Badania i rozwój

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, która obejmuje kompleksowym wsparciem cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia. Przedsiębiorcy w ramach dotacji mogą realizować modułowe projekty w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modułów: moduł B+R (moduł obowiązkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdrożeniowe, Wdrożenie wyników B+R, Rozwój kompetencji. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 31 października 2023.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2023
Koniec składania wniosków
11.12.2023

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw oferują wsparcie rozwoju i wzmacniania zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw zarówno tych, które dopiero rozpoczną działalność badawczo-rozwojową jak i tych, które rozwijają już prowadzenie własnej działalności B+R.

Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia, obejmując poszczególne elementy procesu badawczego tj. badania przemysłowe, prace rozwojowe, a w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, opracowywanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Przy czym wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo (mid-caps, small mid-caps)

O dotację ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa, w tym small mid-caps oraz mid-caps prowadzące działalność na terenie woj. pomorsko-zachodniego. Możliwe jest także realizowanie projektów w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami.

Wsparcie w ramach modułu wdrożenia (na inwestycje produkcyjne) będzie udzielane dużym przedsiębiorstwom pod warunkiem:

 • współpracy z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych,
 • jeżeli inwestycje produkcyjne służą głównie wspieraniu działań na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej,
 • jeżeli inwestycje produkcyjne są dokonywane w małe spółki o średniej kapitalizacji i spółki o średniej kapitalizacji za pośrednictwem instrumentów finansowych, lub
 • jeżeli są one dokonywane w małe spółki o średniej kapitalizacji z przeznaczeniem na działania badawcze i innowacyjne.

Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
 • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
 • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
 • Technologie i usługi przyszłości,
 • Niebieska gospodarka i zielony transport,
 • Turystyka i jakość życia,
 • uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Dotacja oferuje wsparcie w ramach 5 modułów z czego moduł B+R jest modułem obowiązkowym, pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

 1. Moduł B+R
 1. Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe
 1. Moduł Prace przedwdrożeniowe
 1. Moduł Wdrożenie wyników B+R
 1. Moduł Rozwój kompetencji

Szczegółowe informacje dotyczące modułów i projektu

Wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie prac B+R nie może stanowić jedynego elementu dotyczącego obszaru B+R projektu kompleksowego.

Wdrożenie wyników B+R musi obejmować mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wsparcie w ramach tego modułu będzie udzielane w formie dotacji warunkowej.

Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 oraz z Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach dotacji muszą być zgodne z zasadą DNSH (zasada nie czynienia znaczącej szkody środowisku).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 47 000 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w module B+R: 5 000 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania: 100%

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do 20.10.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas