Dotacje UE w śląskie

Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 to program regionalny dedykowany podmiotom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego. W ramach nowej perspektywy finansowej Śląsk otrzymał rekordowe 5,14 mld euro, w tym aż 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na realizację prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże) z możliwością sfinansowania komercjalizacji wyników, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, finansowanie zakupów usług proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa (w formie bonów/voucherów) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz Ośrodki Innowacji czy udział MŚP w misjach, targach i innych wydarzeniach biznesowych. Dominować będzie wsparcie bezzwrotne, w części działań przewidziano zwrotne instrumenty finansowe. Przedsiębiorcy chcący realizować w województwie śląskim projekty inwestycyjne, finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, mogą liczyć na dofinansowanie 30% kosztów projektu. Dla firm należących do sektora MŚP przewidziana jest dodatkowa premia, podnosząca intensywność wsparcia do max. 50%.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinnowacje) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 224 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie obejmie infrastrukturę oraz szkolenia pracowników, realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinnowacje) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 14.06.2023
Pozostało 85 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie obejmie infrastrukturę oraz szkolenia pracowników, realizację projektów strategicznych dot. promocji przedsiębiorczości, wspierających tworzenie nowych firm, samozatrudnienia, tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy oraz kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie działalności firmy, w oparciu o rozwiązania przyjazne dla klimatu z wykorzystaniem hubów jako centrów katalizujących opisane aktywności.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji – FE dla Śląskiego (10.4)

Nabór do 23.05.2023
Pozostało 63 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim.
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – FE dla Śląskiego (10.1)

Nabór do 29.02.2024
Pozostało 345 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie kierowane na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Dowiedz się więcej

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 406 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (wdrożenie)- FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 437 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – FE dla Śląskiego (1.2)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 163 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Województwo jest położone w południowej Polsce, graniczy z Czechami i Słowacją. Liczy 4 375 947 mieszkańców. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym jest więcej miast na prawach powiatu (19) niż powiatów (17). Na jego terenie funkcjonuje jedyny w Polsce związek metropolitalny – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Największe miasta to: Katowice, Częstochowa i Sosnowiec. Województwo śląskie cechuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną, niemniej jednak eksport z województwa śląskiego zdominowany jest przez niewielką liczbę grup towarów. W województwie śląskim obserwowany jest niższy, niż średnia dla kraju, poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu. Do kluczowych wyzwań w obszarze gospodarki zalicza się: zwiększenie konkurencyjności struktury gospodarczej regionu, odwrócenie trendu negatywnej dynamiki wkładu regionu w krajowy PKB, utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu oraz podniesienie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców regionu. Poziom PKB per capita w województwie śląskim w 2021 r. wynosił 71 388 zł, co stanowiło wynik lepszy niż średnia krajowa. Województwo śląskie ma istotny udział w tworzeniu polskiego PKB – 12,0%. Pozycja województwa śląskiego pod względem wartości PKB na 1 mieszkańca, mimo iż w ostatnich kilkunastu latach była jedną z wyższych w kraju, charakteryzuje się stopniowym spadkiem. Nakłady na B+R w 2020 r. wyniosły 2373,7 mln zł, co plasuje województwo śląskie tuż poza czołówką w kraju (4 miejsce).

Fundusze unijne na Śląsku – jaki budżet?

Pula środków przydzielonych Polsce przez Komisję Europejską (ok. 76 mld euro) podzielona została na 2 segmenty – około 60% z tych środków zarządzana będzie na poziomie krajowym, a 40% na poziomie regionalnym. Każde województwo przygotowało własny program, w ramach którego będzie podejmować działania odpowiadające na potrzeby rozwojowe regionu, w tym stymulować przedsiębiorczość. W województwie śląskim takim programem jest program Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. Łącznie na Śląsk trafi 5,14 mld euro z Funduszy Europejskich, w tym 2,09 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 0,83 mld z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 2,2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ostatni wymieniony fundusz jest nowym instrumentem polityki spójności UE, który ma pomóc ograniczyć negatywne skutki (społeczne i gospodarcze) transformacji energetycznej i sprawić by zmiana gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną dokonała się w sposób łagodny i sprawiedliwy np. poprzez zapewnienie ciągłości zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w alternatywnych dla przemysłu ciężkiego gałęziach gospodarki. Śląsk jest największym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dotacje śląskie – co można dofinansować?

W ramach programu regionalnego organizowane będą konkursy, gdzie możliwym będzie pozyskanie dofinansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z komercjalizacją poprzez wdrożenie, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Dostępne będą także działania ukierunkowane na wzmacnianie stałego wzrostu i konkurencyjności MŚP m.in. poprzez dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych i prorozwojowych w formie bonów/voucherów. Wsparcie świadczone będzie głównie w charakterze bezzwrotnych dotacji. Z kolei z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji finansowane będą m.in. inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktury zapewniających czystą energię, inwestycje wpisujące się w model gospodarki obiegu zamkniętego, inwestycje w MŚP, w tym start-upy, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i rekonwersji czy podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie pracowników. Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji, gdzie dostępne są szczegółowe informacje o aktualnych, jak i planowanych naborach.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Rodzaj projektu (B+R, inwestycyjny, eksportowy) determinuje intensywność dofinansowania. W przypadku projektów badawczo-rozwojowych o intensywności wsparcia decyduje wielkość przedsiębiorstwa oraz kategoria realizowanych prac. W projektach inwestycyjnych (związanych np. z założeniem nowego zakładu czy dywersyfikacją działalności) poziom wsparcia jest ściśle uzależniony od miejsca realizacji inwestycji i jest wyznaczany w oparciu o regionalną mapę pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027. Zgodnie z mapą inwestycje realizowane na terenie województwa śląskiego są dofinansowane w 30%. Dla firm należących do kategorii MŚP przewidziana jest dodatkowa premia.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie śląskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie śląskim jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP). Do jej głównych zadań należy organizacja, przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz przeprowadzanie kontroli projektów. Za realizację części zadań związanych z podziałem funduszy unijnych dostępnych na Śląsku odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.