Usługi doradcze

Granty na Eurogranty (FENG 2.12) - MŚP

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE. Intensywność dofinansowania: 100%.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
107 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
26.03.2024
Start składania wniosków
18.04.2024
Koniec składania wniosków
17.04.2025

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Konsorcjum

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Istnieje także nabór dla organizacji badawczych.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

1) opracowanie studium wykonalności;
2) podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
3) zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
4) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
5) organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
6) tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu UE.

Kategorie wydatków kwalifikowalnych

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • podróży służbowych pracowników wnioskodawcy związanych z przygotowaniem Eurograntu w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • usług doradczych związanych z przygotowaniem Eurograntu,
 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez wnioskodawcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem Eurograntu,
 • organizacji spotkań związanych z przygotowaniem Eurograntu,
 • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu UE,
 • analiz specjalistycznych wskazanych w sekcji 3.3 niniejszego Przewodnika, w pkt. 1 i 2. Koszty w tym zakresie są kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie konieczność ich poniesienia, a Instytucja Pośrednicząca potwierdzi ten fakt w oparciu o publicznie dostępne informacje o programie UE/konkursie w wybranym przez wnioskodawcę programie UE.

Ile można zyskać?

Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowalnych objętych kwotą ryczałtową wynosi:

 • dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje samodzielnie – 107 000,00 zł;
 • dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje w konsorcjum jako koordynator konsorcjum albo lider work package – 90 840,00 zł;
 • dla projektu, w ramach którego poniesione zostaną koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje jako członek konsorcjum albo partner – 81 000,00 zł;
 • dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje samodzielnie – 67 000,00 zł;
 • dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje w konsorcjum jako koordynator konsorcjum albo lider work package – 50 840,00 zł;
 • dla projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje jako członek konsorcjum albo partner – 41 000,00 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 43 mln zł.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 107 000,00 PLN.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 29.07.2024
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas