Wyszukiwarka dotacji

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Spis treści

Na czym polega koncepcja Przemysł 4.0?

Sporządzenie mapy drogowej cyfrowej transformacji jest kluczowe w perspektywie realizacji założeń postulowanych przez Przemysł 4.0. Na czym jednak polega ta koncepcja? Przemysł 4.0 określany jest również jako czwarta rewolucja przemysłowa, pierwsza z poprzednich trzech rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku i dotyczyła mechanizacji produkcji za pomocą silników parowych, dwie kolejne natomiast pozwoliły kolejno na optymalizację pracy dzięki elektryczności oraz jej automatyzację w wyniku wdrożenia technologii informatycznych. Kluczem do faktycznego wdrożenia Przemysłu 4.0 są wysokie technologie oraz postępująca cyfryzacja i informatyzacja. Za kluczowe technologie pozwalające na stworzenie jednorodnego systemu cyber-fizycznego w ramach czwartej rewolucji przemysłowej uważa się:

  • AI (Sztuczna Inteligencja),
  • IoT (Przemysłowy Internet Rzeczy),
  • Big Data,
  • Machine Learning,
  • autonomiczne roboty,
  • wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość,
  • integracje systemów,
  • automatyzację procesów biznesowych (RPA).

W ten sposób maszyny będą mogły się wzajemnie komunikować i korzystać z tożsamych baz danych poprzez tworzenie swoich indywidualnych sieci. To prawdziwy krok ku nowoczesności i ogromnej rewolucji w światowej gospodarce – aby jednak do tego doszło, niezbędne są wdrożenia mapy drogowej w przedsiębiorstwach. Zależnie od szacunków, realizacja takich działań może doprowadzić do zwiększenia produkcji o około 30% – i to przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów o 1/4.

Czym jest mapa drogowa transformacji cyfrowej przedsiębiorstw?

W obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, opracowanie mapy drogowej można uznać za jeden ze środków do osiągnięcia tego celu. Zatem ujmując inaczej, mapa drogowa transformacji to swoisty plan działań, którego wdrożenie zagwarantuje przedsiębiorstwom osiągnięcie założonego poziomu rozwoju. Co więcej, przygotowanie mapy drogowej do cyfrowej transformacji organizacji jest często jednym z niezbędnych dokumentów podczas ubiegania się o dotacje na cyfryzacje przedsiębiorstw w ramach perspektywy finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Z pojęciem mapy transformacji tożsame jest też określenie „plan transformacji cyfrowej przedsiębiorstw”, obu można więc używać zamiennie. Wizualizacja mapy drogowej cyfrowej transformacji organizacji pozwoli na przygotowanie i wprowadzenie w życie celów i planów działania zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0.

Jak opracować plan transformacji cyfrowej?

Budowa mapy drogowej jest skomplikowanym i bardzo złożonym procesem, a do tego wymaga od przedsiębiorstwa nadzwyczaj starannego przygotowania. Konieczne jest zrozumienie nie tylko jak, ale i gdzie wdrożyć nowe technologie, w których obszarach skoncentrować zasoby firmy i w jaki sposób zsynchronizować poszczególne procesy. Skuteczne określenie priorytetów i sprawna realizacja celów transformacji pozwoli na zwiększenie wydajności i podwyższenie jakości oferowanych produktów czy świadczonych usług.

Przebieg budowy i etapy wykonania mapy drogowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

Opracowanie mapy drogowej cyfrowej transformacji należy rozpocząć od wyboru podmiotów biorących udział w pracach. Najczęściej jest to zarząd i/lub właściciele firmy, eksperci z obszarów poddawanych analizie oraz oczywiście osoby odpowiedzialne za sporządzenie mapy drogowej. Przy pozyskiwaniu dotacji na Przemysł 4.0, konieczne jest wskazanie we wniosku precyzyjnych informacji o wykonawcy planu transformacji firmy.

Kolejnym etapem jest tzw. część diagnostyczna mapy drogowej, czyli diagnoza dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. W przebiegu dotacji na Przemysł 4.0 zwykle rekomenduje się wypełnienie ankiety samooceny ADMA, choć przy stosownym uzasadnieniu, dopuszczalne jest skorzystanie z innego narzędzia do tworzenia planu transformacji. Następnie w ramach audytu technologicznego i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa dokonuje się m. in. identyfikacji realizacji wybranych procesów biznesowych, analizy konkurencji i analizy procesów, ponadto sprawdzeniu ulega infrastruktura informatyczna, kompetencje cyfrowe czy kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

W ostatniej części dokumentu mapy drogowej cyfrowej znajduje się tzw. część wdrożeniowa. To kluczowy etap tworzenia map drogowych. Zależnie od wytycznych mapy drogowej zawartych w dokumentacji dotacji na Przemysł 4.0, część ta powinna zawierać plan wdrożenia mapy drogowej, wizję użycia technologii, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa danych czy rekomendacje dotyczące cyfryzacji produktów lub usług. Aby stworzyć mapę drogową, niezbędna jest odpowiednia wiedza, doświadczenie oraz przygotowanie, a także ścisła współpraca wielu podmiotów na każdym etapie projektu.

Szablon mapy drogowej

Szablon mapy drogowej może pomóc w przygotowaniu mapy transformacji, należy jednak pamiętać, że budowanie mapy na ustandaryzowanym wzorze nie zawsze musi prowadzić do optymalnych rezultatów. Matryca wielokrotnego użytku powinna być raczej jedynie punktem odniesienia niż rzeczywistym środkiem służącym do wizualizacji mapy drogowej.

Czy istnieje narzędzie do tworzenia planu transformacji?

Zależnie od potrzeb, możliwe jest korzystanie z różnorodnych narzędzi do tworzenia map transformacji. Chodzi tu oczywiście o różnego rodzaju aplikacje i programy, których funkcjonalność pozwala np. na tworzenie skoncentrowanych map drogowych, przeprowadzanie zaawansowanych analiz, ustalania priorytetów działania czy zarządzanie zadaniami i projektami.

Jakie są cele mapy drogowej?

Przygotowanie mapy drogowej powinno prowadzić do realizacji celu transformacji cyfrowej, czego kluczowe zalety przejawiają się w dostosowaniu do koncepcji Przemysł 4.0. Warto jednak wspomnieć także o celach szczegółowych map drogowych, jak np.: zwiększenie efektywności produkcji, utrzymanie lub podwyższenie jakości produkcji, obniżenie jej kosztów czy podwyższenie stopnia automatyzacji procesów. Oczywiście dokładne cele mapy drogowej mogą nieco różnić się zależnie od specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Kto może przygotować mapę drogową cyfryzacji?

Aby wydatki związane z przygotowaniem mapy transformacji mogły być dofinansowane w ramach dotacji, podmiot tworzący plan musi spełniać wymagania zawarte w dokumentacji. Zwykle dotyczą one posiadania stosownych kompetencji i umiejętności. Zależnie od wybranej dotacji, warunkiem uzyskania dofinansowania projektu może być organizowanie mapy drogowej przez jeden z takich podmiotów, jak: Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorcy ze statusem centrum badawczo-rozwojowego, centra transferu technologii, spółki celowe i inne podmioty posiadające adekwatne i stosownie udokumentowane doświadczenie. Dokument mapy drogowej może być także sporządzony samodzielnie przez wnioskodawcę lub jego personel, w takiej sytuacji koszt wykonania nie będzie jednak wpisywał się w katalog wydatków kwalifikowanych.

Przeszkody w procesie tworzenia map drogowych transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Nawet jeśli wiesz, jak wykonać mapę drogową, warto uświadomić sobie ryzyka związane z tym procesem i trudności, które mogą wystąpić. Dotyczą one różnorodnych etapów tworzenia map drogowych i mogą wiązać się z wieloma czynnikami. Przeszkodą przy budowaniu mapy może być zarówno niewystarczające zaangażowanie ze strony zainteresowanej organizacji, jak i problemy z określeniem celów prowadzonych działań. Część przedsiębiorstw dąży do szukania oszczędności w niewłaściwych obszarach lub w nieodpowiedni sposób przygotowuje do zmian swoją kadrę. Nie można też pominąć braków w niezbędnej wiedzy do opracowania mapy drogowej.

Jakie korzyści płyną z wykonania mapy transformacji?

Efektywna mapa drogowa to nie tylko jeden z elementów uzyskania istotnego dofinansowania projektu w ramach swojego przedsiębiorstwa, lecz również szereg innych korzyści dla organizacji. Dzięki mapie drogowej możliwe jest wyznaczenie strategicznego celu transformacji firmy, wskazanie optymalnych kierunków rozwoju firmy czy obszarów o wybitnym potencjale, wypracowanie modelowych rozwiązań oraz usystematyzowanie precyzyjnego planu inicjatyw. Warto również wspomnieć o lepszym zarządzaniu zmianą i ryzykiem czy zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zlecić opracowanie mapy drogowej i ubiegać się o dotację na Przemysł 4.0?

Przekazanie stworzenia planu transformacji firmy podmiotowi o odpowiednich kompetencjach może być z wielu powodów korzystnym rozwiązaniem. Zakres mapy drogowej jest bardzo szeroki i obejmuje wiele aspektów, przygotowanie planu transformacji firmy wymaga głębokiego przygotowania, a ewentualne trudności bywają przeszkodą nie do pokonania. Poza tym usługi doradcze z zakresu opracowania mapy mogą być dofinansowanie w ramach dotacji unijnej. Jeśli nie wiesz, jak wykonać mapę drogową lub chcesz mieć pewność doskonałego wykonania mapy transformacji, zachęcamy do kontaktu z nami. Posiadamy niezbędne kompetencje i umiejętności do przygotowania mapy drogowej w celu uzyskania dotacji na Przemysł 4.0.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji