Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Odnawialne źródła energii – FE dla Łódzkiego (2.5)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem projekty wdrożenia infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Dla dotacji przewidziano 3 typy projektów możliwych do realizacji, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu oraz wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu z OZE. Nabór startuje 18 sierpnia 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 06.11.2023
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5)

Nabór do 08.11.2023
Pozostało 35 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Wsparciem w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5) zostaną objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali regionu, w zakresie produktów/usług oraz procesów, wykorzystujących w szczególności zielone technologie, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), Przemysł 4.0, automatyzację. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW – Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

Nabór do 08.11.2023
Pozostało 35 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6) to dotacja w ramach, której dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów inwestycyjnych we wdrażanie innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych. Finansowaniem objęte są projekty inwestycyjne przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW - Specjalnej Strefy Włączenia.
Dowiedz się więcej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Nabór do 08.11.2023
Pozostało 35 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty nabycia środków trwałych, oprogramowania patentów, know-how, robót i materiałów budowalnych czy koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 43 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego na wsparcie infrastruktury lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R. Dofinansować będzie można budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 43 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 20.11.2023
Pozostało 47 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dla dotacji przewidziano realizację trzech naborów, pierwszy z nich zostanie uruchomiony 11 października 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój – FE dla Podkarpacia (1.1)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 57 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Dotacja Wsparcie działalności B+R - Badania i rozwój - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw. Wsparcie ma charakter modułowy, z czego obligatoryjna jest realizacja modułu Prace B+R lub modułu Infrastruktura B+R. Pozostałe moduły są fakultatywne. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budowę lub rozwój działów B+R w ramach modułu Infrastruktura B+R.
Dowiedz się więcej