnionych na umow臋 o prac臋, umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia oraz os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 b臋d膮cych Wnioskodawc膮.
Us艂ugi zewn臋trzne
(podwykonawstwo)
a) koszty bada艅 wykonywanych na podstawie umowy,
b) koszty doradztwa i r贸wnorz臋dnych us艂ug wykorzystywanych
wy艂膮cznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego.

W ramach kategorii podwykonawstwo kwalifikowalne s膮 umowy o dzie艂o oraz umowy B2B. Limit koszt贸w podwykonawstwa wynosi 70% koszt贸w ponoszonych w module B+R.
Amortyzacja
(aparatura i sprz臋t)
Odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprz臋tu wykorzystywanego w celu prowadzenia bada艅 przemys艂owych i prac rozwojowych.
Amortyzacja
(budynki)
Odpisy amortyzacyjne budynk贸w odpowiadaj膮ce okresowi realizacji modu艂u obliczone na podstawie powszechnie przyj臋tych zasad
rachunkowo艣ci.
Nieruchomo艣ciKwalifikowalne s膮 koszty grunt贸w, kt贸re w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci b臋d膮 wykorzystywane bezpo艣rednio na potrzeby prowadzonych prac B+R:
a) dzier偶awa grunt贸w 鈥 tylko raty czynszu dzier偶awnego,
b) wieczyste u偶ytkowanie grunt贸w 鈥 tylko op艂aty za u偶ytkowanie
wieczyste.
Warto艣ci niematerialne
i prawne
a) patenty zakupione lub u偶ytkowane na podstawie licencji,
b) know-how,
c) nieopatentowana wiedza techniczna,
d) ekspertyzy,
e) analizy,
f) raporty badawcze.
Dostawy (inne ni偶
艣rodki trwa艂e)
a) materia艂y i 艣rodki eksploatacyjne niezb臋dne do realizacji prac B+R np. koszty surowc贸w, p贸艂produkt贸w, odczynnik贸w,
b) sprz臋t laboratoryjny wykorzystywany do prac B+R, tj. koszty zakup贸w, kt贸re nie s膮 艣rodkiem trwa艂ym zgodnie z ustaw膮 o
rachunkowo艣ci oraz z polityk膮 rachunkowo艣ci Wnioskodawcy,
c) utrzymanie linii technologicznych, instalacji do艣wiadczalnych itp. w
okresie i w proporcji, w jakiej s膮 wykorzystywane do prac B+R,
d) eksploatacja aparatury naukowo-badawczej,
e) zakup element贸w s艂u偶膮cych do budowy prototypu i na sta艂e zainstalowanych w prototypie, instalacji pilota偶owej lub demonstracyjnej.
Us艂ugi zewn臋trzne
(koszty operacyjne)
a) pomocnicze us艂ugi obce, kt贸re s膮 niezb臋dne do realizacji projektu, ale
nie wpisuj膮 si臋 w definicj臋 innych kategorii,
b) op艂aty zwi膮zane z dopuszczeniem do bada艅,
c) us艂ugi transportowe niezb臋dne do prawid艂owej realizacji prac
badawczych,
d) wynajem/leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urz膮dze艅
wykorzystywanych w celu prowadzenia bada艅 przemys艂owych i prac
rozwojowych wy艂膮cznie w zakresie i przez okres, w jakim s膮 one
wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu,
e) wynajem powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do prac B+R
projektu.
Koszty po艣rednie
(og贸lne)
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu zaanga偶owanego w zarz膮dzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych dzia艂a艅 administracyjnych w projekcie,
b) koszty personelu obs艂ugowego na potrzeby funkcjonowania jednostki,
c) koszty utrzymania powierzchni biurowych zwi膮zanych z obs艂ug膮 administracyjn膮 projektu (czynsz, najem, op艂aty administracyjne),
d) op艂aty za energi臋 elektryczn膮, ciepln膮, gazow膮 i wod臋, op艂aty przesy艂owe, op艂aty za odprowadzanie 艣ciek贸w w zakresie zwi膮zanym z obs艂ug膮 administracyjn膮 projektu,
e) koszty us艂ug pocztowych, telefonicznych, internetowych zwi膮zanych z obs艂ug膮 projektu,
f) koszty us艂ug powielania dokument贸w zwi膮zanych z obs艂ug膮 projektu,
g) koszty materia艂贸w biurowych i artyku艂贸w pi艣mienniczych zwi膮zanych z obs艂ug膮 projektu,
h) koszty ochrony budynku,
i) koszty sprz膮tania pomieszcze艅 zwi膮zanych z obs艂ug膮 projektu,
j) koszty informacji i promocji.

Koszty po艣rednie rozliczane s膮 metod膮 rycza艂tow膮 (uproszczon膮, nie ma wymogu przestawiania dokument贸w ksi臋gowych np. faktur potwierdzaj膮cych ich poniesienie) i stanowi膮 25% kwalifikowalnych koszt贸w bezpo艣rednich dotycz膮cych modu艂u B+R z wyj膮tkiem koszt贸w us艂ug zewn臋trznych (podwykonawstwo).

Wdro偶enie Innowacji

W ramach koszt贸w projektu dla modu艂u mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie wdro偶enia posiadanych przez przedsi臋biorstwo lub b臋d膮cych efektem realizacji modu艂u B+R prac badawczo-rozwojowych. Wdro偶enie musi dotyczy膰 innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na skal臋 krajow膮. W tym konkretnym module dofinansowanie ma posta膰 dotacji warunkowej, kt贸ra podlega cz臋艣ciowemu zwrotowi. Poziom zwrotu jest uzale偶niony od sumy przychod贸w wygenerowanych w wyniku realizacji modu艂u (od poziomu osi膮gniecia wska藕nika 鈥濺鈥).

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Gruntya) nabycie prawa u偶ytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu,
c) raty sp艂aty kapita艂u grunt贸w,
d) raty sp艂aty kapita艂u nieruchomo艣ci niezabudowanych.
Nieruchomo艣ci
zabudowane
a) nabycie nieruchomo艣ci zabudowanej,
b) raty sp艂aty kapita艂u nieruchomo艣ci zabudowanych.

Koszty grunt贸w oraz nieruchomo艣ci s膮 obj臋te max. limitem w stosunku do warto艣ci innych wydatk贸w ponoszonych w ramach modu艂u wdro偶enie. Limit ten zosta艂 okre艣lony w Przewodniku kwalifikowalno艣ci koszt贸w.
艢rodki trwa艂e/dostawya) nabycie 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci np. maszyny, urz膮dzenia, ca艂e linie produkcyjne,
b) koszty instalacji, uruchomienia oraz leasingu ww. 艣rodk贸w trwa艂ych,
c) raty sp艂aty kapita艂u 艣rodk贸w trwa艂ych.

Nabywane 艣rodki trwa艂e musz膮 by膰 nowe, z wyj膮tkiem nabywanych przez M艢P.
Roboty budowlaneKoszty nabycia rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Warto艣ci niematerialne
i prawne
Koszty nabycia warto艣ci niematerialnych i prawnych w formie patent贸w, licencji, know-how oraz innych praw w艂asno艣ci intelektualnej.
Us艂ugi zewn臋trzne
(wsparcie innowacji)
a) koszty udost臋pnienia przestrzeni biurowej,
b) bank贸w danych,
c) zasob贸w bibliotecznych,
d) us艂ug w chmurze i us艂ug przechowywania danych,
e) bada艅 rynku,
f) laboratori贸w,
g) us艂ug w zakresie zdolno艣ci obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC),
h) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jako艣ci w celu opracowania bardziej efektywnych produkt贸w proces贸w i us艂ug.
Us艂ugi zewn臋trzne
(doradztwo)
Koszty us艂ug doradczych (nie mog膮 by膰 ci膮g艂e ani okresowe, wy艂膮czone s膮 np. us艂ugi ksi臋gowe czy sta艂a obs艂uga prawna).
Podatki i op艂atyWydatki na dodatkowe zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w okresie realizacji modu艂u. Instytucja udzielaj膮ca dofinansowania mo偶e za偶膮da膰 ustanowienia takiego dodatkowego zabezpieczenia, kt贸re obejmowa膰 b臋dzie cz臋艣膰 zwrotn膮 dofinansowania udzielanego w formie dotacji zwrotnej. Przedsi臋biorcy mog膮 dofinansowa膰 w projekcie koszt ustanowienia takiego zabezpieczenia w ramach pomocy de minimis (intensywno艣膰 wsparcia – 100%).

Infrastruktura B+R

W ramach modu艂u mo偶liwe jest dofinansowanie rozbudowy lub utworzenia nowego centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum to musi umo偶liwia膰 realizacj臋 okre艣lonej we wniosku agendy badawczej prowadz膮cej do powstania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na skal臋 krajow膮.

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Gruntya) nabycie prawo u偶ytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu,
c) raty sp艂aty kapita艂u grunt贸w,
d) raty sp艂aty kapita艂u nieruchomo艣ci niezabudowanych.
Nieruchomo艣ci
zabudowane
a) nabycie nieruchomo艣ci zabudowanej,
b) raty sp艂aty kapita艂u nieruchomo艣ci zabudowanych.

Suma koszt贸w kwalifikowalnych grunt贸w oraz nieruchomo艣ci zabudowanych nie mo偶e przekracza膰 10% ca艂kowitych wydatk贸w kwalifikowalnych zaplanowanych w ramach tego modu艂u.
艢rodki trwa艂e/dostawya) nabycie 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci (np. aparatury badawczej)
b) koszty instalacji, uruchomienia oraz leasingu ww. 艣rodk贸w trwa艂ych,
c) raty sp艂aty kapita艂u 艣rodk贸w trwa艂ych.

Nabywane 艣rodki trwa艂e, musz膮 by膰 nowe, z wyj膮tkiem nabywanych przez M艢P.
Roboty budowlaneKoszty nabycia rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Warto艣ci niematerialne
i prawne
Koszty nabycia warto艣ci niematerialnych i prawnych w formie patent贸w, licencji, know-how oraz innych praw w艂asno艣ci intelektualnej.

Cyfryzacja

W ramach koszt贸w projektu dla modu艂u dofinansowa膰 b臋dzie mo偶na dzia艂ania zwi膮zane z transformacj膮 cyfrow膮 oraz zapewnieniem cyberbezpiecze艅stwa w przedsi臋biorstwie. Dzia艂ania zaplanowane dla tego modu艂u musz膮 prowadzi膰 do wdro偶enia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na skal臋 przedsi臋biorstwa.

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Gruntya) nabycie prawo u偶ytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu,
c) raty sp艂aty kapita艂u grunt贸w,
d) raty sp艂aty kapita艂u nieruchomo艣ci niezabudowanych.
Nieruchomo艣ci zabudowanea) nabycie nieruchomo艣ci zabudowanej,
b) raty sp艂aty kapita艂u nieruchomo艣ci zabudowanych.

Koszty grunt贸w oraz nieruchomo艣ci s膮 obj臋te max. limitem w stosunku do warto艣ci innych wydatk贸w ponoszonych w ramach modu艂u cyfryzacja. Limit ten zosta艂 okre艣lony w Przewodniku kwalifikowalno艣ci koszt贸w
艢rodku trwa艂e/dostawya) nabycie 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci,
b) koszty instalacji, uruchomienia oraz leasingu ww. 艣rodk贸w trwa艂ych,
c) raty sp艂aty kapita艂u 艣rodk贸w trwa艂ych.
Roboty budowlaneKoszty nabycia rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Warto艣ci niematerialne
i prawne
Koszty nabycia warto艣ci niematerialnych i prawnych w formie patent贸w, licencji, know-how oraz innych praw w艂asno艣ci intelektualnej.
Us艂ugi zewn臋trzne
(wsparcie innowacji)
a) koszty udost臋pnienia przestrzeni biurowej,
b) bank贸w danych,
c) zasob贸w bibliotecznych,
d) us艂ug w chmurze i us艂ug przechowywania danych,
e) bada艅 rynku,
f) laboratori贸w,
g) us艂ug w zakresie zdolno艣ci obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC),
h) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jako艣ci w celu opracowania bardziej efektywnych produkt贸w proces贸w i us艂ug.
Us艂ugi zewn臋trzne
(doradztwo krajowe)
Koszty us艂ug doradczych niezb臋dnych do realizacji modu艂u Cyfryzacja 艣wiadczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez doradc贸w zewn臋trznych.
Us艂ugi zewn臋trzne
(doradztwo zagraniczne)
Koszty us艂ug doradczych niezb臋dnych do realizacji modu艂u Cyfryzacja 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zazielenienie przedsi臋biorstw

W ramach koszt贸w projektu dla modu艂u mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie dzia艂a艅 ukierunkowanych na zielon膮 transformacj臋 przedsi臋biorstwa, takich jak np. usprawnienie gospodarki odpadami, zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej, zmniejszenie zanieczyszcze艅, zwi臋kszenie efektywno艣ci gospodarki materia艂owej, ekoprojektowanie czy weryfikacja technologii 艣rodowiskowych. W ramach modu艂u zazielenienie przewidziano wiele rodzaj贸w pomocy publicznej (wsparcie b臋dzie mog艂o stanowi膰 m.in. regionaln膮 pomoc inwestycyjn膮, pomoc inwestycyjn膮 umo偶liwiaj膮c膮 przedsi臋biorstwom zastosowanie norm surowszych ni偶 normy unijne w zakresie ochrony 艣rodowiska, pomoc na us艂ugi doradcze dla M艢P czy pomoc na propagowanie energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych). Cz臋艣膰 koszt贸w (us艂ugi zewn臋trzne) b臋dzie mo偶na sfinansowa膰 z pomocy de minimis. O tym, kt贸ra z pomocy oka偶e si臋 adekwatna i najbardziej optymalna dla przedsi臋biorcy oraz jaka b臋dzie intensywno艣膰 wsparcia decydowa膰 b臋dzie charakter zaplanowanych inwestycji. Kluczowe przyk艂ady koszt贸w mo偶liwych do sfinansowania w ramach modu艂u zazielenienie prezentujemy w tabeli. W celu poznania szczeg贸艂owych warunk贸w wsparcia zach臋camy do kontaktu z naszymi Ekspertami, kt贸rzy pomog膮 przyporz膮dkowa膰 wydatek do w艂a艣ciwej kategorii i odpowiednio zaplanowa膰 projekt.

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Gruntya) nabycie prawa u偶ytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu.
Nieruchomo艣ci zabudowaneNabycie nieruchomo艣ci zabudowanej z wy艂膮czeniem lokali mieszkalnych, je偶eli nieruchomo艣膰 jest niezb臋dna do realizacji modu艂u.

Koszty grunt贸w oraz nieruchomo艣ci finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej s膮 obj臋te max. limitem w stosunku do warto艣ci innych wydatk贸w ponoszonych w ramach modu艂u zazielenienie. Limit ten zosta艂 okre艣lony w Przewodniku kwalifikowalno艣ci koszt贸w.
艢rodki trwa艂e/dostawya) nabycie 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci,
b) koszty instalacji, uruchomienia ww. 艣rodk贸w trwa艂ych.

Nabywane 艣rodki trwa艂e musz膮 by膰 nowe, z wyj膮tkiem nabywanych przez M艢P.
Roboty budowlaneKoszty nabycia rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Warto艣ci niematerialne
i prawne
Koszty nabycia warto艣ci niematerialnych i prawnych w formie patent贸w, licencji, know-how oraz innych praw w艂asno艣ci intelektualnej.
Us艂ugi zewn臋trzne
(doradztwo)
Koszty us艂ug doradczych niezb臋dnych do realizacji modu艂u, w szczeg贸lno艣ci przeprowadzenia 艣rodowiskowej oceny cyklu 偶ycia (Life Cycle Assessment, LCA) czy oceny 艣ladu 艣rodowiskowego produktu (Product Environmental
Footprint, PEF) 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych.

W projekcie b臋dzie mo偶na kwalifikowa膰 tak偶e koszty audytu energetycznego (wy艂膮cznie w formie pomocy de minimis dla M艢P), poniesione nie wcze艣niej ni偶 12 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku.
Us艂ugi zewn臋trzne
(wsparcie innowacji)
a) koszty udost臋pnienia bank贸w danych,
b) zasob贸w bibliotecznych,
c) us艂ug w chmurze i us艂ug przechowywania danych,
d) koszty znakowania, testowania i certyfikacji (w tym weryfikacji technologii 艣rodowiskowych) jako艣ci w celu opracowania bardziej efektywnych produkt贸w proces贸w i us艂ug.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 normy surowsze i brak norm (wyodr臋bnione)Koszty, kt贸re s膮 zwi膮zane bezpo艣rednio z podniesieniem poziomu ochrony 艣rodowiska i mo偶na je wyodr臋bni膰 z ca艂kowitych koszt贸w inwestycji jako oddzieln膮 inwestycj臋.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 normy surowsze i brak norm (referencyjne)Je偶eli koszt贸w inwestycji w podniesienie poziomu ochrony 艣rodowiska nie da si臋 wyodr臋bni膰 jako oddzieln膮 inwestycj臋, okre艣la si臋 je przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla 艣rodowiska inwestycji, kt贸ra prawdopodobnie zosta艂aby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku to r贸偶nica mi臋dzy kosztami obydwu inwestycji, kt贸ra jednocze艣nie stanowi koszt bezpo艣rednio zwi膮zany z podniesieniem poziomu ochrony 艣rodowiska.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 wdro偶enie norm co najmniej 3 lata przed wej艣ciem w 偶ycie (wyodr臋bnione)Koszty, kt贸re s膮 zwi膮zane bezpo艣rednio z podniesieniem poziomu ochrony 艣rodowiska i mo偶na je wyodr臋bni膰 z ca艂kowitych koszt贸w inwestycji jako oddzieln膮 inwestycj臋.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 wdro偶enie norm co najmniej 3 lata przed wej艣ciem w 偶ycie (referencyjne)Je偶eli koszt贸w inwestycji w podniesienie poziomu ochrony 艣rodowiska nie da si臋 wyodr臋bni膰 jako oddzieln膮 inwestycj臋, okre艣la si臋 je przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla 艣rodowiska inwestycji, kt贸ra prawdopodobnie zosta艂aby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku to r贸偶nica mi臋dzy kosztami obydwu inwestycji, kt贸ra jednocze艣nie stanowi koszt bezpo艣rednio zwi膮zany z podniesieniem ochrony 艣rodowiska.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 wdro偶enie norm od roku do trzech lat przed wej艣ciem w 偶ycie (wyodr臋bnione)Koszty, kt贸re s膮 zwi膮zane bezpo艣rednio z podniesieniem poziomu ochrony 艣rodowiska i mo偶na je wyodr臋bni膰 z ca艂kowitych koszt贸w inwestycji jako oddzieln膮 inwestycj臋.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 wdro偶enie norm od roku do trzech lat przed wej艣ciem w 偶ycie (referencyjne)Je偶eli koszt贸w inwestycji w podniesienie poziomu ochrony 艣rodowiska nie da si臋 wyodr臋bni膰 jako oddzieln膮 inwestycj臋, okre艣la si臋 je przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla 艣rodowiska inwestycji, kt贸ra prawdopodobnie zosta艂aby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku to r贸偶nica mi臋dzy kosztami obydwu inwestycji, kt贸ra jednocze艣nie stanowi koszt bezpo艣rednio zwi膮zany z podniesieniem ochrony 艣rodowiska.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 efektywno艣膰 energetyczna (wyodr臋bnione)Koszty, kt贸re s膮 zwi膮zane bezpo艣rednio i w ca艂o艣ci z efektywno艣ci膮 energetyczn膮 i mo偶na je wyodr臋bni膰 z ca艂kowitych koszt贸w inwestycji jako oddzieln膮 inwestycj臋.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 efektywno艣膰 energetyczna (referencyjne)Je偶eli koszt贸w inwestycji w podniesienie efektywno艣ci energetycznej nie da si臋 wyodr臋bni膰 jako oddzieln膮 inwestycj臋, okre艣la si臋 je przez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, kt贸ra prawdopodobnie zosta艂aby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku to r贸偶nica mi臋dzy kosztami obydwu inwestycji, kt贸ra jednocze艣nie stanowi koszt bezpo艣rednio zwi膮zany z podniesieniem poziomu ochrony 艣rodowiska.
Dodatkowe koszty inwestycji – nowe instalacje kogeneracji (referencyjne)Kosztami kwalifikowanymi b臋dzie r贸偶nica pomi臋dzy kosztami planowanej do realizacji inwestycji w wysokosprawn膮 kogeneracj臋 a kosztami inwestycji w konwencjonaln膮 instalacj臋 energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 konwersja w kogeneracj臋 (wyodr臋bnione)Kosztami kwalifikowanymi b臋d膮 wydatki bezpo艣rednio zwi膮zane z modernizacj膮 instalacji.
Za koszty inwestycji uznaje si臋 koszty nabycia: grunt贸w; nieruchomo艣ci zabudowanych; 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci; warto艣ci niematerialnych i prawnych lub rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 OZE (wyodr臋bnione)Koszty, kt贸re s膮 zwi膮zane bezpo艣rednio i w ca艂o艣ci z propagowaniem energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych i mo偶na je wyodr臋bni膰 z ca艂kowitych koszt贸w inwestycji jako oddzieln膮 inwestycj臋, na przyk艂ad jako 艂atwy do wyodr臋bnienia dodatkowy element w ju偶 istniej膮cym obiekcie.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 OZE (referencyjne)Je偶eli koszt贸w inwestycji w propagowanie energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych nie da si臋 wyodr臋bni膰 jako oddzieln膮 inwestycj臋, okre艣la si臋 je przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla 艣rodowiska inwestycji, kt贸ra prawdopodobnie zosta艂aby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku, to r贸偶nica mi臋dzy kosztami obydwu inwestycji, kt贸ra jednocze艣nie stanowi koszt bezpo艣rednio zwi膮zany z podniesieniem ochrony 艣rodowiska.
Dodatkowe koszty inwestycji 鈥 OZE (ma艂e instalacje)Je偶eli koszty inwestycji dotycz膮 mikro instalacji, za koszty kwalifikowalne uznaje si臋 w tej kategorii ca艂kowite koszty inwestycji w celu osi膮gni臋cia wy偶szego poziomu ochrony 艣rodowiska.
Dodatkowe koszty 鈥 jednostka wytw贸rcza efektywny energetycznie system (referencyjne)Koszty dodatkowe, konieczne i bezpo艣rednio zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮 lub odnowieniem jednej lub wi臋kszej liczby jednostek wytw贸rczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i ch艂odniczego, w por贸wnaniu z konwencjonaln膮 jednostk膮 wytw贸rcz膮.
Za koszty inwestycji uznaje si臋 koszty nabycia: grunt贸w; nieruchomo艣ci zabudowanych; 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci; warto艣ci niematerialnych i prawnych lub rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Dodatkowe koszty inwestycji na recykling i ponowne wykorzystanie odpad贸w (referencyjne)Koszty dodatkowe, konieczne i bezpo艣rednio zwi膮zane z realizacj膮 inwestycji prowadz膮cej do lepszej lub bardziej wydajnej dzia艂alno艣ci w zakresie recyklingu lub ponownego u偶ycia w por贸wnaniu z konwencjonalnym procesem zwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 w zakresie ponownego u偶ycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki by powsta艂 w przypadku braku dofinansowania.
Koszty kwalifikowalne w tym przypadku, to r贸偶nica mi臋dzy kosztami planowanej inwestycji a inwestycj膮 w konwencjonalny proces zwi膮zany z dzia艂alno艣ci膮 w zakresie ponownego u偶ycia i recyklingu.
Za koszty inwestycji uznaje si臋 koszty nabycia: grunt贸w; nieruchomo艣ci zabudowanych; 艣rodk贸w trwa艂ych innych ni偶 nieruchomo艣ci; warto艣ci niematerialnych i prawnych lub rob贸t i materia艂贸w budowlanych.
Us艂ugi zewn臋trzne (de minimis)Koszty us艂ug zewn臋trznych:
a) przeprowadzenia 艣rodowiskowej oceny cyklu 偶ycia (LCA, Life Cycle Assessment) lub oceny 艣ladu 艣rodowiskowego produktu (PEF, Product Environmental Footprint),
b) koszty audytu energetycznego,
poniesione przez Wnioskodawc臋 nie wcze艣niej ni偶 12 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku.

Kompetencje

W ramach modu艂u mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie rozwijania kompetencji pracownik贸w oraz kadry zarz膮dczej poprzez zapewnienie im nowych umiej臋tno艣ci, wiedzy oraz kwalifikacji. Limit wydatk贸w kwalifikowalnych przeznaczonych na ten modu艂 wynosi 15% warto艣ci modu艂u obligatoryjnego. W sytuacji gdy wnioskodawca M艢P realizuje oba modu艂y obligatoryjne (B+R oraz wdro偶enie) mo偶e wybra膰 jeden, kt贸ry b臋dzie baz膮 do obliczenia limitu.

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Koszty wsparcia uczestnik贸w projektu
(Koszty szkoleniowe uproszczone)
Koszty bezpo艣rednio zwi膮zane z us艂ugami szkoleniowymi 艣wiadczonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane na podstawie stawki jednostkowej:
1) wynagrodzenia wyk艂adowc贸w, koszty operacyjne wyk艂adowc贸w takie jak koszty podr贸偶y, koszty zakwaterowania, koszty amortyzacji narz臋dzi i wyposa偶enia w zakresie, w jakim s膮 wykorzystywane podczas szkolenia,
2) koszty wynajmu sal szkoleniowych z adekwatnymi narz臋dziami i wyposa偶eniem w jakim s膮 wykorzystywane podczas szkolenia,
3) koszty materia艂贸w szkoleniowych, w tym koszty t艂umacze艅 zwi膮zanych ze szkoleniem,
4) koszty administracyjne zwi膮zane z organizacj膮 i obs艂ug膮 szkolenia, w tym przerwy kawowe i lunche / posi艂ki serwowane w czasie szkolenia.
Koszty wsparcia uczestnik贸w projektu
(Koszty szkoleniowe rzeczywiste)
1) koszty uczestnik贸w szkolenia bezpo艣rednio zwi膮zane ze szkoleniem, tj. koszty podr贸偶y i zakwaterowania,
2) koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych ze szkoleniem.
Koszty wsparcia uczestnik贸w projektu
(Koszty szkoleniowe zagraniczne)
Koszty szkole艅 realizowanych poza Rzeczpospolit膮 Polsk膮.

Internacjonalizacja

W ramach modu艂u mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z zagraniczna promocj膮 produkt贸w, us艂ug czy te偶 rozwi膮za艅 wnioskodawcy, a tak偶e dotycz膮cych uzyskania ochrony praw w艂asno艣ci przemys艂owej i ich ochrony w razie naruszenia. Limit wydatk贸w kwalifikowalnych przeznaczonych na ten modu艂 wynosi 20% warto艣ci modu艂u obligatoryjnego. W sytuacji gdy wnioskodawca M艢P realizuje oba modu艂y obligatoryjne (B+R oraz wdro偶enie) mo偶e wybra膰 jeden, kt贸ry b臋dzie baz膮 do obliczenia limitu.

KategoriaPrzyk艂adowe koszty
Dostawy
(inne ni偶 艣rodki trwa艂e)
(udzia艂 w targach)
Koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udzia艂u Wnioskodawcy w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych:
a) zakup gotowych, zindywidualizowanych element贸w zabudowy stoiska wystawowego,
b) koszty nabycia, wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym widocznego elementu dekoracyjnego uwzgl臋dniaj膮cego za艂o偶enia wizualizacji.
Us艂ugi zewn臋trzne
(udzia艂 w targach)
a) zakupu us艂ug w zakresie transportu i ubezpieczenia za granic膮 oraz na terytorium RP os贸b oraz eksponat贸w, odprawy celnej i spedycji oraz baga偶u i nadbaga偶u, inne ni偶 uwzgl臋dnione w kategorii koszt贸w w pozycji „Koszty wsparcia uczestnik贸w projektu (udzia艂 w targach)”,
b) koszty wynajmu i obs艂ugi stoiska wystawowego podczas udzia艂u Wnioskodawcy w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych,
c) koszty utylizacji odpad贸w zwi膮zanych z utylizacj膮 stoiska wystawowego.
Koszty wsparcia uczestnik贸w
projektu (udzia艂 w targach)
Koszty podr贸偶y s艂u偶bowych pracownik贸w Wnioskodawcy uczestnicz膮cych w targach, imprezach targowo-konferencyjnych.
Koszty wsparcia uczestnik贸w projektu
(udzia艂 w zagranicznych
gospodarczych misjach wyjazdowych)
a) transportu, w tym zakupu bilet贸w lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako 艣rodka umo偶liwiaj膮cego dojazd na miejsce docelowe oraz wymagane op艂aty dodatkowe, w tym za baga偶, wyb贸r miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostrad膮 lub inn膮 p艂atn膮 drog膮,
b) zakupu nocleg贸w,
c) dojazd贸w 艣rodkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako 艣rodka umo偶liwiaj膮cego komunikacj臋 miejscow膮,
d) diet, ubezpieczenia uczestnik贸w podr贸偶y na czas wyjazdu s艂u偶bowego, uzyskania niezb臋dnych wiz.
Us艂ugi zewn臋trzne (udzia艂 w
zagranicznych gospodarczych
misjach wyjazdowych)
Koszty organizacji pokaz贸w, prezentacji i degustacji produkt贸w w zakresie promocji marki produktowej:
a) wynajem niezb臋dnych pomieszcze艅 oraz sprz臋tu,
b) zakup us艂ug t艂umaczenia,
c) zakup us艂ug cateringowych.
Us艂ugi zewn臋trzne (organizacja
przyjazdowych misji gospodarczych
o randze mi臋dzynarodowej)
Koszty organizacji pokaz贸w, prezentacji i degustacji produkt贸w w zakresie promocji marki produktowej:
a) wynajem niezb臋dnych pomieszcze艅 oraz sprz臋tu,
b) zakup us艂ug t艂umaczenia,
c) zakup us艂ug cateringowych,
d) zakup us艂ug hotelowych i transportowych dla uczestnik贸w przyjazdowej misji gospodarczej.
Us艂ugi zewn臋trzne (doradztwo)Koszty us艂ugi doradczej w zakresie internacjonalizacji produktu 艣wiadczone przez doradc臋 zewn臋trznego. Nie mog膮 by膰 to us艂ugi ci膮g艂e ani okresowe.
Us艂ugi zewn臋trzne rezerwacja
targ贸w (de minimis)
Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, imprezach targowo-konferencyjnych, op艂aty rejestracyjnej za udzia艂 w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
Podatki i op艂aty
(prawa w艂asno艣ci przemys艂owej)
Koszty op艂at urz臋dowych zwi膮zanych z uzyskaniem lub obron膮 patentu, prawa ochronnego na wz贸r u偶ytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemys艂owego.
Us艂ugi zewn臋trzne
(prawa w艂asno艣ci przemys艂owej)
a) pokrycie koszt贸w us艂ug zawodowego pe艂nomocnika obejmuj膮cych przygotowanie dokumentacji zg艂oszeniowej wynalazku, wzoru u偶ytkowego lub wzoru przemys艂owego oraz reprezentacj臋 przed organem ochrony w艂asno艣ci przemys艂owej,
b) pokrycie koszt贸w t艂umaczenia, w tym t艂umaczenia przysi臋g艂ego, dokumentacji niezb臋dnej do zg艂oszenia wynalazku, wzoru u偶ytkowego lub wzoru przemys艂owego oraz prowadzenia post臋powania przed w艂a艣ciwym krajowym, regionalnym, unijnym lub mi臋dzynarodowym organem ochrony w艂asno艣ci przemys艂owej.
Us艂ugi zewn臋trzne 鈥
wst臋pne orzeczenie (de minimis)
Koszty wst臋pnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolno艣ci patentowej wynalazku lub zdolno艣ci ochronnej wzoru u偶ytkowego.

Kryteria obligatoryjne

W tej cz臋艣ci skupiamy si臋 na kryteriach wyboru projekt贸w. Projekty sk艂adane do 艢cie偶ki SMART b臋d膮 podlega膰 ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankinguj膮ce (punktowane). Grupa kryteri贸w obligatoryjnych dzieli si臋 na dwie kategorie tj. kryteria obligatoryjne wsp贸lne dla projektu oraz kryteria obligatoryjne dla modu艂贸w. Taki podzia艂 wynika z charakteru konkursu i jego modu艂owej budowy.

kryteria

Kryteria obligatoryjne b臋d膮 oceniane w spos贸b 鈥瀞pe艂nia/nie spe艂nia鈥 (TAK/NIE). Aby projekt zosta艂 oceniony pozytywnie musi otrzyma膰 ocen臋 鈥濼AK鈥 w ka偶dym kryteri贸w obligatoryjnych wsp贸lnych dla projektu oraz w ka偶dym z kryteri贸w obligatoryjnych dla danego modu艂u, na kt贸rego realizacj臋 zdecyduje si臋 przedsi臋biorca.

A) Kryteria obligatoryjne wsp贸lne dla projektu

Wyszczeg贸lniono 9 kryteri贸w obligatoryjnych wsp贸lnych dla projektu, przy czym dwa z nich nie maj膮 charakteru og贸lnego. Kryterium 7 鈥濿sp贸艂praca przedsi臋biorc贸w innych ni偶 M艢P鈥 鈥 dotyczy wy艂膮cznie du偶ych przedsi臋biorstw oraz kryterium 9 鈥瀂godno艣膰 z zakresem naboru鈥 鈥 dotyczy wy艂膮cznie nabor贸w dedykowanych. W harmonogramie nabor贸w do 艢cie偶ki SMART w 2023 r. poza naborami og贸lnymi przewidziano organizacj臋 nabor贸w tematycznych tj. nabor贸w dedykowanych projektom na rzecz dost臋pno艣ci.

1. Kwalifikowalno艣膰 wnioskodawcy

W ramach kryterium weryfikowane b臋dzie czy przedsi臋biorca prowadzi dzia艂alno艣膰 na terytorium Polski, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Dodatkowo Komisja sprawdzi czy wnioskodawca nie zosta艂 wykluczony z naboru na podstawie Ustawy o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach w zakresie przeciwdzia艂ania wspieraniu agresji na Ukrain臋 oraz s艂u偶膮cych ochronie bezpiecze艅stwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

2. Projekt spe艂nia efekt zach臋ty

Aby projekt spe艂ni艂 efekt zach臋ty realizacja projektu mo偶e rozpocz膮膰 si臋 najwcze艣niej w dniu nast臋puj膮cy po dniu z艂o偶enia wniosku o dofinansowanie. Co istotne pozytywna ocena w zakresie tego kryterium musi dotyczy膰 wszystkich modu艂贸w. Naruszenie efektu zach臋ty w kt贸rymkolwiek z modu艂贸w skutkuje nie tylko negatywn膮 ocen膮 danego modu艂u, ale r贸wnie偶 negatywn膮 ocen膮 ca艂ego projektu. Przedsi臋biorca na etapie oceny b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 poprawy wniosku i usuni臋cia modu艂u, dla kt贸rego stwierdzono naruszenie efektu zach臋ty, pod warunkiem, 偶e nie jest to jedyny obligatoryjny modu艂 w projekcie. Naturalnie w przypadku usuni臋cia danego modu艂u przedsi臋biorca traci mo偶liwo艣膰 kwalifikowania wszystkich koszt贸w przypisanych do tego modu艂u. W tym miejscu warto zaznaczy膰, 偶e r贸偶nego typu dzia艂ania przygotowawcze (np. przygotowanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia 艣rodowiskowego, przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budow臋, sporz膮dzenie biznes planu) nie stanowi膮 rozpocz臋cia realizacji projektu. Natomiast zaci膮gni臋cie jakiegokolwiek wi膮偶膮cego zobowi膮zania (np. podpisanie umowy z wykonawc膮, zap艂ata zaliczki) jest uznawane za rozpocz臋cie realizacji projektu i b臋dzie skutkowa膰 wykluczeniem przedsi臋biorcy z mo偶liwo艣ci ubiegania si臋 o pomoc w konkursie.

Spe艂nienie efektu zach臋ty nie b臋dzie podlega膰 ocenie w stosunku do koszt贸w finansowanych w formie pomocy de minimis.

3. Sp贸jno艣膰 projektu

W ramach tego kryterium oceniane b臋dzie czy modu艂u wybrane do realizacji s膮 ze sob膮 logicznie powi膮zane, a zaplanowane w ramach modu艂贸w zadania s膮 racjonalne, komplementarne i zapewniaj膮 synergi臋 na poziomie projektu lub sp贸jno艣膰 ze strategi膮 przedsi臋biorstwa. Jak rozumie膰 to og贸lne stwierdzenie? Sp贸jnym przedsi臋wzi臋ciem b臋dzie np. projekt w kt贸rym przewidziano opracowanie receptury nowych baton贸w zbo偶owych (modu艂 B+R), a nast臋pnie ich promocj臋 na rynkach zagranicznych w ramach modu艂u internacjonalizacja.

4. Zdolno艣膰 wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu

Ocenie b臋dzie podlega膰 czy wnioskodawca posiada 艣rodki na sfinansowanie wk艂adu w艂asnego oraz zapewnienie p艂ynnego finansowania realizacji projektu. 呕aden projekt nie jest finansowany w 100%, dofinansowanie stanowi pewn膮 cz臋艣膰 bud偶etu projektu, pozosta艂膮 musi zagwarantowa膰 przedsi臋biorca. Ocena zdolno艣ci finansowej dokonywana b臋dzie na podstawie analizy przestawionej w Modelu finansowym, kt贸rego wz贸r b臋dzie stanowi艂 za艂膮cznik do Regulaminu konkursu.

5. Projekt spe艂nia horyzontalne zasady r贸wno艣ci szans i niedyskryminacji

W ramach tego kryterium weryfikowane b臋dzie czy projekt spe艂nia zasady r贸wno艣ci szans i niedyskryminacji, w tym dost臋pno艣ci dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz r贸wno艣ci kobiet i m臋偶czyzn. Aby spe艂ni膰 t臋 kryterium przedsi臋biorca powinien wykaza膰, 偶e w projekcie przewidziano rozwi膮zania przeciwdzia艂aj膮ce dyskryminacji i sprzyjaj膮ce w艂膮czeniu spo艂ecznemu np. 偶e nowa hala produkcyjna finansowana w ramach modu艂u wdro偶enie innowacji b臋dzie dostosowana do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych. Zakres planowanych dzia艂a艅 nale偶y dostosowa膰 do specyfiki projektu.

6. Projekt spe艂nia zasad臋 zr贸wnowa偶onego rozwoju

Projekty finansowane w ramach 艢cie偶ki SMART b臋d膮 musia艂y spe艂nia膰 zasad臋 zr贸wnowa偶onego rozwoju. Projekty powinny by膰 realizowane zgodnie z co najmniej dwiema zasadami 6 R lub wykazywa膰 pozytywny wp艂yw na inne aspekty 艣rodowiskowe nie obj臋te zasadami 6R. Co istotne ten pozytywny wp艂yw projektu na 艣rodowisko musi zosta膰 sparametryzowany i odzwierciedlony we wska藕nikach projektu. Ocenie b臋dzie podlega膰 czy wska藕niki 艣rodowiskowe s膮 sp贸jne, mierzalne, obiektywnie weryfikowalne i realne do osi膮gni臋cia.

7. Wsp贸艂praca przedsi臋biorc贸w innych ni偶 M艢P (dotyczy tylko du偶ych przedsi臋biorstw)

Kryterium to dotyczy wy艂膮cznie du偶ych przedsi臋biorstw (z wy艂膮czeniem small-mid caps), kt贸re planuj膮 w projekcie realizacj臋 inwestycji produkcyjnych w ramach modu艂贸w Wdro偶enie innowacji, Zazielenienie przedsi臋biorstw lub Cyfryzacja. Aby uzyska膰 pozytywn膮 ocen臋 du偶e przedsi臋biorstwa b臋d膮 musia艂y prowadzi膰 wsp贸艂prac臋 z podmiotami z sektora M艢P. Wsp贸艂praca ta powinna by膰 realizowana w okresie realizacji projektu i zosta膰 udokumentowana. Forma wsp贸艂pracy powinna by膰 dostosowana do specyfiki projektu i mo偶e mie膰 form臋 np. zlecania realizacji prac B+R.

8. Projekt obejmuje modu艂 obligatoryjny

Weryfikacji b臋dzie podlega膰 czy projekt obejmuje modu艂 obligatoryjny:

 • B+R lub wdro偶enie innowacji 鈥 gdy wnioskodawc膮 b臋dzie M艢P,
 • B+R 鈥 w przypadku, gdy wnioskodawc膮 b臋dzie du偶e przedsi臋biorstwo.

9. Zgodno艣膰 z zakresem naboru (dot. nabor贸w dedykowanych)

Ocenie b臋dzie podlega膰 czy projekt jest zgodny z zakresem naboru okre艣lonym w Regulaminie. W ramach 艢cie偶ki SMART pozna naborami og贸lnymi organizowane b臋d膮 r贸wnie偶 nabory, kt贸rych zakres b臋dzie jako艣 ograniczony np. nabory tematyczne (temat projektu b臋dzie musia艂 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony zakres tematyczny), pakiet dla miast 艣rednich (projekt b臋dzie m贸g艂 by膰 realizowany tylko w okre艣lonych lokalizacjach wskazanych w Regulaminie). Kryterium to dotyczy wy艂膮cznie nabor贸w dedykowanych i jest stosowane tylko w贸wczas, gdy Regulamin konkursu zaw臋偶a zakres naboru. Najbli偶szy nab贸r, kt贸rego start zaplanowano na 21 lutego ma charakter og贸lny.

B) Kryteria obligatoryjne dla modu艂贸w

Poza kryteriami obligatoryjnymi dla ca艂ego projektu zdefiniowane zosta艂y r贸wnie偶 kryteria obligatoryjne dla poszczeg贸lnych modu艂贸w. Kryteria te r贸wnie偶 b臋d膮 oceniane pod k膮tem spe艂nia/nie spe艂nia. W spos贸b zbiorczy zosta艂y one zaprezentowane w tabeli, poni偶ej bli偶ej omawiamy z jakimi wymaganiami b臋d膮 musieli si臋 zmierzy膰 przedsi臋biorcy na przyk艂adzie modu艂u B+R. Je艣li chcesz pozna膰 szczeg贸艂owe wymagania dla pozosta艂ych modu艂贸w to zach臋camy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Wystarczy, 偶e zostawisz dane korzystaj膮c z dost臋pnego na stronie formularza, a oddzwonimy.

Kryteria dla modu艂u B+R w 艢cie偶ce SMART

Istota modu艂u

Ocenie b臋dzie podlega膰 cel modu艂u, plan prac badawczo-rozwojowych, innowacyjno艣膰 i zapotrzebowanie rynkowe oraz uzasadnienie zaplanowanych wydatk贸w. Celem projektu powinno by膰 przeprowadzenie prac B+R (bada艅 przemys艂owych i prac rozwojowych b膮d藕 te偶 wy艂膮cznie prac rozwojowych) ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego rozwi膮zania mo偶liwego do wdro偶enia. Komisja oceniaj膮ca projekt zweryfikuje r贸wnie偶, czy rozwi膮zanie odpowiada na istniej膮ce zapotrzebowanie rynkowe. Innowacyjne rozwi膮zanie mo偶e przybra膰 form臋 nowego lub znacz膮co udoskonalonego wyrobu lub us艂ugi (innowacja produktowa) lub nowego lub ulepszonego procesu biznesowego w zakresie produkcji wyrob贸w lub us艂ug (innowacja w procesie biznesowym). W ramach modu艂u B+R niemo偶liwym b臋dzie dofinansowanie prac rutynowych czy bada艅 podstawowych. W艂a艣ciwe zaplanowanie i opisanie prac B+R (w tym zdefiniowanie i sparametryzowanie kamieni milowych), okre艣lenie problemu badawczego oraz wyb贸r adekwatnej metodologii prowadzenia bada艅, wykazanie nowo艣ci opracowanych rezultat贸w 鈥 wszystko to b臋dzie podlega膰 ocenie w ramach kryterium Istota modu艂u.

Potencja艂 do realizacji modu艂u

Ocenie b臋dzie podlega膰 czy przedsi臋biorca posiada wystarczaj膮cy potencja艂 osobowy i techniczny do realizacji prac B+R. Zweryfikowane zostan膮 kompetencje zespo艂u projektowego 鈥 zar贸wno kadry badawczej, jak i kadry zarz膮dzaj膮cej projektem. Warto nadmieni膰, 偶e na etapie sk艂adania wniosku przedsi臋biorca mo偶e przewidzie膰, 偶e cz臋艣膰 pracownik贸w zostanie dopiero zatrudniona do projektu, natomiast powinien mie膰 ju偶 skompletowany ca艂y kluczowy zesp贸艂 projektowy, w tym kierownika B+R oraz kierownika zarz膮dzaj膮cego. Istotne b臋dzie r贸wnie偶 wykazanie, 偶e przynajmniej jedna osoba z kluczowego personelu posiada do艣wiadczenie we wdra偶aniu wynik贸w prac B+R na rynek. Oceniony zostanie r贸wnie偶 potencja艂 techniczny do realizacji projektu tj. czy firma posiada potrzebn膮 aparatur臋/sprz臋t oraz miejsce do prowadzenia bada艅. Przedsi臋biorca mo偶e wykaza膰, 偶e posiada jedynie cz臋艣膰 zasob贸w, a brakuj膮c膮 cz臋艣膰 b臋dzie chcia艂 sfinansowa膰 w ramach projektu. W takim wypadku ocenie b臋dzie polega膰 adekwatno艣膰 zaplanowanych do pozyskania zasob贸w. Dopuszczalne jest r贸wnie偶 powierzenie realizacji cz臋艣ci prac podwykonawcy dysponuj膮cym stosownym potencja艂em.

Potencja艂 do wdro偶enia wynik贸w modu艂u

Ocenie b臋d膮 podlega膰 aspekty zwi膮zane z wdro偶eniem wynik贸w prac B+R opracowanych w ramach realizacji modu艂u B+R oraz prawami w艂asno艣ci intelektualnej do innowacyjnego rozwi膮zania. Wdro偶enie wynik贸w prac B+R mo偶e stanowi膰 cz臋艣膰 projektu (realizowan膮 i dofinansowan膮 w ramach modu艂u Wdro偶enie innowacji) lub mo偶e zosta膰 przeprowadzone poza projektem. Niezale偶nie od tego czy wdro偶enie b臋dzie si臋 odbywa膰 w ramach projektu czy poza projektem przedsi臋biorca musi przygotowa膰 adekwatny model komercjalizacji opracowanego rozwi膮zania oraz udowodni膰, 偶e prawa w艂asno艣ci intelektualnej (istniej膮ce prawa ochronne) nie stanowi膮 przeszkody do wdro偶enia wynik贸w.

Bud偶et modu艂u

Zweryfikowane zostanie czy zaplanowane koszty s膮 kwalifikowalne, adekwatne, mieszcz膮 si臋 w zdefiniowanych limitach i zosta艂y przyporz膮dkowane do w艂a艣ciwych kategorii. Za艂膮cznikiem do Regulaminu 艢cie偶ki SMART jest Przewodnik kwalifikowalno艣ci koszt贸w. W Przewodniku szczeg贸艂owo opisano kategorie koszt贸w, kt贸re mo偶na kwalifikowa膰 w ramach poszczeg贸lnych modu艂贸w, wskazano r贸wnie偶 obowi膮zuj膮ce limity. Przedsi臋biorcy, kt贸rzy zdecyduj膮 si臋 na realizacj臋 modu艂u B+R musz膮 pami臋ta膰, 偶e wydatki zwi膮zane z tym modu艂em musz膮 stanowi膰 min. 20% koszt贸w kwalifikowanych ca艂ego projektu. Istniej膮 r贸wnie偶 limity na podwykonawstwo 鈥 warto艣膰 prac B+R zleconych na zewn膮trz nie mo偶e przekroczy膰 70% koszt贸w ponoszonych w module B+R. W ramach modu艂u B+R mo偶na dofinansowa膰 koszty: personelu projektu, us艂ug zewn臋trznych, amortyzacji aparatury i sprz臋tu, amortyzacji budynk贸w, nieruchomo艣ci, warto艣ci niematerialnych i prawnych, dostaw innych ni偶 艣rodki trwa艂e (np. koszty utrzymania linii technologicznych, koszty surowc贸w, p贸艂produkt贸w), a tak偶e koszty wynagrodze艅 kadry zarz膮dzaj膮cej oraz koszty administracyjne zwi膮zane z obs艂ug膮 modu艂u (tzw. koszty po艣rednie).

Wska藕niki modu艂u

Ocenie b臋dzie podlega膰 czy Wnioskodawca w艂a艣ciwie zaplanowa艂 wska藕niki produktu i rezultatu tj. czy s膮 one sp贸jne, mierzalne, obiektywnie weryfikowalne, realne do osi膮gni臋cia i sp贸jne z zakresem zaplanowanych prac. Dla ka偶dego wska藕nika wymagane b臋dzie okre艣lenie warto艣ci bazowej i docelowej oraz metodologii ich wyliczenia i sposobu weryfikacji osi膮gni臋cia za艂o偶onych warto艣ci.

Zgodno艣膰 z Krajow膮 Inteligentn膮 Specjalizacj膮

Zaplanowane w ramach realizacji modu艂u B+R prace musz膮 si臋 wpisywa膰 w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). KIS to dziedziny/obszary uznane za priorytetowe dla konkurencyjno艣ci i innowacyjno艣ci polskiej gospodarki. KIS-y podlega cyklicznym aktualizacjom. Aktualn膮 list臋 mo偶na znale藕膰 na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Lista KIS aktualnych na dzie艅 og艂oszenia naboru stanowi za艂膮cznik do Regulaminu konkursu.

Modu艂 nie dotyczy dzia艂alno艣ci wykluczonych ze wsparcia

Ocenie podlega rodzaj dzia艂alno艣ci, kt贸rej dotyczy projekt. Prace zaplanowane w ramach modu艂u B+R nie mog膮 dotyczy膰 dzia艂alno艣ci wykluczonych z dofinansowania. Do dzia艂alno艣ci wykluczonych nale偶y np. produkcja broni lub alkoholu.

Zgodno艣膰 z przepisami dotycz膮cymi pomocy publicznej

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega czy wsparcie, o kt贸re wnioskuje przedsi臋biorca jest zgodne z przepisami dotycz膮cymi pomocy publicznej wynikaj膮cymi z Rozporz膮dzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, a konkretnie z art. 25 tego Rozporz膮dzenia, kt贸ry dotyczy przyznawania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe. Dla spe艂nienia tego kryterium kluczowe jest w艂a艣ciwe zaplanowanie bud偶etu i przypisanie koszt贸w do w艂a艣ciwych kategorii. Ponadto artyku艂 ten reguluje limity intensywno艣ci wsparcia uzale偶niaj膮ce je od wielko艣ci przedsi臋biorstwa oraz rodzaju realizowanych prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Zgodnie z zapisami Rozporz膮dzenia mikro i ma艂e przedsi臋biorstwa mog膮 liczy膰 na dofinansowanie bada艅 przemys艂owych w max. 80%, a prac rozwojowych w 60%. Dla 艣rednich firm poziom wsparcia wynosi max. 75% na badania przemys艂owe i 50% na prace rozwojowe. Dla du偶ych przedsi臋biorstw poziomy te wynosz膮 odpowiednio 65% i 40%. Wskazane maksymalne warto艣ci uwzgl臋dniaj膮 ju偶 premi臋 za skuteczn膮 wsp贸艂prac臋 lub szerokie rozpowszechnianie wynik贸w.

Jak wida膰 istnieje szereg zmiennych, kt贸re b臋d膮 podlega膰 ocenie i decydowa膰 o tym czy projekt zostanie pozytywnie oceniony. Poza innowacyjnym pomys艂em, stanowi膮cym absolutn膮 podstaw臋, bardzo wa偶ne jest r贸wnie偶 w艂a艣ciwe zaplanowanie projektu tj. wybranie modu艂贸w najbardziej odpowiadaj膮cych na potrzeby firmy i przygotowanie ca艂ej koncepcji projektowej (w tym opis贸w i cz臋艣ci bud偶etowej) w spos贸b zgodny z wymaganiami narzuconymi przez kryteria.

Kryteria rankinguj膮ce (punktowane)

Przybli偶yli艣my ju偶 kryteria obligatoryjne, a teraz skupimy si臋 na kryteriach rankinguj膮cych i rozstrzygaj膮cych. Kryteria rankinguj膮ce, zamiennie nazywane punktowanymi, s膮 przyznawane w formie punkt贸w. Punkty otrzymuje si臋 za spe艂nienie wymog贸w zdefiniowanych w ramach danego kryterium. Maksymalnie uzyska膰 mo偶na 25 punkt贸w, liczba uzyskanych punkt贸w decyduje o pozycji projektu na li艣cie rankingowej. Wsparcie przyznawane b臋dzie projektom z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w, do momentu wyczerpania alokacji. Kryteria rankinguj膮ce s膮 wsp贸lne dla projektu tzn. b臋d膮 stanowi膰 podstaw臋 oceny projektu niezale偶nie od tego na realizacj臋, kt贸rych modu艂贸w zdecyduje si臋 przedsi臋biorca.

1. Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wynik贸w prac B+R

Kryterium ma za zadanie sprawdzi膰 czy wyst臋puj膮ca w projekcie innowacja na minimum poziomie krajowym jest efektem wynik贸w w艂asnych lub zakupionych prac B+R. Oceniane jest ono w oparciu o 1 z 3 nast臋puj膮cych modu艂贸w: Infrastruktura B+R, Wdra偶anie innowacji, oraz B+R. Zasady konkursu przewiduj膮, 偶e w projekcie mo偶e wyst臋powa膰 innowacja, kt贸ra:

 • Zosta艂a opracowana w ramach projektu 鈥 jest efektem realizacji prac planowanych do przeprowadzenia w ramach modu艂u Infrastruktura B+R lub B+R.
 • Nie zosta艂a opracowana w ramach projektu 鈥 jest efektem zakupionych wynik贸w prac B+R lub przeprowadzonych przez przedsi臋biorc臋 samodzielnie poza projektem (np. sytuacja, gdy firma realizowa艂a ju偶 w przesz艂o艣ci projekt badawczy czy te偶 dysponuje patentem i teraz chce wdra偶a膰 rozwi膮zanie na rynek).

Maksymaln膮 punktacj臋 b臋dzie mo偶na uzyska膰 wy艂膮cznie w sytuacji, gdy innowacja zostanie opracowana w ramach realizacji modu艂u B+R. Pozosta艂e warianty s膮 dopuszczalne, ale ni偶ej punktowane. W przypadku, gdy w projekcie wyst臋puje wi臋cej ni偶 jedna innowacja wpisuj膮ca si臋 powy偶sze wytyczne projekt otrzyma punkty za innowacj臋 najwy偶ej punktowan膮 (punkty nie ulegaj膮 sumowaniu). Przyk艂adowo, gdy przedsi臋biorca zdecyduje si臋 na realizacj臋 projektu nielinearnego tj. zak艂adaj膮cego opracowanie innowacji w ramach modu艂u B+R, a jednocze艣nie dysponuje ju偶 inn膮 innowacj膮 opracowan膮 poza projektem, kt贸r膮 teraz b臋dzie chcia艂 skomercjalizowa膰 to mimo wyst膮pienia dw贸ch innowacji max. uzyska 12 punkt贸w.

Projekt mo偶e uzyska膰 0, 1, 2, 3 lub 12 punkt贸w. Szczeg贸艂owe zasady punktacji zawarli艣my w tabeli poni偶ej.

2. Potencja艂 innowacji do transformacji rynku

W ramach tego kryterium oceniany b臋dzie potencja艂 projektu do transformacji istniej膮cego ju偶 rynku docelowego produkt贸w, wyrob贸w lub us艂ug, albo wykreowania ca艂kowicie nowego rynku.

Projekty w ramach tego kryterium mog膮 uzyska膰 0, 3 lub 5 punkt贸w.

3. Ekoinnowacja na poziomie kraju

W ramach tego kryterium oceniane b臋dzie, czy projekt dotyczy opracowania lub wdro偶enia ekoinnowacji na poziomie krajowym. Ekoinnowacje to formy innowacji, kt贸re stwarzaj膮 szans臋 dla przedsi臋biorstw oraz przynosz膮 korzy艣ci 艣rodowisku poprzez zapobieganie lub ograniczeniu negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko, b膮d藕 poprzez optymalizacj臋 wykorzystywania zasob贸w. Innowacj膮 mo偶e by膰 zar贸wno technologia 艣rodowiskowa, jak i produkt b臋d膮cy wynikiem ekoprojektowania.

Projekty w ramach tego kryterium mog膮 uzyska膰 0, 1 lub 2 punkt贸w.

4. Innowacja cyfrowa na poziomie kraju

Ocenie podlega膰 b臋dzie czy projekt dotyczy innowacji cyfrowych tj. innowacji produktowej lub w procesie biznesowym z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Otrzymanie punkt贸w w ramach tego kryterium b臋dzie mo偶liwe pod warunkiem, 偶e cechy i funkcjonalno艣ci innowacji zosta艂y odzwierciedlone we wska藕nikach projektu.

Innowacja cyfrowa, kt贸ra jest jednocze艣nie ekoinnowacj膮 b臋dzie mog艂a uzyska膰 punkty b膮d藕 to w ramach kryterium Ekoinnowacja b膮d藕 Innowacja cyfrowa. Nie jest mo偶liwe uzyskanie punkt贸w w obu tych kryteriach za to samo rozwi膮zanie.

Projekty w ramach tego kryterium mog膮 uzyska膰 0, 1 lub 2 punkt贸w.

5. Wsp贸艂praca w zwi膮zku z projektem

W ramach tego kryterium ocenie podlega to czy wnioskodawca w trakcie realizacji projektu b臋dzie wsp贸艂pracowa艂 z organizacja badawcz膮 lub organizacj膮 pozarz膮dow膮. Wymagane jest, aby wybrana forma wsp贸艂pracy przynios艂a wymierne korzy艣ci. Zakres wsp贸艂pracy musi zosta膰 uregulowany w umowie i by膰 bezpo艣rednio zwi膮zany z zadaniami zaplanowanymi do realizacji w ramach projektu.

Projekty w ramach tego kryterium mog膮 uzyska膰 0 lub 2 punkt贸w.

6. Spo艂eczne znaczenie innowacji

W ramach tego kryterium ocenie b臋dzie podlega膰 czy innowacja b臋dzie mie膰 pozytywny wp艂yw dla jako艣ci 偶ycia spo艂ecze艅stwa lub w艂膮czenia spo艂ecznego, a w tym dost臋pno艣ci, poziomu zdrowia czy te偶 spowolnienia zmian klimatu.

Projekty w ramach tego kryterium mog膮 uzyska膰 0 lub 2 punkt贸w.

Zasady oceny

KryteriumPunkty
Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wynik贸w prac B+R鉁 1 pkt 鈥 w projekcie wyst臋puje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem zakupionych wynik贸w prac B+R,
鉁 2 pkt 鈥 w projekcie wyst臋puje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem przeprowadzonych przez wnioskodawc臋 prac B+R poza projektem,
鉁 3 pkt – w projekcie wyst臋puje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej w module Infrastruktura B+R,
鉁 12 pkt 鈥 w projekcie wyst臋puje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.
Potencja艂 innowacji do transformacji rynku鉁 0 pkt 鈥 w projekcie nie wyst臋puje ani jedna innowacja, kt贸ra ma potencja艂 do transformacji rynku lub do wykreowania nowego rynku,
鉁 3 pkt 鈥 w projekcie wyst臋puje co najmniej jedna innowacja, kt贸ra ma potencja艂 do transformacji rynku,
鉁 5 pkt 鈥 w projekcie wyst臋puje co najmniej jedna innowacja, kt贸ra ma potencja艂 do wykreowania nowego rynku.
Ekoinnowacja na poziomie kraju鉁 0 鈥 w projekcie nie wyst臋puje opracowanie ani wdro偶enie ani jednej ekoinnowacji na poziomie kraju,
鉁 1 鈥 w projekcie wyst臋puje wdro偶enie co najmniej jednej ekoinnowacji na poziomie kraju.
鉁 2 鈥 w module B+R wyst臋puje opracowanie ekoinnowacji na poziomie kraju.
Innowacja cyfrowa na poziomie kraju鉁 0 pkt 鈥 w projekcie nie wyst臋puje opracowanie ani wdro偶enie innowacji cyfrowej na poziomie kraju;
鉁 1 pkt 鈥 w projekcie wyst臋puje wdro偶enie innowacji cyfrowej na poziomie kraju;
鉁 2 pkt 鈥 w module B+R wyst臋puje opracowanie innowacji cyfrowej na poziomie kraju.
Wsp贸艂praca w zwi膮zku z projektem鉁 0 pkt 鈥 w projekcie wnioskodawca nie przewiduje wsp贸艂pracy z organizacj膮 badawcz膮 ani z organizacj膮 pozarz膮dow膮 albo przewidywana wsp贸艂praca nie przyniesie wymiernych korzy艣ci albo zakres wsp贸艂pracy nie jest powi膮zany z zakresem zada艅 przewidzianych w projekcie,
鉁 2 pkt 鈥 wnioskodawca przewiduje wsp贸艂prac臋 z organizacj膮 badawcz膮 lub z organizacj膮 pozarz膮dow膮, a wsp贸艂praca ta przyniesie wymierne korzy艣ci oraz zakres wsp贸艂pracy jest powi膮zany z zakresem zada艅 przewidzianych w projekcie.
Spo艂eczne znaczenie innowacji鉁 0 pkt 鈥 innowacja nie ma pozytywnego wp艂ywu na ww. aspekty,
鉁 2 pkt 鈥 innowacja ma pozytywny wp艂yw na minimum jeden ww. aspekt.

Kryteria rozstrzygaj膮ce

I stopnia

Je偶eli kilka projekt贸w otrzyma identyczn膮 艂膮czn膮 liczb臋 punkt贸w w贸wczas o pierwsze艅stwu przyznania dofinansowania b臋d膮 decydowa膰 kryteria rozstrzygaj膮ce. W pierwszej kolejno艣ci dofinansowanie przyznawane b臋dzie projektom, kt贸re uzyska艂y wi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w kolejno w kryteriach:

 1. Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wynik贸w prac B+R
 2. Potencja艂 innowacji do transformacji rynku.

II stopnia

Je偶eli zastosowanie powy偶szych kryteri贸w nie przyniesie rozstrzygni臋cia decydowa膰 b臋dzie przynale偶no艣膰 wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego. Ocenie podlega膰 b臋dzie to czy wnioskodawca, w momencie, w kt贸rym z艂o偶y艂 wniosek by艂 od co najmniej 6 miesi臋cy cz艂onkiem klastra o statusie Krajowego Klastra Kluczowego.

III stopnia

Gdy zastosowanie powy偶szych kryteri贸w wci膮偶 nie pozwoli ustali膰 kolejno艣ci projekt贸w na li艣cie rankingowej, czynnikiem decyduj膮cym b臋dzie stopa bezrobocia w powiecie, w kt贸rym odbywa si臋 realizacja projektu (na podstawie danych G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego). Wsparcie b臋dzie przyznawane w pierwszej kolejno艣ci tym projektom, kt贸rych g艂贸wne miejsce realizacji projektu znajduje si臋 w powiecie o wy偶szej stopie bezrobocia.

Dotacja warunkowa w ramach 艢cie偶ki Smart 鈥 kalkulator

Status przedsi臋biorstwa
Warto艣膰 inwestycji (w PLN)
Poziom dofinansowania (w %)
Suma przychod贸w za 4 lata (w PLN)
Dotacja:
0 PLN
w, tym zwrotna:
0 PLN
w, tym bezzwrotna:
0 PLN
Wskaznik R:
0 %
Kwota zwrotu:
0 PLN

Dokumentacja 艢cie偶ki SMART

Link do dokumentacji konkursowej dla sektora M艢P zamieszczamy poni偶ej.

Dokumentacja konkursu

Link do dokumentacji konkursowej dla du偶ych przedsi臋biorstw oraz konsorcj贸w przemys艂owo-naukowych znajduje si臋 poni偶ej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 3 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 5 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne - Efektywno艣膰 energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na dzia艂ania termomodernizacyjne i dzia艂ania powi膮zane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania mo偶liwa b臋dzie realizacja takich projekt贸w jak zmniejszenie strat ciep艂a, modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a, modernizacja system贸w grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewn臋trznej centralnego ogrzewania i ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupe艂niaj膮co mo偶liwe b臋d膮 dzia艂ania funkcjonalnie powi膮zane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 5 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 5 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju system贸w ciep艂owniczych wpisuj膮cym si臋 w cele okre艣lone dla Dzia艂ania 2.1. Efektywno艣膰 energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Masz pytania?
Zadzwo艅 lub napisz do nas wiadomo艣膰
Zadzwo艅 do nas
Napisz do nas