Badania i rozwój

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw MŚP lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Dotacja Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw MŚP lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsiębiorstw na realizacje modułowych projektów badawczo-rozwojowych. Moduł obligatoryjny to prace B+R, a moduły fakultatywne to infrastruktura B+R, wdrożenie wyników prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.04.2025
Koniec składania wniosków
30.04.2025

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej. Projekty można także realizować w konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa

Dotacja obejmuje możliwość realizacji kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, przy czym moduł prace B+R jest obligatoryjny. Moduły fakultatywne muszą być powiązane z realizowanymi w projekcie modułem obowiązkowym.

Moduł obligatoryjny
Prace B+R
Moduł obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i być
zgodna z GBER.
Moduły fakultatywne
Infrastruktura B+R
W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.
Wdrożenie wyników prac B+R
Modułom obligatoryjnym może towarzyszyć wdrożenie wyników prac B+R, tj. koszty związane z wdrożeniem w przypadku prac B+R lub infrastruktury B+R. Celem modułu jest, wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.
Cyfryzacja
Wsparcie w zakresie cyfryzacji realizowane jest wyłącznie jako element wspierający projekt B+R+I i obejmuje doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie, rozwój kompetencji cyfrowych, zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii), usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych. Szczególnie istotne będą projekty wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).
Kompetencje
Wsparcie udzielane w tym module umożliwi doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji z zakresu obszarów:
prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gosp. 4.0/5.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, GOZ, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
Zielone technologie
Moduł obejmuje wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw (tj. nowe modele biznesowe, uwzględniające aspekty środowisk. i przestawienie się na model cyrkularny-ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów), wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (PEF; LCA), weryfikacji technologii środowisk. (ETV), współdzielenie czy realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service),.
Internacjonalizacja
Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstw. Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

Informacje dodatkowe:

  • Automatyzacja i robotyzacja dotyczą modułu wdrożeniowego.
  • Przewiduje się możliwość oceny projektów w formule panelowej.

Projekty premiowane

  • Preferencje uzyskają projekty B+R zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych. Projekty będą częścią Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W przypadku prac B+R, można uzyskać wsparcie finansowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego.
  • Priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Preferowane będą projekty konsorcjów przemysłowo–naukowych zakładających współpracę MŚP z uniwersytetami i publicznymi organizacjami badawczymi.

Wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

Ile można zyskać?

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 34 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 250 000,00 zł

Dodatkowe informacje

Termin naboru

Uruchomienie naboru zaplanowano na kwiecień 2025 roku. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe warunki wsparcia dotyczące wysokości dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej projektu po jej opublikowaniu. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas