Wyszukiwarka dotacji

Agencja Badań Medycznych opublikowała plan działań na 2024 rok. Poznaj szczegóły!

Znamy plan działań Agencji Badań Medycznych (ABM) na rok 2024 r. W ramach kart konkursowych w 2024 roku dostępnych będzie 5 konkursów takich jak:

 1. Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze
 2. Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii
 3. Konkurs na rozwój projektów badawczo-rozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1)
 4. Konkurs na rozwój Polskiej Sieci Badań Klinicznych przez utworzenie nowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych
 5. Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

Dodatkowo Agencja ma także budżet przeznaczony na projekty i badania własne. Przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego będą mogli skorzystać z naboru na komercyjne projekty rozwoju technologii lekowych, zarówno w obszarze leków złożonych, generycznych jak i innowacyjnych. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli także realizować projekty komercyjne w ramach nowego działania na rozwój projektów badawczo-rozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1).

Prezes Agencji Badań Medycznych zaznacza, że nie zależnie od osoby piastującej stanowisko ministra zdrowia, agencja chce dążyć do rozwoju nauk medycznych i dostosowywać działalność ABM do szczegółowych kierunków rozwoju sektora ochrony zdrowia określanych przez rząd i Ministra Zdrowia.

Medycyna translacyjna i rozwój produktów leczniczych – projekty dla przedsiębiorstw

 1. Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych projektów farmaceutycznych, a wsparcie sektora biomedycznego, zwłaszcza w kontekście przeciwdrobnoustrojowej terapii, jest kluczowe dla przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu oporności na leki. W kontekście konkursu na projekty komercyjne w obszarze innowacyjnych produktów leczniczych, szczególnie związanych z przeciwdrobnoustrojowym działaniem, istnieje potrzeba alokacji 300 mln zł na rozwój sektora biomedycznego. To jest istotne ze względu na wzrost oporności na antybiotyki i deficyt tych leków, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Jakie są główne cele konkursu?

Przede wszystkim jest to zwiększenie skuteczności terapii oraz obniżenie kosztów opieki zdrowotnej poprzez:

 • opracowanie kandydatów na oryginalne produkty lecznicze,
 • opracowanie nowych postaci produktów leczniczych o modyfikowanym uwalnianiu (modified release dosage forms),
 • opracowanie i rozwój nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne w tym nowych systemów dostarczania leków,
 • opracowanie i rozwój produktów leczniczych złożonych (fixed combination products),
 • opracowanie i rozwój generycznych i biopodobnych produktów leczniczych.

Szczególnie premiowane będą projekty w zakresie rozwoju nowych terapii opartych o produkty lecznicze o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, w tym przeciwgrzybiczym.

Kwalifikowalni do możliwości pozyskania wsparcia i realizowania projektów będą:

 • Przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa).
 • Konsorcja w których liderem jest przedsiębiorstwo a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty (m.in. inne przedsiębiorstwa prowadzące praca badawczo-rozwojowe, instytucje naukowe i podmioty lecznicze).
Planowane uruchomienie naboruAlokacja
IV kwartał 2024 r.300 MLN PLN
 1. Konkurs na rozwój projektów badawczorozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1)

Rozwój medycyny translacyjnej wynika z oczekiwań społecznych, postępu technologicznego i potrzeby wprowadzania innowacji w systemie ochrony zdrowia. Głównym celem jest poprawa wyników leczenia poprzez przyspieszenie rozwoju, dostarczanie nowych metod diagnostyki i leczenia, oraz zapewnienie bardziej spersonalizowanej opieki zdrowotnej. Planowany konkurs ABM finansuje projekty obejmujące cały zakres rozwoju technologii medycznych, od badań podstawowych po rejestrację i wdrożenie.

Jakie są główne cele konkursu?

Pierwszy konkurs obejmie finansowanie badań aplikacyjnych, przedklinicznych i wczesnych faz klinicznych (TRL2 do TRL5; badania aplikacyjne – przedkliniczne – kliniczne do fazy IIa):

 • Rozwój wysokiej jakości, ogólnopolskich badań translacyjnych w obszarze innowacyjnych technologii nielekowych tj. biomarkerów, wyrobów do diagnostyki medycznej (w tym do diagnostyki medycznej in vitro) oraz cyfrowych wyrobów medycznych wpisujących się w definicję medycyny translacyjnej,
 • Wsparcie projektów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów terapeutycznych takich jak: choroby nowotworowe, choroby neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia oraz choroby metaboliczne, w tym również choroby rzadkie z obszarów, które nie zostały wymienione,
 • Wykorzystanie istniejących krajowych i zagranicznych platform danych, które pozwolą zniwelować problem potencjalnego niedostatku danych, ze szczególnym uwzględnieniem zaplecza Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (w rozumieniu wykonywania określonych badań w już istniejących, dobrze wyposażonych ośrodkach),
 • Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej,
 • Cykliczna weryfikacja postępów w projektach w czterech obszarach – technologicznym, klinicznym, biznesowym i regulacyjnym.

Kwalifikowalni do możliwości pozyskania wsparcia i realizowania projektów będą:

 1. Przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.
 2. Uczelnie.
 3. Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 4. Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN.
 5. Instytuty badawcze.
 6. Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 8. Inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 9. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 10. Podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 11. Prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1 i 10.

Każdy z powyższych podmiotów może składać wnioski o dofinansowanie projektu indywidualnie bądź w ramach konsorcjów.

Planowane uruchomienie naboruAlokacja
IV kwartał 2024 r.300 MLN PLN

Pozostałe konkursy zaplanowane przez ABM na 2024 rok

Pozostałe konkursy mają charakter niekomercyjny i obejmują wsparcie na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze oraz niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii.

Konkurs na realizację badań klinicznych oraz eksperymentów badawczych dotyczących identyfikacji i oceny produktów leczniczych, procedur medycznych w tym procedur diagnostycznych i terapeutycznych to konkurs, z którego również mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający status CBR i nie tylko przedsiębiorcy, a także uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w podmioty lecznicze i przedsiębiorstwa posiadające status CBR. Każdy z wymienionych podmiotów może składać wnioski o dofinansowanie projektu indywidualnie bądź w ramach konsorcjów. Do najważniejszych celów konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem:

 • chorób kardiologicznych i układu krążenia,
 • chorób neuro-psychiatrycznych,
 • chorób autoimmunologicznych,
 • chorób zakaźnych, z wyłaczeniem chorób onkologicznych.

co więcej jest to także zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej. Konkurs zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku z budżetem 300 mln zł.

Kolejny konkurs zakładający realizację niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w obszarze onkologii zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku z budżetem 1000 mln zł. Cele konkursu opierają się na:

 • rozwoju innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze onkologii,
 • rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych prowadzonych w Polsce,
 • rozwoju nowoczesnych protokołów badań klinicznych – badania parasolowe, koszykowe, platformowe i ich kombinacje,
 • rozwoju terapii onkologicznych celowanych (ściśle określony cel molekularny) i personalizowanych (profilowanie/stratyfikacja molekularna pacjentów),
 • rozwoju badań klinicznych i eksperymentów badawczych wykorzystujących cyfrowe technologie medyczne (np. w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych czy wsparciu psychologicznym),
 • rozwoju badań klinicznych i eksperymentów badawczych oceniających klinicznie istotne punkty końcowe takie jak przeżycie całkowite lub jakość życia jako pierwszorzędowe punkty.

W ramach tego konkursu przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mają szansę pozyskać wsparcie na niekomercyjne projekty, kwalifikowalne do wsparcia są także uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w podmioty lecznicze i przedsiębiorstwa posiadające status CBR. Badania i eksperymenty można będzie realizować także w konsorcjach wyżej wymienionych podmiotów.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji