Inwestycje

Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach - Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R - FE dla Świętokrzyskiego (1.2)

W ramach dotacji Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach - Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R - FE dla Świętokrzyskiego (1.2) oferowanej z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty inwestycyjne w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dofinansowanie otrzymają projekty, w których założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć innowacji produktowej lub innowacji technologicznej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
11.12.2023
Koniec składania wniosków
29.02.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. świętokrzyskiego w ramach poszczególnych typów beneficjentów:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz że przedsiębiorstwa te będą współpracowały z MŚP – widoczne efekty aktywnej współpracy, przynoszące wymierne korzyści MŚP (w szczególności: dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowane kadry, zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, o ile służy realizacji agendy badawczej (w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne dotyczące jej zakupu i wytworzenia)

Działanie Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego oferuje środki finansowe dla przedsiębiorców na projekty inwestycyjne w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dotacja ma na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty dotyczące prac B+R i wsparcia infrastruktury B+R przedsiębiorstw powinny zakładać prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (z wyłączeniem badań podstawowych). Wsparcie inwestycji dotyczących zakupu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie
uzależnione od przedstawienia poprawnie wypełnionej agendy badawczej oraz uzasadnienia zastosowania innowacji w gospodarce.

Dofinansowanie otrzymają projekty, w których założenia planowanych prac B+R (agenda badawcza) prowadzonych w okresie trwałości projektu poprzez badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo prace rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) będą dotyczyć innowacji produktowej (prace badawcze nad produktem do tej pory nie znanym lub produktem znacznie zmodernizowanym) lub innowacji technologicznej (prace badawcze nad modyfikacją czynników i właściwości procesów wytwórczych).

Koszty kwalifikowalne w ramach Wsparcie Infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R – FE dla Świętokrzyskiego (1.2)

 • Nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zastrzeżeniem, że:
  • należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie (przedsiębiorstwie) otrzymującym pomoc,
  • muszą podlegać amortyzacji,
  • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo,
  • muszą być włączone do ewidencji księgowej wnioskodawcy,
  • wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,
  • na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą koszty stanowiące cenę nabycia,
  • wartości niematerialne i prawne, które stanowią element niezbędny do funkcjonowania zakupionej infrastruktury. Koszty kwalifikowalne mogą stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W uzasadnionych przypadkach za koszt kwalifikowalny można uznać remont, modernizację pomieszczeń umożliwiającą montaż zakupionej w ramach projektu aparatury badawczej, której koszt stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
 • Podatek VAT w projektach, których łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EURO (włączając VAT).
 • Podatek VAT w projektach, których łączny koszt jest co najmniej 5 mln EURO (włączając VAT), gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

W ramach przedmiotowego naboru nie przewidziano możliwości rozliczania kosztów pośrednich.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 45 235 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 300 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zakupu infrastruktury B+R projektu wynosi dla
projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowalnych.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas