Wyszukiwarka dotacji

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Spis treści

Czym jest koncepcja przedsiębiorczości społecznej?

Definicja przedsiębiorczości społecznej jest bardzo prosta i obejmować będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej w celu rozwiązania celu społecznego i dzięki temu stworzenia pozytywnej zmiany. Przedsiębiorstwa społeczne przyjmują sobie za cel główny czynienie dobra, ale także przy tym osiągnie wymiernych korzyści i zysków. Jest to łączenie tradycyjnego biznesu z działaniem społecznym. Na początku działalności podmiotów ekonomii społecznej ważne jest zidentyfikowanie problemu społecznego i kolejno podjęcia próby jego rozwiązania. Najczęściej rozwiązania te dotyczą wprowadzania innowacji społecznych. Komisja Europejska definiując przedsiębiorstwo społeczne przedstawia, że są to organizacje łączące cele społeczne z inicjatywami promującymi postawy przedsiębiorcze, które koncentrują się na osiąganiu szerszych celów społecznych lub wywieraniu wpływu społecznego. Należy dodać także, że przedsiębiorstwa i organizacje non-profit zaliczają się również do przedsiębiorstw społecznych jednak istnieje wiele modeli biznesowych jakie przedsiębiorstwa społeczne mogą przyjąć w tym również działalność społeczna plus biznesowe nastawianie.

Działalność o wpływie społecznym i wyzwania związane z jej rozpoczęciem

Jak podają dane raportu PARP z 2020 roku – Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej dynamika przedsiębiorczości społecznej jest coraz szybsza. Główne wnioski z raportu wskazują na to, że przedsiębiorcy społeczni są coraz częściej obecni w biznesie głównie ze względu na to, że społeczeństwo jest bardziej świadome i kładzie się większy nacisk na zrównoważony rozwój a tym samym odpowiedzialny biznes. Dane raportu wskazały tym samym, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne. Co więcej przedsiębiorstwa wykazują większe zaangażowanie w prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Przedsiębiorstwo społeczne to przedsiębiorstwo, które działa głównie w obszarach takich jak:

 • integracja zawodowa, w tym szczególnie integrowanie i szkolenia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
 • osobiste usługi społeczne m.in. zdrowie, dobre samopoczucie i opieka medyczna, szkolenia zawodowe, edukacja, usługi zdrowotne, usługi opieki nad dziećmi, usługi dla osób starszych lub pomoc dla osób w trudnej sytuacji społecznej;
 • rozwój lokalny obszarów niemających możliwości rozwoju – przedsiębiorstwa społeczne na odległych obszarach wiejskich, programy rozwoju dzielnic/rehabilitacji na obszarach miejskich, pomoc rozwojowa i współpraca rozwojowa z krajami trzecimi;
 • pozostałe w tym recykling, ochrona środowiska, sport, sztuka, kultura lub konserwacja zabytków, nauka, badania i innowacje, ochrona konsumentów i sporty amatorskie.

Rozwój przedsiębiorczości społecznej wiąże się także przed nowo napotykanymi wyzwaniami. Jednymi z najpilniejszych wyzwań, które przedsiębiorcy społeczni biorą sobie na radar są zmiany demograficzne związane z niskim przyrostem naturalnym i starzeniem się społeczeństw, a także migracja ludności, zmiany klimatu, rozwój regionalny oraz marginalizacja grup etnicznych. W kwestii wyzwań stojących przed przedsiębiorcami w rozpoczęciu działalności o wpływie społecznym wymienić można brak doświadczenia w wybranym sektorze lub w zakresie przedsiębiorczości, brak środków finansowych, wyzwania bezpośrednio związane z wybranym celem społecznym lub także wybór nieodpowiedniego modelu działania i przy tym krytyka ze strony społeczeństwa.

Wsparcie przedsiębiorców społecznych można otrzymać dzięki Funduszom dostępnym w ramach programów unijnych. Dzięki właśnie środkom unijnym dynamika przedsiębiorczości społecznej była coraz silniejsza. Wiązało się to z tym, że środki unijne w większości przeznaczane były na organizacje działające na rzecz integracji zawodowej. W nowej perspektywie również można pozyskać owe wsparcie dzięki m.in. programowi Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) i nie tylko, dotacje regionalne mają również w tym swój udział. W obecnej perspektywie 2021-2027 istotne oprócz integracji zawodowej stało się także wsparcie przedsiębiorstw społecznych skierowanych na usługi społeczne i zdrowotne, rozwój lokalny czy związanych z trendem ekologicznym.

Cele przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorcy społeczni oraz ich cele. Cele jakie przyjmują sobie przedsiębiorcy społeczni często łączą aspekty biznesowe z zaangażowaniem społecznym, tworząc innowacyjne modele biznesowe, które nie tylko generują zyski, ale również przynoszą korzyści społeczeństwu.

Cele przedsiębiorstw społecznych to m.in.:

 • rozwiązywanie problemów społecznych
 • zrównoważony rozwój
 • podnoszenie jakości życia
 • zwiększanie zatrudnienia i szkolenie
 • promowanie równości społecznej
 • ochrona środowiska
 • wspieranie lokalnych społeczności
 • edukacja i świadomość społeczna

Łączenie celu zarobkowego z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska

W ramach wyżej wymienionych celów społecznych biznesowe nastawienie łączy w sobie rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, uwzględnianie aspektów społecznych ekonomicznych i środowiskowych, poprawę jakości życia społeczności lokalnych poprzez dostarczanie produktów lub usług, które przynoszą korzyści społecznościom, co więcej zwiększanie zatrudnienia, szczególnie wśród grup marginalizowanych, działania mające na celu redukcję nierówności społecznych, zwłaszcza poprzez zapewnienie równej dostępności do edukacji, zdrowia czy możliwości ekonomicznych, promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych i oferowanie ekologicznych produktów czy usług, a także rozwój lokalnych społeczności poprzez inwestowanie w infrastrukturę, edukację czy inne projekty mające na celu wzmacnianie społeczności i w końcu zwiększanie świadomości społecznej i edukację w zakresie konkretnych problemów społecznych.

Działalność podmiotów ekonomii społecznej jest coraz częściej spotykana w sektorach takich jak usługi społeczne i zdrowotne, energia odnawialna, społeczne zaangażowane rolnictwo i środowisko (w tym recykling), a także kultura. Może to być uwarunkowane tym, że w zależności od państwa cele społeczne są inne i na bieżąco powstaje ich coraz więcej. Przedsiębiorcy społeczni angażują się w coraz szersze obszary, aktywnie włączając się w rozwiązywanie narastających problemów społecznych zależnych od regionu czy kraju.

Technologia społeczna a korzyści z nią związane

Rozwój innowacji społecznych wspiera przede wszystkim poprawę ogólnego dobrobytu społecznego a także zrównoważoną gospodarkę. Działalność podmiotów ekonomii społecznej poprzez wykorzystywanie technologii do tworzenia innowacji społecznych może generować korzyści w postaci popularyzacji zrównoważonych praktyk biznesowych, odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego podejścia, świadomego konsumpcjonizmu, lepszych warunków pracy, lepszej jakości życia w społeczeństwie przy tym również zwiększania komfortu funkcjonowania społeczeństwa, ogółem służy to także gospodarce w ogóle.

Rozwój innowacji społecznych oraz technologia społeczna odgrywają istotną rolę w rozwijaniu społeczeństwa i adresowaniu różnorodnych wyzwań. Są one kluczowe dla tworzenia bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego społeczeństwa, przynosząc korzyści zarówno jednostkom, jak i społecznościom jako całości. Oferują one narzędzia do skutecznego rozwiązywania problemów oraz poprawy jakości życia. Dlatego też wsparcie przedsiębiorców społecznych w ich działalności a tym samym stymulowaniu powstawania innowacji społecznych jest istotne.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji