Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP – FE dla Opolskiego (1.9)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 88 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP - FE dla Opolskiego (1.9) przeznaczona jest na działania wdrożeniowe przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa opolskiego. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 88 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 107 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Rozwój wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 107 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 21.06.2024
Pozostało 109 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 21.06.2024
Pozostało 109 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Nabór rozpocznie się 13 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 24.06.2024
Pozostało 112 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawcza sektora nauki – FE dla Małopolski (1.4)

Nabór do 28.06.2024
Pozostało 116 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Infrastruktura badawcza sektora nauki - FE dla Małopolski (1.4) typ projektu przewiduje dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych, zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego. Uzupełniająco kwalifikowane są koszty związane z rozwijaniem kompetencji i umiejętności.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Dotacja obejmuje inwestycje MŚP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej