Badania i rozwój

Wdrożenie wyników prac B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2)

Wsparcie w ramach działania Wdrożenie wyników prac B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2) udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.12.2024
Koniec składania wniosków
31.01.2025

Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie dużym przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom sektora MŚP na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. Nabór rozpocznie się w grudniu 2024 r. i skończy się w styczniu 2025 r. Daty wpisane na stronie są jedynie poglądowe i zostaną zmienione gdy pojawią się oficjalne informacje dotyczące terminu naboru. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie woj. Śląskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wdrożenie wyników prac B+R

W ramach naboru przewiduje się udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

Wydatki kwalifikowane

Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa (z wyłączeniem badań podstawowych), w szczególności w przedsiębiorstwach zaliczanych do MŚP, ale również w przedsiębiorstwach spoza sektora MŚP, wraz z możliwością komercjalizacji poprzez wdrożenie. Uzupełniająco wsparcie obejmować będzie również prace przedwdrożeniowe oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych. W ramach interwencji dopuszcza się również tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Ponadto, jako element każdego projektu dopuszcza się wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa.

Interwencja oferowana dla przedsiębiorstw będzie miała charakter modułowy, dzięki czemu Beneficjent będzie mógł wybrać wsparcie adekwatne do swoich potrzeb, możliwości i doświadczenia. W ramach wsparcia modułowego beneficjent będzie mógł uzyskać dofinansowanie do prac B+R, infrastruktury B+R lub komercjalizacji wyników badań. W ramach wniosku o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek wybrać co najmniej 1 z powyższych modułów. Beneficjent będzie miał możliwość dobrania również dodatkowego modułu adekwatnego do swoich potrzeb. Planowane dodatkowe moduły dotyczą cyfryzacji procesów badawczych w firmie, podnoszenia kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Przerwanie realizacji projektu badawczego oraz rezygnacja z komercjalizacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R nie będzie skutkować zwrotem środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu beneficjent wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników dotychczas przeprowadzonych prac B+R bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 20 900 000,00 euro (93 005 000,00 zł).

Maksymalny poziom dofinansowanie to 85%.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas