Badania i rozwój

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, która obejmuje kompleksowym wsparciem cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia. Przedsiębiorcy w ramach dotacji mogą realizować modułowe projekty w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modułów: moduł B+R (moduł obowiązkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdrożeniowe, Wdrożenie wyników B+R, Rozwój kompetencji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
12.01.2024
31.10.2024
Pokaż kolejne terminy

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw oferują wsparcie rozwoju i wzmacniania zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw zarówno tych, które dopiero rozpoczną działalność badawczo-rozwojową jak i tych, które rozwijają już prowadzenie własnej działalności B+R.

Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia, obejmując poszczególne elementy procesu badawczego tj. badania przemysłowe, prace rozwojowe, a w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, opracowywanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Przy czym wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo (mid-caps, small mid-caps)

O dotację ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa, w tym small mid-caps oraz mid-caps prowadzące działalność na terenie woj. pomorsko-zachodniego. Możliwe jest także realizowanie projektów w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami. Inwestycja musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie w ramach modułu wdrożenia (na inwestycje produkcyjne) będzie udzielane dużym przedsiębiorstwom pod warunkiem:

 • współpracy z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych,
 • jeżeli inwestycje produkcyjne służą głównie wspieraniu działań na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnej,
 • jeżeli inwestycje produkcyjne są dokonywane w małe spółki o średniej kapitalizacji i spółki o średniej kapitalizacji za pośrednictwem instrumentów finansowych, lub
 • jeżeli są one dokonywane w małe spółki o średniej kapitalizacji z przeznaczeniem na działania badawcze i innowacyjne.

Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego:

 • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,
 • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,
 • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,
 • Technologie i usługi przyszłości,
 • Niebieska gospodarka i zielony transport,
 • Turystyka i jakość życia,
 • uzupełniająco w specjalizacjach wyłaniających się z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług oraz dystrybucji i logistyki), co najmniej na poziomie regionalnym.

Dotacja oferuje wsparcie w ramach 5 modułów z czego moduł B+R jest modułem obowiązkowym, pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

 1. Moduł B+R
 1. Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe
 1. Moduł Prace przedwdrożeniowe
 1. Moduł Wdrożenie wyników B+R
 1. Moduł Rozwój kompetencji

Szczegółowe informacje dotyczące modułów i projektu

Moduł B+R

Obejmuje koszty wynagrodzenia personelu, bezpośrednie koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz koszty pośrednie. W tym kwalifikowalne są koszty personelu, aparatury i sprzętu, budynków i gruntów, koszty badań, dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, koszty pośrednie niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu modułu B+R.

Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe

Obejmuje koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów. W tym kwalifikowalne jest nabycie środków trwałych i nabycie wartości niematerialnych i prawnych. Moduł ten jest objęty limitem. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych modułu musi być niższa niż wartość wydatków kwalifikowalnych modułu B+R.

Moduł Prace przedwdrożeniowe

Obejmuje koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty usług doradczych w zakresie innowacji i wsparcia innowacji. Moduł ten jest objęty limitem. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych tego modułu nie może przekraczać 10% wydatków kwalifikowalnych modułu B+R.

Moduł wdrożenie wyników B+R

Obejmuje koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu. Wydatki kwalifikowalne w ramach modułu to nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku), nabycie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego. Moduł ten jest objęty limitem. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych modułu musi być niższa niż wartość wydatków kwalifikowalnych modułu B+R.

Moduł Rozwój kompetencji

Obejmuje koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe. Moduł ten jest objęty limitem. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych tego modułu nie może przekraczać 10% wydatków kwalifikowalnych modułu B+R.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi ponad 47 000 000 PLN.

Wsparcie udzielne jest w formie dotacji z wyjątkiem modułu Wdrożenie wyników B+R gdzie dofinansowanie będzie stanowić dotacja warunkowa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w module B+R: 5 000 000 PLN

Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla modułów fakultatywnych musi być niższa od wartości wydatków kwalifikowalnych modułu B+R.

Maksymalna intensywność dofinansowania w ramach modułów

Moduł B+R

Status przedsiębiorstwa/ WykonawcyBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%
PARTNERZY100%100%

Partnerzy rozumiani jako partnerzy jednostek naukowych, o ile będą one ponosiły wydatki w ramach swojej działalności niegospodarczej, tj. nie objętej zasadami pomocy publicznej.

Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe

 • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Moduł Prace przedwdrożeniowe

 • 50% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Moduł Wdrożenie wyników B+R

 • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

Moduł Rozwój kompetencji

 • 50% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru

I nabór: 31.10.2023-12.01.2023

II nabór: wrzesień 2024 r. – październik 2024 r. (daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie)

Dokumentacja działania Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas