Badania i rozwój

Projekty modułowe - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP. Nabór wniosków startuje w grudniu 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
31.12.2023
Start składania wniosków
12.01.2024
Koniec składania wniosków
29.02.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces innowacji w firmie (od pomysłu do rynku) lub jego wybrane elementy, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Finansowaniem objęte zostaną projekty obejmujące badania przemysłowe i obowiązkowo eksperymentalne prace rozwojowe, ukierunkowane na badania stosowane i takie, które wpisują się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030 (Regionalne Inteligentne Specjalizacje). Projekty bez eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU. Nabór rozpocznie się w styczniu 2024 r. i skończy się w lutym 2024 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty modułowe

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów modułowych, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy i które będą zakończone wdrożeniem. Projekt modułowy składa się z następujących elementów:

 • doradztwo (np. weryfikacja pomysłu B+R);
 • prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora naukowego (efektem modułu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego);
 • infrastruktura B+R;
 • prace przedwdrożeniowe (np. doradztwo, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej);
 • wdrożenie (np. zakup maszyn, oprogramowania i in. elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy);
 • nabywanie przez pracowników kompetencji i kwalifikacji (związanych z pracami B+R).

W przypadku modułu  dotyczącego podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji kwalifikowalne będą koszty dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z pracami B+R. Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności  zakresu:

 • inteligentnej specjalizacji,
 • przedsiębiorczości,
 • cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu,
 • transferu technologii,
 • innowacyjnych modeli biznesowych,
 • zarządzania innowacjami,
 • ekoprojektowania,
 • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu oraz komercjalizacji.

Działania w projekcie związane z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzące poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych finansowane będą w ramach dotacji warunkowej. Parametry dotacji warunkowej będą preferencyjne dla MŚP.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi prawie 67 500 000 PLN.

Premiowane mogą być projekty realizowane przez przedsiębiorców, szczególnie z RMR (Region Mazowiecki Regionalny) oraz we współpracy z organizacjami badawczymi/podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas