Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Organizatorem naboru jest NFOŚiGW czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Taki wniosek podpisać należy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Analogiczna inicjatywa rządu została już zrealizowana w 2022 r. Z pomocy skorzystało wówczas 195 firm, a wsparcie wyniosło ponad 2,3 mld zł. Zapowiedziany program będzie realizowany w latach 2023-2024. Kryzys energetyczny z pewnością był odczuwalny dla całej polskiej gospodarki. Pomimo spadku rynkowych cen energii i gazu w dalszym ciągu wiele firm zmaga się z wyższymi cenami. Firmy, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego będą mogły liczyć na dopłatę pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest głównie to, że łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej wyniosły w 2021 roku min. 3% wartości produkcji sprzedanej.

Wartość produkcji sprzedanej stanowi przychód ze sprzedaży wyrobów, usług i robót, bez podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a łącznie z wartością otrzymanych dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług).

Kto kwalifikuje się do wsparcia?

Ubiegać się o środki mogą wszystkie przedsiębiorstwa energochłonne, których przeważająca działalność znajduje się w sekcji B lub C PKD. Kwalifikować się do wsparcia będą te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Charakter wsparcia

Pomoc będzie występować w dwóch wariantach: podstawowym i zwiększonym. Pomoc podstawowa przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców energochłonnych działających w sektorze przemysłowym. Natomiast pomoc zwiększona przysługuje firmom prowadzącym działalność w sektorach, które są szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach, tj. za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, a pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Ile można zyskać?

POMOC PODSTAWOWA

Maksymalna intensywność dofinansowania

50%.

Maksymalna wartość dofinansowania

4 000 000 EUR

POMOC ZWIĘKSZONA

Maksymalna intensywność dofinansowania

80%

Maksymalna wartość dofinansowania

40 000 000 EUR

Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś korzystał już z pomocy programu w 2022 r. (Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.) to przysługujący mu limit pomocy podstawowej będzie pomniejszony o środki pomocowe uzyskane w ramach poprzedniej edycji programu. Limity są liczone łącznie dla wszystkich powiązanych podmiotów w Polsce, należy więc uwzględnić czy przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem samodzielnym, czy też z uwagi na powiązania kapitałowe bądź osobowe jest podmiotem powiązanym. Dla beneficjentów pomocy zwiększonej limit pomocy otrzymanej łącznie w obu programach wynosi 100 mln EUR.

Start naboru wniosków

Nabór wniosków dla pomocy podstawowej zaplanowano w dwóch turach. Pierwszy nabór ruszy już w tym miesiącu (sierpniu), a drugi nabór zaplanowano na luty 2024 r. Czasu jest niewiele. Na złożenie wniosku będzie jedynie 14 dni.

O pomoc zwiększoną będzie się można ubiegać wyłącznie w ramach jednego naboru wniosków, który wystartuje także w tym miesiącu (sierpniu) i będzie trwał 14 dni. Pomoc zostanie wypłacona zaliczkowo i rozliczona w marcu 2024 r. 

Jakie warunki należy spełnić?

W przypadku pomocy podstawowej przedsiębiorca musi łącznie spełniać poniższe warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą (nie być w likwidacji ani upadłości), przy czym prowadzi ją przez całe I półrocze (dot. pierwszego naboru) 2023 r. oraz co najmniej jeden miesiąc 2021 r., za które przedstawi udokumentowane koszty zakupu gazu ziemnego lub energii elektrycznej;
  • w 2021 r. poniósł łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej;
  • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskał co najmniej 50% przychodu z działalności w sekcjach B lub C PKD;
  • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa ani składek na ubezpieczenia społeczne, co potwierdzi zaświadczeniami odpowiednich organów, wystawionymi nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem wniosku;
  • nie jest objęty sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Z pomocy zwiększonej może skorzystać przedsiębiorca, który:

  • spełnia wszystkie warunki uprawniające do pomocy podstawowej, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona w całym 2023 r.;
  • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskał co najmniej 50% przychodów w podklasach PKD lub kodach PRODCOM wyróżnionych na liście sektorów szczególnie zagrożonych utratą konkurencyjności;
  • odnotuje w 2023 r. ujemny wynik EBITDA albo spadek tego wyniku o co najmniej 40% względem 2021 r. (warunek musi zostać spełniony na koniec roku – w przypadku jego niespełnienia część pomocy przekraczająca limit podstawowy musi zostać zwrócona wraz z odsetkami);
  • do 31 marca 2024 r. przedstawi „Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”, w którym zawarte zostaną inwestycje o wartości co najmniej 30% otrzymanej pomocy.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji