Eksport

Internacjonalizacja MŚP - Wsparcie MŚP - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3)

Internacjonalizacja MŚP - Wsparcie MŚP - dotacja - FE dla Podkarpacia (1.3) to działanie, którego wsparcie dotyczy diagnozy potencjału przedsiębiorstw MŚP w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów, produktów, usług czy systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności. Dodatkowym elementem projektu ściśle związanym z realizacją strategii internacjonalizacji będzie udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.01.2024
Koniec składania wniosków
29.02.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujących przychody ze wskazanej działalności.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wspierane będą projekty obejmujące kompleksowe działania mające na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów, produktów, usług czy systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności. Dodatkowym elementem projektu ściśle związanym z realizacją strategii internacjonalizacji będzie udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych). Dodatkowym elementem jest także wsparcie usług doradczych jako element kompleksowego projektu.

Istotne warunki wsparcia:

 • Pomoc nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.
 • Pomoc nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
 • Pomoc nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

 • ochrony zdrowia,
 • wytwarzania i dystrybucji energii oraz infrastruktury z tym związanej, w tym inwestycji dotyczących instalacji fotowoltaicznej,
 • rozwoju sieci szerokopasmowych,
 • infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Komponent związany z opracowaniem Strategii w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa może stanowić wydatek kwalifikowany w wysokości nie więcej niż 30 000 PLN.

Koszty promocji oraz tłumaczeń zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 10 % kwoty wydatków kwalifikowanych, weryfikowanych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Koszty udziału w targach nie mogą przekroczyć 20 % kwoty wydatków kwalifikowanych, weryfikowanych na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług doradczych dotyczących opracowania strategii internacjonalizacji, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis.

Wydatki kwalifikowalne:

 • Pomoc de minimis:
  • nabycie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych, bezpośrednio związanych z realizacją projektu – niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe:
   • usługi dotyczące opracowania nowej strategii związanej z internacjonalizacją działalności MŚP.
  • wydatki na działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia przygotowanej oferty produktowo – usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji (materiały reklamowe i promocyjne),
  • nabycie usług translacyjnych związanych z przygotowaniem oferty produktowo – usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji,
 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP:
  • usługi dotyczące przygotowania do wdrożenia nowej strategii związanej z internacjonalizacją działalności MŚP.
 • Regionalna pomoc inwestycyjna:
  • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu oraz zarekomendowanych w przedłożonej strategii internacjonalizacji, pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.
  • modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej, związanych z przygotowaniem oferty produktowo – usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie licencji, praw autorskich w szczególności oprogramowania, pod warunkiem, że będą:
   • zarekomendowane w strategii internacjonalizacji;
   • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
   • podlegać amortyzacji;
   • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
   • stanowiły majątek beneficjenta;
   • zostanie zachowany okres trwałości.
 • Pomoc na udział MŚP w targach:
  • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, imprezie wystawienniczej,
   • wynajęcie powierzchni wystawienniczej;
   • zaprojektowanie i zabudowę stoiska wystawienniczego (projekt zabudowy stoiska oraz zabudowa stoiska nie mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta);
   • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
   • zakup usług w zakresie transportu (lotniczy, kolejowy, drogowy, morski) osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
   • reklamę w mediach targowych;
   • opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego;
   • podróże służbowe (bezpośrednia podróż do miejsca docelowego i zakwaterowanie) maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, imprezie wystawienniczej, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
   • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wynosi ponad 8 671 000,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 500 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • pomoc de minimis: 50%
 • regionalna pomoc inwestycyjna:
  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo: 50 %
 • pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP: 50%
 • pomoc na udział MŚP w targach: 50%.

Dokumentacja dotacji Internacjonalizacja MŚP – Wsparcie MŚP – dotacja – FE dla Podkarpacia (1.3)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
Bez limitu
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 154 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 28.11.2024
Pozostało 189 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 192 dni
Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas