Usługi doradcze

Wsparcie firm w okresowych trudnościach

O wsparcie ubiegać się mogą samozatrudnieni i przedsiębiorcy z sektora MŚP (delegujący do projektu swoich pracowników). Wsparcie ma na celu wybór projektów Operatorów, którzy będą mogli wesprzeć przedsiębiorców doświadczających trudności w prowadzeniu działalności. Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych można otrzymać na pokrycie kosztów rekrutacji potencjalnych odbiorców wsparcia, usług doradczych lub szkoleniowych, kosztów pozostałych bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług (doradczych, szkoleniowych), kosztów pośrednich, zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
02.10.2023
Start składania wniosków
02.11.2023
Koniec składania wniosków
17.11.2023

Dla kogo?

Beneficjenci (Operatorzy):

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne;
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

O wsparcie ubiegać się mogą samozatrudnieni i przedsiębiorcy z sektora MŚP (delegujący do projektu swoich pracowników) którzy aktywnie wykonują swoją działalność gospodarczą, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu, i znajdują się w okresowych trudnościach.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Cel działania

Wsparcie ma na celu wybór projektów, w ramach których przedsiębiorcy doświadczający trudności w prowadzeniu działalności z różnych powodów, uzyskają pomoc finansową na szkolenia lub doradztwo z zarządzania przedsiębiorstwem. Powody dotyczyć mogą przykładowo kryzysu gospodarczego w regionie, braku terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadku popytu na oferowane przez przedsiębiorstwo usługi czy produkty, utraty wykwalifikowanych pracowników czy czasowej choroby właściciela. Trudności prowadzenia działalności mogą dotyczyć natomiast generowania mniejszych obrotów, odejścia kluczowych pracowników czy problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wsparcie to wówczas oferuje pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowych występujących w firmie i umożliwia uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. W wyniku opracowania diagnozy potrzeb firmy wsparciem zostanie objęte także rozwijanie umiejętności zawodowych lub pozyskanie nowych umiejętności przez przedsiębiorców i pracowników, o ile zostanie to stwierdzone na etapie diagnozy i zapewni pomoc firmie w ramach wychodzenia z kryzysu. Firmy, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej nie będą mogły uzyskać wsparcia.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania Wsparcie firm w okresowych trudnościach wsparcia udziela się Operatorom na realizację działań doradczych, z których później będą mogli skorzystać przedsiębiorcy dalej zwani Odbiorcy, znajdujący się w kryzysowej sytuacji, posiadający trudności w prowadzeniu działalności.

Beneficjentów i partnerów określa się jako Operatorów.

Wsparcie udzielane przez Operatora polega na:

 1. Aktywnej rekrutacji grupy docelowej, czyli aktywnych działaniach merytorycznych, niezbędnych dla pozyskania uczestników i potwierdzenia ich kwalifikowalności.
 2. Realizacji działań doradczych mających na celu opracowanie, w oparciu o wyniki autodiagnozy przedsiębiorstwa, diagnozy kondycji przedsiębiorstwa (dalej: Diagnoza) ze wskazaniem tematyki usług rozwojowych możliwych do sfinansowania w ramach projektu.
 3. Refundacji kosztów usług rozwojowych rekomendowanych w Diagnozie.

Podstawowym zadaniem Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Informacja i promocja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia,
 2. Rekrutacja przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacja dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru,
 3. Podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom (Odbiorcom) polega na:

 • pokryciu kosztów Diagnozy,
 • refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR.

Przed przystąpieniem do projektu Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do wypełnienia Autodiagnozy – narzędzia on-line dostępnego na stronie PARP.

Na etapie opracowania Diagnozy, Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do ścisłej współpracy z konsultantem/doradcą oraz udostępnienia dokumentów firmy niezbędnych do przygotowania Diagnozy/ potwierdzenia danych w autodiagnozie, w tym dokumentów finansowych.

Po opracowaniu Diagnozy, Odbiorca wsparcia wybiera z BUR usługi rozwojowe, które odpowiadają tematyce usług rozwojowych wskazanych w Diagnozie, jako możliwe do sfinansowania w ramach projektu.

Koszty kwalifikowalne

Na wartość projektu składa się: wartość dofinansowania tj. koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Do kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się koszty:

 1. rekrutacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
 2. usług doradczych lub szkoleniowych;
 3. pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2;
 4. pośrednie;
 5. zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. (Koszty te nie mogą łącznie przekroczyć 5% kosztów kwalifikowalnych projektu)

Do kosztów kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki związane z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mogą one zostać sfinansowane w ramach projektu w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 66 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowaniaMinimalna wartość kosztów kwalifikowanychMaksymalna wartość kosztów kwalifikowanych
100%9 431 052,0013 196 526,00

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 24.06.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 38 dni
Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz się więcej

Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 31.07.2024
Pozostało 69 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmować będzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenia powiązania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas