Dotacje UE w zachodniopomorskie

1,68 mld euro – takimi środkami będzie dysponować województwo zachodniopomorskie na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Pomorze Zachodnie należy do jednych z najbardziej ekologicznych regionów w Polsce. W najbliższych latach wciąż będzie mocno inwestować w projekty środowiskowe. Ponadto wspierana będzie działalność B+R przedsiębiorstw, co ma przyczynić się do rozwoju bardziej inteligentnych branży. Dofinansowanie będą mogły zdobyć projekty B+R o różnej wielkości – zarówno niewielkie koncentrujące się na zakupie usług badawczych, jak i duże (kilkumilionowe) przedsięwzięcia. MŚP będą mogły ubiegać się o finansowanie realizacji projektów kompleksowych tj. poza działalnością B+R w ramach jednego projektu będzie można dofinansować również inne elementy (moduły) np. rozwój kompetencji personelu badawczego, rozwój infrastruktury badawczej, prace przedwdrożeniowe, aż po wdrożenie wyników prac B+R na rynek. Priorytetowo traktowane będą projekty zorientowane na poszukiwanie rozwiązań lokujących się w obszarze zielonych technologii oraz transformacji gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej środowisku.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Bridge Up (2.8)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez nowo powstałe spółki technologiczne. Celem instrumentu jest pomoc tym spółkom w rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.
Dowiedz się więcej

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód województwem w Polsce. Do największych miast w regionie należą: Szczecin, Koszalin, Stargard. Według stanu na koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 239 953 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5822 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w Szczecinie. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem, naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem. Poziom PKB per capita w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. wyniósł 57 907 zł (83,8% wyniku krajowego). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 3,7%. Nakłady na B+R w 2020 r. wyniosły 452,8 mln zł, co plasuje region na 12 miejscu w kraju.

Fundusze unijne dla Pomorza Zachodniego– jaki budżet?

Pula środków przeznaczonych dla Polski przez Komisję Europejską podzielona została na 2 segmenty 60% z nich zarządzane będzie na poziomie krajowym, w ramach krajowych programów operacyjnych. Najistotniejszym z nich, z punktu widzenia przedsiębiorców, jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie z tego programu będą mogli aplikować wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od tego, w którym regionie Polski prowadzą działalność. Pozostałe 40% unijnych funduszy trafi do regionów. Każde województwo ma własny program regionalny, który wyznacza kierunki wykorzystania tych środków. W województwie zachodniopomorskim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 o budżecie szacowanym na ponad 7 mld zł.

Dotacje zachodniopomorskie – co można dofinansować?

W programie regionalnym najwięcej opcji dla przedsiębiorców przewidziano w Priorytecie 1 – Fundusze Europejskie na rzecz Przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego. Kontynuowane będzie wsparcie działalności innowacyjnej i badawczej firm.  Głównymi odbiorcami wsparcia będą MŚP, organizowane będą również działania dla dużych przedsiębiorstw (w tym small mid-caps i mid-caps). Duże firmy będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. MŚP z kolei będą mogły w ramach jednego projektu finansować bardzo szeroki katalog kosztów, dzięki realizacji projektów kompleksowych składających się z kilku modułów/elementów np. łączyć prace B+R z wdrożeniem i komercjalizacją uzyskanych wyników. Dostępne będą także środki na inwestycje w obszarze zielonych technologii oraz zakup usług badawczych (proinnowacyjnych). Udzielane wsparcie będzie mieć głównie formę bezzwrotną.

Intensywność dofinansowania  – mapa pomocy regionalnej

Różne typy projektów charakteryzują się różną intensywnością dofinansowania. Przykładowo w projektach B+R zorientowanych na opracowanie innowacyjnych rozwiązań miejsce realizacji projektu nie wpływa na intensywność dofinansowania. Sprawa wygląda jednak inaczej w przypadku projektów inwestycyjnych – tutaj miejsce realizacji nowej inwestycji ma znaczenie. Intensywność dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Przedsiębiorcy realizujący nową inwestycję w województwie zachodniopomorskim mogą dofinansować jej koszty w 40%. MŚP przysługuje premia, która podnosi bazowy poziom dofinansowania o 20 punktów procentowych dla mikro i małych firm i o dodatkowe 10 p.p. dla średnich przedsiębiorstw.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie zachodniopomorskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie zachodniopomorskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Przyjmowaniem projektów i obsługą wnioskodawców (zwłaszcza w zakresie projektów B+R i wsparcia dla MŚP) zajmuje się również bezpośrednio Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym. Odpowiada on również za organizację procesu oceny wniosków oraz podpisywanie umów z przedsiębiorcami, których projekty otrzymały pozytywną ocenę i zostały rekomendowane do dofinansowania.