Badania i rozwój

Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.11.2024
Koniec składania wniosków
01.12.2024

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. świętokrzyskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji.

W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego. Usługi będą dotyczyły zwiększenia potencjału MŚP w zakresie możliwości badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych. Wsparcie unowocześni wachlarz usług i produktów, wzmocni kompetencje, ułatwi wdrożenie przez MŚP nowych modeli biznesowych odpowiadających wyzwaniom cyfrowej i zielonej transformacji.

Preferowane będzie wsparcie świadczenia usług w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz gospodarki niskoemisyjnej. W celu zapewnienia właściwych standardów i odpowiedniej jakości usług IOB, usługodawcą będą mogły być wyłącznie akredytowane podmioty, które uzyskają status Ośrodka Innowacji lub podmioty akredytowane na poziomie krajowym i/lub regionalnym.

Zakres usług proinnowacyjnych może obejmować m.in.:

 • audyty technologiczne (wstępne i/lub pogłębione),
 • usługi specjalistycznego doradztwa ukierunkowane na transfer wiedzy, w szczególności:
  • usługi doradcze związane z przygotowaniem koncepcji procesu B+R pod kątem potencjału innowacyjnego i biznesowego, zasobów niezbędnych do przeprowadzenia projektu oraz ryzyka związanego z jego realizacją,
  • usługi doradcze w zakresie absorpcji innowacji, związane z wdrażaniem w działalności przedsiębiorstw innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych,
  • usługi doradcze w zakresie cyfrowej transformacji,
  • usługi doradcze w zakresie zielonej transformacji,
  • usługi doradcze związane z wdrażaniem przez przedsiębiorstwa celów zrównoważonego rozwoju,
  • usługi doradcze mające na celu umiędzynarodowienie MŚP.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi ok. 8 000 000 PLN

Maksymalna intensywność wsparcia: 100%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas