Badania i rozwój

Projekty modułowe - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
10 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
12.01.2024
Start składania wniosków
26.01.2024
Koniec składania wniosków
06.03.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces innowacji w firmie (od pomysłu do rynku) lub jego wybrane elementy, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Finansowaniem objęte zostaną projekty obejmujące badania przemysłowe i obowiązkowo eksperymentalne prace rozwojowe, ukierunkowane na badania stosowane i takie, które wpisują się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030 (Regionalne Inteligentne Specjalizacje). Projekty bez eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty modułowe

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów modułowych, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy i które będą zakończone wdrożeniem. Projekty muszą zawierać moduł obowiązkowy w postaci prac B+R i przy założeniu pozytywnego wyniku muszą
być zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Moduł obowiązkowy: Prace B+R przedsiębiorstw
W tym module dofinansować można badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt musi być ukierunkowany na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030. Efektem prac B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Za prace B+R nie uznaje się rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Obowiązkowe: Wdrożenie wyników prac B+R
W module dofinansować można m.in. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej. Parametry dotacji warunkowej będą preferencyjne dla MŚP.
Moduł fakultatywny: Infrastruktura B+R
W module dofinansować można np. aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagającego pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu.
Moduł fakultatywny: Prace przedwdrożeniowe
W module dofinansować można np. doradztwo czy uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej.
Moduł fakultatywny: Doradztwo
W module dofinansować można dofinansować usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez doradców zewnętrznych, związane z projektem. Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów. Wsparcie w ramach modułu „doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu, w związku z realizacją pozostałych modułów projektu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji. Usługa doradcza nie może być związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstw (np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi prawnicze lub reklama).
Moduł fakultatywny: Nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.
Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności zakresu inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu oraz komercjalizacji.
Koszty modułu Nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ważne:

Jeśli wnioskodawca zrezygnuje z wdrożenia wyników prac B+R, zobowiązany będzie do zwrotu pełnego dofinansowania wraz z odsetkami.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 • Koszty pośrednie – rozliczane metodą uproszczoną w formie stawki ryczałtowej w wysokości 15%:
  • koszty pośrednie wymienione w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w podrozdziale 3.12. Koszty pośrednie, pkt. 2),
  • koszty informacji i promocji projektu.
 • Koszty bezpośrednie – to w szczególności wydatki dotyczące:
  • przygotowania projektu,
  • doradztwa (usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane z projektem),
  • prac B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki, a także personelu projektu) – badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • infrastruktury B+R (inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług),
  • prac przedwdrożeniowych – np. uzyskania praw ochrony własności intelektualnej,
  • wdrożenia wyników prac B+R – np. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy,
  • nabywania przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi ponad 66 000 000 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania: 1 500 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 000 000 PLN

Maksymalne poziomy dofinansowania

Moduł prac B+R dofinansowany jest w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe.

RWS – Region Warszawski Stołeczny

RMR – Region Mazowiecki Regionalny

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych:

 • Premia 1 – o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw;
 • Premia 2 – o 15 punktów procentowych za szerokie rozpowszechnianie;
 • Premia 3 – o 5 punktów procentowych, jeżeli projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą zgodnym z regulaminem.

Intensywność dofinansowania na badania przemysłowe

PrzedsiębiorstwaMaksymalne dofinansowanie – premia 1 (RWS)Maksymalne dofinansowanie – premia 1 (RMR)Maksymalne dofinansowanie – premia 2 (RWS)Maksymalne dofinansowanie – premia 2 (RMR)Maksymalne dofinansowanie – premia 3 (RWS)Maksymalne dofinansowanie – premia 3 (RMR)
MIKRO50%70%50%80%50%70%
MAŁE50%70%50%80%50%70%
ŚREDNIE50%60%50%75%50%60%
DUŻE50%50%50%65%50%50%

Intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe

PrzedsiębiorstwaMaksymalne dofinansowanie – premia 1 (RWS)Maksymalne dofinansowanie – premia 1 (RMR)Maksymalne dofinansowanie – premia 2 (RWS)Maksymalne dofinansowanie – premia 2 (RMR)Maksymalne dofinansowanie – premia 3 (RWS)Maksymalne dofinansowanie – premia 3 (RMR)
MIKRO45%45%50%60%50%45%
MAŁE45%45%50%60%50%45%
ŚREDNIE35%35%50%50%40%35%
DUŻE25%25%40%40%30%25%

Moduł wdrożenie wyników prac B+R oraz moduł infrastruktura B+R dofinansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027 dostępną tutaj.

Moduł doradztwo i moduł prace przedwdrożeniowe dofinansowane są w ramach pomocy na usługi doradcze. Dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, przy czym maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% (dla każdego z modułów).

Moduł nabywanie przez pracowników kompetencji i kwalifikacji jest dofinansowany w ramach pomocy szkoleniowej i wynosi:

PrzedsiębiorstwaMaksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii (RWS)Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii (RMR)
MIKRO50%70%
MAŁE50%70%
ŚREDNIE50%60%
DUŻE50%50%

Koszty modułów można dofinansować także w ramach pomocy de minimis, gdzie maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • Moduł Prace B+R: RWS – 50%, RMR – 85%
 • Moduł Wdrożenie wyników prac B+R: RWS – 50%, RMR – 85%
 • Moduł Infrastruktura B+R: RWS – 50%, RMR – 85%
 • Moduł Doradztwo: RWS – 50%, RMR – 85%
 • Moduł Prace Przedwdrożeniowe: RWS – 50%, RMR – 85%

Dokumentacja dotacji Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 6 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 11 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 17 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas