Ochrona środowiska

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
02.10.2023
Koniec składania wniosków
29.12.2023

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się Wnioskodawcy będący operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze, na którym będzie realizowany projekt, objęci zakazem wykonywania działalności gospodarczej związanej z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną, w tym wykonywania jej na podstawie umowy na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja)

Dotacja ma na celu rozwijanie inteligentnych systemów elektroenergetycznych. Wsparcie będzie ukierunkowane na budowę, rozbudowę lub modernizację linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.

Projekty muszą służyć integracji OZE z siecią. Dodatkowe korzyści realizacji projektu mogą dotyczyć podniesienia efektywności energetycznej dystrybucji energii elektrycznej, stworzenia lepszych warunków rozwoju elektromobilności i zwiększenia poziomu niezawodności dostaw energii do odbiorców. Projekty będą wdrażać wybrane funkcjonalności inteligentnych sieci. Dofinansowanie uzyskają inwestycje wdrażające minimum trzy inteligentne funkcjonalności przyczyniające się do rozwoju OZE. Ponadto, wspierane będą projekty w zakresie okablowania sieci w miejscach, gdzie zastąpienie nimi linii napowietrznych jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie tj. poprawi zarówno bezpieczeństwo dostaw (większa odporność na zmieniające się warunki klimatyczne), jak i estetykę przestrzeni.

Warunkiem koniecznym pozytywnej oceny projektów jest realizacja funkcjonalności inteligentnych sieci elektroenergetycznych w tym co najmniej trzech funkcjonalności przyczyniających się do rozwoju OZE lub elektromobilności spośród następujących:

  • monitorowanie i wizualizacja obciążenia w czasie rzeczywistym;
  • kontrola przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi i komensatorami mocy biernej);
  • automatyczna kontrola poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali;
  • planowanie sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem elastyczności rozproszonych zasobów energetycznych;
  • dynamiczna rekonfiguracja sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania sieci;
  • automatyczna dostawa usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy biernej);
  • optymalizacja rozdziału mocy (lokalna lub zdalna);
  • agregacja zarządzania pracą źródłami rozproszonymi;
  • pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją;
  • ładowanie pojazdów elektrycznych.

Ile można zyskać?

Dofinansowanie obliczane będzie w oparciu o metodę no over-compensation, czyli sposobem kolejnych przybliżeń ustalenie takiej wartości dofinansowania która zapewni odpowiednią stopę zwrotu z kapitału (4% w cenach stałych, lub 9% w cenach bieżących). Dofinansowanie to nie może natomiast przekroczyć 79,03% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Budżet naboru: 700 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
15 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania
79.03%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas