Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii [dla MŚP] – Transformacja środowiskowa – FE dla Dolnego Śląska (09.05)

Nabór do 10.09.2024
Pozostało 48 dni
Dotacja przeznaczona jest na wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii, w postaci inwestycji w alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną. i/lub cieplną z OZE, także w zakresie prosumenckim (z wyłączeniem energii odnawialnej wodnej i wiatrowej), tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji (tylko na potrzeby OZE), przebudowę sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie wyników B+R – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 12.09.2024
Pozostało 50 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 zł
Wsparcie dotacji Wdrożenie wyników B+R - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) obejmuje wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Wyłącznie jako element projektu możliwe jest także tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji – FE dla Śląskiego (10.2)

Nabór do 12.09.2024
Pozostało 50 dni
Wielkość dotacji
zależy od rodzaju projektu
Dotacja Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji - FE dla Śląskiego (10.2) przeznaczona jest na wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych działające na terenie województwa śląskiego.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawcza sektora nauki – FE dla Małopolski (1.4)

Nabór do 16.09.2024
Pozostało 54 dni
Wielkość dotacji
100 000 000,00
W ramach dotacji Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Małopolski (1.4) typ projektu przewiduje dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego. Uzupełniająco kwalifikowane są koszty związane z rozwijaniem kompetencji i umiejętności.
Dowiedz się więcej

Usługi badawcze z wdrożeniem – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – FE dla Łódzkiego (1.2)

Nabór do 19.09.2024
Pozostało 57 dni
Wielkość dotacji
680 000,00 zł
Dotacja Usługi badawcze z wdrożeniem - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - FE dla Łódzkiego (1.2) ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. W ramach dotacji możliwy jest zakup usługi badawczej (w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych), która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa, z możliwością wdrożenia.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nabór do 26.09.2024
Pozostało 64 dni
Wielkość dotacji
bez limitu
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Nabór do 26.09.2024
Pozostało 64 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty nabycia środków trwałych, oprogramowania patentów, know-how, robót i materiałów budowalnych czy koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych – Konkurencyjne i innowacyjne MŚP – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nabór do 27.09.2024
Pozostało 65 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje wdrażanie wyników działalności badawczo-rozwojowej. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym. Uzupełniająco możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 68 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.
Dowiedz się więcej

Wsparcie inwestycji służących zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 30.09.2024
Pozostało 68 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem inwestycje służące zagospodarowaniu terenów zdegradowanych lub pogórniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemysłowo-usługowych.
Dowiedz się więcej