Badania i rozwój

NUTRITECH

NUTRITECH to nowy program w ofercie NCBR, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Pierwszy konkurs zakończył się 12 grudnia 2022 r. W 2024 r. przewidziano kolejną edycję konkursu. Maksymalna wartość dotacji to nawet 10 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
10 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
25.05.2022
Start składania wniosków
06.07.2022
Koniec składania wniosków
12.12.2022

NUTRITECH to nowy program w ofercie NCBR, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Pierwszy konkurs zakończył się 12 grudnia 2022 r.

Zakres tematyczny programu

W ramach programu można dofinansować koszty badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz koszty przygotowania do zastosowania tych wyników w praktyce (koszty prac przedwdrożeniowych) w obrębie następujących obszarów tematycznych:

1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI) – m.in. opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych czy medycynie personalizowanej, przygotowywanie narzędzi pozwalających na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.

2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM – m.in. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych, opracowywanie innowacyjnych dostępne cenowo produktów żywieniowych m.in. dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych

3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA – m.in. opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów, wdrażanie inteligentnych etykiet bądź innych rozwiązań umożliwiających ocenę pochodzenia żywności funkcjonalnej, ekologicznej itp.

Każdy z obszarów tematycznych obejmuje kilka zagadnień (3-6), które mogą stać się przedmiotem projektu. Zagadnienia te zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej.

Kto może startować w konkursie?


• przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości (w tym przetwórcze oraz producenci żywności) z sektora rolno- spożywczego, twórcy rozwiązań IT, twórcy technologii proekologicznych;
• jednostki naukowe;
• konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Budżet konkursu, zasady i intensywność dofinansowania

Całkowity budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 4 lata. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów:

Przedsiębiorcy (pomoc na prace B+R):

• mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;
• średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;
• duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;

Ponadto możliwe jest sfinansowanie kosztów przygotowania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 200 000 euro udzielane w formie pomocy de minimis.

Jednostki naukowe oraz inne podmioty niebędące przedsiębiorcami ani jednostkami naukowymi (np. instytuty naukowe, centra badawcze) mogą liczyć na 100% dofinansowania.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 10 mln zł.

Terminy

Program realizowany będzie w okresie 2022-2032, przy czym samą organizację konkursów i wybór projektów do dofinansowania przewidziano w 2022 r. (I konkurs) i 2024 r. (II konkurs).

Planowany termin uruchomienia II naboru:

  • Alokacja: ok. 64 mln zł
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: I kwartał 2024

Poniżej zamieściliśmy link dla I naboru wniosków w ramach NUTRITECH.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas