Dotacje UE w zachodniopomorskie

1,68 mld euro 鈥 takimi 艣rodkami b臋dzie dysponowa膰 wojew贸dztwo zachodniopomorskie na realizacj臋 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Pomorze Zachodnie nale偶y do jednych z najbardziej ekologicznych region贸w w Polsce. W najbli偶szych latach wci膮偶 b臋dzie mocno inwestowa膰 w projekty 艣rodowiskowe. Ponadto wspierana b臋dzie dzia艂alno艣膰 B+R przedsi臋biorstw, co ma przyczyni膰 si臋 do rozwoju bardziej inteligentnych bran偶y. Dofinansowanie b臋d膮 mog艂y zdoby膰 projekty B+R o r贸偶nej wielko艣ci 鈥 zar贸wno niewielkie koncentruj膮ce si臋 na zakupie us艂ug badawczych, jak i du偶e (kilkumilionowe) przedsi臋wzi臋cia. M艢P b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o finansowanie realizacji projekt贸w kompleksowych tj. poza dzia艂alno艣ci膮 B+R w ramach jednego projektu b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 r贸wnie偶 inne elementy (modu艂y) np. rozw贸j kompetencji personelu badawczego, rozw贸j infrastruktury badawczej, prace przedwdro偶eniowe, a偶 po wdro偶enie wynik贸w prac B+R na rynek. Priorytetowo traktowane b臋d膮 projekty zorientowane na poszukiwanie rozwi膮za艅 lokuj膮cych si臋 w obszarze zielonych technologii oraz transformacji gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej 艣rodowisku.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 29.07.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 5 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 5 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 30 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 36 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 38 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 67 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.09.2024
Pozosta艂o 72 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo zachodniopomorskie po艂o偶one jest w p贸艂nocno-zachodniej cz臋艣ci Polski, na wybrze偶u Morza Ba艂tyckiego. Jest najdalej wysuni臋tym na zach贸d wojew贸dztwem w Polsce. Do najwi臋kszych miast w regionie nale偶膮: Szczecin, Koszalin, Stargard. Wed艂ug stanu na koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by艂o 239 953 podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 5822 wi臋cej ni偶 przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot mia艂 swoj膮 siedzib臋 w Szczecinie. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowi艂y osoby fizyczne. Najcz臋艣ciej podmioty prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z handlem, napraw膮 pojazd贸w samochodowych oraz budownictwem. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie zachodniopomorskim w 2021 r. wyni贸s艂 57 907 z艂 (83,8% wyniku krajowego). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 3,7%. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 452,8 mln z艂, co plasuje region na 12 miejscu w kraju.

Fundusze unijne dla Pomorza Zachodniego鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przeznaczonych dla Polski przez Komisj臋 Europejsk膮 podzielona zosta艂a na 2 segmenty 60% z nich zarz膮dzane b臋dzie na poziomie krajowym, w ramach krajowych program贸w operacyjnych. Najistotniejszym z nich, z punktu widzenia przedsi臋biorc贸w, jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie z tego programu b臋d膮 mogli aplikowa膰 wszyscy przedsi臋biorcy niezale偶nie od tego, w kt贸rym regionie Polski prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Pozosta艂e 40% unijnych funduszy trafi do region贸w. Ka偶de wojew贸dztwo ma w艂asny program regionalny, kt贸ry wyznacza kierunki wykorzystania tych 艣rodk贸w. W wojew贸dztwie zachodniopomorskim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 o bud偶ecie szacowanym na ponad 7 mld z艂.

Dotacje zachodniopomorskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W programie regionalnym najwi臋cej opcji dla przedsi臋biorc贸w przewidziano w Priorytecie 1 鈥 Fundusze Europejskie na rzecz Przedsi臋biorczego Pomorza Zachodniego. Kontynuowane b臋dzie wsparcie dzia艂alno艣ci innowacyjnej i badawczej firm.聽 G艂贸wnymi odbiorcami wsparcia b臋d膮 M艢P, organizowane b臋d膮 r贸wnie偶 dzia艂ania dla du偶ych przedsi臋biorstw (w tym small mid-caps i mid-caps). Du偶e firmy b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o finansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych. M艢P z kolei b臋d膮 mog艂y w ramach jednego projektu finansowa膰 bardzo szeroki katalog koszt贸w, dzi臋ki realizacji projekt贸w kompleksowych sk艂adaj膮cych si臋 z kilku modu艂贸w/element贸w np. 艂膮czy膰 prace B+R z wdro偶eniem i komercjalizacj膮 uzyskanych wynik贸w. Dost臋pne b臋d膮 tak偶e 艣rodki na inwestycje w obszarze zielonych technologii oraz zakup us艂ug badawczych (proinnowacyjnych). Udzielane wsparcie b臋dzie mie膰 g艂贸wnie form臋 bezzwrotn膮.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

R贸偶ne typy projekt贸w charakteryzuj膮 si臋 r贸偶n膮 intensywno艣ci膮 dofinansowania. Przyk艂adowo w projektach B+R zorientowanych na opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅 miejsce realizacji projektu nie wp艂ywa na intensywno艣膰 dofinansowania. Sprawa wygl膮da jednak inaczej w przypadku projekt贸w inwestycyjnych 鈥 tutaj miejsce realizacji nowej inwestycji ma znaczenie. Intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Przedsi臋biorcy realizuj膮cy now膮 inwestycj臋 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim mog膮 dofinansowa膰 jej koszty w 40%. M艢P przys艂uguje premia, kt贸ra podnosi bazowy poziom dofinansowania o 20 punkt贸w procentowych dla mikro i ma艂ych firm i o dodatkowe 10 p.p. dla 艣rednich przedsi臋biorstw.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie zachodniopomorskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Szczecinie. Przyjmowaniem projekt贸w i obs艂ug膮 wnioskodawc贸w (zw艂aszcza w zakresie projekt贸w B+R i wsparcia dla M艢P) zajmuje si臋 r贸wnie偶 bezpo艣rednio Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej programem regionalnym. Odpowiada on r贸wnie偶 za organizacj臋 procesu oceny wniosk贸w oraz podpisywanie um贸w z przedsi臋biorcami, kt贸rych projekty otrzyma艂y pozytywn膮 ocen臋 i zosta艂y rekomendowane do dofinansowania.