Badania i rozwój

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.04.2024
Start składania wniosków
30.05.2023
29.09.2023
10.06.2024
Koniec składania wniosków
16.08.2023
30.10.2023
02.08.2024
Pokaż kolejne terminy

Opis działania

Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator „Horyzont Europa”. Instrument jest skierowany tylko do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w programie HE. Zgodnie z art. 73 ust. 4 rozporządzenia nr 2021/1060, takie projekty mogą otrzymać bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym, bez konieczności ponownej weryfikacji warunków już ocenionych przez KE w programie HE. Działania kwalifikowalne w ramach projektu badawczo-rozwojowego objętego pomocą to te, które są określone jako kwalifikowalne w przepisach programu HE, z wyłączeniem działań poza eksperymentalnymi pracami rozwojowymi.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór przeznaczony jest wyłącznie na projekty, które:

  • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa” nie poźniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do NCBR oraz
  • wpisują się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie). Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego (EIC – 1. Grant przeznaczony na prowadzenie prac B+R) objętego pomocą publiczną są takie, jak określone jako kwalifikowalne w przepisach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.

Wydatki kwalifikowane

Koszty Seal of ExcellenceKategoria kosztów z CST (system do obsługi wniosków o dofinansowanie)
1.A. Koszty personeluKAT_09_Personel projektu
2.B. PodwykonawstwoKAT_07_Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
3.C.1.Koszty podróżyKAT_13_Koszty wsparcia uczestników projektu
4.C.2. Środki trwałe i WNiP, w
tym amortyzacja
KAT_01_Amortyzacja
KAT_06_Środki trwałe / Dostawy
KAT_8_Wartości niematerialne i prawne
5.C.3.Pozostałe kosztyKAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
KAT_12_Dostawy (inne niż środki trwałe)
6.D.1. Wsparcie osób trzecich
(np. stypendia, nagrody)
KAT_13_Koszty wsparcia uczestników projektu
7.D.2. Towary i usługi
fakturowane wewnętrzne
(beneficjenta)
KAT_12_Dostawy (inne niż środki trwałe)
8.D.3. Międzynarodowy
dostęp do infrastruktury
badawczej
KAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
9.D.4. Wirtualny dostęp do
infrastruktury badawczej
KAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
10.E. Koszty pośrednieKAT_04_Koszty pośrednie

Dofinansowanie

Wsparcie świadczone jest w formie dotacji w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Budżet konkursu

23 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie
70%

Maksymalna wielkość dofinansowania dla jednego MŚP i na jeden projekt B+R

2 500 000,00 EUR

Wkład własny

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego w zadeklarowanej wysokości na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wkład własny może zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej (rozchód środków finansowych z rachunku lub kasy w trakcie trwania projektu). Wkład własny nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej zamieściliśmy link do pełnej dokumentacji dla II naboru w ramach dotacji Seal of Excellence.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas