Wyszukiwarka dotacji

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Instalacje gospodarowania odpadami – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Dowiedz się więcej

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie na terenie Polski zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Przykładowe inwestycje: budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje w MŚP) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 04.07.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu. Kwalifikowalne są koszty środków trwałych/dostaw, wartości niematerialnych i prawnych, robót budowalnych, nieruchomości, szkoleń oraz koszty pośrednie. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem (KPO A1.4.1)

Nabór do 05.07.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
60 000,00 PLN
Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków rozpocznie się 5 czerwca.
Dowiedz się więcej

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 12.07.2023
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Dowiedz się więcej