Badania i rozwój

Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania. Konkurs startuje 31 października 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
200 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2023
Koniec składania wniosków
11.12.2023

Dotacja w ramach działania 1.2 Małe projekty B+R – Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (1.2) ma na celu rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych rozpoczynających prowadzenie własnej działalności badawczo-rozwojowej. W zwiększaniu zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac B+R oraz opracowywanie innowacji, organizacje badawcze mają zwykle swój istotny udział. Wzrost skali współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a organizacjami badawczymi przyczyni się do wzrostu podaży innowacji sektora nauki, a przedsiębiorstwa z niewielkim doświadczeniem w działalności B+R będą mogły wykorzystać potencjał tych organizacji badawczych do tworzenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo (w tym mid-caps, small mid-caps)

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

  • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
  • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
  • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
  • Technologie i usługi przyszłości,
  • Niebieska gospodarka i zielony transport,
  • Turystyka i jakość życia,
  • uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Zakup usług badawczych w organizacji badawczej

Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa w możliwości zakupienia usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji. W ramach usługi badawczo-rozwojowej możliwe będzie również przetestowanie nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 4 000 000 PLN.

Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka projektów.

Maksymalne dofinansowanie na realizację pojedynczego projektu: 200 000 PLN

Dodatkowe informacje

Projekty muszą być zgodne ze z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 oraz z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach dotacji muszą być zgodne z zasadą DNSH (zasada nie czynienia znaczącej szkody środowisku).

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do 20.10.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas