Badania i rozwój

Ścieżka SMART (FENG 1.1) - konsorcja

Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
21.11.2023
Start składania wniosków
15.12.2023
10.01.2025
Koniec składania wniosków
08.03.2024
28.03.2025
Pokaż kolejne terminy

Do kogo kierowana jest Ścieżka SMART?

Ten nabór dedykowany jest dla konsorcjów. W skład tych konsorcjów obligatoryjnie muszą wchodzić przedsiębiorca będący liderem konsorcjum. Organizacje badawcze i organizacje pozarządowe mogą być wyłącznie konsorcjantami.

W skład konsorcjów mogą wchodzić:

 • duże przedsiębiorstwa lub
 • duże przedsiębiorstwa i MŚP lub
 • duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub 
 • MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe lub
 • duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Poziom dofinansowania w ramach Ścieżki SMART

Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w module B+R

1 000 000 PLN
konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo
2 000 000 PLN
konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo

Natomiast maksymalne wartości oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej dostępnego w ramach modułów.

Jak wygląda forma wsparcia w ramach Ścieżki SMART dla konsorcjów?

 • Lider konsorcjum – dofinansowanie w charakterze dotacji udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Członkowie konsorcjum – dofinansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis.
  • Organizacje badawcze – wsparcie bez pomocy publicznej ze względu na ich działalność niegospodarczą. Mogą otrzymać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Mogą wziąć udział wyłącznie w realizacji modułu B+R.
  • Organizacje pozarządowe – otrzymują dofinansowanie w wysokości i na warunkach określonych dla przedsiębiorstw.

Wykaz szczegółowych warunków w ramach modułów dla konsorcjów realizujących projekty

Moduły obligatoryjne

MODUŁ B+RWDROŻENIE INNOWACJI

Moduły fakultatywne

Infrastruktura B+RCyfryzacjaZazielenienie przedsiębiorstwInternacjonalizacjaKompetencje

Realizacja modułów wygląda następująco:

 • moduł B+R jest obligatoryjny dla konsorcjum, w którego skład wchodzi duży przedsiębiorca,
 • moduł B+R lub wdrożenie innowacji jest modułem obligatoryjnym dla konsorcjum, w którego skład nie wchodzi duże przedsiębiorstwo.

Pozostałe z modułów mogą być realizowane w zależności od potrzeb projektu.

Moduł B+R

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

Wsparcie udzielane jest w formie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe liderom konsorcjum. Natomiast członkowie mogą pozyskać wsparcie w module B+R w formie pomocy de minimis.

Status przedsiębiorstwa/ WykonawcyBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%

Kwalifikowalne są koszty:

 1. Personel projektu – w ramach kategorii kwalifikowalne jest wyłącznie wynagrodzenie personelu projektu badawczo-rozwojowego będącego przedmiotem modułu B+R – pracowników kadry naukowo-badawczej, tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych,
 2. Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) – w ramach kategorii usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego.
 3. Amortyzacja (aparatura i sprzęt) – w ramach kategorii kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego modułu B+R.
 4. Amortyzacja (budynki) – w ramach kategorii kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne budynków odpowiadające okresowi realizacji modułu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku wykorzystywania budynków także w innych celach niż realizacja modułu – kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach modułu.
 5. Nieruchomości – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty gruntów, które w całości lub części będą wykorzystywane bezpośrednio na potrzeby prowadzonych badań przemysłowych, prac rozwojowych.
 6. Wartości niematerialne i prawne – dla lidera konsorcjum lub członków konsorcjum w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych – w formie patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp., wykorzystywanych, aby prowadzić badania przemysłowe lub prace rozwojowe.
 7. Dostawy (inne niż środki trwałe) – w ramach kategorii kwalifikowalne są wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w module.
 8. Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) – kwalifikowalne są koszty operacyjne dotyczące pomocniczych usług obcych, opłat związanych z dopuszczeniem do badań, usług transportowych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej oraz wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej.
 9. Koszty pośrednie (ogólne) – stanowią koszty niezbędne do realizacji modułu B+R, na podstawie wykazanych wyżej kategorii kosztów o których mowa w pkt. 1 do 8 których nie można bezpośrednio przypisać do głównego celu modułu B+R, w szczególności wynagrodzenia kadry zarządzającej, koszty delegacji oraz koszty administracyjne związane z obsługą modułu, które nie wymagają podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu modułu. W ramach kosztów pośrednich finansowane są koszty ogólne, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach pozostałych kategorii.

Wdrożenie innowacji

W ramach modułu wdrożenie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

Lider konsorcjum może pozyskać dofinansowanie w tym module w ramach:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (max. 50%),
 • pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności (max. 50%),
 • pomocy de minimis (max. 50%) innej niż przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy;
 • pomocy de minimis (max. 100%) przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy.

Członek konsorcjum może pozyskać wsparcie wyłącznie w formie pomocy de minimis.

Kwalifikowalne są koszty:

 • Regionalna pomoc inwestycyjna (lider) i pomoc de minimis (pozostali członkowie):
  • Grunty – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu.
  • Nieruchomości zabudowane – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli: nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu.
  • Środki trwałe/dostawy – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing finansowy środków trwałych innych niż nieruchomości. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
  • Roboty budowlane – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
  • Wartości niematerialne i prawne – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (lider MŚP) i pomoc de minimis (lider duży przedsiębiorca lub pozostali członkowie):
  • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji) – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez Highperformance computing (HPC) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (lider MŚP) i pomoc de minimis (lider duży przedsiębiorca lub pozostali członkowie):
  • Usługi zewnętrzne (doradztwo) – koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi realizowane wewnętrznie u lidera konsorcjum/ członka konsorcjum (przez pracowników lidera konsorcjum/ przez pracowników członka konsorcjum) oraz przez osoby i podmioty z nimi powiązane są niekwalifikowalne. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną , w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 • Pomoc de minimis (lider MŚP i lider duży przedsiębiorca):
  • Podatki i opłaty – dodatkowe zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w module Wdrożenie innowacji co do zasady nie jest obowiązkowe. Instytucja udzielająca dofinansowania może jednak zażądać ustanowienia takiego zabezpieczenia, które obejmować będzie część zwrotną dofinansowania udzielanego w formie dotacji zwrotnej. Lider konsorcjum może więc przewidzieć koszt tego zabezpieczenia we wniosku. Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki na zabezpieczenie poniesione w okresie realizacji modułu.

Dofinansowanie w module Wdrożenie innowacji jest udzielone w formie dotacji warunkowej, która składa się z części bezzwrotnej dofinansowania obejmującej udział kwoty dofinansowania modułu niepodlegający zwrotowi praz części zwrotnej dofinansowania, która w części lub w całości podlega zwrotowi. Beneficjent składa wniosek o rozliczenie dotacji warunkowej wraz z niezbędną dokumentacją w
terminie 90 dni po upływie 4 lat od zakończenia realizacji Projektu.

Infrastruktura B+R

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

Lider konsorcjum może pozyskać wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a członek konsorcjum w ramach pomocy de minimis w wysokości max. 80%.

Kwalifikowalne są koszty:

 • Grunty – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli grunt jest niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu.
 • Nieruchomości zabudowane – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu.
 • Środki trwałe/dostawy – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing finansowy środków trwałych, innych niż nieruchomości. Nabywane środki trwałe, muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
 • Roboty budowlane – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
 • Wartości niematerialne i prawne – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne. W przypadku lidera konsorcjum będącego dużym przedsiębiorcą koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. W przypadku lidera konsorcjum będącego MŚP lub w przypadku członków konsorcjum będących dużym przedsiębiorcą lub MŚP za koszty kwalifikowane uznaje się 100% kosztów WNiP.

Cyfryzacja

W ramach modułu cyfryzacja możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Lider konsorcjum może pozyskać dofinansowanie w tym module w ramach:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (max. 50%),
 • pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności (max. 50%),
 • pomocy de minimis (max. 50%).

Członek konsorcjum może pozyskać wsparcie wyłącznie w formie pomocy de minimis w wysokości limitu 80% wydatków kwalifikowalnych.

Kwalifikowalne są koszty:

 • Regionalna pomoc inwestycyjna (lider) i pomoc de minimis (pozostali członkowie):
  • Grunty – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu.
  • Nieruchomości zabudowane – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu.
  • Środki trwałe/dostawy – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing finansowy środków trwałych innych niż nieruchomości. Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
  • Roboty budowlane – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
  • Wartości niematerialne i prawne – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
 • Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (lider MŚP) i pomoc de minimis (lider duży przedsiębiorca lub pozostali członkowie):
  • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji) – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC), znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (lider MŚP) i pomoc de minimis (lider duży przedsiębiorca lub pozostali członkowie):
  • Usługi zewnętrzne (doradztwo krajowe) – koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez doradców zewnętrznych. Usługi realizowane wewnętrznie u lidera konsorcjum (przez pracowników lidera konsorcjum) oraz wewnętrznie u członków konsorcjum (przez pracowników członków konsorcjum) oraz przez osoby i podmioty z nimi powiązane są niekwalifikowalne. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
  • Usługi zewnętrzne (doradztwo zagraniczne) – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych przez doradców zewnętrznych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi realizowane wewnętrznie u lidera konsorcjum (przez pracowników lidera konsorcjum) oraz wewnętrznie u członków konsorcjum (przez pracowników członków konsorcjum) oraz przez osoby i podmioty z nimi powiązane są niekwalifikowalne. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Zazielenienie przedsiębiorstw

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Koszty są kwalifikowalne w ramach kilku różnych rodzajów pomocy publicznej. Więcej informacji znajduje się w przewodniku kwalifikowalności modułów.

Kwalifikowalne są koszty:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/dostawy
 • Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo)
 • Usługi zewnętrzne (wsparcie innowacji)
 • Ochrona środowiska, w tym obniżenie emisyjności – dodatkowe komponenty w istniejącym zakładzie
 • Ochrona środowiska, w tym obniżenie emisyjności – koszty budowy infrastruktury dedykowanej
 • Ochrona środowiska, w tym obniżenie emisyjności – całkowite koszty inwestycji (obniżona intensywność pomocy)
 • Efektywność energetyczna – całkowite koszty inwestycji
 • Efektywność energetyczna – całkowite koszty inwestycji (obniżona intensywność)
 • Efektywność energetyczna w budynkach – Całkowite koszty inwestycji
 • OZE, wodór i kogeneracja – całkowite koszty inwestycji
 • Efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy – całkowite koszty inwestycji
 • Gospodarowanie zasobami i GOZ – Dodatkowe koszty (scenariusz alternatywny)
 • Gospodarowanie zasobami i GOZ – Dodatkowe komponenty w istniejącym zakładzie
 • Usługi zewnętrzne (de minimis)

Internacjonalizacja

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia.

Wnioskodawca będący liderem konsorcjum może uzyskać wsparcie w ramach pomocy dla MŚP na udział w targach (max. 50%), pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (max. 50%), pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności (50%) oraz pomocy de minimis (50%). Dla pozostałych członków konsorcjum niebędących liderem konsorcjum oraz liderów dużych przedsiębiorców limit intensywności na wydatki w ramach modułu nie może przekroczyć 50% – wydatki te są objęte wyłącznie pomocą de minimis.

Limit wydatków kwalifikowalnych w module Internacjonalizacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych modułu obligatoryjnego (B+R albo Wdrożenie innowacji). W przypadku, gdy w ramach projektu lider konsorcjum będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych (B+R i Wdrożenie innowacji) wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia 20%.

Kwalifikowalne są koszty:

 • Dostawy (inne niż środki trwałe) (udział w targach) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału lidera konsorcjum lub członków konsorcjum w danych targach, imprezach targowokonferencyjnych, tj. zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji.
 • Usługi zewnętrzne (udział w targach) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału lidera konsorcjum lub członków konsorcjum w danych targach, imprezach targowokonferencyjnych.
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w targach) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników lidera konsorcjum lub członków konsorcjum uczestniczących w targach, imprezach targowo-konferencyjnych.
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty podróży służbowych pracowników lidera konsorcjum lub członków konsorcjum niebędących liderem konsorcjum uczestniczących w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych. Koszty będą rozliczane na podstawie stawek jednostkowych. !Koszty te zarówno dla lidera konsorcjum oraz członków konsorcjum są objęte pomocą de minimis.
 • Usługi zewnętrzne (udział w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych. !Koszty te zarówno dla lidera konsorcjum oraz członków konsorcjum są objęte pomocą de minimis.
 • Usługi zewnętrzne (organizacja przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych i transportowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej. !Koszty te zarówno dla lidera konsorcjum oraz członków konsorcjum są objęte pomocą de minimis.
 • Usługi zewnętrzne (doradztwo) – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji produktu. Kwalifikowalne są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi realizowane wewnętrznie u lidera konsorcjum (przez pracowników lidera konsorcjum) lub członków konsorcjum (przez pracowników członków konsorcjum) oraz przez osoby i podmioty z nim powiązane są niekwalifikowalne. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną , w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
 • Usługi zewnętrzne rezerwacja targów (de minimis) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, imprezach targowo-konferencyjnych, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego. !Koszty te zarówno dla lidera konsorcjum oraz członków konsorcjum są objęte pomocą de minimis. Koszty mogą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Podatki i opłaty (prawa własności przemysłowej) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • Usługi zewnętrzne (prawa własności przemysłowej) – kwalifikowalne jest pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej oraz pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.
 • Usługi zewnętrzne – wstępne orzeczenie (de minimis) – w ramach kategorii kwalifikowalne są koszty wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. O tym, czy wydatek ten będzie uznany za kwalifikowalny decyduje pozytywny wynik orzeczenia potwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego. Koszty te zarówno dla lidera konsorcjum oraz członków konsorcjum są objęte pomocą de minimis. Koszty mogą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kompetencje

Lider konsorcjum może uzyskać wsparcie w module w ramach pomocy szkoleniowej. Członek konsorcjum może uzyskać wsparcie w module w ramach pomocy de minimis.

Limit wydatków kwalifikowalnych w module Kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego modułu obligatoryjnego (B+R albo Wdrożenie innowacji). W przypadku, gdy w ramach projektu lider konsorcjum będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych (B+R i Wdrożenie innowacji) wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia 15%.

Limity intensywności wsparcia

Intensywność pomocy dla lidera konsorcjum na zadania dedykowane do realizacji w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć 50% – w przypadku pomocy szkoleniowej, która może zostać zwiększona:

 • o 10% dla średnich przedsiębiorców;
 • o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Dla pozostałych członków konsorcjum niebędących liderem konsorcjum limit intensywności na wydatki w ramach modułu nie może przekroczyć 50% – wydatki te są objęte wyłącznie pomocą de minimis.

Kwalifikowalne są koszty:

 • Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe uproszczone) – kwalifikowalne są koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi na rzecz lidera konsorcjum lub członków konsorcjum na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane na podstawie stawki jednostkowej.
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe rzeczywiste) – kwalifikowalne są koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi na rzecz lidera konsorcjum lub członków konsorcjum na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych.
 • Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe zagraniczne) – w ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty szkoleń realizowanych poza Rzeczpospolitą Polską na rzecz lidera konsorcjum lub członków konsorcjum rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych.

Dokumentacja dotacji Ścieżka SMART nabór dla konsorcjów

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej dla projektów konsorcjów.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas