Badania i rozwój

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.04.2024
Start składania wniosków
30.05.2023
29.09.2023
10.06.2024
Koniec składania wniosków
16.08.2023
30.10.2023
02.08.2024
Pokaż kolejne terminy

Opis działania

Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator „Horyzont Europa”. Instrument jest skierowany tylko do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w programie HE.

Zgodnie z art. 73 ust. 4 rozporządzenia nr 2021/1060, takie projekty mogą otrzymać bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym, bez konieczności ponownej weryfikacji warunków już ocenionych przez KE w programie HE. Działania kwalifikowalne w ramach projektu badawczo-rozwojowego objętego pomocą to te, które są określone jako kwalifikowalne w przepisach programu HE, z wyłączeniem działań poza eksperymentalnymi pracami rozwojowymi.

Dla kogo?

  • Przedsiębiorstwo MŚP

Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nabór przeznaczony jest wyłącznie na projekty, które:

  • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa” nie poźniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do NCBR oraz
  • wpisują się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie). Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego (EIC – 1. Grant przeznaczony na prowadzenie prac B+R) objętego pomocą publiczną są takie, jak określone jako kwalifikowalne w przepisach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.

Wydatki kwalifikowane

Koszty Seal of ExcellenceKategoria kosztów z CST (system do obsługi wniosków o dofinansowanie)
1.A. Koszty personeluKAT_09_Personel projektu
2.B. PodwykonawstwoKAT_07_Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo)
3.C.1.Koszty podróżyKAT_13_Koszty wsparcia uczestników projektu
4.C.2. Środki trwałe i WNiP, w
tym amortyzacja
KAT_01_Amortyzacja
KAT_06_Środki trwałe / Dostawy
KAT_8_Wartości niematerialne i prawne
5.C.3.Pozostałe kosztyKAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
KAT_12_Dostawy (inne niż środki trwałe)
6.D.1. Wsparcie osób trzecich
(np. stypendia, nagrody)
KAT_13_Koszty wsparcia uczestników projektu
7.D.2. Towary i usługi
fakturowane wewnętrzne
(beneficjenta)
KAT_12_Dostawy (inne niż środki trwałe)
8.D.3. Międzynarodowy
dostęp do infrastruktury
badawczej
KAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
9.D.4. Wirtualny dostęp do
infrastruktury badawczej
KAT_07_Usługi zewnętrzne (pozostałe)
10.E. Koszty pośrednieKAT_04_Koszty pośrednie
Kategorie kosztów w projekcie

Ile można zyskać?

Wsparcie świadczone jest w formie dotacji w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

Budżet konkursu: 35 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 70%

Maksymalna wielkość dofinansowania dla jednego MŚP i na jeden projekt B+R: 2 500 000,00 EUR

Wkład własny

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego w zadeklarowanej wysokości na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wkład własny może zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej (rozchód środków finansowych z rachunku lub kasy w trakcie trwania projektu). Wkład własny nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

  • Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi do 80 dni od zakończenia naboru.
  • W terminie 7 dni od zatwierdzenia wyników oceny publikowana jest Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną (informacja ta jest ostateczna).
Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 17.07.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas