Zapytaj o dotację
Szkolenia

Ścieżka SMART (1.1)

Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
07.02.2023
Start składania wniosków
21.02.2023
13.04.2023
01.06.2023
06.07.2023
05.09.2023
Koniec składania wniosków
12.04.2023
15.06.2023
31.08.2023
31.08.2023
31.10.2023
Pokaż kolejne terminy

Ścieżka SMART to kompleksowe działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów. Projekty muszą obejmować moduł obowiązkowy - moduł B+R lub moduł Wdrożenie innowacji (dla dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest zawsze obligatoryjny), do których przedsiębiorcy mogą dowolnie dobierać moduły fakultatywne, stosowanie do swoich potrzeb.

Moduły obowiązkowe

  • Moduł B+R - w ramach tego modułu przewidziano finansowanie kosztów prac B+R (np. kosztów wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury B+R, koszty budowy prototypów, linii pilotażowych).

lub

  • Moduł Wdrożenie innowacji - moduł ten pozwala na finansowanie kosztów wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy. Wdrażane rozwiązania muszą się charakteryzować nowością co najmniej na poziomie kraju.

Moduły fakultatywne

  • Moduł Cyfryzacja - wsparcie udzielane w ramach tego modułu jest zorientowane na wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw (działalności produkcyjnej, modelu biznesowego, kwalifikowane będą też inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo).
  • Moduł Zazielenieni przedsiębiorstw - celem modułu jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu: ekoprojektowanie, przeprowadzanie oceny śladu środowiskowego produktu.
  • Moduł Internacjonalizacja - moduł ten jest adresowany do przedsiębiorców zainteresowanych promocją swoich produktów za granicą. Kwalifikowane będą m.in. koszty udziału w tragach czy misjach zagranicznych. Dodatkowo będzie można dofinansować koszty uzyskania ochrony praw własności przemysłowej.
  • Moduł Infrastruktura B+R - wybierając ten moduł przedsiębiorcy mogą dofinansować utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, możliwe jest dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej.
  • Moduł Kompetencje - decydując się na ten moduł przedsiębiorcy będą mogli dofinansować w projekcie podnoszenie kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej.

Do kogo kierowana jest Ścieżka SMART?

Ścieżka SMART jest kierowana do wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od wielkości. Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w konsorcjum (z innymi firmami i/lub organizacjami badawczymi).

Ile można zyskać?

Wsparcie będzie stanowić pomoc publiczną (jej rodzaj będzie uzależniony od modułu) lub pomoc de minimis. W module Wdrożenie innowacji przewidziano wsparcie częściowo zwrotne (dotację warunkową), w pozostałych modułach przedsiębiorcy będą korzystać ze wsparcia bezzwrotnego (dotacji).

Dodatkowe informacje

Duże przedsiębiorstwa, aby korzystać ze wsparcia na inwestycje będą musiały wykazać współpracę z MŚP.

W ramach Ścieżki SMART można realizować projekty linearne jak i nielinearne. Na czym polega nielinearność projektu? Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą np. dofinansować prace B+R dotyczące nowego innowacyjnego produktu, a jednocześnie uzyskać dotację na udział w targach z innym produktem, który posiada już w ofercie.

Pierwsza runda naboru rusza już w lutym! Niebawem powinna zostać opublikowana dokumentacja konkursowa.

Dla kogo?21.02-12.04.2023 r. 13.04-15.06.2023 r.01.06-31.08.2023 r.06.07-31.08.2023 r.05.09-31.10.2023 r.
pojedyncze MŚP✔️✔️✔️
konsorcja MŚP✔️
pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP (tj. nabór dla dużych przedsiębiorstw)✔️✔️✔️
pojedyncze MŚP (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)✔️
pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)✔️
konsorcja:
przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP

przedsiębiorstw (MŚP lub innych niż MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO
✔️
Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 31.01.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
20 000 000,00 PLN
W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie można dofinansować projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się takie kategorie kosztów jak wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, koszty wiedzy technicznej i patentów oraz koszty ogólne takie jak koszty materiałów i surowców, czy utrzymania linii technologicznych, a także koszty pośrednie związane z użytkowaniem budynków, gruntów czy koszty administracyjne.
Dowiedz się więcej

Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs przeznaczony jest na finansowanie inwestycji w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na nabycie, wytworzenie lub modernizację środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R, koszty adaptacji pomieszczeń prowadzenia w przedsiębiorstwach działów B+R, koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, koszty sprzętu laboratoryjnego czy koszty odpowiedniej wiedzy technicznej.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 28.02.2023
Pozostało 29 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie będzie można dofinansować infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Do wsparcia kwalifikują się m.in. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE oraz koszty montażu i robót budowlanych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas