Wyszukiwarka dotacji

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Spis treści

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Organizatorem naboru jest NFOŚiGW czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Taki wniosek podpisać należy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Analogiczna inicjatywa rządu została już zrealizowana w 2022 r. Z pomocy skorzystało wówczas 195 firm, a wsparcie wyniosło ponad 2,3 mld zł. Zapowiedziany program będzie realizowany w latach 2023-2024. Kryzys energetyczny z pewnością był odczuwalny dla całej polskiej gospodarki. Pomimo spadku rynkowych cen energii i gazu w dalszym ciągu wiele firm zmaga się z wyższymi cenami. Firmy, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego będą mogły liczyć na dopłatę pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest głównie to, że łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej wyniosły w 2021 roku min. 3% wartości produkcji sprzedanej.

Wartość produkcji sprzedanej stanowi przychód ze sprzedaży wyrobów, usług i robót, bez podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a łącznie z wartością otrzymanych dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług).

Kto kwalifikuje się do wsparcia?

Ubiegać się o środki mogą wszystkie przedsiębiorstwa energochłonne, których przeważająca działalność znajduje się w sekcji B lub C PKD. Kwalifikować się do wsparcia będą te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Charakter wsparcia

Pomoc będzie występować w dwóch wariantach: podstawowym i zwiększonym. Pomoc podstawowa przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców energochłonnych działających w sektorze przemysłowym. Natomiast pomoc zwiększona przysługuje firmom prowadzącym działalność w sektorach, które są szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach, tj. za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, a pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Pomoc przyznaje się na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego, obliczonych zgodnie z określonym wzorem:

 • dla pomocy podstawowej w okresie od  1 stycznia – do 30 czerwca 2023 r.
 • dla pomocy zwiększonej w okresie od  1 stycznia – do 31 grudnia 2023 r.
 • pomoc podstawowa (na koszty poniesione w pierwszym okresie wnioskowanym) – zostanie udzielona nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r.
 • pomoc zwiększona – zostanie udzielona nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

II nabór wniosków w 2024 r.

Okres przyznawania pomocy:

 • pomoc przyznaje się na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego, obliczonych zgodnie z wzorem przedstawionym w części IX ust. 1 Programu:
  • dla pomocy podstawowej w okresie od  1 lipca – do 31 grudnia 2023 r.
 • pomoc podstawowa (na koszty poniesione w  drugim okresie wnioskowanym) – zostanie udzielona nie później niż dnia 31 marca 2024 r.

Ile można zyskać?

POMOC PODSTAWOWA (udzielana w formie refundacji)POMOC ZWIĘKSZONA (udzielana w formie zaliczkowej)
Maksymalna intensywność dofinansowania
50%
Maksymalna intensywność dofinansowania
80%
Maksymalna wartość dofinansowania
4 000 000 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania
40 000 000 EUR
Budżet na pomoc podstawową
3 000 000 000 PLN
Budżet na pomoc zwiększoną
2 500 000 000 PLN

Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś korzystał już z pomocy programu w 2022 r. (Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.) to przysługujący mu limit pomocy podstawowej będzie pomniejszony o środki pomocowe uzyskane w ramach poprzedniej edycji programu. Limity są liczone łącznie dla wszystkich powiązanych podmiotów w Polsce, należy więc uwzględnić czy przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem samodzielnym, czy też z uwagi na powiązania kapitałowe bądź osobowe jest podmiotem powiązanym. Dla beneficjentów pomocy zwiększonej limit pomocy otrzymanej łącznie w obu programach wynosi 100 mln EUR.

Start naboru wniosków

Pierwszy nabór: od 25.10.2023 do 8.11.2023 r.

!Uwaga w drugim naborze obejmuje wyłącznie wsparcie w ramach pomocy podstawowej dla każdego.

Nabór wniosków dla pomocy podstawowej zaplanowano w dwóch turach. Drugi nabór zaplanowano na luty 2024 r. Czasu jest niewiele. Na złożenie wniosku będzie jedynie 14 dni.

O pomoc zwiększoną będzie się można ubiegać wyłącznie w ramach jednego naboru wniosków, który wystartuje także w tym miesiącu (sierpniu) i będzie trwał 14 dni. Pomoc zostanie wypłacona zaliczkowo i rozliczona w marcu 2024 r. 

Jakie warunki należy spełnić?

W przypadku pomocy podstawowej przedsiębiorca musi łącznie spełniać poniższe warunki:

 • wykonuje działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i wykonywał ją przez cały okres wnioskowany to znaczy od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. (w przypadku pomocy podstawowej) albo kwalifikowany to znaczy od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r (w przypadku pomocy zwiększonej) i co najmniej jeden miesiąc okresu referencyjnego (od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.), za które może przedstawić udokumentowane koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w 2021 r. poniósł łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej;
 • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskał co najmniej 50% przychodu z działalności w sekcjach B lub C PKD;
 • na dzień składania wniosku oraz na dzień zawarcia umowy nie znajduje się w likwidacji albo upadłości na podstawie prawa polskiego;
 • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego;
 •  nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zawieszenie spłaty lub zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • nie jest objęty sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę, nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów tych sankcji, nie jest przedsiębiorcą będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje lub powiązanym z takimi podmiotami, podmiotem wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • nie jest wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.), nie została na niego nałożona kara pieniężna, o której mowa w art. 6 ust. 1 lub w art. 12 ust. 1 tej ustawy, nie została względem niego orzeczona kara, o której mowa w art. 16 ust. 2 tej ustawy, ani nie została na niego nałożona kara pieniężna, o której mowa w art. 143d ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.).

Z pomocy zwiększonej może skorzystać przedsiębiorca, który dodatkowo łącznie spełnia poniższe warunki:

 • spełnia wszystkie warunki uprawniające do pomocy podstawowej, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona w całym 2023 r.;
 • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym osiągnął łącznie co najmniej 50% przychodu w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM znajdujących się na listach sektorów szczególnie zagrożonych utratą konkurencyjności;
 • w okresie kwalifikowanym osiągnął wskaźnik EBITDA nie wyższy niż 60% wartości tego wskaźnika w okresie referencyjnym albo ujemny wskaźnik EBITDA;
 • w okresie do dnia 31 marca 2024 r. (wraz z wnioskiem o rozliczenie pomocy) przedstawi Operatorowi Programu: „Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”  wykonany zgodnie z częścią XVII Programu.

Dokumentacja Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.

Poniżej zamieszczamy link do całości aktualnej dla II naboru dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji