Dotacje UE w 艣l膮skie

Fundusze Europejskie dla 艢l膮ska 2021-2027 to program regionalny dedykowany podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego. W ramach nowej perspektywy finansowej 艢l膮sk otrzyma艂 rekordowe 5,14 mld euro, w tym a偶 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 艢rodki te zostan膮 przeznaczone m.in. na realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych przez przedsi臋biorstwa (zar贸wno M艢P, jak i du偶e) z mo偶liwo艣ci膮 sfinansowania komercjalizacji wynik贸w, tworzenie lub rozw贸j zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsi臋biorstwach, finansowanie zakup贸w us艂ug proinnowacyjnych przez przedsi臋biorstwa (w formie bon贸w/voucher贸w) 艣wiadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz O艣rodki Innowacji czy udzia艂 M艢P w misjach, targach i innych wydarzeniach biznesowych. Dominowa膰 b臋dzie wsparcie bezzwrotne, w cz臋艣ci dzia艂a艅 przewidziano zwrotne instrumenty finansowe. Przedsi臋biorcy chc膮cy realizowa膰 w wojew贸dztwie 艣l膮skim projekty inwestycyjne, finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, mog膮 liczy膰 na dofinansowanie 30% koszt贸w projektu. Dla firm nale偶膮cych do sektora M艢P przewidziana jest dodatkowa premia, podnosz膮ca intensywno艣膰 wsparcia do max. 50%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 12.08.2024
Pozosta艂o 19 dni
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 z艂
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru (KPO B2.1.1)

Nab贸r do 02.09.2024
Pozosta艂o 40 dni
Wielko艣膰 dotacji
150 000 000,00 z艂
Wsparcie w ramach inwestycji KPO B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru ma na celu stworzenie polskiej ga艂臋zi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje w zakresie scentralizowanych i rozproszonych system贸w wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesy艂owej i dystrybucyjnej, jak i innych form transportu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.09.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach na rzecz transformacji – FE dla 艢l膮skiego (10.2)

Nab贸r do 12.09.2024
Pozosta艂o 50 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶y od rodzaju projektu
Dotacja Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach na rzecz transformacji - FE dla 艢l膮skiego (10.2) przeznaczona jest na wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizuj膮cych badania przemys艂owe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. O dofinansowanie b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 du偶e, 艣rednie, ma艂e i mikro przedsi臋biorstwa, a tak偶e partnerstwa przedsi臋biorstw oraz partnerstwa przedsi臋biorstw i organizacji badawczych dzia艂aj膮ce na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
bez limitu
Dofinansowanie mog膮 otrzyma膰 projekty obejmuj膮ce dzia艂ania ukierunkowane na wzmocnienie potencja艂u eksportowego przedsi臋biorc贸w M艢P na rynkach mi臋dzynarodowych, poprzez udzia艂 w dzia艂aniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze og贸lnym w zwi膮zku z udzia艂em Polski w 艢wiatowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 03.10.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowej Polsce, graniczy z Czechami i S艂owacj膮. Liczy 4 375 947 mieszka艅c贸w. Jest wojew贸dztwem o najwy偶szym stopniu urbanizacji i g臋sto艣ci zaludnienia. Wojew贸dztwo 艣l膮skie jest jedynym wojew贸dztwem w Polsce, w kt贸rym jest wi臋cej miast na prawach powiatu (19) ni偶 powiat贸w (17). Na jego terenie funkcjonuje jedyny w Polsce zwi膮zek metropolitalny 鈥 G贸rno艣l膮sko-Zag艂臋biowska Metropolia. Najwi臋ksze miasta to: Katowice, Cz臋stochowa i Sosnowiec. Wojew贸dztwo 艣l膮skie cechuje si臋 wysok膮 atrakcyjno艣ci膮 inwestycyjn膮, niemniej jednak eksport z wojew贸dztwa 艣l膮skiego zdominowany jest przez niewielk膮 liczb臋 grup towar贸w. W wojew贸dztwie 艣l膮skim obserwowany jest ni偶szy, ni偶 艣rednia dla kraju, poziom przedsi臋biorczo艣ci w艣r贸d mieszka艅c贸w regionu. Do kluczowych wyzwa艅 w obszarze gospodarki zalicza si臋: zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci struktury gospodarczej regionu, odwr贸cenie trendu negatywnej dynamiki wk艂adu regionu w krajowy PKB, utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu oraz podniesienie poziomu przedsi臋biorczo艣ci mieszka艅c贸w regionu. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie 艣l膮skim w 2021 r. wynosi艂 71 388 z艂, co stanowi艂o wynik lepszy ni偶 艣rednia krajowa. Wojew贸dztwo 艣l膮skie ma istotny udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 12,0%. Pozycja wojew贸dztwa 艣l膮skiego pod wzgl臋dem warto艣ci PKB na 1 mieszka艅ca, mimo i偶 w ostatnich kilkunastu latach by艂a jedn膮 z wy偶szych w kraju, charakteryzuje si臋 stopniowym spadkiem. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 2373,7 mln z艂, co plasuje wojew贸dztwo 艣l膮skie tu偶 poza czo艂贸wk膮 w kraju (4 miejsce).

Fundusze unijne na 艢l膮sku 鈥 jaki bud偶et?

Pula 艣rodk贸w przydzielonych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 (ok. 76 mld euro) podzielona zosta艂a na 2 segmenty 鈥 oko艂o 60% z tych 艣rodk贸w zarz膮dzana b臋dzie na poziomie krajowym, a 40% na poziomie regionalnym. Ka偶de wojew贸dztwo przygotowa艂o w艂asny program, w ramach kt贸rego b臋dzie podejmowa膰 dzia艂ania odpowiadaj膮ce na potrzeby rozwojowe regionu, w tym stymulowa膰 przedsi臋biorczo艣膰. W wojew贸dztwie 艣l膮skim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla 艢l膮ska 2021-2027. 艁膮cznie na 艢l膮sk trafi 5,14 mld euro z Funduszy Europejskich, w tym 2,09 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 0,83 mld z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego+ oraz 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ostatni wymieniony fundusz jest nowym instrumentem polityki sp贸jno艣ci UE, kt贸ry ma pom贸c ograniczy膰 negatywne skutki (spo艂eczne i gospodarcze) transformacji energetycznej i sprawi膰 by zmiana gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjn膮 dokona艂a si臋 w spos贸b 艂agodny i sprawiedliwy np. poprzez zapewnienie ci膮g艂o艣ci zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w alternatywnych dla przemys艂u ci臋偶kiego ga艂臋ziach gospodarki. 艢l膮sk jest najwi臋kszym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dotacje 艣l膮skie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W ramach programu regionalnego organizowane b臋d膮 konkursy, gdzie mo偶liwym b臋dzie pozyskanie dofinansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacj膮 poprzez wdro偶enie, tworzenie lub rozw贸j zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsi臋biorstwach. Dost臋pne b臋d膮 tak偶e dzia艂ania ukierunkowane na wzmacnianie sta艂ego wzrostu i konkurencyjno艣ci M艢P m.in. poprzez dofinansowanie zakupu us艂ug proinnowacyjnych i prorozwojowych w formie bon贸w/voucher贸w. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w charakterze bezzwrotnych dotacji. Z kolei z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji finansowane b臋d膮 m.in. inwestycje we wdra偶anie technologii i infrastruktury zapewniaj膮cych czyst膮 energi臋, inwestycje wpisuj膮ce si臋 w model gospodarki obiegu zamkni臋tego, inwestycje w M艢P, w tym start-upy, prowadz膮ce do dywersyfikacji gospodarczej i rekonwersji czy podnoszenie umiej臋tno艣ci i przekwalifikowywanie pracownik贸w. Zach臋camy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji, gdzie dost臋pne s膮 szczeg贸艂owe informacje o aktualnych, jak i planowanych naborach.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Rodzaj projektu (B+R, inwestycyjny, eksportowy) determinuje intensywno艣膰 dofinansowania. W przypadku projekt贸w badawczo-rozwojowych o intensywno艣ci wsparcia decyduje wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz kategoria realizowanych prac. W projektach inwestycyjnych (zwi膮zanych np. z za艂o偶eniem nowego zak艂adu czy dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci) poziom wsparcia jest 艣ci艣le uzale偶niony od miejsca realizacji inwestycji i jest wyznaczany w oparciu o regionaln膮 map臋 pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027. Zgodnie z map膮 inwestycje realizowane na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego s膮 dofinansowane w 30%. Dla firm nale偶膮cych do kategorii M艢P przewidziana jest dodatkowa premia.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie 艣l膮skim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie 艣l膮skim jest 艢l膮skie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (艢CP). Do jej g艂贸wnych zada艅 nale偶y organizacja, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz przeprowadzanie kontroli projekt贸w. Za realizacj臋 cz臋艣ci zada艅 zwi膮zanych z podzia艂em funduszy unijnych dost臋pnych na 艢l膮sku odpowiada Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Katowicach.