Dotacje na Rolnictwo

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Chciałbyś pozyskać dotacje na zakup maszyn? 2021 to pierwszy rok nowej siedmioletniej perspektywy finansowej, w ramach której przewidziano szeroki wachlarz wsparcia dla rolników. Dofinansowanie na modernizację gospodarstwa, dopłaty bezpośrednie znane jako dopłaty do pola czy dotacje na stawy. 2021-2027, czyli nowa perspektywa będzie rekordowa jeśli chodzi o fundusze dla rolnictwa. W ciągu najbliższych lat na polską wieś trafi ponad 150 mld zł z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dotacja dla rolników może stać się też Twoim udziałem. W tym miejscu znajdziesz zawsze aktualne informacje o trwających oraz planowanych naborach!

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem (KPO A1.4.1)

Nabór do 05.07.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
60 000,00 PLN
Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków rozpocznie się 5 czerwca.
Dowiedz się więcej

Rozwój małych gospodarstw (WPR I.10.5)

Nabór do 30.08.2023
Pozostało 83 dni
Wielkość dotacji
120 000 zł lub 100 000 zł
Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys bezzwrotnej premii. Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Wsparcie to obejmuje m.in. finansowe wsparcie dla inwestycji w rozwój gospodarstwa oraz szkolenia i doradztwo dla rolników w zakresie nowoczesnych technologii i metod produkcji.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 190 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach KPO A1.4.1 to dotacja obejmująca możliwość dofinansowania zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania czy usług z zakresu rolnictwa 4.0. Maksymalnie można dofinansować 65% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i rolników prowadzących rolnictwo ekologiczne oraz 50% w pozostałych przypadkach. Start naboru został przewidziany w I półroczu 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla rolników na dofinansowanie kosztów tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, czy też wprowadzania do obrotu tych produktów z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Katalog kosztów kwalifikowanych jest dość obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu środków trwałych.
Dowiedz się więcej

Dotacje unijne dla rolników

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Chcesz pozyskać dofinansowanie dla rolników? 2021-2027, czyli nowa perspektywa Unii Europejskiej, stwarza ku temu doskonałą okazję! W tym okresie polskie rolnictwo otrzyma ponad 30 mld euro. Głównym źródłem finansowania rozwoju polskiej wsi są przede wszystkim środki ze Wspólnej Polityki Rolnej. Fundusze dla polskiego rolnictwa przewidziano także w ramach budżetu Unii Europejskiej oraz w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2021-2027

Dedykowanym programem, w którym alokowane są fundusze unijne na rozwój rolnictwa jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucją odpowiedzialną za organizację konkursów i podział środków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sięgnij z nami po dotacje. ARMiR każdego roku organizuje dziesiątki naborów dedykowanych rolnikom. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego działania skontaktuj się z nami bezpośrednio!

KPO dla polskiego rolnictwa

W aktualnej perspektywie finansowej (2021-2027) PROW nie jest jedynym źródłem wsparcia polskiego rolnictwa. O dotacje na gospodarstwo rolne można się również ubiegać z funduszy KPO. Po negocjacjach z Komisją Europejską w KPO zarezerwowano ponad 2 mld euro dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W formie bezpośredniego wsparcia do rolników i przetwórców trafi ok. 1,2 mln euro. Ze środków KPO możliwe jest sfinansowanie inwestycji służących dywersyfikacji i skracaniu łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Grupami docelowymi tego działania są MŚP z sektora rolno-spożywczego, rybacy i rolnicy. Katalog kosztów kwalifikowanych dedykowanych stricte rolnikom obejmuje koszty zakupu, montażu i utrzymania urządzeń (np. czujniki, sensory, system jakości powietrza) oraz zakupu i aktualizacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych (aplikacji i oprogramowania) umożliwiających transformację sektora rolnego w kierunku inteligentnego rolnictwa nazywanego również rolnictwem 4.0. Rolnictwo 4.0 opiera się np. na wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów sterowania, zaangażowaniu robotów polowych, zastosowaniu czujników analizy gleby czy innych zaawansowanych urządzeń i analityki celem optymalizacji stosowania nawozów i pestycydów. W KPO przewidziano też finansowanie inwestycji wpisujących się w zagadnienie zrównoważonej produkcji rolnej. Na co możesz otrzymać pieniądze? Do tej kategorii zaliczono m.in. wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska, termomodernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolniczej czy inwestycję w bardziej energooszczędną instalację elektryczną w budynkach gospodarczych.

KPO to również rozbudowany system wsparcia dla rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny czy działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL). Wspierane są np. tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych (warzywniaki, zieleniaki), tworzenie lokalnych centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz inwestycje w infrastrukturę logistyczną i technologiczną służącą przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych (dopuszczalny jest zakup środków transportu). Instytucją udzielającą dotacji ze środków KPO jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR).

Jak wsparcie z KPO wygląda w liczbach? Ile realnie pieniędzy możesz dostać? Dotacja dla rolników to max. 500 000 zł, dla pozostałych podmiotów, w tym MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego, max. wartość pomocy to 10 mln!

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolników na projekty innowacyjne oraz cyfryzację to nasza specjalność! Zapoznaj się z pełną ofertą wsparcia rolnictwa i unowocześnij swoje gospodarstwo przy udziale środków europejskich.