Cyfryzacja

Dig.IT - Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

TERMIN NABORU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY, NA TEN MOMENT NIE OKREŚLONO NOWYCH DAT

Dla kogo?

Z projektu Dig.it będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Wsparcie transformacji cyfrowej będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Transformacja cyfrowa polskich MŚP będąca przedmiotem projektu musi dotyczyć cyfryzacji przedsiębiorstw w postaci:

 • procesu produkcji lub usług produkcyjnych
 • procesów bezpośrednio je wspierających, jak np.:
  • przygotowanie do produkcji lub usług produkcyjnych (w tym projektowanie, prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacje,
  • magazynowanie własnych produktów lub materiałów,
  • transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,
  • kontrolę jakości wyprodukowanych produktów lub usług produkcyjnych,
  • pakowanie,
  • zabezpieczenia infrastruktury IT wykorzystywanej w procesie produkcji lub wsparciu produkcji,
  • sprzedaż własnego produktu lub usługi.

W części obligatoryjnej projektu: -> jako koszty dominujące

 • koszty nabycia i wdrożenia gotowych technologii cyfrowych do działalności przedsiębiorstwa
 • zlecenia na indywidualne zamówienie prac programistycznych w celu powstania technologii cyfrowych i wdrożenia wytworzonej technologii do działalności przedsiębiorcy

W części fakultatywnej -> jako koszty uzupełniające

 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych
 • koszty niezbędnych środków trwałych
 • koszty nabycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów (innych niż środki trwałe)

Maksymalny łączny udział kosztów kwalifikowalnych w ramach komponentu fakultatywnego wynosi 40% kosztów kwafilikowalnych projektu grantowego.

Działania wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw obejmuje następujące filary:

 • Granty na sfinansowanie projektów: granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych w powiązaniu z ich wdrożeniem w przedsiębiorstwie oraz nabycie niezbędnych środków trwałych i przeszkolenie pracowników, co korzystnie wpłynie na podniesienie poziomu cyfryzacji.
 • Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej: promowanie ideę transformacji cyfrowej i jej wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, ale również podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w tym zakresie.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie świadczyła usługi doradcze na rzecz 270 podmiotów z sektora MŚP.

Wysokość grantu

Minimalna wartość grantu: 150 000 PLN

Maksymalna wartość grantu: 850 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania: 50%

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis.

Preferencja mikro i małych przedsiębiorstw względem średnich firm.

Kiedy zostanie uruchomiony nabór?

Po zatwierdzeniu terminu naboru wniosków i dokumentacji konkursowej wszelkie szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie Instytucji Organizującej nabór w ramach Dig.IT. Również na naszej stronie opublikujemy wszelkie szczegóły i warunki udziału. Planowane uruchomienie naboru dla MŚP to 2024 r. Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie z ministerstwem w celu możliwości uruchomienia działania Dig.IT i przyznawania grantów przedsiębiorcom MŚP.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ – MŚP (KPO A.2.2.1)

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostaną objęte wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wprowadzenia technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w szczególności na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska, oprogramowania, patentów, licencji, know-how oraz szkolenia pracowników.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nabór do 20.08.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Nabór do 26.09.2024
Pozostało 64 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty nabycia środków trwałych, oprogramowania patentów, know-how, robót i materiałów budowalnych czy koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 68 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas