Dotacje na Kulturę

W ramach kategorii „Dotacje na kulturę” zebrano działania ukierunkowane na ochronę i rozwój zasobów kultury i sztuki, promocję regionu np. poprzez organizację eventów kulturalnych czy rewitalizację miast i odnowę obszarów miejskich. Działania z tej kategorii kierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz konsorcjów tych podmiotów. Dotacje na kulturę są dostępne w ramach programów regionalnych (16 Regionalnych Programów Operacyjnych) zarządzanych przez marszałków województw oraz programów krajowych. Chcesz pozostać na bieżąco? Śledź kategorię „Dotacje na kulturę” a dowiesz się o jakie środki i kiedy możesz aplikować!

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta
Brak wyników..

Z Funduszy Europejskich finansowana może być działalność instytucji kultury (domów kultury, muzeów, teatrów). Wsparciem objęta może być również renowacja, konserwacja i ochrona zabytków, działania zorientowane na zwiększanie dostępu do zasobów kultury czy cyfryzacja jej zasobów. Do kogo kierowane są dotacje na kulturę? O środki mogą aplikować zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Lista potencjalnych Beneficjentów jest uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia. W projektach dotyczących konserwacji czy przebudowy obiektów zabytkowych dopuszczalny jest udział jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych czy organizacji pozarządowych. W perspektywie 2021-2027 nie zabraknie także działań skierowanych do podmiotów sektora kreatywnego m.in. producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych. 

 

Dotacje na kulturę w ramach KPO

 

W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki przewidziano wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze kultury, które w latach 2020-2021 odnotowały spadek przychodów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Pozyskane fundusze będzie można przeznaczyć na rozszerzanie/ dywersyfikację działalności i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Wsparcie będzie mieć formę dotacyjną. Ponadto w części pożyczkowej KPO zaplanowano uruchomienie instrumentów na realizację projektów związanych z rozwijaniem działań kulturalnych/kreatywnych.

 

Wsparcie kultury w programie FEniKS

 

Priorytet VII programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) jest w całości poświęcony kulturze. Przewidziane są inwestycje w rozwój infrastruktury kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego. Podejmowane działania mają służyć podniesieniu atrakcyjności turystycznej i potencjału ekonomicznego regionów oraz sprzyjać włączeniu społecznemu. Ze środków FEnIKS można także dofinansować transformację cyfrową instytucji kultury i oferty kulturalnej poprzez inwestycje w infrastrukturę czy technologie umożliwiające eliminowanie barier w dostępie do kultury i prowadzące do rozszerzenia grup odbiorców. Dotacje na kulturę w programie FEnIKS dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom kultury.

 

Granty dla sektora kultury – program Kreatywna Europa 2021-2027

 

O dotacje na kulturę mogą ubiegać się również przedsiębiorcy. Taką możliwość przewidziano np. w unijnym programie Kreatywna Europa realizowanym w latach 2021-2027. Program ten składa się z trzech elementów (media, kultura, komponent międzysektorowy) i zakłada wspieranie działań podejmowanych przez podmioty z sektorów kultury, audiowizualnego oraz przemysłów kreatywnych. W ramach komponentu kultura maksymalne dofinansowanie wynosi 2 mln euro (dla tzw. projektów współpracy europejskiej na większą skalę), przy intensywności wsparcia na poziomie 60%. 

 

Regionalne Programy Operacyjne a wsparcie sektora kultury

 

Duże wsparcie dla sektora kultury przewidziano także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez marszałków województw. Możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących m.in. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych oraz w otoczeniu zabytków. Przy współudziale funduszy europejskich można również podnosić dostępność zabytków dla osób z niepełnosprawnościami oraz przystosować je do udostępniania zwiedzającym. O dofinansowanie na tego typu działania mogą ubiegać się w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, przedsiębiorcy, uczelnie, organizacje pozarządowe. Dopuszczalna jest realizacja projektów w formule partnerskiej. Szczegółowe oferty wsparcia w poszczególnych województwach mogą się od siebie nieznacznie różnić, ale ogólne zasady wsparcia (np. grupy beneficjentów) we wszystkich 16 regionach są podobne. Zachęcamy do sprawdzenia możliwości dostępnych w Twoim województwie!

 

Skontaktuj się z nami i sięgnij po dofinansowanie. Dotacje na kulturę? 2021– 2027 to dobry czas dla podmiotów z sektora kultury, kreatywnych i audiowizualnego. W nowej, siedmioletniej perspektywie przewidziano bowiem szereg działań wspierających w formie dotacji, a także niskoprocentowych kredytów i pożyczek.