Dotacje UE w pomorskie

W programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 do zagospodarowania jest budżet o wartości 1 751,8 mld euro to jest blisko 8 i pół miliarda złotych. Jednym z kluczowych priorytetów programu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii. W ramach tego priorytetu przewidziano udzielanie wsparcia na: rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, realizację prac B+R przez przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), weryfikację pomysłu B+R (wsparcie fazy proof of concept) czy transfer technologii np. w formie nabycia praw własności intelektualnej. Realizowane projekty powinny wpisywać się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wspieranie działalności innowacyjnej w zakresie prac B+R oraz inwestycji w infrastrukturę badawczą będzie udzielane przy wykorzystaniu instrumentów bezzwrotnych. Natomiast komercjalizacja i wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP będzie mieć formę częściowo zwrotną (dotacja warunkowa). Inwestycje realizowane w województwie pomorskim (np. zakup sprzętu i maszyn w celu zwiększenia mocy produkcyjnych czy budowa nowego zakładu) mogą być dofinansowane max. w 50%.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Pomorski Broker Eksportowy – Wsparcie przedsiębiorców – FE dla Pomorskiego (CS 1 iii)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na aktywność eksportową przedsiębiorstw MŚP z województwa Pomorskiego. Wsparcie będą mogły uzyskać firmy nastawione na rozpoczęcie działań eksportowych, ich rozwój oraz zdobycie nowych rynków.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Województwo pomorskie położone jest w północnej części kraju. Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa. Liczy 2 346 065 mieszkańców. Graniczy z Rosją. Miasta na prawach powiatu to: Gdańsk, Gdynia, Słupsk oraz Sopot. W województwie pomorskim według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 331 929 podmiotów. Najbardziej popularnymi branżami w 2021 były: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Województwo pomorskie w 2021 r. było najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB regionu wzrósł aż o 15,8 proc, w stosunku do 2020 r. Pomorskie PKB wynosiło 157 mld zł, czyli było o 21 mld zł wyższe niż rok wcześniej. Jest to jedno z najbardziej eko-innowacyjnych województw w kraju.  Poziom PKB per capita w województwie pomorskim w 2021 r. wynosił 66 793 zł (96,7%). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 6,0%. Pod względem nakładów na B+R pomorskie znajduje się w krajowej czołówce (5 lokata w 2020 r.).

Fundusze unijne dla Pomorza – jaki budżet?

Rekordowe środki wynegocjowane przez Polskę w ramach Umowy Partnerstwa będą rozdzielane w ramach programów krajowych oraz regionalnych. W województwie pomorskim regionalny program nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Rozwój gospodarczy i społeczny regionu będzie wspomagać 1,75 mld euro ze środków europejskich. Na budżet programu regionalnego składają się środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli również korzystać ze wsparcia na poziomie krajowym aplikując np. do konkursów organizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Dotacje pomorskie – co można dofinansować?

Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego będą mogli dofinansować w szczególności realizację prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R, weryfikację pomysłu B+R (wsparcie fazy proof of concept) czy nabycie praw własności intelektualnej (np. patentu) i adoptowanie zakupionej technologii do swoich potrzeb. Możliwa będzie realizacja zarówno poszczególnych działań, jak i łączenie kilku elementów w kompleksowy projekt obejmujący np. prowadzenie prac B+R, komercjalizację wyników i dodatkową inwestycję w technologie cyfrowe. Dzięki tym działaniom, przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność i rozwijać działalność, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego całego regionu. W programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przewidziano także finansowanie zakupu specjalistycznych, proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez akredytowane IOB oraz wsparcie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, w tym wsparcie procesów uzyskania międzynarodowych certyfikatów czy patentów. Udzielana pomoc będzie mieć głównie formę bezzwrotną (dotacje). W celu poznania szczegółowych informacji o konkretnych naborach zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywność dofinansowania  – mapa pomocy regionalnej

O intensywności dofinansowania decyduje typ realizowanego projektu – projekty B+R rządzą się innymi zasadami niż projekty inwestycyjne. W projektach inwestycyjnych, dla których źródłem finansowania jest regionalna pomoc inwestycyjna, na poziom dofinansowania wpływ ma miejsce realizacji inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa. O tym w ilu procentach dofinansowana może być nowa inwestycja związana np. z budową hali produkcyjnej czy zakupem maszyn decyduje mapa pomocy regionalnej na lata 2022 -2027. Mapa ta wprowadza różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. W województwie pomorskim nowe inwestycje są finansowane w 30%. Jeśli inwestycja jest realizowana przez mikro lub małe przedsiębiorstwa do bazowego poziomu dolicza się bonusowe 20%, gdy przez średnie firmy bonus wynosi 10 p.p. Z kolei w projektach B+R miejsce realizacji projektu nie ma znaczenia. O intensywności dofinansowania decydują dwie zmienne: wielkość firmy (im większe przedsiębiorstwo tym mniejsza intensywność wsparcia) oraz kategoria prowadzonych prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe).

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie pomorskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Do jej głównych zadań zalicza się m.in. organizację, przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów czy weryfikowanie wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów i stanowiących podstawę wypłaty poszczególnych transzy dofinansowania. Dodatkowo instytucją pośredniczącą jest również Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Za realizację instrumentów z kategorii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) natomiast odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.