Wyszukiwarka dotacji

Agencja Badań Medycznych opublikowała plan działań na 2024 rok. Poznaj szczegóły!

Agencja Badań Medycznych opublikowała plan działań na 2024 rok. Poznaj szczegóły!

Znamy plan działań Agencji Badań Medycznych (ABM) na rok 2024 r. W ramach kart konkursowych w 2024 roku dostępnych będzie 5 konkursów takich jak:

 1. Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze
 2. Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii
 3. Konkurs na rozwój projektów badawczo-rozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1)
 4. Konkurs na rozwój Polskiej Sieci Badań Klinicznych przez utworzenie nowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych
 5. Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

Dodatkowo Agencja ma także budżet przeznaczony na projekty i badania własne. Przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego będą mogli skorzystać z naboru na komercyjne projekty rozwoju technologii lekowych, zarówno w obszarze leków złożonych, generycznych jak i innowacyjnych. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli także realizować projekty komercyjne w ramach nowego działania na rozwój projektów badawczo-rozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1).

Prezes Agencji Badań Medycznych zaznacza, że nie zależnie od osoby piastującej stanowisko ministra zdrowia, agencja chce dążyć do rozwoju nauk medycznych i dostosowywać działalność ABM do szczegółowych kierunków rozwoju sektora ochrony zdrowia określanych przez rząd i Ministra Zdrowia.

Medycyna translacyjna i rozwój produktów leczniczych – projekty dla przedsiębiorstw

 1. Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych projektów farmaceutycznych, a wsparcie sektora biomedycznego, zwłaszcza w kontekście przeciwdrobnoustrojowej terapii, jest kluczowe dla przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu oporności na leki. W kontekście konkursu na projekty komercyjne w obszarze innowacyjnych produktów leczniczych, szczególnie związanych z przeciwdrobnoustrojowym działaniem, istnieje potrzeba alokacji 300 mln zł na rozwój sektora biomedycznego. To jest istotne ze względu na wzrost oporności na antybiotyki i deficyt tych leków, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Jakie są główne cele konkursu?

Przede wszystkim jest to zwiększenie skuteczności terapii oraz obniżenie kosztów opieki zdrowotnej poprzez:

 • opracowanie kandydatów na oryginalne produkty lecznicze,
 • opracowanie nowych postaci produktów leczniczych o modyfikowanym uwalnianiu (modified release dosage forms),
 • opracowanie i rozwój nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne w tym nowych systemów dostarczania leków,
 • opracowanie i rozwój produktów leczniczych złożonych (fixed combination products),
 • opracowanie i rozwój generycznych i biopodobnych produktów leczniczych.

Szczególnie premiowane będą projekty w zakresie rozwoju nowych terapii opartych o produkty lecznicze o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, w tym przeciwgrzybiczym.

Kwalifikowalni do możliwości pozyskania wsparcia i realizowania projektów będą:

 • Przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa).
 • Konsorcja w których liderem jest przedsiębiorstwo a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty (m.in. inne przedsiębiorstwa prowadzące praca badawczo-rozwojowe, instytucje naukowe i podmioty lecznicze).
Planowane uruchomienie naboruAlokacja
IV kwartał 2024 r.300 MLN PLN
 1. Konkurs na rozwój projektów badawczorozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1)

Rozwój medycyny translacyjnej wynika z oczekiwań społecznych, postępu technologicznego i potrzeby wprowadzania innowacji w systemie ochrony zdrowia. Głównym celem jest poprawa wyników leczenia poprzez przyspieszenie rozwoju, dostarczanie nowych metod diagnostyki i leczenia, oraz zapewnienie bardziej spersonalizowanej opieki zdrowotnej. Planowany konkurs ABM finansuje projekty obejmujące cały zakres rozwoju technologii medycznych, od badań podstawowych po rejestrację i wdrożenie.

Jakie są główne cele konkursu?

Pierwszy konkurs obejmie finansowanie badań aplikacyjnych, przedklinicznych i wczesnych faz klinicznych (TRL2 do TRL5; badania aplikacyjne – przedkliniczne – kliniczne do fazy IIa):

 • Rozwój wysokiej jakości, ogólnopolskich badań translacyjnych w obszarze innowacyjnych technologii nielekowych tj. biomarkerów, wyrobów do diagnostyki medycznej (w tym do diagnostyki medycznej in vitro) oraz cyfrowych wyrobów medycznych wpisujących się w definicję medycyny translacyjnej,
 • Wsparcie projektów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów terapeutycznych takich jak: choroby nowotworowe, choroby neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia oraz choroby metaboliczne, w tym również choroby rzadkie z obszarów, które nie zostały wymienione,
 • Wykorzystanie istniejących krajowych i zagranicznych platform danych, które pozwolą zniwelować problem potencjalnego niedostatku danych, ze szczególnym uwzględnieniem zaplecza Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (w rozumieniu wykonywania określonych badań w już istniejących, dobrze wyposażonych ośrodkach),
 • Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej,
 • Cykliczna weryfikacja postępów w projektach w czterech obszarach – technologicznym, klinicznym, biznesowym i regulacyjnym.

Kwalifikowalni do możliwości pozyskania wsparcia i realizowania projektów będą:

 1. Przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.
 2. Uczelnie.
 3. Federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 4. Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN.
 5. Instytuty badawcze.
 6. Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 8. Inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 9. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 10. Podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 11. Prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1 i 10.

Każdy z powyższych podmiotów może składać wnioski o dofinansowanie projektu indywidualnie bądź w ramach konsorcjów.

Planowane uruchomienie naboruAlokacja
IV kwartał 2024 r.300 MLN PLN

Pozostałe konkursy zaplanowane przez ABM na 2024 rok

Pozostałe konkursy mają charakter niekomercyjny i obejmują wsparcie na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze oraz niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii.

Konkurs na realizację badań klinicznych oraz eksperymentów badawczych dotyczących identyfikacji i oceny produktów leczniczych, procedur medycznych w tym procedur diagnostycznych i terapeutycznych to konkurs, z którego również mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający status CBR i nie tylko przedsiębiorcy, a także uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w podmioty lecznicze i przedsiębiorstwa posiadające status CBR. Każdy z wymienionych podmiotów może składać wnioski o dofinansowanie projektu indywidualnie bądź w ramach konsorcjów. Do najważniejszych celów konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem:

 • chorób kardiologicznych i układu krążenia,
 • chorób neuro-psychiatrycznych,
 • chorób autoimmunologicznych,
 • chorób zakaźnych, z wyłaczeniem chorób onkologicznych.

co więcej jest to także zwiększenie liczby niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w populacji pediatrycznej. Konkurs zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku z budżetem 300 mln zł.

Kolejny konkurs zakładający realizację niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych w obszarze onkologii zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku z budżetem 1000 mln zł. Cele konkursu opierają się na:

 • rozwoju innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze onkologii,
 • rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych prowadzonych w Polsce,
 • rozwoju nowoczesnych protokołów badań klinicznych – badania parasolowe, koszykowe, platformowe i ich kombinacje,
 • rozwoju terapii onkologicznych celowanych (ściśle określony cel molekularny) i personalizowanych (profilowanie/stratyfikacja molekularna pacjentów),
 • rozwoju badań klinicznych i eksperymentów badawczych wykorzystujących cyfrowe technologie medyczne (np. w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych czy wsparciu psychologicznym),
 • rozwoju badań klinicznych i eksperymentów badawczych oceniających klinicznie istotne punkty końcowe takie jak przeżycie całkowite lub jakość życia jako pierwszorzędowe punkty.

W ramach tego konkursu przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mają szansę pozyskać wsparcie na niekomercyjne projekty, kwalifikowalne do wsparcia są także uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż określone w podmioty lecznicze i przedsiębiorstwa posiadające status CBR. Badania i eksperymenty można będzie realizować także w konsorcjach wyżej wymienionych podmiotów.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji