Usługi doradcze

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) - organizacje badawcze

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%. Nabór dla organizacji badawczych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Dla kogo
Maksymalne dofinansowanie
58 225,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.03.2024
Start składania wniosków
25.04.2024
Koniec składania wniosków
24.04.2025

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dla kogo?

Organizacje badawcze

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje także nabór dla MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj:

 1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
  • poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  • przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
  • ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  • prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;
 2. opracowanie analiz specjalistycznych.

Kategorie wydatków kwalifikowalnych

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • podróży służbowych pracowników wnioskodawcy związanych z przygotowaniem Eurograntu w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • usług doradczych związanych z przygotowaniem Eurograntu,
 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez wnioskodawcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem Eurograntu,
 • organizacji spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu,
 • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu UE,
 • analiz specjalistycznych wskazanych w sekcji 3.3 niniejszego Przewodnika, w pkt. 1 i 2. Koszty w tym zakresie są kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie konieczność ich poniesienia, a Instytucja Pośrednicząca potwierdzi ten fakt w oparciu o publicznie dostępne informacje o programie UE/konkursie w wybranym przez wnioskodawcę programie UE.

Ile można zyskać?

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 22 mln zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 58 225,00 PLN.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 12.06.2024
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Wdrożenie innowacji - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dodatkowym elementem projektu jest tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas