Inwestycje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
16.04.2023
Start składania wniosków
09.05.2023
07.05.2024
Koniec składania wniosków
20.09.2023
02.07.2024
Pokaż kolejne terminy

Cel konkursu

Celem konkursu Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej poprzez wsparcie procesów wzorniczych.

Daty naborów

Nabory wniosków w ramach dotacji Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

  • Pierwszy nabór: 9 maja 2023 r. – 20 września 2023 r.
  • Drugi nabór: 7 maja 2024 r. – 2 lipca 2024 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie w ramach konkursu Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Instrument stanowi zachętę zarówno dla firm młodych chcących odnieść sukces na rynku, a także dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, których celem jest wzmocnienie swojej konkurencyjności.

Co podlega wsparciu?

Przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, które pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów czy usług i pozwoli w lepszym stopniu zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów. Wsparcie obejmie wówczas:

1. KOMPONENT DORADCZY
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej
Są to działania pozwalające na całościową analizę działalności przedsiębiorstwa w zakresie potencjału i potrzeb wzorniczych, a także zawierające rekomendacje w związku z dalszymi zastosowaniami wzornictwa w firmie.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

1. KOMPONENT WDROŻENIOWY
Wdrożenie strategii wzorniczej
Wsparcie obejmuje w szczególności przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania dzięki którym zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie. Zmiany te będą wówczas prowadzić do lepszej organizacji pracy, usprawnienia logistyki, lepszych kontaktów z klientami lub też wykreowania pozytywnego wizerunku firmy, a ich wprowadzenie będzie zgodne z ideą ekoprojektowania.

Co można dofinansować?

W ramach dotacji Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) można dofinansować m.in.

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach:

Regionalnej pomocy inwestycyjnejDo kosztów kwalifikowanych zalicza się:
– koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
– koszty nabycia oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne;
– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości środków trwałych nabywanych w projekcie.
Pomocy na doradztwo dla MŚPW zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.
Pomocy de minimisDo kosztów kwalifikowanych zalicza się:
– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;
– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej;
– koszty usług szkoleniowych;
– z koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej: 70 000,00 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi w ramach:

Forma wsparcia

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Dodatkowe informacje

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem oraz usługi te zostały przeprowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Projektant powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania lub mieć doświadczenie w projektowaniu (min. 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub min. 3 projekty usług w przypadku projektu o tematyce zaprojektowania oraz wdrożenia usługi.

Wnioskodawca może wykorzystać przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowaną strategię wzorniczą w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), pod warunkiem aktualności informacji i rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej oraz braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję II etap.

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.4

Kryterium i liczba punktówMinimum punktowe
Kwalifikowalność wnioskodawcy

1. Wszystkie dane identyfikacyjne przedsiębiorcy będącego wnioskodawcą zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z danymi zawartymi w ogólnodostępnych rejestrach, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz bazie internetowej REGON.
2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, ujawnionym co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

0 pkt – wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w pkt 1 lub 2;
1 pkt – wnioskodawca spełnił warunki określone w pkt 1 i 2;
2 pkt – wnioskodawca spełnił warunki określone w pkt 1 i 3.
1
Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

1. Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej
2. We wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
2 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej oraz na obszarze OSI o znaczeniu krajowym, tj. miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy zagrożonej trwałą marginalizacją.
1
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia;
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
1
Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Ocenie podlega, czy:
1. Przeprowadzono  audyt wzorniczy rozumiany jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.
2. Na podstawie wyników audytu, o którym mowa w pkt 1, jego wykonawca  opracował strategię wzorniczą zawierającą rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Strategia wzornicza powinna być przygotowana zgodnie z wymogami i minimalnym zakresem określonym w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
3. Projekt dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego (w tym opracowanie projektu wzorniczego), których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Sprawdzeniu podlega, czy zaplanowane do realizacji działania wynikają bezpośrednio z rekomendacji, jakie przekazano w opracowanej strategii wzorniczej oraz czy pozwolą one na zrealizowanie zamierzonych celów.
4. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na działalność i rozwój przedsiębiorstwa  oraz korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie, tj. np. związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności oferty produktowej wnioskodawcy.
5. Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników jest spójny, tj. czy informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie, stanowią zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zakresem lub celem działania lub cel projektu nie jest uzasadniony;
1 pkt – projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony.
1
Innowacyjność projektu

Weryfikacji podlega,  czy projekt obejmuje wprowadzenie/wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie/wdrożenie innowacji w procesie biznesowym. Innowacja w procesie biznesowym musi być bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej.

0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia innowacji produktowej;
1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej;
2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym, która jest bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej.
1
Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu

Potencjał wnioskodawcy w szczególności należy rozumieć jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów finansowych, ludzkich, wiedzy/umiejętności, infrastruktury technicznej, informatycznej i lokalowej. Potencjał wnioskodawcy powinien być dostosowany do planowanego zakresu projektu. W przypadku zasobów, którymi wnioskodawca nie dysponuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ocenie podlega, czy w wiarygodny sposób wykazano możliwość pozyskania tych zasobów w czasie pozwalającym na terminową realizację projektu.

W ramach oceny kryterium weryfikowane jest, czy wnioskodawca przedstawił wymagane dane pozwalające na ocenę tych zagadnień, prezentujące i parametryzujące określone zasoby, w tym charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i uwiarygodnione źródła finansowania projektu.

0 pkt – wnioskodawca nie posiada zdolności i potencjału do realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych celów projektu, wdrożenia rezultatów projektu, wykorzystania i utrzymania efektów projektu w perspektywie 3 lat od zakończenia realizacji projektu;
1 pkt – wnioskodawca posiada zdolność i potencjał do realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych celów projektu, wdrożenia rezultatów projektu, wykorzystania i utrzymania efektów projektu w perspektywie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.
1
Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione

Weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

W ramach kryterium weryfikuje się również, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania, określonymi w regulaminie wyboru projektów oraz czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.

0 pkt – wydatki  nie są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione lub nie są zgodne z obowiązującymi limitami lub nie jest spełniony efekt zachęty;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi limitami, a efekt zachęty jest spełniony.
1
Wskaźniki projektu

Ocenie podlega, czy wartości docelowe wskaźników projektu zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne i adekwatne do założeń i celu projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W celu potwierdzenia wnioskodawca powinien wskazać:
-> założenia i obliczenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźników,
-> sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej wskaźników w trakcie i po zakończeniu projektu.

0 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu nie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne lub nie odzwierciedlają założeń projektu lub nie przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW;
1 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne, odzwierciedlają założenia projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW.
1
Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Zgodnie z Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich powinien zapobiegać wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zgodność projektu zostanie uznana w przypadku gdy ma on pozytywny bądź neutralny wpływ na tą zasadę.

0 pkt – projekt jest niezgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn (tzn. wywiera pozytywny wpływ na tę zasadę lub jest wobec niej neutralny).
1
Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Według tego kryterium weryfikowane jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na daną zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

0 pkt – projekt nie ma pozytywnego wpływu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
1 pkt – projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
1
Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Wnioskodawca powinien zadeklarować, że sposób realizacji oraz zakres projektu nie będzie naruszać postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, str. 3890) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

0 pkt – wnioskodawca nie zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
1 pkt – wnioskodawca zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
1
Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”
 
Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy, czy projekt uwzględnia wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami oraz czy nie prowadzi do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy  projekt przyczyni się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

Weryfikacji podlega, czy uwzględniono rozwiązania w zakresie:
1)     zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
2)     zmniejszania energochłonności,
3)     zmniejszania zużycia wody,
4)     wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu,
5)     wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
2 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki uwzględniając dwa ze wskazanych rozwiązań;
3 pkt – projekt  jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki uwzględniając co najmniej trzy ze wskazanych rozwiązań.
1
Projekt dotyczy wprowadzenia zasad ekoprojektowania

Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu uwzględniono zasady ekoprojektowania. Lepsze projektowanie wówczas ma sprzyjać obniżaniu zapotrzebowania na energię i surowce, czynić produkty trwalszymi i łatwiej poddającymi się do recyklingu, a także oddziaływać na wydłużanie cyklu życia produktów. W ramach projektu ekoprojektowanie dotyczy takich etapów życia produktu jak projektowanie, dobór materiałów, produkcja, dystrybucja, użytkowanie, model biznesowy (cyrkularny).

0 pkt – projekt nie obejmuje wprowadzenia zasad ekoprojektowania;
1 pkt – ekoprojektowanie obejmuje dwa etapy życia produktu;
2 pkt – ekoprojektowanie obejmuje trzy etapy życia produktu;
3 pkt – ekoprojektowanie obejmuje cztery etapy życia produktu;
4 pkt – ekoprojektowanie obejmuje co najmniej pięć etapów życia produktu.
1
Projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na  zapewnienie dostępności  dla osób ze szczególnymi potrzebami
 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazał, że nowe cechy / funkcjonalność rezultatów projektu, które odpowiadają na zdefiniowane potrzeby osób. Projekt powinien przyczyniać się do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (w tym: przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług)).

0 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy  wdrożenia nowego produktu  nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
2 pkt – przedmiot projektu  dotyczy  wdrożenia nowego produktu  nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
0
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Weryfikacji podlega rodzaj działalności gospodarczej, z której wnioskodawca uzyskuje największą część przychodów, a ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, w których w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przychody z działalności produkcyjnej lub działalności usługowej (sprzedaż usług własnych lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wnioskodawcę) stanowiła największy procent przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

0 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, dla którego przychody z działalności produkcyjnej lub usługowej nie występują lub nie stanowią największego procentu w sumie przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
1 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, którego największa część przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pochodzi z działalności usługowej;
2 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, dla którego największa część przychodów ze sprzedaży pochodzi z działalności produkcyjnej.
0
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

Weryfikacji podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Katalog wspólnych obszarów inteligentnych specjalizacji regionów Polski Wschodniej stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów.

0 pkt – przedmiot projektu nie wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;
2 pkt – przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
0
Punktacjamax. 27 punktów min. 13 punktów

Minimalna liczba punktów, która umożliwia wybranie projektu do dofinansowania to 13 pkt , przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Kryteria rozstrzygające
Jeżeli kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, nie będzie wystarczająca dla wszystkich projektów z taką samą liczbą punktów o wyborze projektów decydować będzie punktacja przyznana w następujących kryteriach w następującym porządku:
1) Projekt dotyczy wprowadzenia zasad ekoprojektowania.
2) Projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3) Innowacyjność projektu.
4) Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
5) Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”.

W przypadku gdy w dalszym ciągu niemożliwym będzie wyróżnienie projektów do dofinansowania, będą one podlegać weryfikacji dodatkowych kryteriów rozstrzygających w następującym porządku:

I stopnia – Lokalizacja projektu będzie znajdowała się w województwie, w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw” – Wydawnictwo GUS, aktualnych według stanu na dzień ogłoszenia naboru.
II stopnia – Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się główne miejsce realizacji projektu (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których główne miejsce realizacji projektu znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.
III stopnia – Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście projektów wybranych do dofinansowania otrzyma projekt złożony przez wnioskodawcę, który na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jest od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego.

Dokumentacja dotacji Wzornictwo w MŚP

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas