Inwestycje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
28.03.2024
Start składania wniosków
13.06.2023
25.04.2024
17.10.2024
Koniec składania wniosków
17.08.2023
25.07.2024
30.12.2024
Pokaż kolejne terminy

Spis treści

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

I nabór: 13.06.2023-17.08.2023

II nabór: 25.04.2024-25.07.2024

III nabór: 17.10.2024-30.12.2024

Dla kogo?

W konkursie będą mogły startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

Ogólne zasady

Z Kredytu ekologicznego będzie można sfinansować inwestycje polegające na:

• modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
• zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Rezultatem inwestycji musi być zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Dofinansować będzie można zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej), zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup i instalacja OZE. W konkursie możliwe będzie również sfinansowanie kosztów specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.

Wsparcie będzie udzielane na analogicznych zasadach jak w przypadku dobrze już znanego przedsiębiorcom Kredytu na innowacje technologiczne organizowanego w ramach POIR. Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym. Intensywność premii będzie uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa, max. poziom dofinansowania wyniesie 70%. Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną. Dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu (brak wymogu wniesienia wkładu własnego).

Ścieżka aplikowaniajak sięgnąć po dotacje na projekty inwestycyjne?

 • złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej lub przyznanie promesy kredytu ekologicznego,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii ekologicznej (dotacji),
 • zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • wypłata premii ekologicznej (dotacji) przez BGK.

Jakie koszty można finansować Kredytem ekologicznym?

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki kwalifikowane w ramach kredytu ekologicznego

Wsparcie będzie udzielane w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej takich jak:

 • regionalna pomoc inwestycyjna,
 • pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,
 • pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,
 • pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach,
 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.
Regionalna pomoc inwestycyjna (zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027)
1.1 Nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości)
W szczególności maszyny i urządzenia. Środki trwałe powinny być ściśle związane z realizacją projektu i kwalifikowane będą wyłącznie w takim zakresie, w jakim będą wykorzystywane do celów projektu. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP. Nowe aktywa oznaczają aktywa które zostały nabyte po cenie rynkowej przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz które nie były nigdy wcześniej wykorzystywane w procesie produkcji.

1.2 . Nabycie robót i materiałów budowlanych
Kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych w zakresie związanym z realizacją projektu, tj. inwestycją ekologiczną. Koszty niekwalifikowane stanowią wydatki niezwiązane z inwestycją ekologiczną, w tym np. budowa budynków czy koszty związane z lokalami mieszkalnymi.

1.3 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
Kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, od osób trzecich na warunkach rynkowych. Przykładowo może to być zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu – inwestycji ekologicznej.
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Są to przykładowo np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane. Nie będą w tym wypadku finansowane wydatki inne związane przykładowo z wprowadzaniem produktów do sprzedaży (uzyskanie certyfikatów) itp. Niekwalifikowane są usługi ciągłe lub okresowe oraz takie, które związane są ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa w postaci rutynowych usług doradztwa podatkowego, regularnych usług prawniczych lub reklamy.
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach
Pomoc może zostać przyznana wyłącznie na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych, lecz jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, pod warunkiem że inwestycja zostanie zrealizowana i ukończona co najmniej 18 miesięcy przed datą wejścia w życie danej normy. Kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty inwestycji, niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu
efektywności energetycznej. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych. Za koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości;
wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych niedotyczące budynków. Pomoc nie dotyczy instalacji urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, w tym
gaz ziemny. Kosztami kwalifikowalnymi nie można objąć kogeneracji oraz systemów ciepłowniczych i
chłodniczych.
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach
Pomoc na podstawie niniejszego artykułu może być przyznana na inwestycje podejmowane w celu
spełnienia przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych. Jeżeli odpowiednie normy
unijne odpowiadają minimalnym normom charakterystyki energetycznej, pomoc musi zostać przyznana, zanim normy te staną się obowiązkowe dla danego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca powinien w tej sytuacji przedstawić dokładny plan i harmonogram renowacji wykazujący, że renowacja objęta pomocą jest co najmniej wystarczająca do tego, by zapewnić zgodność z minimalnymi normami charakterystyki energetycznej. Jeżeli odpowiednie normy unijne różnią się od minimalnych norm charakterystyki energetycznej, inwestycja musi zostać wdrożona i sfinalizowana co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie normy unijnej. Pomoc na podstawie niniejszego punktu nie jest przyznawana na inwestycje podejmowane w celu spełnienia przyjętych i obowiązujących norm unijnych.
Kosztami kwalifikowalnymi nie można objąć kogeneracji oraz systemów ciepłowniczych i chłodniczych.
Pomoc może zostać przyznana na poprawę efektywności energetycznej urządzeń grzewczych lub chłodzących wewnątrz budynku.
Pomoc nie dotyczy instalacji urządzeń energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne, w tym
gaz ziemny.
Co do zasady, aby możliwe było wykazanie korzyści wynikających bezpośrednio z realizacji
projektu, w tym wartości oszczędności energii (która ma wpływ na punktację projektu), rodzaj i zakres działalności analizowanej w ramach Dokumentu audytu przed inwestycją oraz po jej zakończeniu (w okresie trwałości) powinny być takie same. W przeciwnym wypadku dane Dokumentu audytu dotyczące oszczędności energii mogą być nieadekwatne do zmiany w przedsiębiorstwie wnioskodawcy wynikającej z realizacji projektu. Jeżeli planowana jest jednak zmiana zakresu działalności w obszarze realizacji projektu (budynki, maszyny) w okresie trwałości projektu, wnioskodawca musi zadbać o to, aby w okresie trwałości możliwe było wykazanie efektów projektu zgodnych z założeniami projektu, w tym z Dokumentem audytu – np. poprzez odpowiednie opomiarowanie elementów przedsiębiorstwa mających wpływ na efekty projektu.
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji
Kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji bezpośrednio związane z propagowaniem energii z odnawialnych źródeł energii, propagowaniem wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione.
Za koszty inwestycji uznaje się koszty nabycia: środków trwałych innych niż nieruchomości; wartości niematerialnych i prawnych lub robót i materiałów budowlanych.
Pomoc de minimis
W ramach tej pomocy dofinansować w konkursie można:
– wydatki, które nie wynikają z Dokumentu audytu, a są przeznaczone na cele związane z Europejskim Zielonym Ładem;
– usługi doradcze dla podmiotów innych niż MŚP;
– koszty przygotowania Dokumentu audytu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, o ile wydatek zostanie poniesiony po dacie ogłoszenia naboru, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

Ile można zyskać?

Na nabór przeznaczono 660 000 000 PLN.

Intensywność dofinansowania wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzajów wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR

Limity wydatków kwalifikowanych oraz intensywność dofinansowania w ramach określonych rodzajów pomocy publicznej

Regionalna pomoc inwestycyjna
Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych: 50 mln EUR
Pomoc de minimis
Maksymalny poziom dofinansowania: 50%

Kryteria wyboru projektów (inwestycji ekologicznych)

Ocena projektów obejmuje 2 etapy. Najpierw przeprowadza się ocenę formalną, a następnie ocenę merytoryczną obejmującą kryteria obligatoryjne tj. kryteria „TAK” i „NIE”. Każde z kryterium w ramach oceny merytorycznej powinno uzyskać ocenę „TAK”. Każdy z etapów posiada oddzielne zestawy kryteriów.

Jak ustala się punktację?

Określa się dla danego projektu punktację wyliczaną jako stosunek poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu do wartości wydatków kwalifikowalnych [PLN] – dla projektów spełniających kryteria obligatoryjne. Na liście kolejność stanowią projekty uszeregowane od najwyższej wartości wyliczonej według powyższego sposobu do wartości najniższej.

Jeżeli taka ocena nie jest wystraczająca do określenia listy rankingowej, w przypadkach kiedy projekty otrzymały taką samą liczbę punktów brane pod uwagę są dodatkowo kryteria rozstrzygające. Dla kredytu ekologicznego określono niniejsze kryterium rozstrzygające, według którego dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które realizowane będą na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

KRYTERIA FORMALNE

KryteriumOpis
1. Czy wniosek o dofinansowanie został złożony w wymaganym terminie?Sprawdzane jest czy wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie określonym w Regulaminie wyboru projektów.
2. Czy wniosek zawiera dane rejestrowe wnioskodawcy zgodne z dokumentem rejestrowym?Sprawdzane jest czy odpowiednie punkty Wniosku o dofinansowanie zawierają dane rejestrowe wnioskodawcy zgodne z jego dokumentem rejestrowym.
3. Czy wniosek jest kompletny oraz czy załączono wymagane załączniki?Sprawdzana jest kompletność wniosku w zakresie formalnym, czy do wniosku o dofinansowanie załączono wymagane załączniki oraz czy są czytelne, sporządzone we właściwym wzorze i zawierają wszystkie strony. Treść merytoryczna nie jest sprawdzana na tym etapie oceny z wyjątkiem informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny formalnej.
4. Czy promesa kredytu ekologicznego/warunkowa umowa kredytu ekologicznego zawiera wymagane informacje?Sprawdzane jest czy promesa kredytu ekologicznego z banku kredytującego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego jest wystawiona/zawarta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i zawiera potwierdzenie, że została wystawiona/zawarta na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej na potrzeby inwestycji ekologicznej.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KryteriumOpis
1. Poprawność dokumentu audytu oraz zgodność inwestycji z wymogami DziałaniaSprawdzane jest czy złożony dokument audytu jest zgodny z wymogami Działania i czy zawiera wszystkie niezbędne informacje, ma odpowiednią formę, a dokumentacja inwestycji wskazuje, że przynosi ona oszczędności energetyczne. W szczególności weryfikuje się czy audyt energetyczny jest zgodny z wymogami. Dokumentacja jest weryfikowana na podstawie podkryteriów:
a. Czy realizacja inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie i załącznikach jest związana z poprawą efektywności energetycznej.
b. Czy dokument audytu zawiera wszystkie wymagane informacje zgodnie z dokumentacją naboru.
c. Czy dokument audytu odpowiada zakresowi inwestycji dotyczącemu efektywności energetycznej, opisanemu we wniosku o dofinansowanie.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – podkryteria są spełnione,
❌ NIE – przynajmniej jedno podkryterium nie jest spełnione.
2. Kwalifikowalność wydatkówOcena w ramach kryterium dotyczy tego, czy ujęte we wniosku o dofinansowanie wydatki są wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie oraz ewentualna korekta wydatków kwalifikowalnych nie przekracza progu procentowego określonego w Regulaminie wyboru projektów.
❌ Kryterium otrzyma ocenę „NIE”, jeżeli korekta przekroczy próg procentowy określony w Regulaminie wyboru projektów lub nie zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.
3. Projekt spełnia minimalny próg oszczędności energiiSprawdzane jest czy z dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie wynika, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – oszczędność energii pierwotnej osiąga poziom min. 30%,
❌ NIE – brak spełnienia warunku.
4. Inwestycja objęta projektem nie jest związana z rodzajami działalności wykluczonymi z możliwości uzyskania wsparciaW ramach kryterium sprawdzane jest czy przedmiot inwestycji nie jest związany z rodzajami działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – przedmiot działalności projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,
❌ NIE – przedmiot działalności projektu dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
5. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacjiOceniane jest czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie kryterium,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego warunku.
6. Projekt jest zgody z Kartą Praw PodstawowychW kryterium sprawdzane jest czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie kryterium,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego warunku.
7. Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób NiepełnosprawnychSprawdzane jest czy projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Ocena zgodności z kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 2-7, 9 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie kryterium,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego warunku.
8. Czy wnioskodawca i projekt nie podlegają wykluczeniu?Wniosek sprawdzany jest w ramach poniższych podkryteriów, które są oceniane niezależnie:
A – Nie można przyznać pomocy w przypadku indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej wnioskodawcy, który dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz planuje dokonać takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc. Wykluczenie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy w ramach projektu udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna. Wnioskodawca nie został wykluczony z naboru na podstawie sankcji w stosunku do podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.
B – Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
C – Projekt (miejsce realizacji projektu) znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
D – Projekt rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – wszystkie powyższe podkryteria są spełnione,
❌ NIE – przynajmniej jedno z powyższych podkryteriów nie jest spełnione.
9. Czy projekt jest właściwie przygotowany?Kryterium jest uznane za spełnione, jeżeli:
– przedstawione informacje/dane są spójne, wiarygodne i kompletne,
– projekt jest gotowy do realizacji lub realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania dodatkowych dokumentów, takich jak: pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów środowiskowych (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). Oceniane jest czy wnioskodawca wskazał we wniosku wszystkie pozwolenia, koncesje, itp., które są potrzebne do realizacji projektu i określił instytucje odpowiedzialne za ich wydanie. Jeśli wnioskodawca danego dokumentu jeszcze nie uzyskał, to czy we wniosku przedstawił realny harmonogram jego pozyskania.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – kryterium jest spełnione,
❌ NIE – kryterium nie jest spełnione.
10. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (jeśli dotyczy)Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej może być przyznane dla projektów, które są związane z inwestycją początkową. Oceniane jest czy projekt obejmuje inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – projekt dotyczy inwestycji początkowej,
❌ NIE – projekt nie dotyczy inwestycji początkowej.

Wymagana ocena: (TAK w przypadku gdy w projekt przewiduje regionalną pomoc inwestycyjna)
11. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektuZadania i efekty projektu powinny być odzwierciedlone we wskaźnikach produktu i rezultatu. Oceniane jest czy planowane zadania i wydatki są określone za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, czy są adekwatne, spójne, mierzalne, poprawnie określone, obiektywnie weryfikowalne i realne do osiągnięcia, czy wnioskodawca wskazał we wniosku wszystkie adekwatne wskaźniki oraz czy przedstawił definicje oraz sposób wyliczenia wartości docelowej dla zaproponowanych wskaźników.

Możliwa ocena kryterium:
✔️ TAK – wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu,
❌ NIE – brak spełnienia powyższego założenia.
12. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwojuOcenie podlega, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, tj. czy:
– projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;
– projekt będzie realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R);
– stosowanie zasad 6R lub pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu zostało odzwierciedlone we wskaźnikach, które wnioskodawca może wybrać z Listy Wskaźników Kluczowych lub określić samodzielnie;
– w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe wskaźniki ulegną poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźników przed realizacją projektu;
– wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągniecia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu;
– wnioskodawca uzasadnił we wniosku o dofinansowanie spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju dla całego projektu.

Kryterium otrzyma ocenę ✔️ TAK, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową dla kredytu ekologicznego

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej dla I i II naboru wraz z wymaganymi załącznikami. Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań i chęci pozyskania dotacji – Kredyt ekologiczny!

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas