Badania i rozwój

Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
200 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
11.12.2023
31.10.2024
Pokaż kolejne terminy

Dotacja w ramach działania 1.2 Małe projekty B+R – Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (1.2) ma na celu rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych rozpoczynających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej. W zwiększaniu zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac B+R oraz opracowywanie innowacji, organizacje badawcze mają zwykle swój istotny udział. Wzrost skali współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a organizacjami badawczymi przyczyni się do wzrostu podaży innowacji sektora nauki, a przedsiębiorstwa z niewielkim doświadczeniem w działalności B+R będą mogły wykorzystać potencjał tych organizacji badawczych do tworzenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Small mid-caps

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid-caps) prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
 • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
 • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
 • Technologie i usługi przyszłości,
 • Niebieska gospodarka i zielony transport,
 • Turystyka i jakość życia,
 • uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Zakup usług badawczych w organizacji badawczej

Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa w możliwości zakupienia usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji. W ramach usługi badawczo-rozwojowej możliwe będzie również przetestowanie nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji.

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług oraz dystrybucji i logistyki).

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • centrum transferu technologii,
 • spółka celowa,
 • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

Wydatki kwalifikowalne

Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach niniejszego naboru jest zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji, przetestowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji.

Termin naboru

I nabór: 31.10.2023 – 11.12.2023

II nabór: wrzesień 2024 r. – październik 2024 r. (daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie)

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 4 000 000 PLN.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji. Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze stanowi pomoc de minimis.

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka projektów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Maksymalne dofinansowanie na realizację pojedynczego projektu: 200 000 PLN

Dokumentacja działania Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas