Inwestycje

Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach - Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R - FE dla Świętokrzyskiego (1.2)

W ramach dotacji Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach - Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R - FE dla Świętokrzyskiego (1.2) oferowanej z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty inwestycyjne w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dofinansowanie otrzymają projekty, w których założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć innowacji produktowej lub innowacji technologicznej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
11.12.2023
Koniec składania wniosków
29.02.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. świętokrzyskiego w ramach poszczególnych typów beneficjentów:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz że przedsiębiorstwa te będą współpracowały z MŚP – widoczne efekty aktywnej współpracy, przynoszące wymierne korzyści MŚP (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, o ile służy realizacji agendy badawczej (w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne dotyczące jej zakupu i wytworzenia)

Działanie Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego oferuje środki finansowe dla przedsiębiorców na projekty inwestycyjne w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dotacja ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty dotyczące prac B+R i wsparcia infrastruktury B+R przedsiębiorstw powinny zakładać prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (z wyłączeniem badań podstawowych). Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie
uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce.

Dofinansowanie otrzymają projekty, w których założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć innowacji produktowej (prace badawcze nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym) lub innowacji technologicznej (prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych).

Koszty kwalifikowalne w ramach Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R – FE dla Świętokrzyskiego (1.2)

 • Nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zastrzeżeniem, że:
  • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie (przedsiębiorstwie) otrzymującym pomoc,
  • muszą podlegać amortyzacji,
  • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo,
  • muszą być włączone do ewidencji księgowej wnioskodawcy,
  • wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
  • na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą koszty stanowiące cenę nabycia,
  • wartości niematerialne i prawne, które stanowią element niezbędny do funkcjonowania zakupionej infrastruktury. Koszty kwalifikowalne mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W uzasadnionych przypadkach za koszt kwalifikowalny można uznać remont, modernizację pomieszczeń umożliwiającą montaż zakupionej w ramach projektu aparatury badawczej, której koszt stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 • Podatek VAT w projektach, których łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EURO (włączając VAT).
 • Podatek VAT w projektach, których łączny koszt jest co najmniej 5 mln EURO (włączając VAT), gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

W ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczania kosztów pośrednich.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 45 235 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 300 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zakupu infrastruktury B+R projektu wynosi dla
projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas