Startup

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) - Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
600 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
05.09.2023
10.10.2024
01.04.2025
Koniec składania wniosków
31.10.2023
16.01.2025
30.06.2025
Pokaż kolejne terminy

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy.

Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie startowej w ramach Komponentu I utworzą produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności w makroregionie i wejście z produktem bądź usługą na rynek oraz pierwszą sprzedaż. W ramach komponentu IIa wsparcie będą mogły uzyskać najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy dysponujące MPV.

Dla kogo?

Beneficjenci (startupy – mikro i małe spółki kapitałowe):

  • Startupy, które ukończyły inkubację w POPW 2014-2020 lub startupy, które ukończyły pomyślnie inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych
  • Posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zgodny z minimalnym zakresem podanym w załączniku nr 1 do wniosku o dofinansowanie i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu wydającego dokument, zgodnie z odpisem właściwego rejestru.
  • Nie zawarły umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.
  • Siedziba wnioskodawcy  znajduje się w jednym z województw na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. Oznacza to, że z programu będzie korzystać sześć najmniej rozwiniętych regionów Polski – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, po raz pierwszy, mazowieckie – część regionalna. Do konkursu będą więc mogły aplikować podmioty z Mazowsza z wyjątkiem Warszawy oraz dziewięciu okolicznych powiatów.

Pierwszy nabór 2023

Z poprzedniej odsłony programu FEPW, czyli z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 została jeszcze ostatnia grupa, która skończy inkubację czyli etap I działania 1.1 Platformy startowe w 2023 roku, ale ze względu na zakończenie programu (możliwość ponoszenia wydatków tylko do 31.12.2023) nie miałaby możliwości uczestniczenia w II etapie czyli dotacji na rozwój i pierwszą sprzedaż. Z tego powodu nabór ten z budżetem równym 60 mln PLN stanowiącym ok. 10% alokacji działania przeznaczony będzie dla właśnie tej grupy przedsiębiorców jak i dla podmiotów z Mazowsza.

Kolejny nabory

W ramach komponentu IIa Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej przewidziano jeszcze 2 nabory wniosków, jeden z nich potrwa na przełomie czerwca i sierpnia 2024 r. a kolejny zostanie uruchomiony na przełomie października i grudnia (daty zostały podane na stronie poglądowo).

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania

Koszty bezpośrednie
Środki trwałe:
• zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
• raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu.
Wartości niematerialne i prawne:
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
− będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
− będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
− będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z wnioskodawcą/beneficjentem na warunkach rynkowych.
Usługi zewnętrzne:
• zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, z wyłączeniem usług szkoleniowych;
• zakup usług w zakresie promocji, z uwzględnieniem działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej dotyczące wdrażania nowego produktu.
Wynagrodzenia personelu projektu:
• wynagrodzenia personelu projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami są wynagrodzenia brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS lub wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny, zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
Zakup surowców lub materiałów:
• zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu produktu (wyrobu lub usługi) oraz właściwej produkcji, tj. wytworzeniu produktu w ramach pierwszej sprzedaży.
Koszty pośrednie
• koszty administracyjne związane z obsługą projektu (np. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, księgowe, kurierskie związane z obsługą projektu, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu),
• koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu, z wyłączeniem kosztów adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
• koszty podróży i delegacji rozliczane na podstawie ryczałtów, ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. „kilometrówka”), w oparciu o koszty poniesione w związku z użytkowaniem samochodu w celach służbowych,
• materiały biurowe.

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów wynagrodzeń personelu projektu, tj. wyliczane w relacji do kategorii „wynagrodzenia personelu projektu”.

Ile można zyskać?

Budżet nabory wynosi 60 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%
Maksymalna wartość dofinansowania: 600 000 PLN

Po zakończeniu Komponentu IIa przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie w postaci Komponentu IIb na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie IIb wynosi 3 000 000 PLN. Katalog kosztów kwalifikowanych jest analogiczny jak dla komponentu IIa. Intensywność dofinansowania również będzie wynosić 85%.

Masz pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy w celu pozyskania odpowiedzi od naszych Konsultantów.

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 komponent IIa

Kryterium i liczba punktówMinimum punktowe
Kwalifikowalność wnioskodawcy

Ocenie podlega czy Wnioskodawca spełnia łącznie poniższe warunki:
-> jest przedsiębiorstwem, które zakończyło program inkubacji w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów POPW 2014-2020 lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych, przy czym zakończenie programu inkubacji powinno nastąpić nie wcześniej, niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru;
-> jest przedsiębiorstwem w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
-> otrzymał Raport z inkubacji uwzględniający osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji innowacyjnego pomysłu oraz rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej. Weryfikacji podlega, czy Raport z inkubacji jest ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem wyboru projektów.

0 pkt – wnioskodawca nie spełnił przynajmniej jednego warunku w kryterium;
1 pkt – wnioskodawca spełnił warunki kryterium.
1
Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

Weryfikacji podlega, czy miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Miejscem realizacji jest lokalizacja, w której projekt będzie wdrażany, tj. miejsce rejestracji działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej. Premiowane będą projekty zlokalizowane na obszarach tzw. OSI na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją.

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
2 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej oraz na obszarze OSI o znaczeniu krajowym, tj. miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy zagrożonej trwałą marginalizacją.
1
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia;
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
1
Innowacyjność projektu

Ocenie podlega, czy i w jakim stopniu rezultat projektu w postaci innowacji produktowej (wyrobu lub usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku, w kontekście nowych cech i funkcjonalności.

Projekt musi uwzględniać wdrożenie innowacji produktowej. Zalicza się znaczące udoskonalenia wyrobu lub usługi pod względem:
-> specyfikacji technicznych,
-> komponentów i materiałów,
-> wbudowanego oprogramowania,
-> łatwości obsługi, innych cech funkcjonalnych.

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym.
Nowe cechy i funkcjonalności produktu, które nie będą powodować zmian przydatności użytkowej produktu, będą niezauważalne przez odbiorcę produktu oraz nieprzesądzające o jego konkurencyjności, nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium za spełnione.

0 pkt – brak innowacji produktowej bądź innowacja produktowa ma poziom niższy niż poziom kraju (nowe cechy lub funkcjonalności wdrażanego produktu nie wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym) i/lub nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców;
1 pkt – innowacja produktowa na poziomie kraju (nowe cechy lub funkcjonalności wdrażanego produktu wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym) i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenia dla odbiorców;
3 pkt – innowacja produktowa na poziomie powyżej kraju (nowe cechy lub funkcjonalności wdrażanego produktu wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych dostępnych na rynku krajowym i ponad krajowym) i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenia dla odbiorców.
1
Uzasadnienie biznesowe

Ocenie podlega, czy:
1) opisany model biznesowy oparty jest na produkcie wypracowanym w ramach inkubacji Platformy Startowej, tworząc wartość dla wybranej grupy klientów, umożliwia generowanie przychodów dla spółki i jest wykonalny;
2) zdiagnozowano czynniki strategiczne warunkujące prawidłową realizację projektu, wdrożenie produktu (np. pozyskanie certyfikatu, licencji);
3) model biznesowy zawiera elementy:
a) propozycja wartości – produkt (wyrób lub usługa), który rozwiązuje zidentyfikowane problemy i odpowiada na potrzeby klientów posiada sparametryzowane przewagi konkurencyjne w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań,
b) segmentacja klientów – zidentyfikowane grupy ludzi, organizacji, którym spółka oferować będzie produkt generując z tego tytułu przychody,
c) relacje – zidentyfikowane sposoby pozyskiwania i zatrzymywania klientów, celem zwiększenia sprzedaży w ramach oferowanego produktu,
d) kanały – zidentyfikowane kanały komunikacji, dystrybucji, sprzedaży produktu do klientów,
e) kluczowe działania – zidentyfikowane działania, które spółka musi podjąć, aby oferować produkt dla klientów wybranymi kanałami, relacjami,
f) struktura kosztów – zidentyfikowane koszty, które generuje model biznesowy przedsięwzięcia, nakłady finansowe wynikające z angażowanych zasobów, partnerów, działań, wytworzenia produktu,
g) strumienie przychodów – zidentyfikowane źródła przychodów ze sprzedaży produktu, przyjęta polityka cenowa produktu, opłacalność ekonomiczna przedsięwzięcia.

Wykazanie wszystkich powyższych elementów modelu biznesowego jest obligatoryjne. Przedstawione elementy modelu biznesowego oceniane są w ramach kryterium jako całość. Model musi cechować się adekwatnością, wykonalnością i spójnością.

0 pkt – model biznesowy nie uwzględnia wszystkich wymaganych elementów i/lub nie cechuje się adekwatnością, wykonalnością lub spójnością, wnioskodawca nie podjął wystarczających działań związanych z przygotowaniem do realizacji projektu;
2 pkt – model biznesowy uwzględnia wszystkie wymagane elementy, przedstawiony model cechują adekwatność, wykonalność i spójność w stopniu dobrym, co oznacza, że elementy modelu biznesowego posiadają braki, pozostające bez wpływu na realizację projektu;
4 pkt – model biznesowy uwzględnia wszystkie wymagane elementy, przedstawiony model cechuje się adekwatnością, wykonalnością i spójnością w stopniu bardzo dobrym. Nie zidentyfikowano braków.
2
Zasoby i partnerzy

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca na potrzeby realizacji projektu i wdrożenia modelu biznesowego posiada lub dysponuje zasobami (osobowymi, materialnymi, niematerialnymi) oraz czy pozyskał partnerów biznesowych lub uwiarygodnił nawiązanie relacji z takimi partnerami.

Do realizacji modelu biznesowego Wnioskodawca powinien opisać:
-> zespół projektowy:
a) struktura organizacyjna,
b) opis stanowisk (wymagane zaangażowanie czasowe),
c) podział obowiązków,
d) kompetencje, doświadczenie zawodowe;
-> zasoby materialne i niematerialne, stosownie do rodzaju modelu biznesowego;
-> partnerów biznesowych, od których zależy sprawne wdrożenie modelu biznesowego.

Ocenie podlega adekwatność i spójność powyższych elementów modelu biznesowego

0 pkt – Wnioskodawca nie zapewnia wymaganych zasobów lub partnerów lub model nie jest spójny i adekwatny;
1 pkt – Wnioskodawca zapewnia wymagane zasoby i partnerów w stopniu wystarczająco spójnym i adekwatnym do wdrożenia modelu biznesowego, co oznacza, że zidentyfikowano nieistotne braki;
2 pkt – Wnioskodawca zapewnia wymagane zasoby i partnerów w stopniu bardzo dobrym do wdrożenia modelu biznesowego. Opis cechuje się spójnością i adekwatnością.
1
Kwalifikowalność budżetu projektu

Ocenie podlega, czy:
1) wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania;
2) Wnioskodawca wykazał sposób szacowania oraz źródła danych, na podstawie których określono kwoty wydatków dla poszczególnych kategorii wydatków;
3) Wnioskodawca w ramach projektu wydzielił odpowiednie Zadania projektowe oraz opisał stan realizacji projektu dla każdego z Zadań i rezultat realizacji każdego z Zadań projektu – realizacja poszczególnych Zadań projektu powinna prowadzić do wdrożenia wypracowanego modelu biznesowego i dotyczyć rozwoju produktu, a Zadania powinny być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu;
4) Wnioskodawca przedstawił sposób pomiaru rezultatu każdego Zadania projektu.

Weryfikacji podlega czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne i odpowiednio przyporządkowane do kategorii wydatków kwalifikowalnych wskazanych w regulaminie wyboru projektów oraz czy wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 600 tys. PLN.

0 pkt – wydatki projektu nie są racjonalne i uzasadnione, lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego w regulaminie wyboru projektów lub zadania projektu nie są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu lub nie są zgodne z celem działania;
1 pkt – wydatki projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, a ewentualna ich korekta jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie wyboru projektów oraz zadania projektu są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu oraz zgodne z celem działania.
1
Wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zapewnia na rzecz projektu wkład własny w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz czy uprawdopodobnił we właściwym stopniu jego zapewnienie poprzez wykazanie źródła wkładu własnego.
Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie

0 pkt – wnioskodawca nie zapewnia wymaganego wkładu własnego;
1 pkt – wnioskodawca zapewnia wymagany wkład własny.
1
Wskaźniki projektu

Ocenie podlega, czy wartości docelowe wskaźników projektu zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne i adekwatne do założeń i celu projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W celu potwierdzenia wnioskodawca powinien wskazać:
-> założenia i obliczenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźników,
-> sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej wskaźników w trakcie i po zakończeniu projektu.

0 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu nie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne lub nie odzwierciedlają założeń projektu lub nie przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW;
1 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne, odzwierciedlają założenia projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW.
1
Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Zgodnie, a także zapisami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz z Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich powinien zapobiegać wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zgodność projektu zostanie uznana w przypadku gdy ma on pozytywny bądź neutralny wpływ na tą zasadę.

0 pkt – projekt jest niezgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn (tzn. wywiera pozytywny wpływ na tę zasadę lub jest wobec niej neutralny).
1
Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Według tego kryterium weryfikowane jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na daną zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

0 pkt – projekt nie ma pozytywnego wpływu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
1 pkt – projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
1
Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Wnioskodawca powinien zadeklarować, że sposób realizacji oraz zakres projektu nie będzie naruszać postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, str. 3890) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

0 pkt – wnioskodawca nie zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
1 pkt – wnioskodawca zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
1
Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”
 
Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy, czy projekt uwzględnia wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami oraz czy nie prowadzi do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy  projekt przyczyni się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

Weryfikacji podlega, czy uwzględniono rozwiązania w zakresie:
1)     zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
2)     zmniejszania energochłonności,
3)     zmniejszania zużycia wody,
4)     wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu,
5)     wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
2 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
1
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

Weryfikacji podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Katalog wspólnych obszarów inteligentnych specjalizacji regionów Polski Wschodniej stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów.

0 pkt – przedmiot projektu nie wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;
2 pkt – przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
0
Punktacjamax. 22 punkty min. 14 punktów

Minimalna liczba punktów, która umożliwia wybranie projektu do dofinansowania to 14 pkt , przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Kryteria rozstrzygające
Jeżeli kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, nie będzie wystarczająca dla wszystkich projektów z taką samą liczbą punktów wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium Innowacyjność produktu.

Co za tym idzie jeżeli więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryterium Innowacyjność produktu, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w ramach kryterium Uzasadnienie biznesowe.

Jeżeli w dalszym ciągu po zastosowaniu powyższych kryteriów więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które
otrzymały większą liczbę punktów w kryterium Zasoby i partnerzy.

Dokumentacja dotacji Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej dla archiwalnego naboru. Link do nowej dokumentacji konkursowej dla kolejnego naboru pojawi się wraz z jego uruchomieniem.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas