Badania i rozwój

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
18.09.2023
Start składania wniosków
29.09.2023
Koniec składania wniosków
30.10.2023

Opis działania

Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator „Horyzont Europa”. Instrument jest skierowany tylko do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w programie HE. Zgodnie z art. 73 ust. 4 rozporządzenia nr 2021/1060, takie projekty mogą otrzymać bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym, bez konieczności ponownej weryfikacji warunków już ocenionych przez KE w programie HE. Działania kwalifikowalne w ramach projektu badawczo-rozwojowego objętego pomocą to te, które są określone jako kwalifikowalne w przepisach programu HE, z wyłączeniem działań poza eksperymentalnymi pracami rozwojowymi.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór przeznaczony jest wyłącznie na projekty, które:

  • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa” nie poźniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do NCBR oraz
  • wpisują się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie). Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego (EIC – 1. Grant przeznaczony na prowadzenie prac B+R) objętego pomocą publiczną są takie, jak określone jako kwalifikowalne w przepisach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.

Wydatki kwalifikowane

Koszty Seal of ExcellenceKategoria kosztów z CST (system do obsługi wniosków o dofinansowanie)
1.A. Koszty personeluKAT_09_Personel projektu
2.B. PodwykonawstwoKAT_07_Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
3.C.1.Koszty podróżyKAT_13_Koszty wsparcia uczestników projektu
4.C.2. Środki trwałe i WNiP, w
tym amortyzacja
KAT_01_Amortyzacja
KAT_06_Środki trwałe / Dostawy
KAT_8_Wartości niematerialne i prawne
5.C.3.Pozostałe kosztyKAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
KAT_12_Dostawy (inne niż środki trwałe)
6.D.1. Wsparcie osób trzecich
(np. stypendia, nagrody)
KAT_13_Koszty wsparcia uczestników projektu
7.D.2. Towary i usługi
fakturowane wewnętrzne
(beneficjenta)
KAT_12_Dostawy (inne niż środki trwałe)
8.D.3. Międzynarodowy
dostęp do infrastruktury
badawczej
KAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
9.D.4. Wirtualny dostęp do
infrastruktury badawczej
KAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
10.E. Koszty pośrednieKAT_04_Koszty pośrednie

Dofinansowanie

Wsparcie świadczone jest w formie dotacji w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Budżet konkursu

23 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie
70%

Maksymalna wielkość dofinansowania dla jednego MŚP i na jeden projekt B+R

2 500 000,00 EUR

Wkład własny

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego w zadeklarowanej wysokości na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wkład własny może zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej (rozchód środków finansowych z rachunku lub kasy w trakcie trwania projektu). Wkład własny nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do 20.10.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas